2018.06.25. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Ügyfélkapu      »    Egyetemkezdés  
Ügyfélkapu
  
   
   
 GY.I.K.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
.:  :.
   

Egyetemkezdés


II. Egyetemkezdés

1. Hogyan jön létre a hallgatói jogviszony?

A hallgató a sikeres felvételivel még nem áll hallgatói jogviszonyban a felsőoktatási intézménnyel. A hallgatói jogviszony KIZÁRÓLAG a beiratkozással jön létre.

Jogszabályi háttér:

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 39. § (3) A hallgatói jogviszony a felvételről vagy az átvételről szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre.


2. Hová kell fordulni, ha valakinek problémája van a Neptun jelszavával?

Ha a hallgató elfelejti a jelszavát, abban az esetben kérhet újat a Quaestura Irodában illetve elektronikusan igényelheti: https://qter.elte.hu/Hirdetes.aspx?hirdetes_id=86.


3. Milyen adatot lehet a Neptunban személyesen módosítani, és milyen adatváltozást kell a Tanulmányi Hivatalban is bejelenteni?

Egyetemünk tanulmányi rendszere a Neptun (Egységes Tanulmányi Rendszer). A hallgatók, az oktatók és a tanulmányi hivatalok közösen használják a tanügyek szervezésére és adminisztrációjára.

A Neptun funkciói:

  • a hallgató tanulmányi adatainak nyilvántartása, a hallgató pénzügyeinek nyilvántartása,
  • a hallgató személyes adatainak nyilvántartása, hivatalos szervek felé történő adatszolgáltatás,
  • kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés lebonyolítása, félévi bejelentés/regisztráció vagy szüneteltetés
  • kommunikáció: a fórumokon, kurzusfórumokon, Meet Streeten keresztül a hallgató könnyen elérheti oktatóit, hallgatótársait.

A Neptunba belépve módosíthatja bankszámlaszámát a Pénzügyek - Beállítások funkcióval, levelezési címét, e-mail címét és mobiltelefonszámát a „Saját adatok - Elérhetőségek” menüpont alatt. Az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében ajánlott az elérhetőségek aktualizálása a Neptunban.

További személyes adatok módosítására csak a szükséges dokumentumok egyidejű benyújtásával van lehetőség. A személyes adatok módosítását egyfelől a Tanulmányi Hivatal Nyilvántartási és Informatikai Csoportban személyesen, másfelől a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Irodában elektronikusan áll módjában bejelenteni.

A Q-tér honlapon az „Elektronikus ügyintézés” menüpont alatt az alábbi módosítások igényelhetőek: név, születési név, születési hely, születési idő, állampolgárság, édesanyja születési neve, nem, személyi igazolvány szám, állandó lakcím, adóazonosító jel, TAJ-szám, útlevélszám, tartózkodási engedély). A módosításról bővebben az alábbi oldalon lehet olvasni: https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/GyIK-Adategyeztetes.

Jogszabályi háttér:

HKR 36. § (2) A hallgató a regisztrációs időszakban köteles bejelenteni a nyilvántartott személyes adataiban történt változásokat is. Ha adataiban olyan változás történt, amelyet okiratokkal igazolnia kell, akkor ezt az alapkar TH-jának személyesen jelenti be az eredeti dokumentum egyidejű bemutatásával. A hallgató az értesítési címének és nevének megváltozását a félév során, a változást követően, haladéktalanul köteles bejelenteni.
 

4. Mi alapján kell a tantárgyakat felvenni?

A kari honlapon (http://www.btk.elte.hu/ba/szakiranyok, http://www.btk.elte.hu/Alias-195, http://www.btk.elte.hu/Alias-197, és http://www.btk.elte.hu/Alias-198) megtalálható az összes érvényes tanegységlista/mintatanterv. A megfelelő (Neptunban a hallgatóhoz rendelt szak verziójával megegyező) tanegységlista letöltése után a Neptunban a tanegységlista által „előírt” kódok alapján kell felvenni a tanegységeket. Nem elég a kurzusok címeit figyelni, a kurzuskódoknak is egyezniük kell, sőt a kód fontosabb, mint az adott óra címe.

A felvétel évének megfelelő verziószámú tanegységlistát kell figyelembe venni.

Jogszabályi háttér:

2011. évi CCIV. Nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 58. § (6) A felsőoktatási intézmény ajánlott tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához. A hallgató tanulmányai tervezése során eltérhet a felsőoktatási intézmény által ajánlott tantervtől. A hallgató az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket a képzési időnél rövidebb, illetve hosszabb idő alatt is megszerezheti.

HKR 24. §

(1) A mintatanterv a tanegységek félévekre történő elosztását tartalmazó, az Egyetem által a tanegységek elvégzésének sorrendjére, valamint az elvégzés időbeli ütemezésére ajánlott tanulmányi rend.

(2) A mintatanterv szerinti tanulmányi előrehaladással a hallgató tanulmányait a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő alatt, egyenletes terhelés mellett fejezheti be úgy, hogy minden tantárgy felvételénél eleget tehet az előtanulmányi követelményeknek.

(3) A mintatantervtől a hallgatónak joga van a képzési terv keretei között eltérni (egyéni tanrend).


5. Hányszor kell beiratkozni és regisztrálni? (Mi a különbség a beiratkozás és a regisztráció között?)

A hallgatónak a felvételét vagy átvételét követően EGYSZER kell beiratkoznia az ELTE Bölcsészettudományi Karára. A hallgatói jogviszony fennállása alatt az adott képzésen újabb beiratkozásra nincs szükség, ellenben új képzésre való jelentkezés és felvétel esetén a beiratkozáson újból meg kell jelennie, hiszen a beiratkozási lap aláírásával jön létre képzési jogviszony az új képzésen. A beiratkozást nem helyettesíti a neptunos bejelentés.

Ugyanakkor a hallgatónak minden képzési időszakban bejelentést kell tennie a Neptunban a félév aktív (nem szünetelő) vagy passzív (szünetelő) státuszára vonatkozóan. Nem tehet bejelentést az a hallgató, aki a fizetési kötelezettségeknek vagy az előírt tanulmányi kötelezettségeknek nem tett eleget. Amennyiben a bejelentését módosítani szeretné, egy alkalommal ezt megteheti; további módosítás esetén a hallgatónak a tanulmányi előadóját kell felkeresnie.

Jogszabályi háttér:

2011. évi CCIV. felsőoktatásról szóló törvény 39. § (3) (…) A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre. A beiratkozott hallgatóról a felsőoktatási intézmény törzslapot állít ki.

HKR 35. §
(1) A hallgatói jogviszony felvétel vagy átvétel alapján, a beiratkozással jön létre.
(2) A beiratkozáskor a hallgató a nyilvántartásához, valamint az elektronikus tájékoztatáshoz szükséges személyes adatait köteles megadni az Egyetemnek.

(3) 113 A beiratkozást a regisztrációs időszak végéig meg kell tenni, kivéve, ha a képzés sajátosságaira tekintettel a képzésért felelős kar ettől eltérő időpontot állapít meg. Az e bekezdésben írt határidő alóli felmentés méltányossági kérelemben kezdeményezhető a Különös rész szerint.

(4) 114 A  további  tanulmányi  félévekben  a  hallgató  a  regisztráció  keretében  az  Elektronikus
 
Tanulmányi Rendszerben jelenti be, hogy az adott félévben kíván-e tanulmányokat folytatni.

HKR 36. §
(1) A hallgató minden képzési időszak előtt bejelenti, hogy az adott félévben megkezdi, vagy folytatja tanulmányait (regisztráció), vagy szünetelteti azt. A bejelentés tartalmazza a hallgatni kívánt szakok felsorolását. A bejelentését a hallgató az előzetes kurzusfelvétel kezdetétől a regisztrációs időszak végéig végezheti el. Ezt követően az adott félévre bejelentést tenni nem lehetséges. A hallgatói jogviszony szüneteltetésére a jogviszony létrejöttét (beiratkozást) követően, már az első félévben sor kerülhet.

*(3) 117 Rendkívüli esetben, ösztöndíjas tanulmányok, baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt a hallgató személyesen vagy meghatalmazott útján– az ok bekövetkeztét vagy az akadály elhárulását követő 8 napon belül – kérelmezheti a váratlan ok igazolására szolgáló eredeti dokumentum bemutatásával bejelentésének visszavonását. A bejelentés visszavonásáról ilyen esetben a kari tanulmányi bizottság dönt.

(4) 118 A bejelentés visszavonásáról szóló tanulmányi bizottsági határozatnak rendelkeznie kell a befizetett költségtérítés/önköltség visszafizetésének mértékéről.
(5) 119 A kari TH legkésőbb a félév ötödik hetének végéig megállapítja a regisztrált hallgatók névsorát, és az Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül értesíti azokat, akiknek a regisztrációját érvénytelenítette.


6. Milyen esetekben szűnik meg a hallgatói jogviszony?

Jogszabályi háttér:

2005. évi CXXXIX. felsőoktatásról szóló törvény,- Ftv. 76. § (1) bekezdés A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 59. § (1) bekezdés

HKR 50. §
(1) A hallgatói jogviszony megszűnhet

a) a hallgató kezdeményezésére,
b) a tanulmányok befejeztével,
c) az Egyetem kezdeményezésére.

(2) A hallgatói jogviszony megszűnéséről a TH minden esetben írásban értesíti a hallgatót.

HKR 51. §

(1)149 Ha a hallgató tanulmányait költségtérítéses/ön-költséges képzésben nem kívánja folytatni, azaz a képzési szerződést a TH által megadott határidőig nem írja alá, a TH megszünteti hallgatói jogviszonyát. A TH az aláírás határidejének közlésével egyidejűleg köteles a mulasztás jogkövetkezményére a hallgatók figyelmét felhívni, ellenkező esetben a jogviszony megszüntetése nem érvényes.

(2) 150 Az Nftv. 59. § (1), (2) bekezdésében foglaltak szerint akkor szűnik meg a hallgatói jogviszony, ha a hallgatónak nincs az Egyetemen másik tanulmánya folyamatban.

(3) 151 A TH megállapítja a hallgatói jogviszony megszűnését a) a felsőoktatási szakképzésben, valamint a kimenő rendszerű felsőfokú szakképzésben az Nftv. 59. § (1) bekezdés e) pontban körülírt módon egészségügyi alkalmatlanság esetén,

b) 152 kizárás fegyelmi büntetés esetén,

c) a szakról (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) való elbocsátás esetén, ha a hallgató más szakon vagy felsőoktatási szakképzésen nem folytat tanulmányokat.

(4) A TH megszünteti a hallgatói jogviszonyt, ha

a) a hallgató a hallgatói jogviszony engedélyezett szüneteltetését követően nem kezdi meg a tanulmányait,
 
b) a rektortól átadott hatáskörben eljárva, ha az általa kiadott fizetési felszólításban megjelölt határidő eredménytelenül telik el.

(5) 155A TH a (4) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva – figyelemmel az Nftv. 59. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakra – az ott írt vizsgálat keretében figyelembe veszi a tartozás összegét és jogcímét.

(6) 156A tanulmányi okból elbocsátott, majd felvételi eljárás keretében ugyanazon intézménybe azonos szakra (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) újra felvételt nyert hallgatók esetében a korábban teljesített tanulmányi egységek elismerésére kreditátviteli eljárásban kerül sor.

52. §

(1) 157 Az Nftv. 59. § (3) bekezdés b), c) pontjában és (4) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésén túl – az Nftv. 59. § (3) bekezdés

a) pontjában adott felhatalmazás alapján – el kell bocsátani a hallgatót a szakról (ideértve a felsőoktatási szakképzést is), ha a) egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet háromszori, nyelvi alapvizsga esetében négyszeri felvétel után sem teljesített;

b) 158 egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet négy–hat, a tanári mesterképzési szak és az osztatlan tanárképzés esetében öt érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen kísérletet – sem teljesített;

326. §

A jelen szabályzat 52. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkövetkezményt a BTK-n azzal a hallgatóval szemben lehet alkalmazni, aki egy, a szak képzési tervében szereplő tanegységet négy érdemjegyszerzési kísérlettel – nem beleértve a gyenge előfeltétel nem teljesülése miatt érvénytelen kísérletet – sem teljesített.

327. §

ad 52. § (3) a)
El kell bocsátani a szakról a hallgatót, ha az első három regisztrált félévben a szakján nem teljesített 36 kreditet.


7. Mi alapján dől el, mi az alapkara egy osztatlan tanárszakos hallgatónak?

Az osztatlan tanárképzés szakmai felügyeletét 2013. augusztus 1-jétől felálló ELTE Tanárképző Központ látja el. Ugyanakkor az osztatlan tanárszakos hallgatók tanulmányi ügyintézése a hallgató alapkarán zajlik. A hallgatók alapkar szerinti besorolása a HKR. 5. sz. mellékletében foglaltak alapján történik:

http://www.elte.hu/dokumentumok/szmsz#szmsz2

(Az egyes osztatlan tanárképzéseket gondozó karok c. dokumentum)


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.09.19.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Zenekultúra minor - felvételi meghallgatás!
2018. június 25-én, illetve 27-én. Részletek »
A kritika fogalma a XVII-XVIII. században
Az MTA-PTE "Kritikai Tanulmányok" Kutatócsoport és az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék konferenciája. Részletek »
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!