2018.06.25. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Ügyfélkapu      »    Szemeszterek  
Ügyfélkapu
  
   
   
 GY.I.K.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
.:  :.
   

Szemeszterek


IV. Szemeszterek

1. Hol lehet hallgatói jogviszony-igazolást kérni?

  • A hallgatói jogviszony-igazolást két módon lehet kérelmezni.
  • közvetlenül a szakos tanulmányi előadótól ügyfélfogadási időben,
  • Quaestura Irodában az Egyetemi Könyvtár földszintjén, vagy a Lágymányosi Campuson.


2. Hány államilag támogatott félévvel rendelkezik egy hallgató, és azok a különböző képzések között hogyan oszlanak el?

A hallgatóknak a magyarországi felsőoktatásban 12 államilag támogatott félév áll rendelkezésükre (ez az ún. támogatási idő). A támogatási idő egy képzésen belül maximum két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje.

A támogatási idő számításáról további részletek olvashatók a http://www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/fir/fir_betekintes_tajekoztato oldalon.

Jogszabályi háttér:

A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 55. § (2) 164 Egy személy tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat államilag támogatott képzésben (a továbbiakban: támogatási idő), beleértve a felsőfokú szakképzést is. A fogyatékossággal élő hallgató támogatási ideje négy félévvel megnövelhető. A támogatási időbe be kell számítani a megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet. A támogatási idő számításánál figyelmen kívül kell hagyni a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni. Figyelmen kívül kell hagyni azt a félévet is, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsőoktatási intézmény a megszűnt intézményben befejezett félévekből nem ismert el. A támogatási idő legfeljebb két félévvel megnő, ha a hallgató egységes, osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban szerzett fokozat és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támogatott képzésben kizárólag az 56. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén folytathatók tanulmányok. Ezt a rendelkezést alkalmazni kell a felsőfokú szakképzés tekintetében is.

(3) Ha a hallgató kimerítette a – (2) bekezdésben meghatározottak szerint – rendelkezésére álló támogatási időt, csak költségtérítéses képzési formában folytathat tanulmányokat a felsőoktatásban.
(4) Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Ha a hallgató a támogatási idő alatt nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja.

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 47. § (1) Egy személy – felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át folytathat a felsőoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási idő). A támogatási idő legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési követelmények szerint a képzési idő meghaladja a tíz félévet.

(3) Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehető támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett támogatási időt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idő alatt az adott fokozatot (oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az (1) bekezdés szerinti támogatási időt egyébként még nem merítette ki, feltéve, hogy az intézmény rendelkezik szabad kapacitással.

(4) A fogyatékossággal élő hallgató támogatási idejét a felsőoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti.

(5) A hallgató által igénybe vett támogatási időnek minősül minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett.

a) A támogatási idő számításakor nem kell figyelembe venni a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet,

b) a támogatási idő terhére teljesített félévet, ha megszűnt a felsőoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsőoktatási intézményben folytatni.


3. Mikor és hogyan lehet félévet halasztani (hallgatói jogviszonyt szüneteltetni)?

A beiratkozás után közvetlenül, tehát az első félévben is lehet félévet halasztani. Beiratkozni a tanulmányok során csupán egyszer kell, ezt követően félévente kell bejelenteni a Neptun Ügyintézés – Beiratkozás/Bejelentkezés menüpontján keresztül, hogy folytatni kívánja-e a következő félévben a tanulmányokat (aktív, regisztrál), vagy nem, azaz halasztja-e a következő félévet (passzív félév, szüneteltet).

Jogszabályi háttér:

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

40. § (3) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak
– a képzési időszak megkezdése előtt – a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti.
46. § (3) A hallgató joga, (…) különösen, hogy (…) l) szüneteltesse hallgatói jogviszonyát.

HKR

36. § (1) A hallgató minden képzési időszak előtt bejelenti, hogy az adott félévben megkezdi, vagy folytatja tanulmányait (regisztráció), vagy szünetelteti azt. A bejelentés tartalmazza a hallgatni kívánt szakok felsorolását. A bejelentését a hallgató az előzetes kurzusfelvétel kezdetétől a regisztrációs időszak végéig végezheti el. Ezt követően az adott félévre bejelentést tenni nem lehetséges. A hallgatói jogviszony szüneteltetésére a jogviszony létrejöttét (beiratkozást) követően, már az első félévben sor kerülhet.

38.  §  (1)  A  hallgató  hallgatói  jogviszonyának  szüneteltetését  erre  irányuló  nyilatkozattal (bejelentés) közli az Egyetemmel.


4. Hányszor lehet félévet halasztani/passziváltatni (hallgató jogviszonyt szüneteltetni)?

A hallgatónak a tanulmányai során több alkalommal van lehetősége halasztani, de egybefüggően legfeljebb két félévet lehet, ezt követően legalább egy félévre regisztrálni kell. Súlyos baleset vagy megbetegedés illetve szülés esetén lehet hosszabbítást kérni, és ezt a Tanulmányi Hivatalban a kari Tanulmányi Bizottság felé benyújtott kérelemmel (Kérelem a Tanulmányi Bizottság részére, btk.elte.hu – Ügyfélkapu – Űrlapok), a megadott határidőig lehet megtenni. Ha két egymást követő képzési időszakban nem tesz bejelentést a hallgató /nem „regisztrált” státusz, nem „szüneteltet” státusz/ a szakról el kell bocsátani.

Javasoljuk azonban, hogy a passziválás előtt tanulmányozza a tanegységlistáját, mert előfordulhat, hogy vagy az előfeltétel-rendszer miatt, vagy amiatt, hogy nem minden tárgy kerül meghirdetésre minden félévben , a tanulmányai folytatásakor akadályokba ütközhet.
 
Jogszabályi háttér:

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 50. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre – ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüneteltetésével kapcsolatos további kérdéseket – beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés lehetőségét a tanulmányi és vizsgaszabályzat szabályozza.

(2) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben meghatározott korlátozásokat.

HKR

39. § (1) A hallgatói jogviszony több alkalommal, de alkalmanként legfeljebb két félévre szüneteltethető.

36. § (1) … A hallgatói jogviszony szüneteltetésére a jogviszony létrejöttét (beiratkozást) követően, már az első félévben sor kerülhet.


5. Milyen következményei vannak a félévhalasztásnak (ösztöndíj, TB, diákigazolvány-matrica)?

A halasztás idején hallgatói géptermet és a könyvtárakat továbbra is lehet látogatni, bár könyvet nem lehet kölcsönözni. Lényeges, hogy ezekben a félévekben nem jár diákigazolvány matrica, valamint a különböző hallgatói juttatások (pl.: rendszeres szociális ösztöndíj, tanulmányi ösztöndíj stb.) nem illetik meg. Természetesen a passzív félév nem vonódik le az államilag támogatott 12 félévből. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szerint a társadalombiztosításra a hallgató jogviszonya kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig (a tanulói/hallgatói jogviszony szünetelése alatt is) jogosult.

Jogszabályi háttér:

HKR
38. § (2) A hallgatói jogviszony szünetelése alatt a hallgató tanulmányi kötelezettségeket nem teljesít, tanulmányi teljesítményre nem kötelezhető.

(3) A szünetelés időtartama alatt a hallgatót a könyvtár, továbbá az előzetes kurzusfelvétel időszakában a számítógépterem–használat kivételével ingyenes szolgáltatások és hallgatói juttatások nem illetik meg.

322. § ad 38. § (3) A szünetelő hallgatói jogviszony idején a hallgató ingyenesen látogathatja a foglalkozásokat – gyakorlat esetén a gyakorlatvezető tanár beleegyezésével –, de csak passzív résztvevő lehet, így az óralátogatás számossági szabályai sem vonatkoznak rá, a tanegységet nem tekintheti fölvettnek, s érdemjegyet nem szerezhet.


6. Egy félévben mennyi kreditet kell kötelezően felvenni-elvégezni? (Lehet-e tantárgyfelvétel nélkül is aktív félévre regisztrálni?)

Lehet tantárgyfelvétel nélkül aktív félévre regisztrálni.

Egy adott szemeszterben a felvett kreditek számát a Neptun nem figyeli (nincsen minimális kreditszám, maximális is csak az előzetes kurzusjelentkezésnél van, ami max. 45 kredit lehet, de az előzetes tárgyjelentkezés után ez a korlát megszűnik).
 
A hallgatónak – különösen az állami ösztöndíjas hallgatók esetében – két aktív, regisztrált félévben minimálisan 27 kreditet kell teljesíteni – ellenben önköltséges/költségtérítéses képzésre történő átsorolásra kell számítania. Figyelem: Amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyának létesítésétől számított első három regisztrált félévben nem teljesített 36 kreditet a Tanulmányi Hivatal a hallgató hallgatói jogviszonyát megszünteti.

A törvényi szabályozás alapján alapképzésen átlagosan 30 kreditet (±10%- ot) célszerű felvenni félévente, hiszen ha a 180 kreditet elosztjuk 6 félévvel, az félévente 30 kreditet jelent. Diszciplináris mesterképzésen a 120 kreditből 20 kreditet ér a szakdolgozat, tehát a 100 kreditet kell optimálisan a képzési időnek megfelelően, tehát 4 félévvel elosztani, ami szemeszterenként 25 kreditet jelent. Az öt féléves tanári mesterképzés esetén összesen 150 kreditet kell teljesíteni, ebből a szakdolgozat 5 kreditet ér (félévente 30 kredit).


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.09.19.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Zenekultúra minor - felvételi meghallgatás!
2018. június 25-én, illetve 27-én. Részletek »
A kritika fogalma a XVII-XVIII. században
Az MTA-PTE "Kritikai Tanulmányok" Kutatócsoport és az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék konferenciája. Részletek »
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!