2018.06.25. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Ügyfélkapu      »    Szakzárás  
Ügyfélkapu
  
   
   
 GY.I.K.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
.:  :.
   

Szakzárás


VII. Szakzárás


1. Milyen teendők szükségesek a szakzáráshoz, és milyen határidőkre kell figyelni?

Szakzáráshoz kapcsolódó feladatok (a konkrét határidőket az adott tanévre közzétett Hasznos tudnivalók c. dokumentumban teszi közzé a Hivatal)

  • szakdolgozati címbejelentő lap leadása (6 hónappal a szakzárás előtt, HKR 77. §) záróvizsga-jelentkezés a Neptunban (a szakzárás félévében, HKR 81. §) szakdolgozat leadása (HKR 78. §)
  • abszolutórium kiállíttatása (végbizonyítvány, - Nftv. 50. §, HKR 75. §) oklevélmintalap aláírása, nyelvvizsga-bizonyítványok bemutatása (HKR 84. §)
  • záróvizsga előtt az esetlegesen fennálló tartozás rendezése
  • záróvizsgázás (Nftv. 50. §, HKR 81. §)

Jogszabályi háttér:

Az Nftv. 50. § (1) A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium).

HKR

75. § (1) A végbizonyítvány (abszolutórium) annak igazolása, hogy a hallgató a szak tantervében előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek (a szakdolgozat, az előírt államilag elismert nyelvvizsga és a záróvizsga kivételével) mindenben eleget tett, illetve a szakdolgozathoz rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontokat megszerezte. A végbizonyítványt abban a félévben kell kiadni, mely félévben a hallgató az abszolutórium feltételeit teljesítette.

77. § (3) A szakdolgozat témáját a hallgató az (1) bekezdésben jelzett oktatási szervezeti egység által felajánlott témák közül vagy a témavezetővel, illetve annak hiányában a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjével egyeztetve választja.
(4) A témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között (…)

a) az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 6 hónapnak (…) kell eltelnie.
b) 256az osztatlan képzés és a korábbi rendszerű képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie.

78. § A szakdolgozatot a hallgató a kar által meghatározott határidőig és példányszámban, a különös részben előírt formai követelményeknek megfelelően (beleértve az elektronikusan rögzített formában történő leadást is), bekötve vagy lapjait hitelesen összefűzve köteles benyújtani a kari TH-nak, amely azt nyilvántartásba vétel után továbbítja a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjéhez.

84. § (1) Sikeres záróvizsga alapján az Egyetem a hallgató részére – a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül – magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven, illetve nemzetiségi képzés esetén magyar nyelven és a nemzetiség nyelvén oklevelet ad ki.

(2) Nem magyar nyelven folyó képzés esetén magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni az oklevelet.

(3) Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga-bizonyítványt a hallgató nem mutatta be, a felsőoktatási intézmény – a hallgató kérésére – igazolást állít ki, amely végzettséget és szakképzettséget nem igazol, de tanúsítja a záróvizsgák eredményes letételét.


2. Hol lehet megnézni, hogy milyen nyelvvizsga szükséges a diplomához?

A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet (az alap- és mesterképzési szakok Képzési és Kimeneti Követelményeiről), illetve az ez alapján elkészített képzési tervek határozzák meg az egyes szakok diploma kiadásának nyelvi követelményeit.

Az alábbi linken található a felsőoktatási alapképzési és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0600015.OM

Ezek a dokumentumok részletezik, hogy melyik diplomához milyen nyelvvizsga követelmény tartozik.

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy

a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,

b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott

államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga).

A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles elfogadni.


3. Mit jelent az abszolválás?

Az abszolválás a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállítását jelenti. A tanulmányi előadók az előírt tanulmányi és vizsgakövetelmények teljesülésének félévében – még akkor is, ha a hallgató tanulmányait a képzési időn belül teljesíti – kiállítják a végbizonyítványt.

Amikor a hallgató abszolutóriummal végez (minden szakján), hallgatói jogviszonya megszűnik.

Jogszabályi háttér:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. § (3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

50. § (1 A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium).

(2) A hallgató tanulmányait felsőoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.
 
(3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.


HKR 75. § (1) A végbizonyítvány (abszolutórium) annak igazolása, hogy a hallgató a szak tantervében előírt tanulmányi és vizsgakötelezettségeknek (a szakdolgozat, az előírt államilag elismert nyelvvizsga és a záróvizsga kivételével) mindenben eleget tett, illetve a szakdolgozathoz rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontokat megszerezte . A végbizonyítványt abban a félévben kell kiadni, mely félévben a hallgató az abszolutórium feltételeit teljesítette.

(2) Több szakon tanulmányokat folytató hallgató esetén minden szakon külön kell végbizonyítványt kiadni.


4. Aktív félévben lehet csak záróvizsgát tenni?

A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, vagy a hallgatói jogviszony megszűnése után az alábbiakban meghatározottak szerint:

A tanulmányaikat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv.) alapján (azaz 2006.09.01. és 2012.08.31. között) megkezdő hallgatók

  • tanulmányaikat változatlan szakmai követelmények és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával befejezhetik.
  • a záróvizsga letétele határidő nélküli, de a végbizonyítvány kiállításától számított 7. év elteltével az Egyetem feltételhez kötheti.

A tanulmányaikat a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) alapján (azaz 2012.09.01-től) megkezdő hallgatók

  • a hallgatói jogviszony megszűnését követő 2 éven belül bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetik a záróvizsgát.
  • az Egyetem a záróvizsga letételét az abszolutórium kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti.
  • a hallgatói jogviszony megszűnését követő 5. év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Jogszabályi háttér:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. § (3)


5. Az abszolutórium megszerzése után hány félév után lehet még leadni a szakdolgozatot és záróvizsgázni?

A hatályos törvényi szabályozás (2011. évi  CCIV. törvény) az irányadó.

Jogszabályi háttér:

HKR 81. § (6) Az, aki végbizonyítványát 2012. szeptember 1. napját megelőzően szerezte meg, záróvizsgáját 2022. augusztus 31. napjáig teheti le, azzal, hogy az Egyetem a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után feltételhez kötheti.

A 2012. szeptember 1-től hatályos nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 50. § (3) bekezdése szerint a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.


6. Mi történik, ha valaki nem tud elmenni a diplomaosztóra?

Ha a végzett hallgató nem tud részt venni a diplomaosztó ünnepélyen, a diplomaosztó ünnepélyt követően – a Tanulmányi Hivatal által aktuálisan kiadott tájékoztató levélben foglaltak szerint – vehető át személyesen vagy meghatalmazott útján az oklevél, oklevélmelléklet. A diplomaosztó ünnepélyen az oklevelet meghatalmazással nem lehet átvenni.


7. Kötelező-e a szakdolgozathoz konzulenst választani?

Igen, kötelező.

Jogszabályi háttér:

HKR 77. § (1) A szakért felelős oktatási szervezeti egységek (intézet, tanszék) minden tanév/félév kezdetéig kötelesek szakdolgozati témákat felajánlani a hallgatóknak.

(2) A hallgatót a szakdolgozat elkészítésében egy vagy több témavezető segíti. Témavezető az Egyetem oktatója, tudományos kutatója, illetve nem egyetemi alkalmazott szakember lehet.

(3) A szakdolgozat témáját a hallgató az (1) bekezdésben jelzett oktatási szervezeti egység által felajánlott témák közül vagy a témavezetővel, illetve annak hiányában a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjével egyeztetve választja.


8. A plágiumra vonatkozó dokumentumot bele kell-e köttetni a szakdolgozatba?

A nyilatkozatot célszerű beköttetni a szakdolgozatba.


9. Hány példányban kell leadni a szakdolgozatot (BA)/diplomamunkát (MA)?

A dolgozatot egységesen 2 példányban (egy bekötött és egy fűzött példányban) géppel írva kell elkészíteni. A tartalmi és formai követelmények vonatkozó ajánlások és kötelező előírások (képzésenként és szakonként) a kar honlapján érhető el: http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga illetve http://www.btk.elte.hu/Alias-258.

Tanári MA szakon a szakdolgozat kötött példányát a modulfelelős karon, a fűzött példányt pedig a PPK Információs Irodájában kell leadni, valamint fel kell tölteni a PPK e célra kialakított elektronikus felületére.

Jogszabályi háttér:

HKR

76. § (4) A szakdolgozat tartalmi és formai követelményeit az egyes szakcsoportok képzési és kimeneti követelményei, illetve az adott szak tanterve rögzíti.

78. § A szakdolgozatot a hallgató a kar által meghatározott határidőig és példányszámban, a különös részben előírt formai követelményeknek megfelelően (beleértve az elektronikusan rögzített formában történő leadást is), bekötve vagy lapjait hitelesen összefűzve köteles benyújtani a kari TO-nak, amely azt nyilvántartásba vétel után továbbítja a szakért felelős oktatási szervezeti egység vezetőjéhez.


10. CD-n is le kell-e adni a szakdolgozatot?

Szakonként változhat, a kari honlapon ( http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga illetve http://www.btk.elte.hu/Alias-258) közzétett tájékoztatás az irányadó e tekintetben.


11. A Tanulmányi Hivatalon belül hol kell a szakzárással kapcsolatos feladatokat intézni?

A szakzárással kapcsolatos feladatokat a szakos tanulmányi előadóknál (első és legfontosabb lépés az abszolutórium kiállíttatása) és a záróvizsga referensnél kell intézni ügyfélfogadási időben.


12. Mi történik, ha sikerült a záróvizsga, de még nincsen meg a megfelelő nyelvvizsga?

A felsőoktatási intézmény a hallgató kérésére igazolást állít ki, amely tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét, amely azonban végzettséget és szakképzettséget nem igazol.

Jogszabályi háttér:

HKR 84. § (3) Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga-bizonyítványt a hallgató nem mutatta be, a felsőoktatási intézmény – a hallgató kérésére – igazolást állít ki, amely végzettséget és szakképzettséget nem igazol, de tanúsítja a záróvizsgák eredményes letételét.


13. Amennyiben sikeres a nyelvvizsga, elég-e bemutatni az azt igazoló papírt vagy a bizonyítványt kell?

Az oklevél kiállításához a nyelvvizsgát igazoló eredeti okirat bemutatása szükséges. Az oklevelet a Kar köteles a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásától számított 30 napon belül kiadni.

Jogszabályi háttér:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy

a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,

b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles elfogadni.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.09.19.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 június
H K Sz Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Zenekultúra minor - felvételi meghallgatás!
2018. június 25-én, illetve 27-én. Részletek »
A kritika fogalma a XVII-XVIII. században
Az MTA-PTE "Kritikai Tanulmányok" Kutatócsoport és az ELTE Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszék konferenciája. Részletek »
A fordítás elméleti és gyakorlati kérdései
Emlékkonferencia Papp Andrea tiszteletére. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban
Az egy évvel ezelőtt elhunyt Orlovszky Géza emlékére rendezett konferencia. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Múzeumok Éjszakája
2018. június 23-án az ELTE BTK – Trefort-kertben.
Részletek »
Némirovsky-délután
A Francia Intézet és az ELTE BTK Francia Tanszékének szervezésében. Részletek »
Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázati felhívása a 2018/2019-es tanévre
A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!