2018.03.21. szerda   
.: Home :.    »    Menü      »    Az Esélyegyenlőségi Bizottság felhívása  
 
 
 
 
 
 
 
 
.: :.
   

Tájékoztató az ELTE-n tanuló speciális szükségletű (fogyatékossággal és/vagy krónikus betegséggel élő) hallgatók számára


A fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatók szervezett megsegítése az Egyetemen 2000 óta folyik. Kezdetben ezt a tevékenységet kari koordinátorok végezték, majd 2009 szeptembere óta egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor fogja össze a kari koordinátorok munkáját és hajtja végre az egész egyetemet átfogóan érintő fogyatékosság-ügyi intézkedéseket, programokat. 

Mit jelent a speciális szükséglet?
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. Törvény 108. § 6. szerint az a hallgató (jelentkező), aki mozgásszervi, érzékszervi vagy  beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. Bár a törvény nem írja elő, Egyetemünk megsegíti a tartósan, vagy krónikusan beteg hallgatókat is.

A megsegítés formái
Egyetemünk minden karán dolgoznak un. fogyatékos-ügyi koordinátorok. Az ő feladatuk a karon tanuló speciális szükségletű diákok regisztrálása, az emelt normatíva elköltésére tett javaslattétel a bizottságok felé, a hallgatók igényeinek a felmérése, a segítségadás megszervezése, az akadálymentesség biztosítása, az eszközök beszerzése és kölcsönzése, tanácsadás a speciális szükségletű hallgatók és az oktatók számára. A koordinátorok munkáját karonként eltérő elnevezésű bizottságok segítik szorosan együttműködve a Hallgatói Önkormányzatokkal. A megsegítés formái:

 • A speciális igények felmérése, megbeszélése a hallgatóval, azokról igazolás készítése (pl. az előadáson használt diák, vagy fóliák megküldése a hallgatónak digitális formában; jeltolmácsolás; jegyzetelő alkalmazása, írásbeli vizsga kiváltása szóbelire, vagy fordítva, egy a sérülés miatt nem teljesíthető tárgy helyett másik tárgy teljesítése, tananyag adaptáció, a vizsgán többletidő biztosítása stb.);
 • Személyi segítő és jegyzetelő biztosítása, szerződéskötés;
 • Speciális eszközök kölcsönzése;
 • Kari könyvtárak akadálymentesítése (akadálymentes számítógépes munkaállomások, olvasó készülékek);
 • Fókuszcsoportos megbeszélések a speciális szükségletű hallgatókkal;
 • Egyéni tanácsadás;
 • Akadálymentes nyelvtanulást segítő laborok: Egyetemünkön két olyan nyelvi labor is működik, melyet az ELTE bármelyik hallgatója használhat az akadálymentes és önálló nyelvtanulás érdekében:
  • ELTE TTK Médiatár
  • ELTE BTK Esélyegyenlőségi szoba
 • Speciális nyelvi kurzusok fogyatékossággal élő hallgatók számára. Jelentkezés: Kovács Krisztina egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátornál, illetve a kari fogyatékos-ügyi koordinátoroknál (ld. koordinátorok listája c. táblázat)

A hallgató megsegítésének feltétele: a regisztráció
A speciális szükségletű hallgatóknak akkor tudjuk a megfelelő segítséget megadni, ha személyesen jelentkeznek a kari fogyatékos-ügyi koordinátoruknál és a megfelelő igazolást leadják nekik, vagyis regisztrálnak. A regisztráció határideje: szeptember 3. 16.00 óra.  A regisztráció alatt a mellékelt adatlap (1. sz. melléklet) kitöltésével és személyes megbeszélés során a koordinátor felméri a hallgató speciális szükségleteit. A hallgatónak a koordinátornál történő regisztrációkor írásban nyilatkoznia kell arról is, hogy igénybe kívánják-e venni a fogyatékossága jogán járó 1000 többletpontot a kurzusfelvétel során (ld. ELTE SZMSZ II. kötet Hallgatói Követelményrendszer 60.§ letölthető: https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf). Ha ezzel a jogával él a hallgató, akkor biztosítható, hogy a választott kurzusra mindenképp bekerül.

A nyilatkozatot mellékeljük (2.sz. melléklet), kérjük annak kitöltését és a határidőig történő eljuttatását a kari fogyatékos-ügyi koordinátorhoz.

A regisztráció határidejének elmulasztása esetén a fogyatékossággal élő hallgató az őszi szemeszterben elveszíti azon jogát, hogy a kurzusfelvételnél előnyhöz jusson!

Az igazolás módja:

 • Krónikus betegség esetében: szakorvosi, vagy ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet), új nevén NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal), illetve a területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek szakvéleménye, amely tartalmazza az adott betegség BNO kódját, fennállásának idejét, súlyosságát, vagy az egészségkárosodás mértékét.
 • Fogyatékosság esetében:
  • régi nevén ORSZI (Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet) új nevén NRSZH (Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal), illetve a területileg illetékes megyei rehabilitációs szakigazgatási szervek szakvéleménye;
  • vagy – a tankötelezettség idején már fennálló fogyatékosság, sajátos nevelési igény megléte esetében – valamelyik szakértői bizottság szakvéleménye (Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, fővárosi, vagy megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, Vadaskert Kórház és Szakambulancia).
  • Diszlexia, diszgráfia és diszkalkulia esetén lakóhelytől függetlenül kizárólag a Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve igazolását tudjuk elfogadni.

AZ ELTE KARI FOGYATÉKOSÜGYI KOORDINÁTORAINAK ELÉRHETŐSÉGEI:

Intézmény

Koordinátor

Cím

Telefon

                 E-mail

ELTE Fogyatékos-ügyi Központ

Kovács Krisztina

1088 Bp., Múzeum krt. 4. A épület alagsor 125.

483-8000/2256
30-244-4983

kovacs.krisztina@kancellaria.elte.hu

ÁJK

Hoffman István

1053 Bp., Egyetem tér 1-3.
I. 113.

411-6500/2715

hoffman.istvan@ajk.elte.hu

 

BGGyK

NagynéSchiffer Csilla

1097 Bp., Ecseri út 3. A/23

358-5579
30/393 7547

karikoordinator.barczi@gmail.com

 

BTK

Bíró József és
Senkei-Kis Zoltán

1088 Bp., Múzeum krt. 4/A

411-6500/5485

biro.jozsef@btk.elte.hu

senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu

IK

Helfenbein Henrik

1117 Bp., Pázmány P. s. 1/C,
2-405

209-0555/8467

hehe@elte.hu

PPK

Solymosi Katalin 

1075 Bp., Kazinczy u. 23-27. 208.

461-4500/3855

eselyegyenloseg@ppk.elte.hu

solymosi.katalin@ppk.elte.hu

 

TáTK

Tánczos Éva

1117 Bp., Pázmány P. s. 1/A
(Északi épület) 7.101A

372-2500/6736

tanczos.eva@tatk.elte.hu

TÓK

Rózsáné Czigány Enikő

1126 Bp., Kiss János altb. u. 40.

487-8100/6987

czeniko@t-online.hu

TTK

Török Gabriella

1117 Bp., Pázmány P. s. 1/A, 1.87

372-2559

torok.gabriella@ttk.elte.hu

SEK –Természettud. képzés

Baranyai Gábor

Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. C épület 206.

 

(94)504-443

baranyai.gabor@sek.elte.hu

 

SEK- Bölcsészettud. képzés

Pólay Veronika

Szombathely, berzsenyi tér 2. D épület 205.

(94) 519-656

polay.veronika@sek.elte.hu


A REGISZTRÁCIÓ MENETE:


1. A speciális szükségletű hallgatók e-mail-ben időpontot egyeztetnek a kari fogyatékosügyi koordinátorral

2. A szombathelyi képzésre felvételt nyert hallgatók a képzési területüknek megfelelő SEK koordinátort keresik fel és velük egyeztetnek időpontot

3. A regisztrációhoz magukkal viszik a fogyatékosságot, krónikus betegséget igazoló szakvéleményt és ezt bemutatják a fogyatékosügyi kooridnátornak, aki fénymásolatot készít és a továbbiakban zárható helyen megőrzi a dokumentumokat

4. A regisztrációt megelőzően a Nyomtatványok menüből letölthető Adatlapot kitöltik és magukkal viszik a megbeszélt időpontra. Amennyiben a hallgató nem tudja önállóan kitölteni, az adatlap kitöltésére a regisztráció alkalmával is sor kerülhet a fogyatékosügyi koordinátor segítségével.

5. A regisztráció ideje alatt a hallgató adatlapján és a beszélgetés során jelzett speciális igényekről a kari fogyatékosügyi kooridnátor igazolást állít ki, amelyet a hallgató bemutathat az oktatóknak.

6. Amennyiben a hallgató a nyomtatott információszerzésben akadályozott és szüksége van a Fogyatékosügyi Központ által digitalizált adaptált tananyagra, akkor a Nyomtatványok menüből letölthető nyilatkozatot ki kell töltenie és alá kell írnia. Ezzel biztosítható számára, hogy az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban (EDIT) tárolt adaptált könyveket elérhesse.

7. Amennyiben a hallgató a kurzusfelvétel során igénybe kívánja venni a fogyatékossága jogán járó 1000 többletpontot, amivel biztosítható számára, hogy az általa választott kurzusra biztosan bekerülhessen, akkor a Nyomtatványok menüből letölthető nyilatkozatot ki kell töltenie és alá kell írnia.

8. A kari sajátosságokról a Kari Szolgáltatások menüpontban tájékozódhat.

Kérjük, olvassa el az ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata II. kötet Hallgatói Követelményrendszer (továbbiakban HKR) fogyatékos hallgatókra vonatkozó rendelkezéseit, különös tekintettel a XIII. fejezetre! 

Kérdés esetén várjuk jelentkezését. Sikeres tanulást és élményekben gazdag diákéletet kívánunk!

Kovács Krisztina

egyetemi fogyatékos-ügyi koordinátor 

Mellékletek

1. számú melléklet  | 2. számú melléklet

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.07.27.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 március
H K Sz Cs P Sz V
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
 ESEMÉNYEK   
Trefort-kert Alapítvány 1%
A Trefort-kert Alapítvány az SzJA 1 %-ának gyűjtésével immár nyolcadik éve támogatja a Bölcsészkaron folyó oktatási, kutatási és kulturális tevékenységet. Részletek »
Doktori felvételi tájékoztató
A Doktorandusz Önkormányzat és a Doktori és Tudományszervezési Iroda tájékoztatót tart a felvételi eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Részletek »
Könyvbemutató A Szláv és Balti Filológiai Intézet szervezésében
A Szláv és Balti Filológiai Intézet
2018. március 7-én, szerdán, délután 17 órai kezdettel tartja soron következő szlavisztikai könyvbemutatóját.
Ezen a rendezvényen az intézet oktatói által írt, az utóbbi évben megjelent nyelvészeti és irodalmi tárgyú monográfiák, tankönyvek, valamint az itt szerkesztett tanulmánykötetek kerülnek rövid bemutatásra.
Részletek »
Egyetemi Anyanyelvi Napok
Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete idén is megrendezi az Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN) elnevezésű nagy sikerű programsorozatot, amely 2018. február 28-a és március 2-a között lesz az ELTE BTK-n. Részletek »
Márkusz László nagykövet előadása a vallás szerepéről a Nyugat-Balkánon
Áttekintés a vallás nemzetépítésben és politikában játszott szerepéről a Nyugat-Balkánon. Részletek »
Kulturális Örökség Tanulmányok - Múzeumi kurátori ismeretek specializáció
2018 őszétől új "Múzeumi kurátori ismeretek" elnevezésű specializáció
választható az Atelier Tanszék Kulturális Örökség Tanulmányok MA
képzésén belül. Részletek »
Campus Mundi ösztöndíj - felhívás
Campus Mundi ösztöndíjjal a hallgatók a világ szinte bármely országában tanulhatnak egy félévet, szakmai tapasztalatot szerezhetnek, illetve kapcsolati tőkére tehetnek szert, amellyel előnyt szereznek majd a munkaerőpiacon. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!