www.btk.elte.hu


Tájékoztató a 2017/2018-as tanév ősz félévében záróvizsgázó hallgatók számáraTÁJÉKOZTATÓ

A 2017/2018-as TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN

ZÁRÓVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA

Tisztelt Záróvizsgázó Hallgató!

Az alábbiakban tájékoztatom a szakdolgozat elkészítésével kapcsolatos praktikus tudnivalókról, valamint a záróvizsgázás előfeltételeiről és az oklevél megszerzésével összefüggő adminisztratív teendőkről. A záróvizsgák lebonyolítására 2018. január 3. és 2018. január 26. között kerül sor.

1. A szakdolgozat (diplomamunka) elkészítése és leadása

1.1.      Kérem, a szakdolgozat szakos tartalmi és formai követelményét gondosan ellenőrizze a honlapon a „Záróvizsga-követelmények szakonként” fejezet alatt.

Alapszakos hallgatókhttp://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga

Mesterszakos hallgatókhttp://www.btk.elte.hu/Alias-258

Régi rendszerű képzésben tanuló hallgatók: a tanszéken kell érdeklődni.

Kérem továbbá, ne feledkezzen meg a szakdolgozat online módon történő benyújtásáról sem, amennyiben ezt a szakos követelményben előírták. Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikus (CD) verziót a Tanszéken és nem a Tanulmányi Hivatalban kell leadni!

 

A szakdolgozat a képzési és kimeneti követelmények által előírt tartalmú, a tanulmányok lezárásakor írt dolgozat.

Segítségül a honlapon elhelyeztünk képzési szintenként szakdolgozati címlap mintákat. Alapszakos hallgatóknak a http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga az „Alaki követelmények” alatt bemutatott minta szerint kell a dolgozat külső és belső borítóját elkészíteni. A mesterszakos hallgatók a mintát a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 „Alaki követelmények” alatt találják. A régi rendszerű képzésben  végzett hallgatók a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 Alaki követelmények” alatt találják meg a szakdolgozati címlap mintákat.

1.2.      A szakdolgozat benyújtásának feltétele a kitöltött szerzőségi nyilatkozat és ahol a szakos követelmény előírja a témavezetői nyilatkozat csatolása. A szerzőségi nyilatkozat c. formanyomtatványt a http://www.btk.elte.hu/ba/zarovizsga valamint a http://www.btk.elte.hu/Alias-258 elérhetőségeken találja „Szerzőségi nyilatkozat” néven.

1.3.      A szakdolgozatok leadásának utolsó napja:  2017. november 15. szerda 16.00 óra, az ügyfélfogadás reggel 8 órakor kezdődik.

1.4.      A tanári mesterszakos hallgatók esetében a szakdolgozat tanulmány részének leadási határideje  2017. november 20. hétfő 16.00 óra. Felhívom figyelmét arra, hogy a szakdolgozatnak az eredetiségnyilatkozaton kívül az ún. konzultációs igazolást is tartalmaznia kell.

A tanári mesterszakos szakdolgozattal valamint a záróvizsgával kapcsolatban további információk a Pedagógiai és Pszichológia Kar honlapján közzétett eljárásrendekben (https://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulmanyi.pk.elte.hu/files/szakdolgozat_v2.1.pdf;https://tanulmanyi.pk.elte.hu/sites/tanulmanyi.pk.elte.hu/files/zarovizsga_v2.0.pdf) érhetők el.

1.5.      Kérem, hogy a szakdolgozat leadásához a honlapon (http://www.btk.elte.hu/urlapok) megtalálható átvételi elismervényt kitöltve hozza magával.

2. Az oklevél mintalap tartalmi ellenőrzése és annak aláírása a szakos tanulmányi előadóknál történik ügyfélfogadási időben.

·    Amennyiben már rendelkezik abszolutóriummal, kérem, hogy az oklevél mintalap adatainak ellenőrzése és aláírása céljából  2017. december 1. és 15. között keresse fel tanulmányi előadóját.

·    Amennyiben még aktív hallgató, úgy a végbizonyítványhoz szükséges utolsó érdemjegy megszerzését követő félfogadási napon, de legkésőbb a záróvizsgát megelőzően három munkanappal kell a tanulmányi előadóját felkeresnie. Ebben az esetben a végbizonyítvány kiállításával egy időben kerül sor az oklevél mintalap adatainak ellenőrzésére és aláírására is.

3. Nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) bemutatása

Az oklevél mintalap aláírásakor be kell mutatnia az oklevél kiállításához szükséges eredeti nyelvvizsga bizonyítvány(oka)t és azokról egy-egy fénymásolatot le kell adnia. Ahhoz, hogy a 2018. februárban 15-én tartandó diplomaosztó ünnepélyen oklevelét átvehesse, a nyelvvizsga bizonyítvány utólagos benyújtására legkésőbb 2018. január 26. napja áll rendelkezésre. A Tanulmányi Hivatal a záróvizsgákat követően osztja be a hallgatókat a diplomaosztó ünnepségre, február első hetében emailen küldjük ki az ünnepségre szóló meghívót.

 

4. Kredittúllépés, egyéb pénzügyi tartozás rendezése

Amennyiben bármilyen pénzügyi tartozása van, akkor azt az oklevél mintalap aláírásának napjáig a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül átutalással rendeznie kell. Az átutalással kapcsolatban felmerülő kérdésekre a https://qter.elte.hu/Ugy.aspx/Penzugy linken talál választ, valamint a Tanulmányi Hivatalban Főgler László tanulmányi és költségtérítési referens tud segítséget adni.

5. Könyvtári tartozás rendezése

A könyvtár felé fennálló esetleges tartozását a záróvizsgát megelőző három munkanappal rendeznie kell. A rendezéséről szóló igazolást a személyes megjelenés alkalmával le kell adnia a tanulmányi előadójánál. A szükséges formanyomtatvány letölthető az alábbi elérhetőségről: http://www.btk.elte.hu/urlapok

A záróvizsga-beosztást a kari honlapon http://www.btk.elte.hu/Alias-345, http://www.btk.elte.hu/Alias-347  tesszük közzé a záróvizsga időszak kezdete előtt.

 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben a fentiekben leírt adminisztratív kötelezettségeinek a megjelölt határidőn belül nem tesz eleget a Hallgatói Követelményrendszer 81. § (7) bekezdés szerint záróvizsgára nem bocsáthatjuk.

A Tanulmányi Hivatal nevében tanulmányainak befejezéséhez sok sikert kívánok!

Budapest, 2017. november 8.

dr. Tóth Ilona s.k.

hivatalvezető