2018.07.18. szerda   
.: Home :.    »    Menü      »    PhD      »    felvételi  
PhD
  
   
   
   
   
 FELVÉTELI    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.: :.
   

PhD 2016/17 felvételi


Tájékoztató

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán (ELTE BTK)

a 2016/2017-ös tanévre doktori képzésre felvételi jelentkezésüket benyújtó pályázók részére

 

A doktori képzés doktori iskolákban, illetve azok doktori oktatási programjain folyik. Az ELTE BTK-n bölcsészettudomány tudományterületen 4 doktori iskola működik, amelyek 71 doktori oktatási program keretében készítik fel a PhD-hallgatókat a doktori (PhD) fokozat megszerzésére.

 

Elérhetőség, felvételi információ

ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Iroda

1088 Budapest Múzeum krt. 4/A

Tel.: 485-5200/5183

Ímél: kincsi.katalin@btk.elte.hu

 

Ügyfélfogadási rend

Hétfő, szerda: 9.00-12.00; 13.00-16.00.

Péntek: 9.00-12.00.

A Hivatal kedden és csütörtökön nem fogad ügyfeleket.

 

Az ELTE BTK doktori iskolái

 

A jelentkezés általános feltételei

 • Legalább jó rendű egyetemi, vagy azzal azonos értékű diploma.
 • Közepes rendű diploma esetében a diploma megszerzését követően leghamarabb 3 év múlva lehet csak jelentkezést benyújtani.
 • Egy államilag elismert középfokú (B2) „C” típusú (komplex) nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga dokumentum. A megfelelő szintű nyelvvizsga igazolása hiányában a jelentkezést nem lehet benyújtani.
 • Doktori képzésre olyan hallgató nem nyújthat be jelentkezést, aki ugyanazon szakon még nem fejezte be a tanulmányait az alapképzésben (legkésőbb július 31-ig nem teszi le a szakzáróvizsgáját).
 • Benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjáig még nem tette le szakzáróvizsgáját, de azt legkésőbb július 31-ig teljesíti. A beiratkozás alkalmával igazolnia kell, hogy a diploma legalább jó rendű. Ennek elmaradása esetén nem lehet beiratkozni, és újra kell felvételizni a következő évi felvételi eljárásban.
 • Nem nyújthatja be a jelentkezését az, aki a választott doktori oktatási programhoz kapcsolódó újabb diploma megszerzésére irányuló MA képzésben nem teszi le a szakzáróvizsgáját a tárgyév július 31-ig.
 • Az egyes doktori iskolák és doktori programok külön feltételeket írhatnak elő (pl. szakos diploma, nyelvtudás), ez 2016. március 11-től itt olvasható.

 

A két példányban kitöltött jelentkezési laphoz az alábbiakat kell csatolni:

 • Egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma hiteles fénymásolata.

Ha a diploma nem tartalmaz minősítést, az oklevélmellékletet is csatolni kell.

Amennyiben a jelentkező egyetemi oklevelét külföldön szerezte – angol, német, francia és orosz nyelven kiállított dokumentum kivételével – a jelentkezéshez az eredeti oklevél másolata mellett annak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda (www.offi.hu) által készített hiteles fordítását is mellékelnie kell.

Ha a jelentkező a felvételhez szükséges végzettségét nem a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt (továbbiakban Lisszaboni Egyezmény) magára nézve kötelezőnek elismerő államban (ezek listája: http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/165/signatures?p_auth=uzV252LD) vagy a kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó államban szerezte, az Egyetem a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerésére ekvivalencia vizsgálatot indít az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjánál a diploma megfelelőségét illetően, a doktori felvételi eljárás szempontjából.

 • középfokú (B2) „C” típusú (komplex) államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány fénymásolata. Külföldön szerzett nyelvvizsgához, vagy nyelvvizsgaként benyújtott dokumentumhoz mellékelni kell a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (www.nyak.hu) írásbeli állásfoglalását arról, hogy az adott nyelvvizsga Magyarországon középfokú komplex nyelvvizsgának megfeleltethető.
 • szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva),
 • a pályázó publikációs jegyzéke (lehetőleg az MTMT-be feltöltve) – ha van,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány / külföldi állampolgárok esetében egyéb hivatalos szerv igazolása arról, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás alatt,
 • témavázlat magyar nyelven (minimum 1-2 oldal terjedelemben),
 • két, a jelentkező értesítési címére megcímzett, és az érvényben lévő postai díjszabás alapján elsőbbségi küldeményként felbélyegzett boríték,
 • csatolható kiemelkedő szakemberek ajánlása is,
 • az eljárási díj befizetéséről (banki átutalásról) szóló igazolás.

A jelentkezési lap és a felvételi követelmények INNEN tölthetők le.

 

Jelentkezési határidő

A jelentkezéseket 2016. március 16-a reggel 9 és április 15-e déli 12 óra között lehet benyújtani személyesen az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Irodában, illetve postázni a Hivatal címére.

 

Eljárási díj befizetése

A felvételi eljárás díja: 9000 Ft, amelyet átutalással kell befizetni.

Az átutaláshoz szükséges banki információk:

Az utalás kedvezményezettje: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Az utalás célbankszámlaszáma: 10032000-01426201-00000000
IBAN: HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000
SWIFT: MANEHUHB
BIC: HUSTHUHB
Devizanem: HUF
Közlemény: FELVI-BTKPHD C104 C10401/16 <jelentkező neve=""><felvételiző neve="">
Összeg: 9000 HUF</felvételiző></jelentkező>

Kérjük az átutalás közleményét pontosan megadni, ellenkező esetben az összeg pontos érkeztetése nem biztosítható!

Amennyiben a felvételi eljárás díja a fent megadott határidőig nem érkezik meg, az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Irodája nem fogadja el a jelentkezést.

 

Jelentkezni lehet:

 • állami ösztöndíjas szervezett képzésre,
 • önköltséges szervezett képzésre.

Jelentkezni csak az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) meghirdetett témákra lehet, a témavezető megjelölésével.

A jelentkező az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzési formát is megjelölheti a jelentkezési lapon. A jelentkező több oktatási programra is benyújthatja a jelentkezését. A jelentkezési dokumentációt és az eljárási díjat ebben az esetben annyiszor kell benyújtani, illetve befizetni, ahány programra pályázik.

 

Ösztöndíj / önköltség

Állami ösztöndíjas képzési helyre a magyar állam és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárai pályázhatnak. Az ösztöndíj összege az első két évben 140.000 Ft/hó. Az önköltség összege magyar állampolgárok, valamint az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárainak és határon túli magyar hallgatók számára 120.000 Ft/félév. Az Európai Gazdasági Térséghez nem tartozó államok állampolgárai által fizetendő költségtérítési díj összege 2200 Euro félévenként. 

Az állami ösztöndíjas képzésre jelentkezők figyelmét felhívjuk arra a körülményre, hogy a doktorandusz hallgatókat tanulmányi kötelezettségeik keretében a heti teljes munkaidő húsz százalékának megfelelő időtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhető.

Magyar állami ösztöndíjas hallgató a képzés ideje alatt csak a témavezető és a doktori iskola vezető hozzájárulásával létesíthet más foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyt (már fennálló ilyen jogviszonyról a beiratkozáskor nyilatkozni kell). A más foglalkoztatónál létesített munkaviszony a Bölcsészettudományi Doktori Tanács állásfoglalása alapján ne haladja meg a heti 20 órát.

 

Felvételi vizsga

A felvételi vizsgák 2016. május 17. és június 10. között lesznek.

A felvételi szóbeli meghallgatásból áll.

A felvételi rangsorolás szempontjai különösen:

 • a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül,
 • biztosítható-e a témához tudományos fokozattal rendelkező hazai témavezető,
 • külföldi témavezető esetében hazai társ-témavezetőt is ki kell jelölni,
 • több idegen nyelv ismerete,
 • korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel,
 • korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredmények,
 • felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság,
 • önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

 

A felvételi vizsga pontos idejéről és helyéről a jelentkezőket írásban is értesítjük. Az információkat az Iroda hirdetőtábláján és a Kar honlapján is közzé tesszük. Felvételi vizsgát csak a doktori program által meghatározott időpontban lehet tenni. A felvételihez kapcsolódó szakmai kérdésekkel kapcsolatban az oktatási program vezetőjénél közvetlenül lehet tájékozódni.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, a zavartalan kapcsolattartás érdekében telefonos elérhetőségüket is adják meg a jelentkezési lapon.

A felvételi vizsga eredményéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács döntése után a jelentkezőket a Bölcsészettudományi Kar Doktori és Tudományszervezési Irodája legkésőbb 2016. július 31-ig írásban tájékoztatja. A felvételi értesítés tartalmazza, hogy melyik képzési formára nyert felvételt a hallgató, valamint a beiratkozás pontos idejét és helyét, mely augusztus utolsó, vagy szeptember első hetében lesz. Felhívjuk a tisztelt felvételizők figyelmét, hogy az eredeti diploma felmutatása nélkül nem lehet beiratkozni, ehelyett igazolást sem fogadhatunk el.

Azok számára, akik nem jelölték meg felvételi jelentkezési lapjukon az önköltséges képzési formára történő felvételizés lehetőségét – csak az állami ösztöndíjast, de a felvételi vizsgán eleget tesznek a felvételhez szükséges szakmai elvárásoknak –, a Hivatal automatikusan olyan felvételi határozatot küld, amely lehetővé teszi a tanulmányok önköltséges formában történő megkezdését. A hallgatónak 2016. szeptember 1-ig tájékoztatnia kell a Doktori és Tudományszervezési Irodát, ha nem vállalja a tanulmányok önköltséges formában történő folytatását.

 

Sikeres, eredményes felvételi eljárást kívánunk!

 

Budapest, 2016. február 


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2017.01.26.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 július
H K Sz Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 ESEMÉNYEK   
Az I. évfolyam francia minor szak írásbeli szintfelmérőjére
Az I. évfolyam francia minor szak írásbeli szintfelmérőjére 2018. szeptember 3-án, hétfőn 10 órakor kerül sor.
Részletek »
Portugál minor tájékoztató
A portugál minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos, portugál nyelvtudással nem rendelkező ELTE hallgató választhatja. Részletek »
Spanyol minoros szintfelmérő
A Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék a 2018/2019-es tanévre is hirdet minoros szintfelmérő beszélgetést. Részletek »
Év digitális bölcsészeti szakdolgozata pályázat eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre 2018. június 28-án került sor. Részletek »
Az Év Oroszdolgozata - Pályázati-felhívás
Az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért keresi 2018 legjobb orosz témájú tudományos dolgozatát. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!