2018.07.18. szerda   
.: Home :.    »    Menü      »    Aktuális  
Aktuális
  
   
   
 KITÜNTETÉSEK    
 
 
 
 
 
 
   
   
   
.: :.
   

Egyetemi és országos díjak, kitüntetések


Kari kitüntetések:

Pro Facultate Philosophiae-díj adományozható annak a kari közalkalmazottnak, aki az ELTE Bölcsészettudományi Karáért kimagasló kari közéleti tevékenységet végzett, vagy aki nagymértékben járult hozzá a Kar oktatási vagy tudományos elismertségéhez. 

Az Ürményi József-díj adományozható annak a kari közalkalmazott oktatónak, aki kiemelkedő oktatói tevékenységet folytatott az adományozást megelőző időszakban. 

Cziráky Antal-díj adományozható annak a kari közalkalmazott oktató-kutatónak, aki kiemelkedő kutatói tevékenységet folytatott az adományozást megelőző időszakban. 

Barkóczy Ferenc-díj adományozható annak a kari közalkalmazott nem oktató-kutatónak, aki kiemelkedő teljesítményt nyújtott az adományozást megelőző időszakban. 

Az Oktatói Tudományos Diákköri Díj adományozható annak a kari közalkalmazott oktatónak, aki a Karon folyó tudományos diákköri munkában kiemelkedő teljesítményt ért el az adományozást megelőző időszakban.

Hallgatói kiválósági ösztöndíjban részesül az a bölcsész hallgató, aki kiemelkedő tanulmányi vagy kutatási teljesítményt nyújtott az adományozást megelőző tanévben. Az ösztöndíj pályázás útján nyerhető el.


Egyetemi díjak:

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Emlékérme adományozható: a) az Egyetem kimagasló munkát végző vezetőinek (a rektor, a dékánok, a kari főigazgatók és e személyek helyettesei, valamint a gazdasági főigazgató és a főtitkár) megbízatásuk lejártakor; b) több évtizedes kimagasló munka után egyetemi és főiskolai tanároknak, valamint egyetemi docenseknek és más vezető beosztású dolgozóknak, akiknek közalkalmazotti jogviszonyuk nyugdíj-jogosultságukra tekintettel szűnt meg.

Eötvös-gyűrű

Eötvös-gyűrű adományozható kiemelkedő szakmai, tudományos életútja elismeréseként annak a közalkalmazottnak, akinek közalkalmazotti jogviszonya nyugdíjba vonulására tekintettel szűnt meg.

Kancellári dicséret

Felterjesztés alapján vagy saját hatáskörben az egyetem kancellárja Kancellári Dicséretben részesítheti azokat, akik az Egyetem érdekében vállalt feladatukat kiemelkedő eredményességgel teljesítették és ezáltal a tevékenységükkel hozzájárultak az Egyetem sikeres működéséhez.

Pro Ingenio díj

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2015-ben nívódíjat és elismerő oklevelet alapított a kiemelkedő tehetséggondozási tevékenység méltánylására. A Pro Ingenio díj azoknak az ELTE-s oktatóknak, kutatóknak a megbecsülését szolgálja, akik a középiskolások és az egyetemi hallgatók tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibontakoztatásáért és elismeréséért éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek a tehetséggondozás bármely területén (témavezetői, tutori, mentori vagy szervezői feladatok ellátásával).

Pro Universitate Emlékérem

Pro Universitate Emlékérem arany fokozata adományozható: a) vezetői tevékenységük elismeréseként az Egyetem következő kimagasló munkát végző vezetőinek: intézetigazgatók, tanszékcsoport-vezetők, tanszékvezetők, más önálló szervezeti egységek vezetői (főosztályvezetők, osztályvezetők) részére több cikluson keresztül, illetve huzamosan, de mindkét esetben legalább tíz éven át végzett vezetői munkájukért; b) oktatói, tudományos tevékenységük elismeréseként az Egyetem vezető oktatói (egyetemi és főiskolai tanár és docens) és vezető kutatói (tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs) részére legalább húsz éves kiemelkedő oktatói, tudományos munkájukért; c) azoknak a hazai és külföldi természetes és jogi személyeknek, akik legalább öt éven át tízmillió forintot meghaladó összegű támogatást, vagy azzal megegyező értékű adományt nyújtanak az Egyetemnek, vagy az Egyetem, vagy egyetemi szervezeti egység mellett, annak javára működő alapítványnak.

Pro Universitate Emlékérem ezüst fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább húsz éves kiemelkedő tevékenységükért.

Pro Universitate Emlékérem bronz fokozata adományozható az Egyetem oktatói és kutatói és más közalkalmazottai részére legalább tíz éves kiemelkedő tevékenységükért.

Trefort Ágoston Emléklap

Trefort Ágoston Emléklap adományozható azoknak a nem oktató-kutató közalkalmazottaknak, akik munkájuk során huzamosabb időn keresztül átlagon felüli teljesítményt értek el vagy az adományozás évében kiemelkedő érdemeket szereztek.


Országos díjak, kitüntetések, elismerések:

Akadémiai Díj

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége adományozza az 1960-ban alapított Akadémiai Díjat.  A díjjal az MTA Elnöksége az utolsó öt évben elért és már értékelhető tudományos visszhangot kiváltó, konkrét egyéni vagy kollektív kutatási eredmény, szakkönyv elismerésére adományozza évente 10-12 személynek vagy tudományos csoportnak.  A díjat az Akadémia elnöke adja át a májusi közgyűlésen.

Apáczai Csere János-díj

Az Apáczai Csere János-díj a kiemelkedő hatású oktató-nevelő-gyógypedagógiai munka, valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenység elismeréseként adományozható pedagógusok, főiskolai, egyetemi oktatók részére.  A díj átadására az emberi erőforrások minisztere által a Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából kerül sor. A díjból évente harminc díjazott alap- és középfokú oktatásból, harminc díjazott a felsőfokú oktatásból kerül kiválasztásra.

Balassa Péter-díj 

A Balassa Péter-díj művészeti – irodalmi, zenei, képzőművészeti és filmes – területen elért esszé- és tanulmányírói teljesítményért adományozható. A díjat évente egy-egy embernek ítélik oda 2006 óta.

Bolyai-díj

A Bolyai János Alkotói Díj civil kezdeményezésre létrehozott, alapítványi elismerés. A díj alapítását 1997. november 3-án, a Magyar Tudomány Napja első ünnepén jelentették be. Az alapító okiratban foglaltak alapján a tudományterülethez nem köthető díj olyan magyar állampolgárságú vagy magyar származású személynek adományozható, aki nemzetközi szinten is kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás, fejlesztés, utánpótlás-nevelés területén, valamint ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben való hasznosítása terén.

Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj 

Charles Simonyi támogatásával a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által kiírt pályázaton a nyertesek az egyetemen vagy kutatóintézetben végzett kimagasló munkásságukkal érdemelték ki ezt az elismerést.

Déry Tibor-díj

A Déry Tibor-díjat minden évben olyan alkotónak ítélik oda, akik a magyar irodalom művelésében kimagasló eredményeket értek el. A Déry Tibor Alapítvány és a díj Déry Tibor özvegyének végakarata alapján jött létre. Vagyonát a magyar államra hagyta azzal a feltétellel, hogy annak értékesítése után a befolyt összeg kamataiból kimagasló irodalmi tevékenységű művészeket díjazzanak. A díjak átadása a névadó születésének évfordulóján, október 18-án történik. Az első díjat (akkor még Déry Tibor-jutalom néven) 1984-ben adták át. Mára több százan részesültek ebben a elismerésben. A kuratórium elnöke az ARTISJUS mindenkori főigazgatója.

Finnország Oroszlán Érdemrendje

Az érdemrendet 1942. szeptember 11-én alapították. A finn köztársasági elnök, a Lovagrendek Nagymestere adja át a díjakat a finn nyelv, valamint a finnugor nyelvtudomány területén végzett hosszú idejű és eredményes munka elismeréséül.

Fraknói Vilmos-díj

A Fraknói Vilmos-díj azoknak adományozható, akiknek a munkássága kiemelkedő a teológiában, a filozófiában vagy az egyháztörténetben, illetve akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését. A díjat 2000 óta adják át, Fraknói Vilmos halálának évfordulóján. Az elismerést egy évben legfeljebb három ember kaphatja meg.

Friedrich Gundolf-díj 

A Friedrich Gundolf-díj a német kultúra külföldi közvetítéséért járó díj, melyet 1964-ben Friedrich Gundolf német költő, irodalomtörténész emlékére alapított a Német Akadémia.

Gragger Róbert-díj

Vizkelety András, a Magyar Germanisták Társaságának alapító elnöke 2005-ben hozta létre a Gragger Róbert-díjat, amely kétévente a germanisztikai kutatásokban kiváló eredményeket felmutató 40 év alatti kutató teljesítményét díjazza.

Hieronymus-díj

A Hieronymus-díj, korábban Forintos Díj a Magyar Írószövetség műfordítói szakosztályának hatáskörébe tartozó legmagasabb szakmai elismerés. Minden évben két műfordító munkája részesülhet jutalomban: egy a prózai és egy a lírai kategóriában. A jelképes egyforintossal járó Forintos Díjat elsőként Weöres Sándor és Székács Vera kapta 1982-ben. A díjat a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány Telegdy Polgár István Alapítványának a Kuratóriuma karolta fel, és a Magyar Írószövetséggel közösen Hieronymus-díj néven 2002.szeptember 30-án, Szent Jeromos (Hieronymus) napján adták át először Fejér Irén és Tomcsányi Zsuzsanna műfordítóknak. Jeromos napja a fordítók világszerte elfogadott ünnepe. Szent Jeromos a Biblia fordítója, a szentírás tanulmányozásával foglalkozó filológusok, a fordítók, korrektorok, teológusok, bibliatársulatok és a könyvtárosok védőszentje.

József Attila-díj

A díj kiemelkedő irodalmi – költői, írói, műfordítói, irodalomtörténészi – tevékenység elismerésére adományozható. A díj átadására március 15-e alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb hét adományozható.

Kemény Zsigmond-díj

A magyar oktatás, közművelődés, tudományosság és kultúra kiemelkedő alakjai részesültek az Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány által 1993 óta a magyar kultúra napján (január 22.) adományozott díjban.

Kiss Árpád-díj

A Kiss Árpád-díj az oktatási miniszter által adományozható egyik szakmai elismerés volt, amely a pedagógiai újítások kidolgozása, illetve alkalmazása, a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása és a pedagógia nemzetközi tapasztalatainak adaptációja terén kiemelkedő tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók szakmai munkájának elismeréseként szolgált. Évente, a magyar kultúra napján, január 22-én, 5 személy kaphatta meg.

Kiss Lajos-díj

A díjat 2005-ben Fehértói Katalin alapította a 2003-ban elhunyt férje emlékére. A nyelvészprofesszor emléke előtt tisztelgő díj annak a 40 év alatti hazai vagy külföldi kutatónak ítélhető oda, aki a magyar történeti névkutatás területén jelentős eredményeket ért el. Az elismerést két vagy három évente ítélik oda.

Kossuth-díj 

A Kossuth-díjat az országgyűlés 1948-ban 1848. március 15-e centenáriuma alkalmából alapította. A kulturális és a művészeti alkotások terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményeket elért személyeket lehet ajánlani. 1990 óta a köztársasági elnök adományozza, március 15-én adják át.

Lőrincze-díj

Anyanyelvápolók Szövetsége évente ítéli oda a Lőrincze Lajos nyelvészről, tanárról, híres nyelvművelőről elnevezett díjat.

Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt

A Magyar Köztársasági Érdemrendet és Érdemkeresztet, a magyar állam által adományozható legmagasabb kitüntetést 1991-2011. között  számos politikai, kulturális, gazdasági vagy sporteredmény elismeréseként adományozták. A független és demokratikus Magyarország érdekeinek elősegítése, valamint támogatása körül kimagasló érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgároknak adományozható, külön polgári és katonai tagozattal.

A Magyar Köztársasági Érdemrendet a miniszterelnöknek a Kormány hozzájárulásával tett előterjesztésére, a Magyar Köztársasági Érdemkeresztet a feladatköre alapján illetékes miniszter előterjesztésére a köztársasági elnök adományozza.  A kitüntetéseket a köztársasági elnök vagy személyes megbízottja adja át ünnepélyes keretek között.

Magyar Köztársasági Érdemrend fokozatai:

 • nagykereszt a lánccal, - kizárólag államfők részére adományozható.
 • nagykereszt, - évente legfeljebb 15 adományozható.
 • középkereszt a csillaggal, - évente legfeljebb 35 adományozható.
 • középkereszt, - évente legfeljebb 70 adományozható.
 • tisztikereszt, - évente legfeljebb 140 adományozható.
 • lovagkereszt, - évente legfeljebb 280 adományozható. (A lovagkereszt elnevezést a 2000. évi XI. törvény óta alkalmazzák; 1991 és 2000 között kiskereszt volt a fokozat megnevezése.)

Magyar Köztársasági Érdemkereszt fokozatai:

 • Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt, - évente legfeljebb 200 adományozható.
 • Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt, - évente legfeljebb 400 adományozható.
 • Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt, - évente legfeljebb 600 adományozható.

2012. január 1-től:

A Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a rendszerváltás óta adományozható Magyar Köztársasági Érdemrend és Érdemkereszt elődjeként is felfogható, küllemében, valamint az adományozás módjában is hasonlóságot mutatnak. A kitüntetések a nemzet szolgálatában, az ország fejlődésének elősegítésében, a haza érdekeinek előmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató tevékenység elismerésére szolgálnak.

Az Érdemrend fokozatait olyan személyeknek ítélik oda, akik, akár a kultúra, a tudomány, a művészet, továbbá saját szakterületük terén - Magyarország érdekeinek előmozdítása, az egyetemes emberi érdekek gyarapítása érdekében - példamutató tevékenységet folytattak. A kitüntetéseket minden esetben a köztársasági elnök adományozza a miniszterelnök vagy az adott miniszter felterjesztése és ellenjegyzése mellett.

A Magyar Érdemrend fokozatai:

 • nagykereszt a lánccal, - kizárólag államfők részére adományozható.
 • nagykereszt, - évente legfeljebb 15 adományozható.
 • középkereszt a csillaggal, - évente legfeljebb 35 adományozható.
 • középkereszt, - évente legfeljebb 70 adományozható.
 • tisztikereszt, - évente legfeljebb 140 adományozható.
 • lovagkereszt, - évente legfeljebb 280 adományozható.

Mestertanár Aranyérem

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1997. november 6-i ülése elhatározta, hogy – a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munkáért adományozott elismerés immár évtizedes sikere alapján –, a minőségi felsőoktatás érdekében kifejtett munkásság méltányolására Mestertanár kitüntetést alapít mindazon oktatók és kutatók jobb megbecsülése és ösztönzése céljából, akik az egyetemisták és a főiskolások kötelező tananyag elsajátításán túlmutató, tudományos diákköri, szakkollégiumi vagy egyéb önképzési formában megvalósuló tudományos tevékenységének elősegítéséért, kibonta­koz­tatásáért és elismeréséért témavezetőként és a tudományszervezés terén éveken át kiemelkedően eredményes, áldozatos munkát végeztek. A Mestertanár Aranyérem kitüntetést az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke az oktatásért felelős tárca vezetőjével közösen adják át a kitüntetett oktatóknak, kutatóknak az aktuális Országos Tudományos Diákköri Konferencia záró ülésén. Az ünnepi ülés színhelye hagyományosan a Magyar Tudományos Akadémia Díszterme.

Nemes Nagy Ágnes Esszédíj

1998-ban a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Nemes Nagy Ágnes esszédíjat alapított a magyar esszéirodalom legjobbjainak elismerésére, a díjat először 1999-ben ítélték oda három személynek.

Pauler Gyula-díj

A díj levéltárosi szakterületen kiemelkedő teljesítmény elismerésére adományozható. A díj átadására augusztus 20-a alkalmából kerül sor, amelyből évente legfeljebb egy adományozható.

Prima díj

2005-től a Prima Primissima területi Prima díjakkal egészült ki. Alig hat év alatt az összes megye csatlakozott, így mára az ország egész területén önálló elismerésben részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport megyei legjobbjai. Az évenként odaítélt megyei Prima díjat mind a tizenkilenc megyében, megyénként hárman nyerhetik el.

Prima Primissima

A Demján Sándor által, a Vállalkozók Országos Szövetségének támogatásával 2003-ban alapított elismerés célja a magyar értelmiség szellemi eredményeinek megőrzése, a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlesztésének erősítése egy olyan, hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében. 

Pro Familiis-díj

Az állami kitüntetés a családalapítás, a gyermeknevelés támogatása, a családok jólétének növelése érdekében, továbbá a családvédelem területén, illetve az ezzel foglalkozó intézményekben kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenység elismeréseként adományozható. 

Pro Neophilologia in Hungaria érdemérem

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Társasága a filológia művelését, a filológiában végzett kiemelkedő eredményeket a Pro Neophilologia in Hungaria érdeméremmel jutalmazza. Az elismeréshez egy ezüst érdemérem jár, amelynek tervezője Bańczerowski Janusz. A díjat minden évben a társaság éves konferenciáján adják át.

Scheiber Sándor-díj 

A Scheiber Sándor-díj azoknak a magyar állampolgároknak, illetve határon túl élő magyaroknak adható, akik kiemelkedőt alkottak a hebraisztika, a judaisztika, a zsidó vallás-, művelődéstörténet és az oktatás, valamint a zsidók és nem zsidók közötti párbeszéd és tolerancia előmozdításának területén. Az elismerést évente egyszer, Prof. Dr. Scheiber Sándor főrabbi halálának évfordulóján, március 3-án adományozza az emberi erőforrások minisztere. 

Széchenyi-díj 

A Széchenyi-díj szolgál a tudományos élet kiemelkedő képviselőinek elismerésére. Fokozatai: nagydíj és díj. A díjat a köztársasági elnök – a miniszterelnök előterjesztésére – adományozza, és minden év március 15-én adja át az Országgyűlésben.

Széchenyi Ferenc-díj

A Széchényi Ferenc-díj a közgyűjteményi (könyvtári, levéltári, múzeumi) szakterületen dolgozó azon szakembereknek adományozható, akik magas színvonalú elméleti vagy gyakorlati tevékenységükkel, új módszerek kidolgozásával és azok alkalmazásával szolgálták szakmájukat.

Szent-Györgyi Albert-díj 

A Szent-Györgyi Albert-díj szolgál a felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munka, illetve iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenység elismerésére. Az emberi erőforrások minisztere által adományozott állami elismerést évente a Pedagógus Nap (június 1.) alkalmából legfeljebb 18 személy kaphat.

Trefort Ágoston-díj

A Trefort Ágoston-díj azoknak a minisztériumi, önkormányzati és intézményi dolgozóknak adományozható, akik az oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek. A díj átadására nemzeti, állami ünnep alkalmából kerül sor. A díjból évente legfeljebb tizenöt adományozható.

Wessely-díj

A Wessely-díjat a néhai jeles műfordító hagyatékából testvére, Wessely André és az Európa Könyvkiadó alapította 1980-ban. Az egyetlen, kifejezetten műfordítók számára alapított elismerést, a Wessely László arcképével díszített emlékplakettet és a pénzjutalmat az Európa Könyvkiadó vezetőségéből álló kuratórium ítéli oda és minden évben az ünnepi könyvhét előtti napokban adja át a díjazottnak.


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2015.11.17.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 július
H K Sz Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 ESEMÉNYEK   
Az I. évfolyam francia minor szak írásbeli szintfelmérőjére
Az I. évfolyam francia minor szak írásbeli szintfelmérőjére 2018. szeptember 3-án, hétfőn 10 órakor kerül sor.
Részletek »
Portugál minor tájékoztató
A portugál minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos, portugál nyelvtudással nem rendelkező ELTE hallgató választhatja. Részletek »
Spanyol minoros szintfelmérő
A Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék a 2018/2019-es tanévre is hirdet minoros szintfelmérő beszélgetést. Részletek »
Év digitális bölcsészeti szakdolgozata pályázat eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre 2018. június 28-án került sor. Részletek »
Az Év Oroszdolgozata - Pályázati-felhívás
Az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért keresi 2018 legjobb orosz témájú tudományos dolgozatát. Részletek »
DAAD német-magyar kutatócsere program - Pályázati-felhívás
A DAAD német-magyar projektalapú kutatócsere program pályázati felhívást tesz közzé 2019-2020-as évre. Részletek »
Költők és koruk konferenciasorozat - Pályázati-felhívás
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete, az Institut für Finno-Ugristik an der Universität Wien
és a József Attila Társaság közös pályázati felhívása. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!