2018.05.21. hétfő   
.: Home :.    »    Menü      »    Trefort-kert Alapítvány  
  
   
   
 TREFORT-KERT ALAPÍTVÁNY    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
.: :.
   

Trefort-kert Alapítvány


A Trefort-kert Alapítványt az ELTE Bölcsészettudományi Karának volt és jelenlegi intézetigazgatói hozták létre azzal a céllal, hogy támogatást nyújthasson mindazoknak a közös céloknak a megvalósításához, amelyek előbbre viszik a Kar, mint fizikai környezet (Trefort-kert), mint oktatási, kutatási és tudományos műhely, mint szellemi közösség, illetve, mint kulturális műhely ügyét.

A Trefort-kert Alapítvány várja mindazokat a célzott (egy-egy konkrét, megnevezett projektre történő) vagy általános támogatásokat, amelyek – akár alumnusaink adják a közös, általuk is fontosnak tartott célok megvalósítására, akár a magyar humán művelődés, kultúra és tudomány támogatása iránt elkötelezett támogatóktól származik – segítenek közös céljaink megvalósításában. E célok nem egyszerűen az ország rangsorok szerint hagyományosan elsőszámú, legrégebbi, legnagyobb és legszélesebb képzési portfóliójával rendelkező karának céljai, hanem a magyar humán, véleményformáló értelmiség, jövőnk záloga képzésének céljai. Az Alapítvány alábbiakban felsorolt céljai kiegészítik azokat a törekvéseket, amelyek a Bölcsészettudományi Kar örök küldetését jellemzik.

 • A Trefort-kert informatikai hálózatának bővítése, teljes kiépítése.
 • A Trefort-kerti könyvtár fejlesztésének támogatása.
 • A Trefort-kert kulturális életének fejlesztése, színesítése kulturális   rendezvények és programok szervezésével.
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának oktatói- és hallgatói mobilitásának előmozdítása, az egyetemi polgárok közötti kapcsolatok fejlesztése.
 • A jelentős külföldi és hazai szakmai adatbázisok folyamatos megvásárlásának vagy előfizetésének elősegítése, és a Kar oktatóinak és hallgatóinak ingyenes használatába bocsájtása.
 • A Kar és környezete közötti kapcsolatok fejlesztése, kommunikációs csatornák (lapkiadás, internetes oldal stb.) fejlesztése és kialakítása.
 • A Kar kiadványainak, brosúráinak, egyéb sajtótermékeinek kiadása, terjesztése.
 • A Kar hátrányos helyzetű hallgatóinak körében az esélyegyenlőség megvalósulásának elősegítése.
 • A Kar oktatói, hallgatói közösségeinek fejlesztése; mozgásgazdag, sportos életvitelre nevelése és ösztönzése.
 • A Zöld Kar Program megvalósítása, célkitűzéseinek, azzal kapcsolatos rendezvényeinek támogatása (a Trefort-kert parkosítása, kerékpáros-barát intézménnyé történő átalakítása, szelektív hulladékgyűjtés, a környezettudatos gondolkodás fejlesztése).

A Trefort-kert Alapítvány az ELTE Bölcsészettudományi Karának alapítványa. Az Alapítvány támogatása a Kar támogatása. Az előttünk álló fejlesztések mindennapi oktató, alkotó és tudományos munkánk feltételeinek javítását hivatottak elősegíteni. Az Alapítványt szánjuk annak a hivatalos csatornának, amelyen keresztül mindenféle támogatást a Kar céljai – saját céljaink – megvalósításának szolgálatába tudunk állítani.

Ezért kérünk mindenkit – lett légyen ő kollégánk, diákunk, alumnusunk, külső támogatónk és barátunk – tehetsége, kapcsolatai és anyagi támogatása segítségével segítse elő az Alapítvány és vele a Kar célkitűzéseinek megvalósítását. Külön kérjük azoknak a határon túli, többek között Európán kívüli magyaroknak, magyar szervezeteknek a támogatását, amelyek felelősséget éreznek a magyar humán tudományosság, a magyar nyelv, a magyar kultúra ápolásának ügyéért, hogy adományaikkal támogassák e terület magyarországi fellegvárát, a magyar humán értelmiség képzésének elsőszámú központját, jövőnk egyik zálogát.Az Alapítvány alapító okiratának Preambuluma

A társadalmak fejlődése elsősorban azon múlik, mekkora az előrehaladás az anyagi és szellemi kultúrában, más szavakkal azon, mennyi tudást hoznak létre és halmoznak föl a közösségek. Ezért az emberi civilizáció fejlődésének legfontosabb motorja a tudomány, amely a tudás létrehozásának és terjesztésének fő letéteményese. A felvilágosodás racionalizmusa a tudományt képzeletbeli trónra ültette, tekintéllyel ruházta föl, nagy elvárásokat ébresztve vele szemben. A 19. századnak különösen a második felében a tudománnyal foglalkozók úgy tekintettek tevékenységükre, mint amellyel egyidejűleg szolgálják a szűkebb közösséget, nemzetüket és a tágabb közösséget, az emberiséget. A tudomány művelésének az ethosza olyan gondolatokat hívott elő, hogy a tudásnak elvei vannak, nem érdekei.

A tudományos ismeretanyag megszerzésének legfontosabb fórumai az egyetemek. Ahol egyetemek születtek és születnek, ott a tudás létrehozásának (a kutatásnak) és továbbadásának (a legmagasabb szintű intézményes oktatásnak) a színterei jöttek és jönnek létre. Az egyetemek ily módon a tudomány fellegvárai. A tudomány az igazság kérlelhetetlen keresése – írta Kodály –, amely nem lehet se a teológia szolgálóleánya, sem a politika prostituáltja. Ahol tudományt művelnek, ott a gondolatnak szabadnak kell lennie, s ott az igazságot ki is kell mondani. Ahol azonban a gondolat szabadságának légkörében az igazságot kutatják és adják tovább, ott a minőségigényt és a felelősséget is nagybetűvel írják. A minőségigényt és a felelősséget, amellyel a tanár és az értelmiségi létre törekvő hallgató egyaránt tartozik a szűkebb és tágabb környezetnek, azaz saját közösségének és az emberiség alkotta nagy közösségnek egyaránt. Eötvös Loránd, aki idén 375 éves egyetemünknek hallgatója, tanára és rektora is volt, a személyi felelősségre nagy hangsúlyt fektetett: „Tudományos az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak […] Az egyetemi kérdés […] mindenekelőtt személyi kérdés, amely mellett a szervezetére, szabályaira vonatkozó kérdések csak másodrendű érdekűek.” Aminként nem az íróasztal teszi a mellette ülőt naggyá, hanem fordítva, akként az egyetemet is elsősorban tanárai szakmai és emberi kiválósága teszi alkalmassá az egyetem színvonalassá, kiválóvá tételére.

A megváltozott körülmények, a kitárult világ globális kihívásai, lehetőségei és problémái közepette sem változtak bizonyos alapkérdések. Az egyetemek ma is a tudomány és a felsőoktatás társadalmi tekintélynek örvendő intézményei, az igazság keresésének és továbbadásának változatlanul legfontosabb színterei.

Jól tudjuk, a tudomány műveléséhez nem nem elég a tehetség, az elszánás. Szükség van az eredményes kutatáshoz nélkülözhetetlen külső (intézményi, infrastrukturális, anyagi) feltételek meglétére is. Ennek a triviális mondatnak az igazát saját bőrükön azok érezhetik, akik forráshiányos országok egyetemén, a tudományos kutatásra és oktatásra a kelleténél kevesebb támogatást biztosító politikai vezetés fennhatósága alatt dolgoznak. Eötvös Loránd nem véletlenül írta annak idején: „messze földről […] sokszor meseszerű hírek jutnak el hozzánk. Nagy urak, kik életök legjobb óráit a tudománnyal való foglalkozásuknak köszönhették, iparosok, kik gazdaságuk forrását a tudomány alkalmazásában találták, milliomokra rúgó adományaikkal mintegy varázsütéssel teremtenek új egyetemet vagy öntenek új életet a régiekben.” Az egyetemi tanulmányok anyagi támogatása azonban régebbi időkre nyúlik vissza. A 18. században már nem volt ritka nálunk sem, hogy az arisztokrácia bizonyos tagjai részben vagy egészben magukra vállalták tehetséges ifjak egyetemi tanulmányainak a finanszírozását. A tanulmányi járulékként vagy alapítványi ösztöndíjként fizetett pénzösszeget (az alumneumot) előteremtők voltak az alumnusok, s ezeknek a korai tudománypártoló személyeknek a példáját követő szándékkal jött létre Nyugaton az ún. alumni-mozgalom, tehát az alumnusok mozgalma, amely összefogja az egyetemüket – az alma mater iránti hálától is késztetve – támogatók virtuális közösségét.

A civil társadalom tehetős része ma is sokat tehet azért, hogy egyetemeink, így patinás, nevezetes múltú egyetemünk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara is eredményesebben szolgálhassa a magyarságot és az emberiséget. A Trefort-kert Alapítvány elsősorban azokat szólítja meg, akik egyetemünk Bölcsészettudományi Karában alma materüket tisztelhetik. De nem csak azokat. Mindazokat, akik súlyt fektetnek arra, hogy adományaik teljes egészükben s garantáltan össztársadalmi szempontból is nemes célokat szolgáljanak. Márpedig azok a célok, amelyek az ELTE Bölcsészettudományi Kara Trefort-kert Alapítványának kinyilvánított céljai, ilyenek. Azt kívánják ugyanis elősegíteni, hogy a magyarországi humán értelmiség képzésében meghatározó szerepet játszó bölcsészkar olyan korszerű körülmények között végezhesse dolgát, hogy biztosíthassa hallgatóinak magas szakmai tudását. Hogy elősegítse a minőség- és felelősségigényt személyes példájukkal hitelesítő, a hagyományt és újítást ötvöző, kreatív, közösségben gondolkodó és tevékenykedő, a folytonos korszerűsítés igényét és az újítás bátorságát magukkal vivő jövendő értelmiségiek képzését.

Akik a Trefort-kert Alapítványt támogatják, azok nem egyszerűen az ELTE Bölcsészettudományi Karát támogatják, hanem a magyar tudományosság, kultúra és művelődés jövőjének ügyét is.

Dr. Kiss Jenő
akadémikus


.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2010.07.12.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 május
H K Sz Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 ESEMÉNYEK   
2018. évi Hahn István Díj átadó
Előadást tart támogatott kutatásáról a 2016. évi díjazott Dr. Bajnok Dániel.
Részletek »
Az anyanyelv-elsajátítás folyamata hároméves kor után
Az ELTE Fonetikai Tanszékén működő gyermeknyelvi kutatócsoport a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával szakmai konferenciát szervez. Részletek »
Reformationes – Reformtörekvések a vallástörténetben
Vallástudományi konferencia 2018. május 22-én. Részletek »
Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék IX. Tanévzáró Konferenciája
2018. május 18-án kerül megrendezésre. Részletek »
Wendy Z. Goldman előadása
"A sztálini terror - felülnézetből és alulnézetből" címmel tart előadást a Ruszisztikai Kabinetben 2018. május 17-én 10 órakor. Részletek »
Hallgatói ösztöndíj a Heilderbergi Egyetemre
A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 31. Részletek »
Udmurt hiedelemvilág tegnap és ma
Kiállítás, tárlatvezetés és kisfilmek az
ELTE BTK Finnugor Tanszékén május 10 - 17 között. Részletek »
Adatvizualizáció - szövegbányászat
Az ELTE Digitális Bölcsészet Központ és a Könyvtár- és Információtudományi Intézet workshopjai. Részletek »
Katja Bernhardt előadása
Az "Új utak a bölcsészettudományban" előadás-sorozat keretében. Részletek »
Mire jók a média- és kultúratudományok?
Az ELTE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete és az Általános Irodalomtudományi Kutatócsoport konferenciája. Részletek »
Az első világháború és a Habsburg Monarchia bukása
Könyvbemutató az Osztrák Kulturális Fórum Budapest és az ELTE Történeti Intézet szervezésében. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!