Az 1848/49-es szabadságharcban harcoló diákjaink emlékére


Háttéranyag az 1848/49-es szabadságharcban harcoló diákjaink Trefort-kertben felállítandó emlékművéhez:

A Vallás- és Közoktatási minisztérium 1848. október 10-én rendeletben intézkedett arról, hogy a Pesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán rövidített tanfolyam induljon azok számára, „kik magokat a hadi szolgálata képezni óhajtják.” A tervezett tantárgyak a következők voltak: „a tiszta mennyiségtan, a gép- és természettan, a vegyészet, tüzérség, tábori erősítés, árkászat, hidászat, végre az elemi taktika.” Az oktatás 1848. november 15-én indult el, a hét hat napján reggel 8 órától délután 4 óráig folyt. A hadi tanfolyamra 1848. november 26-ig összesen 379 fő iratkozott be.

1848. december végén, a cs. kir. csapatok dunántúli előretörése következtében várható volt, hogy a fővárost ki kell üríteni. Valószínűleg a gyalogsági szabályzattant oktató Hartmann (később Keményfi) József százados kezdeményezte, hogy a hadi tanfolyam hallgatói „Pesti egyetemi légió” név alatt alakítsanak önálló alakulatot, és szálljanak táborba. A 150 főnyi csapat 1849. január 1-jén alakult meg, s január 5-én Perzel Mór tábornok csapataival együtt hagyta el a fővárost. Előbb Balmazújvárosra vonult, majd február végéig a tiszafüredi hídfő védelmére alkalmazták. Útközben az alakulathoz további önkéntesek csatlakoztak, így a létszám 190 főre emelkedett.

1849 márciusában a csapatot Mezőhegyesen át Makóra irányították. Március végén a Hadügyminisztérium kezdeményezte egyesítését az 1849. januárjában négy hónapra szervezett, az V. hadtest állományában szolgálatot teljesítő Csanád megyei önkéntes csapattal. Május közepétől az egyesített alakulatot 90. számmal honvédzászlóaljjá szervezték át. A Keményfi vezette alakulat közben újoncokat kapott, s négy századdá növelték a létszámát. Május második felében az 1., júniusban a 2. századot is a IV. hadtest táborába, Pancsovára, majd júliusban egy századdá egyesítve őket, Perlaszra irányították. A Keményfi vezette 3-4. századot július végén osztották be Guyon Richárd tábornok IV. hadtestébe; valószínűleg ekkor egyesültek az 1-2. századdal. Az alakulat részt vett az augusztus 5-i szőregi és az augusztus 9-i temesvári csatában. Valószínűleg Karánsebesnél tette le a fegyvert 1849. augusztus 19-én; az 5. század Dévánál kapitulált augusztus 18-án.

Az alakulat genezisét tekintve egyértelműen a pesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karához kötődik; kezdeti állományának tekintélyes része a szabadságharc folyamán tiszti rangot szerzett.

 

A hadi tanfolyam előadói:

Géptan (heti 5 óra), előadó: Peczval Ottó egyetemi tanár

Tiszta mennyiségtan (heti 5 óra), előadó: Vállas Antal egyetemi tanár

Vegytan (heti 5 óra), előadó: Nendtvich Károly egyetemi tanár

Természettan (heti 5 óra), előadó: Gelenczey Pál pénzügyminiszteri titkár

Utásztan (heti 4 óra), előadó: Szodtfriedt Ferdinánd őrnagy

Fegyvertan (heti 5 óra), előadó: Petzelt József egyetemi tanár

Gyalogsági egyetemes szabályzatok (heti 5 óra), előadó: Hartmann (Keményfi) József százados

Elemi taktika (harcászat) (heti 5 óra), előadó: Bognár György főhadnagy

Nem kötelező tantárgyak Hadtörténeti felolvasások, előadó: Vasvári Pál

Vívás, előadó: Friedrich Ferenc és Chappon Lajos vívómesterek

Rajz, előadó: Glembay Károly rajztanár

Francia nyelv (heti 3 óra), előadó: Lemouton János tanár

Olasz nyelv (heti 3 óra), előadó: Télfi János tanár.


A pesti egyetemi légió ismert tagjainak névsora:

Ádám József őrmester

Balogh Sándor százados

Batizovszky Sámuel főhadnagy

Bécsi Gedeon főhadnagy

Bencze György hadnagy

Bodrogközi Lajos hadnagy

Bojtsi Endre főhadnagy

Bolváry József hadnagy

Boronkay László főhadnagy

Brunsz József közvitéz

Bugát Lajos hadnagy

Cselkó József hadnagy

Csengey József őrmester

Csiszer János közvitéz

Darlang József közvitéz

Duchon Ferenc főhadnagy

Egri Samu hadnagy

Eischl Scipio közvitéz

Emmerling Károly közvitéz

Farkas József főhadnagy

Fazekas Lajos közvitéz

Flaskay János százados

Fóser Lipót tüzér

Fülöp Lajos közvitéz

Ganovszki Pál közvitéz

Guma Károly közvitéz

Győré György közvitéz

Haberern György hadnagy

Házai Ede közvitéz

Hoffmann Boldog közvitéz

Jenefi Lipót tüzér

Kabzan Dániel közvitéz

Karajfi Pál közvitéz

Kardosi Antal tizedes

Kauzer István tüzér

Kauzer Jakab közvitéz

Kégl Sándor főhadnagy

Keményfi József őrnagy

Kis Gusztáv közvitéz

Koller Samu tizedes

Komoróczi Pál tüzér

Kölber Ferencz tüzér

Kummer Ferenc közvitéz

Lovass Sándor közvitéz

Lichtenstein Ferenc Lajos hadnagy

Lövinger Samu közvitéz

Maderspach Viktor közvitéz

Magyar Pál közvitéz

Major Ferdinánd közvitéz

Marsics Antal közvitéz

Mészáros Sándor közvitéz

Móder István közvitéz

Monk János tizedes

Nagy Béla hadnagy

Nagy Samu hadnagy

Palai Miklós közvitéz

Pálfi Pál tüzér

Papp József főhadnagy

Parlagi Farkas közvitéz

Pokopetz István százados

Poltzer Antal hadnagy

Prohászka Miksa közvitéz

Rajcsics Károly közvitéz

Rajnai Ignác közvitéz

Rakovszki József közvitéz

Raskó Ferenc tizedes

Sándor Ferenc zászlótartó

Schmoer Gyula főhadnagy

Szabó Dávid hadnagy

Szálé Rudolf tüzér

Szappanos György közvitéz

Szentgyörgyi Gyula hadnagy

Szép Lajos közvitéz

Szikszay Károly őrmester

Szoboszlai János közvitéz

Tahi Elek közvitéz

Takács László közvitéz

Thuránszky Tamás hadnagy

Tóth János közvitéz

Töpler Károly alorvos

Török Imre közvitéz

Tüske László közvitéz

Ujtelki Samu hadnagy.

Ullmann József közvitéz

Uramovszky  József hadnagy

Vargha Károly százados

Virágházi Károly közvitéz

Zuber Kálmán tüzér

 

Irodalom

Ács Tibor: A Tudományegyetem hadi tanfolyama és a pesti egyetemi légió, 1848-1849. Hadtörténelmi Közlemények 2000/3. 501-537. o.

Ács Tibor: Hadi tanfolyam a bölcsészeti karon és a pesti egyetemi légió (1848-1849). Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetéből 22. Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára. Bp., 2001.

Háttéranyag
Plakát
2014.10.08.