Elhunyt Karunk egykori professzora, Király Péter

Király Péter professzor úr halálára

 

2015. február 24-én fájdalmas veszteség érte a magyarországi nyelv- és történettudományt: életének 98. esztendejében eltávozott közülünk Karunk egykori professzora, Király Péter, akit az egyetem saját halottjának tekint. A felvidéki Málcán (ma: Malčice, Szlovákia) született református lelkészi családban. Elemi- és középiskolai tanulmányai után – érdeklődésének  megfelelően – Prágában  és Pozsonyban készült fel a későbbi kutatómunkára. Ez a munka igen sokrétű volt: természetesen kiterjedt a magyar-szlovák és szlovák-magyar nyelvi kapcsolatokra, amint azt 1948-ban az Études Slaves et Roumaines c. folyóiratban megjelent „Chronologie des éléments hongrois dans la langue d’un village slovaque oriental” című tanulmánya is tanúsítja.  Már 1948 és 1985 között közel negyven tudományos közleménye látott napvilágot (v.ö. A magyarországi szláv nyelvtudomány bibliográfiája 1985-ig ). Tudományos érdeklődésének és tevékenységének középpontjában természetesen a szláv-magyar nyelvi kölcsönhatások kutatása állt, de kiterjedt a Budai Egyetemi Nyomda kiadásában megjelent tankönyvekre, valamint a honfoglalás kori és az azt megelőző történeti források vizsgálatára is.

Filológiai és őstörténeti tanulmányait nagyban segítette a klasszikus nyelvek (görög, latin) megbízható ismerete, valamint az a tény, hogy minden szláv nyelven értett és olvasott. Tudományos munkásságáról szakfolyóiratokban fognak tudni olvasni az érdeklődők.

Király Péter professzor úr 1974-től (Hadrovics László akadémikus nyugállományba vonulásától) 1987-ig, hetvenedik életéve betöltéséig vezette a Szláv Filológiai Tanszéket, magam is, mint utódja minden tekintetben sokat tanultam tőle. Inkább zárkózott természetű volt, heves megnyilatkozásokat nem hallottunk tőle, nyugodt, klasszikus professzortípusra jellemző körültekintéssel vezette a Tanszéket és vett részt az abban az időben még a mainál kevesebb oktatáson kívüli követelmény teljesítésében. Segítette őt ebben a munkában előző vezetői tapasztalata is, ugyanis egyetemi karrierjét megelőzően az MTA Nyelvtudományi Intézetének igazgatóhelyettese, majd igazgatója volt.

Őszinte tisztelettel őrzöm és ápolom emlékezetét.

 

                                                                             Nyomárkay István

2015.03.09.