Zsuzsa Constantinovitsné dr. Vladár

Zsuzsa Constantinovitsné dr. Vladár

Habil. Associate Professor

Institute of Hungarian Linguistics and Finno-Ugric Studies
lecturer

Department of Applied Linguistics and Phonetics
Head of Department


Publications: mtmt.hu
Doctoral data sheet: doktori.hu
E-mail: vladar.zsuzsa@btk.elte.hu
Phone/ext.: 5185
Address: 1088 Budapest, Múzeum körút 4/D
Room: D/fszt. 26.