A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet szabadon választható kurzusai

2019.09.03.
A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet szabadon választható kurzusai

Tárgyalástechnika, emberismeret

Érveléstechnikai gyakorlatok, kétperces felszólalások, disputák.

A félév gyakorlati feladatainak célja az alábbi készségek fejlesztése: formális(abb) fogalmazás és testnyelv, érzelmek kezelése (saját és vitapartner érzelmei), érveléstechnika, egy- és kétoldalú érvelés, önálló megszerkesztett felszólalás, spontán felszólalás/reagálás, hibás érvelés felismerése, az idő kezelése, a testnyelvi jelek kezelése, saját hang megszokása, csoportmunka, egyéni munka egy csoport részeként, játszmák felismerése és kezelése, a partner visszajelzéseinek fogadása, igénylése.

 • oktató: Borbás Gabriella
 • 4 kredit
 • BBN-SZK11-311

Kommunikáció szóban és írásban

A félév témái:

 • A kommunikáció zavarai, A közléssorompók, A játszmák, Az érzelmek szerepe, Az indulat szerepe, A megértést gátló tényezők a szóbeli megnyilatkozásokban.
 • Az udvariasság és az őszinteség a kommunikációban, A nem-et mondás, Az igen-t mondás, A négy fül-modell.
 • Szakdolgozat. A témaválasztás, a téma szűkítése, Az anyaggyűjtés (forráshasználat, bibliográfia készítése), Címadás, Alapfogalmak definiálása, Vázlatkészítés (tartalomjegyzék készítése), A dolgozat felépítése (íve) és megfogalmazása (állítás, bizonyítás, tudományosság, tudományos stílus). Hivatkozási módok, idézetkezelés (plágium, parafrázis).
 • Az érvelés. Az érvek fajtái. A fő- és mellékutas érvelés. Az erős és gyenge érvek. Érvelési hibák. Az érvényes érv. A vita, vitakultúra. Disputa. A logikus beszéd- és szövegszerkesztés.
 • Az esszéírás (a szubjektív esszé, a tárca). Az esszéírás folyamata. A jó esszé. hogyan válasszunk esszétémát? Hogyan szűkítsük a témát? Milyen egy jó indítás/zárás, a tételmondat/okról, Szépirodalmi eszközök az esszében.
 • Két gyakorlati disputaóra, érveléstechnikai gyakorlatok, esszéírás.

 

 • oktató: Borbás Gabriella
 • 3 kredit
 • BBN-MNY16-221

Az alkalmazott nyelvészeti kutatások módszertana

A tudományos kutatás és a dolgozatírás alapfogalmainak megismertetése, a kutatási folyamat bemutatása a témaválasztástól a teljesítmény értékeléséig. Hogyan érdemes témát választani, hatékonyan keresni a szakirodalmat, kutatást tervezni és dolgozatot/tanulmányt írni? Mi számít plágiumnak és hogyan kerüljük el? Milyen szempontok szerint értékelik a szakdolgozatot, a cikket? A gyakorlat keretében a hallgatók maguk is megterveznek és kiviteleznek egy kisebb saját kutatást. 5 fő felett ingyenes szakirodalom-keresési tréning az Akadémiai könyvtárban.

 • oktató: Constantinovitsné Vladár Zsuzsa
 • Cs, 12:00-13:30
 • BMA-ANYD17-162

Szaknyelvek és terminológia

A terminológia a jövő tudása, a terminológus a jövő állása. A kurzus bepillantást ad ebbe: ismerteti a szaknyelvi és terminológiai alapfogalmakat, a terminológiai szemléleteket és gyakorlatokat. A kurzus második részében gyakorló terminológusok (IBM, SOTE) és szakszótárszerkesztők mutatják be a napi gyakorlati munkát.

 • oktató: Constantinovitsné Vladár Zsuzsa
 • Cs, 13:30-15:00
 • BMA-ANYD-362

Általános és alkalmazott nyelvészet

A kurzuson a nyelvhasználattal, illetve beszéddel kapcsolatos kísérleteket végzünk (kis csoportokban), amin keresztül megismerkedünk az empirikus (természettudományos) kutatás alapjaival az ötlet születésétől a megvalósított vizsgálat eredményeinek értelmezéséig és bemutatásáig. Feltétel: nyelvészeti témájú tanulmányok (legalább egy teljes féléves nyelvészeti kötődésű kurzus).

 • oktató: Deme Andrea
 • H:09:00-10:30
 • OT-MAGY-191/2
 • hely: D. ép. fszt. 22.

Beszédtudományi alapismeretek

A beszéd mindennapi életünk része, az egyéniségünk közvetlen megnyilvánulása, a legfőbb kapcsolattartó eszközünk. A beszéd vizsgálatával nagyon sok tudományterület foglalkozik, ezekből merít a kurzus, mind alapkutatási, mind alkalmazási szempontból. Néhány téma: az anyanyelv-elsajátítás és annak vizsgálata, számítógépes beszéd-előállítás, különleges beszédképzési módok, artikulációs vizsgálatok, beszédzavarok.

 • oktató: Markó Alexandra
 • hétfő 13:00-14:30
 • BBN-NBT16-315
 • hely: A ép. 330

Bevezetés a nyelvtudományba

Az előadás célja a hallgatók megismertetése a nyelvtudomány legalapvetőbb témáival, területeivel és alapfogalmaival.

Az előadás tartalma: A nyelvészet mint tudomány, a nyelvtudomány területei. Az emberi és állati kommunikáció jellemzői, az emberi nyelv kialakulása. A jelek világa, a nyelv mint jelrendszer. Írott nyelv, hangzó nyelv, jelelt nyelv. A nyelv leírása: hangok, szavak, mondatok, jelentések. Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Nyelv és társadalom, nyelv és kultúra. Nyelvi változatok, nyelvi változás. Nyelvek érintkezése, típusai, rokonsága.

 • Kódok: OT-MAGY-110, BBN-MNY11-121
 • Oktatók: Constantinovitsné Vladár Zsuzsa, Farkas Tamás, Slíz Marianna Ilona (különböző időpontokban)

Kultúra, kommunikáció, retorika

Az előadás célja: Kultúra, kommunikáció és retorika összetartozásának, összefüggéseinek megismerése, a nyelv kultúraépítő és -fenntartó szerepének a tudatosítása, a kommunikációs-nyelvi tudatosság fejlesztése, bevezető bölcsésztárgyként gyakorlati retorikai ismeretek (érvelés) nyújtása.

Az előadás tartalma: A kultúra, nyelv kutatásának antropológiai szemlélete. Interkulturális kommunikáció. Kulturológia. Kultúra–nyelv: elméletek, kulturális mozgás, kulturális evolúció. Az emberi viselkedéskomplexum. A hét alapszükséglet kulturális és kommunikációs következményei. Az emberi test mint jelhordozó Az emberi viselkedéskomplexum. Alapérzelmek kommunikációs vonatkozásai. Kommunikáció – tömegkommunikáció – internetkommunikáció. Kommunikációelméletek. Nem verbális kommunikáció. Metakommunikáció, paralingvisztika. A társadalmi kommunikáció zavarai. Gyakorlati retorika. A szónok működése és feladatai. Az érvek forrása. Érvelés és cáfolás. Gondolatalakzatok. E-retorika: interretorika.

 • Kódok: OT-MAGY-112, BBN-XKO16-106
 • Oktató: Balázs Géza

Tudományos és kulturális menedzsment

Az előadás célja: A tudományos és kulturális javak előállítása, menedzselése és terjesztése, valamint a tudományos és kulturális igények feltérképezése.

Az előadás tartalma: A tudományos menedzsment elindulása: Frederick Winslow Taylor: Üzemvezetés - A tudományos vezetés alapjai (1911). Taylorizmus, retaylorizmus. Szervezetek: a piramisoktól a hálózatokig. Teljesítménymérés a szervezetben. Szervezetpszichológia. Szervezeti kultúra. Kultúra és viselkedés. Társadalmi felelősségvállalás. Kulturális sokszínűség menedzselése. Emberi erőforrás menedzsment. Menedzsment kompetenciák: fejlődés és alkalmazás. Tudásmenedzsment. Projektmenedzsment.

 • Kódok: BMA-ANYD17-101, BMA-MAGD17-NY-101
 • Oktató: Szayly József

A nyelv térben és időben

Az előadás célja: a magyar nyelv- és nyelvjárástörténettel kapcsolatos legfontosabb ismeretek átadása, a hallgatók nyelv- és művelődéstörténeti ismereteinek a bővítése. A kurzus segíteni kívánja a történetiségben való időbeli és térbeli tájékozódás fejlesztését. A nyelvi változás általános kérdéseinek és a diakrón nyelvészeti kutatások forráscsoportjainak a megismertetése mellett a magyar nyelvtörténet korszakainak a bemutatása történik meg a nyelvben tükröződő művelődéstörténeti vonatkozások kiemelésével.

Az előadás tartalma: 1. A nyelvtörténet tárgya, részterületei, érintkező tudományai. A nyelvi változás általános törvényszerűségei. 2. A magyar nyelvtörténet korszakainak főbb jellemzői. 3. A nyelvtörténet-kutatás forrásai. 4. A magyar nyelv eredete és az ősmagyar kori műveltség a szavak tükrében. 4. A magyar nép elhelyezkedése a Kárpát-medencében. A kultúraváltás tükröződése a nyelvben. 5. Nyelv és nyelvjárás. A magyar nyelvjárások jellemzése. 6. Nyelvföldrajz és népiségtörténet. A székelyek és a csángók településtörténete a nyelvföldrajz szemszögéből. 7. A középmagyar kor történelmi, kulturális és nyelvi eseményei. 8. Az irodalmi nyelvi norma kialakulása. 9. A felvilágosodás és a reformkor nyelvi mozgalmai, különös tekintettel a nyelvújításra és a magyar nyelv státusára. 10. Az újabb magyar kor divergens és konvergens nyelvi változásai.

 • Kód: BBN-MNY11-243
 • Oktató: N. Fodor János

A változó nyelv

Az előadás célja: a magyar nyelv történetével kapcsolatos tényszerű nyelvi, művelődéstörténeti és módszertani ismeretek átadásán kívül a szemléletformálás: a múlt és jelen, a nyelvi szintek egymás közötti, illetve a nyelv és társadalom közötti (történeti) összefüggéseknek a meglátását és értelmezését segítő szemléletmód kialakítása.

Az előadás tartalma: a nyelvi változás természete; a történelmi, társadalmi, kulturális hatások érvényesülése a nyelvi rendszer és a nyelvhasználat alakulásában.  A főbb témakörök: a nyelvtörténet forrásai, a magyar nyelvtörténet korszakolása, a művelődés és a nyelv viszonya (a szókészlettörténetben, az írásbeliség történetében és a jelentéstörténetben), a nyelvi rendszer belső működése (néhány példával bemutatva), a diakrón nyelvészet kapcsolata más nyelvészeti tudományterületekkel.

 • Kód: OT-MAGY-150
 • Oktatók: Sárosi Zsófia, Szentgyörgyi Rudolf (különböző időpontokban)

Pszicholingvisztika

Az előadás célja: A pszicholingvisztika kialakulásának, előzményeinek, kutatási területeinek bemutatása.

Az előadás tartalma: Részletesen tárgyalt területek: az agy, felépítése, agyműködési elméletek. A beszédprodukció folyamata: modellek, vizsgálati lehetőségek. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamata: hipotézisek, modellek, az egyes szintek működése, kísérleti megközelítés, a percepciós bázis. A mentális lexikon felépítése, a lexikális hozzáférés. Az anyanyelv-elsajátítás elméleti kérdései, szakaszai, általános és magyar nyelvi sajátosságok.

 • Kódok: OT-MAGY-181, BBN-MNY11-291
 • Oktató: Tasnádiné Gósy Mária

Nyelvészeti speciális kollégium: Szóbeli bántalmazás

Interaktív előadás, megajánlott jegy lehetőségével

A kurzus során megtanuljuk felismerni a szóbeli bántalmazás fajtáit, és megtanuljuk kezelni a helyzeteket, amelyekben ilyesmivel találkozunk.

 • oktató: dr. Borbás Gabriella Dóra PhD
 • hétfő 14.30-16.00, D/fszt. 22.
 • BBN-MNY11-317:9

A szóbeli bántalmazás kategóriái

 • Az egyes szóbeli bántalmazásos kategóriák nyelvi megfogalmazásai. Miket mondanak, akik viccnek akarnak beállítani egy bántást, és miket mondanak azután, hogy ezt lelepleztük? Miket mondanak, akik féltésnek, aggódásnak álcáznak bántalmazást. Miket mondanak, akik úgy állítják be, hogy valamire rosszul emlékszünk? Hogyan hangzik, amikor segítségnek vagy dicséretnek álcáznak bántalmazást? Stb. (Az összes kategória esetében.)
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal bagatellizálják ismerősök, ha próbáljuk megfogalmazni valaki bántásait?
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal mentegetik ismerősök a bántalmazónkat?
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal mentegetjük mi magunk a bántalmazónkat?
 • Az együttműködő és az uraló kommunikáció.

Agresszió, passzív agresszió.

 • A bántalmazó kapcsolat dinamikája, projekció.
 • Stockholm-szindróma, kognitív disszonancia.

Tévhitek a bántalmazóról/a bántalmazó kapcsolatról.

 • Szóbeli bántalmazás: munkahely, szülő-gyermek kapcsolat, párkapcsolat, baráti kapcsolat.
 • Kívülről hogyan ismerhető fel egy bántalmazó kapcsolat? Hogyan tudunk segíteni?
 • Gyakran a bántalmazott tűnik bántalmazónak, a bántalmazó pedig egy vidám, humoros, intelligens embernek. Gyakran terapeuták sem ismerik fel a dinamikát.
 • Honnan tudom, hogy bántanak?
 • Nincs fizikai bántalmazás verbális nélkül. Van nem verbális lelki bántalmazás is.
 • Hogyan tudom megelőzni, hogy manipuláljanak?

Észt nyelv 1.

A szeminárium célja: áttekintést adni az észt nyelv sajátosságairól és a nyelvtani ismeretekről. A legfontosabb nyelvtani struktúrák ismertetése, a szókincs aktivizálása, a kommunikatív készségek fejlesztése.

A szeminárium tartalma: az észt nyelv legfontosabb sajátosságai. Nyelvtan: hangtan, igeragozás (két infinitivus, praesens), főnévragozás (sg. nominativus, genitivus, partitivus, rövid illativus, belső és külső helyviszonyt kifejező esetek, translativus, terminativus, essivus, abessivus, komitativus), számnevek (fő- és sorszámnevek), fokváltakozás (mennyiségi és minőségi), névutók és elöljárószók.

Témák: család, otthon, hétköznapok, tanulás, bevásárlás, ünnepek, időjárás, évszakok, Észtország földrajza, szimbólumai.

 • Kód: BBN-EST11-201
 • Oktató: Leila Kimmel

Észt történelem és művelődéstörténet

Az előadás célja: Észtország 1918-tól napjainkig tartó történetének bemutatása dokumentumfilmek és művészfilmek segítségével.

Az előadás tartalma: a legfőbb politikai, társadalmi, gazdasági, illetve kulturális változások és folyamatok áttekintése. Az észt művelődéstörténet vázlatos bemutatása a kezdetektől napjainkig. Az észt kultúra jellegzetes motívumai és érdekességei.

 • Kód: BBN-EST-244
 • Oktató: Bereczki András

Országismeret és észt történelem

Az előadáson a hallgatók Észtország történelmével ismerkedhetnek meg a kezdetektől a függetlenség kimondásáig (1918). Az érdeklődők az észtországi politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális változásokról nyerhetnek átfogó képet a félév során.

 • Kód: BBN-EST-233
 • Oktató: Bereczki András 

Észt tárgyi néprajz

A szeminárium célja: olyan alapvető etnográfiai-etnológiai ismeretek közvetítése, amelyekre a hallgatóknak későbbi szakirányos stúdiumaik során folyamatosan szükségük lesz.

A szeminárium tartalma: az észt falu és az észt tanyaszerkezet változásai a kora középkortól a XIX. századig. A klimatikus viszonyok hatása a paraszti életmódra. A XIX. sz. észt paraszti társadalmának tárgyi néprajza: népi építészet, viseletek, mindennapos használati tárgyak, gyermekjátékok. Etnográfia és szemiotika: a tárgyakban rejlő üzenet.

 • Kód: BBN-EST17-261
 • Oktató: Pomozi Péter

Finn nyelv 1.

A szeminárium célja: a finn nyelv legalapvetőbb kommunikációs és grammatikai ismeretanyagának elsajátítása.

A szeminárium tartalma: a kommunikációs ismeretek elsajátítása az első félévben többek között az üdvözlések, a család, a napi teendők, vásárlás, segítségkérés témakörében zajlik. Grammatikai ismeretanyagát a finn hangtan alapjai, alapvető tőtani ismeretek a leggyakoribb névszótőtípusokkal, a névszóragozás alapjai, a jelen idejű igeragozás adják.

 • Kód: BBN-FUG17-251
 • Oktató: Simon Valéria

Bevezetés a finn kultúrába

Az előadás célja: alapvető ismeretek átadása a finn kultúra tárgyköréből.

Az előadás tartalma: a finn nyelv és kultúra egyetemi szintű megismerésének alapmodulja. A hallgató megtanulja Finnország földrajzát, a földrajzi környezetnek az életmódra és az ott élők életszemléletére gyakorolt hatását. Az egyes finn földrajzi és történeti tájegységek ismerete, a demográfiai helyzet, a természeti adottságok, a gazdasági lehetőségek, az ún. népkarakterológia, a gondolkodás- és beszédmód tanulmányozásának eredményeképpen a hallgatónak világos, tudományosan megalapozott, közérthető választ kell tudni adnia a kérdésre: mitől más Finnország mint Európa/a világ bármely állama, és miért olyanok a finnek, amilyenek.

 • Kód: BBN-FIN-232
 • Oktató: Bába Laura Ildikó

A finn történelem és történettudomány aktuális kérdései

Hogyan jelenik meg Finnországban a finn történelem a tudományos és népszerűsítő folyóiratokban? Melyek a legérdekesebb és leggyakoribb témák? Mit írnak a finn, a magyar és a külföldi folyóiratok és újságok Finnországról, a finn társadalomról, a finnországi politikai helyzetről? Az említett témák megvitatását és értékelését követően a hallgatók számára feltárul a Finnországról szóló hírek háttere. A szemeszter során egy alkalommal a finn nagykövet is részt vesz a beszélgetésben.

 • Kód: BBN-FIN11-301:13
 • Oktató: Bereczki András

Finnugrisztika és tudományos ismeretterjesztés

A kurzus célja: finnugor (uráli) népekre, nyelvekre, kultúrákra, irodalmakra vonatkozó ismeretek, tudományos-ismeretterjesztő anyagok gyarapítása, elsősorban a magyar nyelvű interneten. A kurzus önálló vagy csoportmunkára épül. Feldolgozhatók nyelvészeti tanulmányok (különös tekintettel nyelvtörténeti, összehasonlító nyelvészeti tárgyú munkákra), de választhatók szépirodalmi vagy néprajzi tárgyú nyomtatott szövegek is. Készülhetnek önálló munkák, tanulmányok, óravázlatok, interjúk, filmfeliratok, fordítások (akár műfordítások, akár tanulmányok, elsősorban oroszból vagy finnből). Az elkészült anyagok lehetnek Wikipédia-szócikkek, Instagram-oldalak, Facebook-posztok, vagy megjelenhetnek egyéb fórumokon, honlapokon. 

 • Kódok: BBN-MNY16-292, BBN-FUG-303
 • Oktató: Salánki Zsuzsanna

Finnugor szakszeminárium: kutatásmódszertan

A szeminárium célja: a kurzus során a hallgatók önálló nyelvészeti kutatást végeznek, melynek részeit gyakorlati példákon keresztül sajátítják el.

A szeminárium tartalma: kutatástervezés, kutatásetika, adatfelvétel, terepmunka szimuláció, adatkezelés, annotálás, absztraktírás, tudományos előadások elkészítése, tudományos írás.

 • Kódok: BBN-FUG-303
 • Oktató: Farkasné Gulyás Nikolett