Co-tutelle

Co-tutelle képzés

Co-tutelle képzés
A co-tutelle képzés egy külföldi doktori iskolával közös képzést jelent, kettős témavezetéssel. A feltétele, hogy a hallgató felvételt nyerjen és beiratkozzon mindkét érintett doktori iskolába.

AZ EGYETEMI DOKTORI SZABÁLYZAT 78.§ alapján:

(1) A rektor – az Egyetemi Doktori Tanács javaslatára – keretmegállapodást köthet külföldi egyetemmel egyes hallgatók kettős témavezetésű doktori képzésének biztosítására (co-tutelle keretmegállapodás) is. A megállapodásra a doktori iskolák – a tudományági doktori tanácsok véleményének kikérésével – tehetnek javaslatot az Egyetemi Doktori Tanácsnak.

(2) A rektor a doktorandusz és a témavezetője kezdeményezésére egyes hallgatók közös doktori képzésére és fokozat kibocsátására – co-tutelle keretmegállapodás nélkül is – szerződést köthet külföldi egyetemmel (co-tutelle), ha a tudományági doktori tanács a szerződés tervezete alapján javaslatot tesz a rektornak a szerződés megkötésére.

(3) A szerződést csak akkor lehet megkötni, ha az annak alapján megszerzett doktori fokozat eleget tesz a jelen Szabályzatban és a kari doktori szabályzatban meghatározott követelményeknek.

(4) A szerződésnek rendelkeznie kell a tanulmányok folytatásának rendjéről, a két oktatási intézményben folytatott tanulmányi időről és annak ütemezésről, a beiratkozás, a finanszírozás szabályairól, a tanulmányok szüneteltetésnek és megszüntetésének lehetőségéről, a doktori eljárás különleges szabályairól, a doktori értekezés és a tézisek nyelvéről, a doktori fokozatot tanúsító oklevél kiállításának szabályairól.

(5) Az (1) bekezdésben foglalt keretmegállapodást, továbbá a (2) bekezdés szerinti szerződést magyar nyelven is el kell készíteni. A szerződés mintát a rektor utasításban szabályozza. Ettől eltérni csak nemzetközi egyezmény vagy a szerződő másik félre vonatkozó külföldi jogszabály alapján lehet. Az aláírt keretmegállapodást, illetőleg szerződést – a rektor nevében – a Kancellária Oktatási Igazgatósága jelenti be az Oktatási Hivatalnak nyilvántartásba vétel céljából.

Az (5) bekezdésében hivatkozott rektori utasítás a 7/2009. (III. 17.) számú rektori utasítás, amely szerződésmintát is tartalmaz.

A rektori utasítás alapján készült magyar-angol nyelvű szerződésminta elérhetők a dokumentumok között.

CO-TUTELLE SZERZŐDÉS MENETRENDJE:

1. Miután mindkét doktori iskolába / képzőhelyre felvételt nyert, tanulmányozza a hivatkozott rektori utasítást.

2. Egyeztessen mind a két témavezetővel, jelezze szándékát a szerződés megkötésére.

3. Ha mindkét intézményben van szándék a szerződés megkötésére, a témavezetőkkel egyeztetve készítsenek két nyelven a rektori utasítás függelékében közölt mintából kiindulva egy előzetes szerződést.

4. Az előzetes szerződést / szerződéstervezetet egyeztessék a két intézmény doktori hivatalával.

5. Amennyiben a külföldi intézmény nem fogadja el a rektori utasítás függelékében közölt mintát, a külföldi intézmény által használt szerződés mintát ki kell egészíteni az EDSz 78.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltak és a magyar jogszabályok tekintetében. Ebben a kari doktori hivatal segít, és kikéri az ELTE Jogi Igazgatóság állásfoglalását.

6. A végleges szöveget szakmai jóváhagyás céljából be kell nyújtani az illetékes doktori iskola tanácsához is.