Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőség

Az ELTE BTK Esélyegyenlőségi Bizottsága a 1088 Budapest, Múzeum krt. 4. A épület földszint 46-os szám alatt található Esélyszobában fogadja a speciális igényű hallgatókat.

A Bizottság az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kari feladatok koordinálására alakult, 5 oktató és 3 hallgató tagból áll, a bizottság állandó meghívottja a fogyatékosügyi koordinátor. Az oktatói tagokat a Kar dékánja nevezi ki, a hallgatói tagokat a HÖK delegálja.

Ügyeleti rendje szorgalmi időszakban:
hétfő, kedd, szerda és csütörtöki napokon: 10.00 órától 16.00 óráig.

A Bizottság tevékenysége

 • Koordinálja a Kar esélyegyenlőséggel foglalkozó szervezeteinek és személyeinek munkáját.

 • Foglalkozik a speciális szükségletűek esélyegyenlőségi ügyeivel.

 • Dönt a Kar rendelkezésére álló normatív támogatás felhasználásáról, az esélyegyenlőségi célú beszerzésekről.

 • A speciális szükségletű hallgatók, oktatók, egyéb munkatársak számára un. Esélyegyenlőségi szobát működtet, amely korszerű (helyben használható) eszközökkel segíti az egyetemi életben való egyenlő esélyű munkát (pl. Braille-nyomtató, nagyítógép, felolvasó berendezés); az Esélyegyenlőségi szoba IBM-pályázat keretében úgy lett berendezve, hogy speciális nyelvi labornak is alkalmas.

 • A speciális szükségletűek számára számítógépeket üzemeltet a Kar könyvtári egységeiben.

 • Kölcsönöz tanulást, tudományos munkát segítő eszközöket regisztrált speciális szükségletűek számára (erősítő, adó-vevő berendezés telefontekercses halló-készülékkel rendelkezőknek, laptop, digitális diktafon, pendrive stb.).

"Hol a határ?" Az ELTE BTK Esélyegyenlőségi Bizottság új sorozata

A Bölcsészettudományi Kar Etikai Bizottságával közösen szervezett beszélgetések az egyetemi szereplők viszonyrendszerét vizsgálják. Első alkalommal Borbás Gabriella Dóra, az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék adjunktusa tartott előadást Verbális agresszió címmel, a témát az előadás után Kalla Gáborral, az Őskori és Elő-Ázsiai Régészeti Tanszék docensével, a kari Etikai Bizottságának elnökével közösen vitatták meg. Az előadáshoz készült prezentáció itt érhető el.

A következő eseményen Kiss Valéria, az ELTE ÁJK oktatója tartott előadást az egyetemen megjelenő szexuális visszaélések elleni fellépés lehetőségeiről. Az előadáshoz készült prezentáció itt érhető el.

A sorozat harmadik alkalmán Gregor Anikó, az ELTE TáTK Társadalomkutatások Módszertana Tanszék adjunktusa a szexizmus és a nemi ideológiák kérdéskörét vizsgálta.

A negyedik alkalom vendége Székely László egyetemi ombudsman volt, akivel többek között azt vitatták meg, kihez fordulhat a sértett fél, milyen lépéseket tehet a Kar az agresszió különböző formáinak megelőzésére, valamint, hogy mi szükséges egy olyan szilárd elveken és bizalmon alapuló szervezeti kultúra megteremtéséhez, amely bátorítja az esetleges áldozatokat vagy hátrányos helyzetbe hozott személyeket arra, hogy sérelmüket bejelentsék.

Eszközkölcsönzés regisztrált speciális szükségletű hallgatók számára

 • Kölcsönözhető eszközök:
  • digitális diktafon
  • erősítő (telefontekercses hallókészülékhez)
  • laptop
  • nagyító
  • pendrive
  • hangoskönyvek

Kihez érdemes fordulni?

Fülöpné Cserhalmi Edina (specialis@btk.elte.hu):

 • Részt vesz a Karra jelentkezők orientációs napjának munkájában, tájékoztatja a jelentkezőket a Karon induló képzésekről és speciális igényük figyelembe vételével.
 • Segíti a Karra felvételt nyert új belépő speciális igényű élő hallgatók regisztrálását.
 • A regisztrációt követően - a SHÜTI vezetőjével történt egyeztetés követően - Neptunba bevezeti az új belépő hallgató speciális Előnyben részesítés adatokat, 1000 pont, stb.
 • Segít a speciális igényű hallgató részére kiállított igazolás eljuttatásában.
 • Segít a hallgató tanulmányi előmenetelében, tanegységlista értelmezésében, tantárgy felvétel/törlés, minor felvétel, kredittúllépés esetén, Tanulmányi Bizottság részére beadandó kérelmek precíz beadásában. Továbbá segítséget nyújt az érvényben lévő Tanulmányi Hivatal által megszabott határidők és előírások, a hatályos HKR rendelkezései betartásában. 
 • Segíti és figyelemmel kíséri az Esélyszoba működését, az ügyeletet teljesítő hallgatók munkatükrét igazolja.
 • Komplex, speciális hallgatói kérés teljesítésekor konzultál a Tanulmányi Hivatal szakos tanulmányi előadója, hivatalvezetője, oktatási dékánhelyettes és az oktató(k) között.
 • A tavaszi és őszi félév hallgatói létszámadatokról kimutatást készít.
 • Elkészíti a speciális igényű hallgatók részére a nyelvvizsga felmentéseket.
 • Diplomaosztó ünnepségeken felkészíti és segíti a speciális igényű hallgatókat oklevelük ünnepélyes átvételére.

Senkei-Kis Zoltán (specialis@btk.elte.hu):

 • Gondoskodik az adott karon tanuló fogyatékossággal élő hallgatók regisztrálásáról a regisztrálás ügymenete szerint.
 • Az újonnan jelentkező fogyatékossággal élő hallgatók speciális igényeit felméri és a megfelelő formanyomtatványon rögzíti.
 • A fogyatékossággal élő hallgatók levelezési listáján továbbítja a releváns információkat, pályázati felhívásokat és egyéb dokumentumokat. 
 • Gondoskodik a karon tanuló fogyatékossággal élő hallgatók előnyben részesítésének megvalósulásáról mind a szorgalmi, mind a vizsgaidőszakban a hatályos HKR rendelkezései szerint.
 • Igény és szükség esetén mediál a hallgató és az oktató között.
 • Lebonyolítja a tanulást, tudományos munkát segítő eszközök (erősítő, adó-vevő berendezés telefontekercses halló-készülékkel rendelkezőknek, laptop, digitális diktafon, pendrive stb.) regisztrált speciális szükségletűek számára való kölcsönzését.
 • Elkészíti  a fogyatékkal élő hallgatók részére a 
  • kérelmeket
  • mentességekről szóló igazolásokat
  • ajánlásokat
  • javaslatokat
  • stb.

Ahová még fordulhat:

Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Iroda, rövidítve SHÜTI

Feladatai, elérhetőségei, szolgáltatásai, munkatársai az alábbi honlapon találhatók: https://www.elte.hu/eselyegyenloseg