Felhívás Erasmus+ pályázatra

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar pályázatot ír ki a 2016/2017. tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre

A pályázat célja:

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített kurzusok itthoni tanulmányi kötelezettségükbe kari/intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók), valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, illetve a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi tanulmányokat és/vagy a szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe – az ELTE-s kreditszámokon és átszámított érdemjeggyel - beszámítja.

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • részképzés esetében 3-12 hónapot, szakmai gyakorlat esetében 2-12 hónapot töltenek külföldön;
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat;
 • itthon is beiratkoznak, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják;
 • külföldön végzett tanulmányaikkal az itthoni tanulmányi kötelezettségeik egy részét kiváltják. A két együttműködő tanszék a hallgató kiutazása előtt megállapodik arról, hogy a hallgató mely kurzusokat fogja elvégezni a külföldi egyetemen. A külföldön teljesítendő kreditszám félévente: a fogadó egyetem által meghatározott kreditszám, de nem lehet kevesebb, mint 20 ECTS. (Az egyes szakokra vonatkozó, a partnerintézményben teljesítendő minimum kreditszámot vagy tanegység számot a szakfelelősök határozzák meg, ezt a kari/intézeti/tanszéki felhívásban közzéteszik.) PhD hallgatók a képzési tervükben meghatározott kutatási tevékenységet is teljesíthetnek a partneregyetemen részképzés keretében (nincsen minimum kreditelvárás);
 • szakmai gyakorlat esetében a fogadó ország munkaügyi szabályainak megfelelő főállású heti óraszámban dolgoznak (ez általában heti 35-40 óra);
 • külföldön teljesített szakmai gyakorlatukkal az itthoni szakmai gyakorlatuk egy részét vagy egészét teljesítik (a tanszék és a fogadó szervezet a hallgatóval a kiutazás előtt megállapodik arról, hogy a hallgató a szakmai gyakorlat során milyen tevékenységeket, feladatokat fog teljesíteni);
 • Erasmus-ösztöndíjban is részesülhetnek (minimum 3, maximum 5 hónap).

A szakos kurzusok az ELTE-s kreditszámon beszámításra kerülnek, az egyéb kurzusok külön eljárás keretében beszámíthatók a hallgató tanulmányaiba.

A pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek honlapjain a kurzuskínálatot, tájékozódjon arról, hogy milyen nyelven és milyen képzési szinten (alap-, vagy mesterképzés) hirdetnek kurzusokat. A pályázatról, a partnerintézményekben folyó képzésekről bővebb információt a szakmai/tanszéki koordinátorok adnak.

A partnerintézmények listája a Neptun Erasmus pályázati felületén, a www.elte.hu/erasmus honlapon is elérhető, továbbá az egyes intézeti felhívásokat is tartalmazhatják.


Kik nyújthatnak be pályázatot?

Azok a hallgatók pályázhatnak, akik:

 • magyar állampolgársággal vagy regisztrációval vagy letelepedési engedéllyel vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek;
 • az alapképzésben (BA) részt vevő hallgatóknak legalább két lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor
 • mester (MA) és doktori (PhD.) képzésben részt vevő hallgatóknak legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor
 • abban a félévben, amelyben a kiutazást tervezik, hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek az ELTE-n.

 

A pályázó hallgatóknak az elnyert Erasmus mobilitást abban a képzési ciklusban kell teljesíteniük, amelyben pályáztak (alapképzésben részt vevő nyertes hallgató nem veheti igénybe az elnyert státuszt mesterképzés során, MA-s pályázó hallgató nem vihet át az ösztöndíjat a PhD képzésre), valamint megfelelnek az adott karon/tanszéken meghirdetett pályázati követelményeknek.

A hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után).

 

A frissen diplomát szerzett hallgatók is részt vehetnek szakmai gyakorlaton a végzésük utáni évben is Ebben az esetben a pályázatot már a végzésük évében kell benyújtaniuk, azaz amikor még hallgatói jogviszonyuk aktív.

A tanárasszisztensi mobilitás tevékenység is szakmai gyakorlatnak tekintendő (kar specifikus).

Szakmai gyakorlatra akár már a felsőoktatási tanulmányok első évében is lehet utazni (intézeti kivételek lehetnek).

A tanulmányi időszak kombinálható szakmai gyakorlattal. Az egyetlen időszak azt jelenti, hogy a szakmai gyakorlatnak ugyanazon fogadó felsőoktatási intézmény felügyelete alatt kell lezajlania, mint ahol a diák a tanulmányait végzi; a két tevékenységnek egymást követően kell lezajlania. A "kombinált időszakra" vonatkozó támogatási összegek megegyeznek a tanulmányi időszakra vonatkozó rátákkal.


Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen) (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat (akkor is, ha zero grant=label mobilitás!). Azok a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

 

A fogyatékkal élő vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásra pályázhatnak (bővebb információ: www.elte.hu/erasmus/hallgmob).

 

Elnyerhető ösztöndíj időtartama, összege:

A pályázaton nyertes hallgatók 1 szemeszter időtartamra kaphatnak támogatást, amit indokolt esetben (ösztöndíj támogatás nélkül) meghosszabbíthatnak. Amennyiben a hallgató közös képzési programban vesz részt, úgy számára 10 hónapra adható tanulmányi ösztöndíj. A közös képzésben való részvételt és a képzési program megnevezését a pályázatban külön jelezni kell.

A külföldi tanulmányok minimális időtartama 3 hónap, szakmai gyakorlat esetében legalább 2 hónap. Az ösztöndíj összege függ a tanulmányi időszak hosszától és a célországtól. A 2016/2017. tanévi ösztöndíjak összege:

 • Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Egyesült Királyság, Írország, Lichtenstein, Norvégia, Olaszország, Svédország egyetemeire utazók számára havi 500 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 600 euró a szakmai gyakorlat esetén;
 • Belgium, Ciprus, Csehország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Luxemburg, Németország, Portugália, Spanyolország, Szlovénia, Törökország egyetemeire utazók számára havi 400 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 500 euró a szakmai gyakorlat esetén;
 • Bulgária, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Málta, Románia, Szlovákia, Macedónia egyetemeire utazók számára havi 300 euró a részképzés esetén (kombinált mobilitásnál is!) és 400 euró a szakmai gyakorlat esetén.

A havi ösztöndíj számítás módjáról bővebb információt az ELTE Erasmus+ hallgatói tájékoztató füzetében találnak (www.elte.hu/erasmus/hallgmob).

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges. A Részképzésre kiutazó szociálisan rászoruló hallgatók kiegészítő támogatást kaphatnak, a pályázati felhívást az EHÖK fogja közzétenni a nyár folyamán (pályázati határidő várhatóan 2016. szeptember közepe lesz, bírálat 2016. szeptember végén).


A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot legkésőbb 2016. március 10-én éjfélig kell benyújtani/feltölteni, véglegesíteni a Neptun Erasmus felületén elektronikusan, valamint az intézeti/tanszéki kiírás és sajátosságoknak megfelelően kinyomtatott és aláírt pályázat egy példányát a szükséges mellékletekkel együtt kell leadni a tanszék/intézet által közölt információk szerint. (amennyiben az Erasmus pályázati felület nem kínálja fel a nyomtatási lehetőséget, akkor a nyomtatást közvetlenül a Neptun rendszerből lehet megoldani, pl. a „print screen” segítségével).

A tanszékek/intézetek külön személyi/pályázati adatlapot is kérhetnek.

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő, olvashatatlan vagy határidő után érkező pályázatokat a kar intézetei fogadják el.


A benyújtott pályázatok elbírálása:

A pályázatok elbírálásának általános szempontjai (nem prioritás szerint; az intézeti szabályozás szerint további szempontok is lehetnek):

 • szaknyelvi ismeret; (a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése az Európai Bizottság által elvárt módon történik meg (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után);
 • tanulmányi eredmény;
 • szakmai tájékozottság és aktivitás;
 • kiválóság vagy egyéb jelentős szakmai teljesítmény;
 • Hallgatói Önkormányzatban vagy egyéb szervezetben végzett tevékenység;
 • beérkező Erasmus hallgatók mentori feladatainak ellátása, vállalása. 

Fenti szempontok alapján az intézetek/tanszékek javaslatot tesznek a kari Erasmus szakmai bizottságnak, hogy az ő együttműködésük keretében kik folytathatnak külföldi egyetemen tanulmányokat, vagy külföldi szakmai gyakorlatot, és a hallgatókat ösztöndíjra is jelölik.

A benyújtott pályázatokat az intézet/tanszék által felállított szakmai bizottság bírálja el és rangsorolja, ennek figyelembevételével a kari Külügyi Bizottság kialakítja a kiutazásra támogatással javasolt hallgatók előzetes névsorát 2016. április 08.-át követően. Ezt követően, a rangsort (kari listát) a kar közzéteszi, és tájékoztatja az intézeti/tanszéki koordinátorokat a kari Külügyi Bizottság döntéséről.

 

Azok a hallgatók, akik nem kapnak ösztöndíjat, de az együttműködésért felelős intézet/tanszék kiutazásra jelölte őket, ösztöndíj nélkül is kiutazhatnak önköltséges, ún. label hallgatóként, ha más forrásból fedezni tudják kiutazásuk és kint tartózkodásuk költségeit. E státusszal mentességet élveznek a fogadó intézmény számára fizetendő tandíj, regisztrációs díj, vizsgadíj, laboratórium használati díj, vagy könyvtár látogatási díj fizetése alól.

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos szakmai kérdésekben az intézeti/tanszéki, formai kérdésekben a kari vagy egyetemi koordinátor áll rendelkezésükre.

 

A határidőket, pályázási feltéteket kérem, kísérje figyelemmel az /intézeti/tanszéki pályázati felhívásokban!

 

2016. február 

Balaci Sándor - Erasmus koordinátor

2016.02.29.