Komplex vizsga

Komplex vizsga
A komplex vizsga a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérését, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérését célozza.

A komplex vizsgát nyilvánosan, háromtagú bizottság előtt kell letenni, melynek elnöke az ELTE egyetemi tanára, professor emeritusa, kutatóprofesszora vagy habilitált docense lehet, tagjai csak tudományos fokozattal rendelkező személyek lehetnek, és legalább egy tagja nem áll az ELTE-vel foglalkoztatási jogviszonyban. A komplex vizsgán a doktorandusz témavezetője jelen lehet, de a vizsgáztatásban és értékelésben nem vehet részt.

A komplex vizsgán az a szervezett doktori képzésben tanuló doktorandusz vehet részt, aki teljesítette a doktori program képzési tervében a képzési és kutatási szakaszra előírt tanulmányi és kutatási krediteket. A tanulmányi előmenetelt a kari hivatal ellenőrzi.

A komplex vizsgát vizsgaidőszakban kell megtartani. Utóvizsga szervezhető a téli vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan február 15-ig, tavaszi vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan a következő tanév szeptember 15-éig. Az egyes vizsgázókra vonatkozó elméleti témakörökről és a vizsgabizottságok összetételéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács dönt a doktori iskolák javaslata alapján. A komplex vizsgát a doktori iskolák (a doktori iskolai titkárok közreműködésével) szervezik és hirdetik meg az elektronikus tanulmányi rendszerben.

A komplex vizsgát mint tantárgyat az adott félévben vizsgázni kívánó hallgatóknak a tárgyfelvételi időszakban fel kell vennie az elektronikus tanulmányi rendszerben. A téli vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év október 31-ig, a tavaszi vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év március 31-ig kell jelentkezni. (Pontos határidőket ld. a határidős feladatok jegyzékében.)

A komplex vizsgára való jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell csatolni:

  • jelentkezési lap és bizottsági előterjesztés komplex vizsgára (letölthető a Dokumentumok menüpontból)
  • Magyar Tudományos Művek Tárából kinyomtatott publikációs jegyzék
  • a tervezett disszertáció tárgyában készült, legalább két szerzői ív terjedelmű írásmű (egy nyomtatott és egy elektronikus példányban)
  • kutatási és disszertációs szakaszra vonatkozó kutatási terv
  • témavezető értékelése a hallgatónak a képzési és kutatási szakaszban mutatott teljesítményéről és állásfoglalása a komplex vizsgára bocsáthatóságról.

A jelentkezési dokumentációt a Doktori és Tudományszervezési Irodában Vörös Péternek kell leadni, két példányban. Az írásmű elektronikus változatát a voros.peter@btk.elte.hu elektronikus levélcímre kell elküldeni. Az email tárgyaként "komplex vizsga" megjelölést kérünk.

A komplex vizsga részei:

Elméleti rész – a vizsgázó elméleti felkészültségének felmérése

1.1   Fő témakör – a készülő doktori értekezés átfogó diszciplináris összefüggései (az egyes doktori iskolák által megadott témakörök letölthetők alább)

1.2    Mellék témakör – a vizsgára való jelentkezéskor kell meghatározni

Disszertációs rész

A vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot, a készülő doktori értekezéséhez kapcsolódó kutatásai előrehaladását, illetve a jövőre vonatkozó kutatási tervét mutatja be előadás formájában. A vizsgarész értékelésekor a bizottság a benyújtott írásművet és a prezentációt együttesen értékeli.

A komplex vizsga elméleti tárgyaiból a vizsgázó teljesítményét a vizsgabizottság ötfokozatú osztályozással, a kutatási összefoglalót és az írásművet háromfokozatú (kiválóan megfelelt, megfelelt, nem megfelelt) minősítéssel értékeli. A komplex vizsga összesített eredményét a vizsgabizottság kétfokozatú minősítéssel (megfelelt/nem megfelelt) értékeli.

Ha a vizsgázó a komplex vizsga elméleti tárgyai valamelyikére (vagy mindkettőre) elégtelen osztályzatot kap, e tárgy(ak)ból ugyanabban a vizsgaidőszakban, az utóvizsgára kijelölt napon utóvizsgát tehet.

A komplex vizsga nem megfelelt disszertációs része utóvizsgán nem javítható.

Különleges méltánylást érdemlő személyes körülményekre hivatkozva kérvényezhető a komplex vizsga elhalasztása az adott vizsgaidőszakon belül. Ebben az esetben az utóvizsga időszakban is kijelölhető a komplex vizsga napja.

Annak a hallgatónak, aki a negyedik félév végén (akár az utóvizsga időszakban) nem tesz sikeres komplex vizsgát, vagy (megismételt) komplex vizsgája sikertelen, megszűnik a hallgatói jogviszonya.


Filozófiatudományi Doktori Iskola

Irodalomtudományi Doktori Iskola

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Történelemtudományi Doktori Iskola