Kurzusajánló a 2021/22-es tavaszi félévre

2022.01.03.
Kurzusajánló a 2021/22-es tavaszi félévre
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az alábbi válogatás csak ízelítő, hiszen adott  szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tantervében biztosított mennyiségű, szabadon választható tanegység teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok figyelembevételével az Egyetem bármely kurzusa elvégezhető. (ELTE szervezeti és működési szabályzata II. kötet Hallgatói követelményrendszer 28. §)

Tárgyfelvételi időszakok:

 • Előzetes jelentkezés: 2021-12-12 17:00–2022-01-28 16:00
 • Rangsorolásos jelentkezés: 2022-01-28 20:00–2022-02-03 17:00
 • Versenyjelentkezés: 2022-02-04 08:00–2022-02-11 16:00

A 19. század a kortársak a szemével

A félév első felében alapvetően személyes források feldolgozásával igyekszünk megismerni a 19. század világát. Elsősorban emlékiratok, naplók, levelezések alapján próbáljuk meg többek között a kisember, az uralkodó vagy egy nehéz sorsú nő szemével látni a korszak eseményeit, politikai és társadalmi folyamatait. A félév második felében mindenki maga hoz forrás(oka)t, amelye(ke)t a korábban megismert szempontok alapján bemutat. A források köre bővíthető: pl. képek, fotók, térképek, irodalmi alkotások, sajtóanyag stb. A feldolgozáshoz segítséget nyújtanak majd a megadott szempontok, de mindenki maga is kiegészítheti ezeket.

 • Oktató: Manhercz Orsolya
 • BBN-TSP11-219.X
 • gyakorlat; 15 fő
 • kedd 10.00; 214
 • Cím: Új- és jelenkori magyar történeti speciális kollégium: A 19. század a kortársak a szemével - naplók, fotográfiák, újságcikkek, térképek stb. vizsgálata

A BESZÉDGYAKORLATTÓL A ZENETÖRTÉNETIG

A Művészetközvetítő és Zenei Intézet a 2021/22-es tanév tavaszi szemeszterében az alábbi szabadon választható kurzusokat hirdeti meg. A tanegységek s TANM-ÉNE-500-as kódon érhetőek el, érdeklődni a music@btk.elte.hu e-mail címen lehet.

Beszédgyakorlat - a beszéd ismerete, technikai feltételei: anatómiai / fiziológiai ismeretek és gyakorlati megoldások (színpadi mozgás, megjelenés)

Előadói gyakorlat - a kurzus felvételével a jelentkező részt vehet a tanszék kórusainak próbáin és szereplésein, emellett a fellépéseken saját énekes/hangszeres tudásának szólisztikus bemutatására is lehetőség nyílhat

Zenetörténet - a képzések valamennyi félévében jelen lévő tantárgy különböző történeti korszakok zenéjének lényegét és sajátos jellemzőit elemzi


A Biblia ókori keleti vallási környezete

Az előadás betekintést nyújt az Ószövetség ókori keleti vallási környezetébe. Elsősorban mezopotá- miai, anatóliai és egyiptomi vallástörténeti esettanulmányok bemutatásán keresztül láttatja a bibliai rituálék kontextusát.

 • Előadás
 • Vér Ádám
 • SZE:08:00-09:30
 • F.ép II. emelet 233.

A Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék kurzusai

 Kérjük, hogy az érdeklődő hallgatók minden esetben vegyék fel a kapcsolatot az adott kurzus oktatójával.

 • Hatékony és intenzív nyelvfejlesztés pontosan kidolgozott tematikák alapján 
 • A gimnáziumban tanultak átismétlése és elmélyítése erős haladó (B2+) szinten 
 • Nyelvtani rendszerezés, a francia nyelvtan, kiejtés és helyesírás szabályainak és szabálytalanságainak áttekintése 
 • Tematikus szókincsbővítés, francia kifejezések és beszédfordulatok elsajátítása 
 • Francia nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti, országismereti kurzusok  
 • Átfogó kép a francia nyelvről és kultúráról

Kurzusok listája

 


A hindi nyelv alapjai

A kurzus megismerteti a hallgatókat Dél-Ázsia legelterjedtebb nyelvének földrajzi elhelyezkedésével, rövid történetével, írásának jellegzetességeivel. A résztvevők megismerik és gyakorolhatják is azokat a nyelvi-kulturális ismereteket, amelyekkel kapcsolatot építve közel kerülhetünk a hindi nyelvű és más indiai, illetve dél-ázsiai emberekhez, és bevezető jellegű nyelvi készségeket sajátítanak el.

 • oktató: Sági Péter
 • időpont: szerda, 12:00-13:30
 • helyszín:  Múzeum körút 6-8/A. (Ifjúsági épület), I. em. 101.
 • kód: BBN-IKU-103

Alkalmazott névtan

Az alkalmazott névtan, a nemzetközi színtéren is felfutó diszciplínaként, a tulajdonnevek használatának, alkalmazásának különböző gyakorlati kérdéseit, lehetőségeit vizsgálja.

A kurzus során tárgyalt jellemző témakörök: A névadás történeti, társadalmi és kulturális változatossága. A személynevek mint etnikai és társadalmi szimbólumok, valamint ennek következményei. A keresztnévválasztás, a házassági névviselés, a márkanevek használatának gyakorlati és jogi szempontjai. Névmenedzselés, névtervezés, nyelvi tájkép, személy- és helynévpolitika határokon innen és túl. A tulajdonnevek fordítása, fordíthatóságának lehetőségei és problémái. A tulajdonnevek szótári feldolgozásának kérdései. Névkorpuszok, informatizált adatbázisok, névkereső és névföldrajzi alkalmazások. Tulajdonnevek a laikus és dilettáns feldolgozások csapdájában. A tulajdonnevek felhasználhatósága más tudományokban és/vagy gyakorlati célok szolgálatában.

 • Kód: BMA-ANYD-244 (gyakorlat, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Farkas Tamás egyetemi docens (farkas.tamas@btk.elte.hu)
 • P, 08:30-10:00. 1088 Múzeum krt. 4. A/233
 

A Macedón lektorátusa kurzusai

Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének macedón lektorátusa egyedülálló lehetőséget nyújt a macedón nyelv, irodalom és kultúra tanulmányozására.

A 2021/2022-es tanév tavaszi félévében induló kezdő kurzusok:

 • BBN-SLA11-201.05 Második szláv nyelv alapjai 1./Macedón nyelv 1.
 • BBV-143:27/BMVD-143:27 Macedón nyelv 1
 • BBV-143:55 Macedón kultúra
 • BBV-143:34 Macedón országismeret
 • BBV-143:37 Kortárs macedón regény

Haladó kurzusok:

 • BBN-SLA11-202.05 Második szláv nyelv alapjai 2.
 • BBV-143:28/BMVD-143:28 Macedón nyelv 2.
 • BBV-143:29 Macedón nyelv 3.
 • BBV-143:53 Macedón nyelv 4.

Látogasson el Facebook-oldalunkra is!


A mai arab társadalom problémái

 • Oktató: Fehérvári László
 • Kód: BBV-111:7 

A magyar nyelv a világ nyelvei között

A nyelvek áttekintése genetikai, areális, tipológiai szempontokból, különös tekintettel a magyar nyelvre. A nyelvrokonság mibenléte, bizonyíthatósága, népszármazás és nyelvrokonság elválasztása. Nyelvcsaládok. Nyelvek és dialektusok. Írásrendszerek. A magyar nyelv rokonságának legfőbb bizonyítékai. A magyar nyelv tipológiai besorolása. A magyar nyelv státusza Magyarországon kívül. Világnyelvek. Mesterséges nyelvek. Jelnyelvek. Holt nyelvek, rokon nélküli nyelvek, szent nyelvek, közvetítő nyelvek.

 • Kód: BBN-NYM19-290 (előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Borbás Gabriella Dóra adjunktus (borbas.gabriella.dora@btk.elte.hu)
 • Sze, 14:00-15:30. 1088 Múzeum krt. 4. D/21
 

A társadalmi nyilvánosság a 18. században

A szemináriumi munka során vizsgáljuk a társadalmi nyilvánosság lehetőségeit a 18. századi Európában, majd a közép- és kelet-európai államokban. Ennek keretében tanulmányozzuk a napi sajtó kialakulását, a periodikák, folyóiratok születését, a nemzeti nyelvű sajtó megjelenését. Ezt követően megvizsgáljuk a sajtótermékek, periodikák terjesztését, a könyvkereskedelem helyzetét, cenzúra működését, az egyes államokban. 

 • oktató: Ring Éva
 • BBN-TSP 13-313
 • szeminárium, 5 kredit
 • referátum és zárthelyi dolgozat
 • helyszín: II. 227.
 • kedd: 12:00-13:30

Irodalom:

 • Jürgen Habermaas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása, Bp. 1999. Osiris
 • Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon, Akadémia, 1983.
 • Kókay György: Könyvkereskedelem Magyarországon, Bp. 1997., Kókay György: A magyar sajtó története 1705-1848.

A Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszék kurzusai

Brazíliai portugál nyelv kezdőknek 

Szeretne megtanulni egy új nyelvet? A “Brazíliai portugál nyelv kezdőknek” kurzuson nem csak egy olyan nyelvet tanulhat meg, amelynek 260 millió beszélője van, hanem a brazil kultúrát is megismerheti.

 • tanár: Luma Miranda, brazil lektornő
 • időpont: szerda 13.00-14.30
 • BBV-401.01

Egyéb órák 1. éves portugál szakos hallgatóknak, magyarul, amelyekre jöhetnek más hallgatók:

Bevezetés a romanisztikai (portugál) nyelvészeti tanulmányokba

 • időpont: csütörtök 10.30-12.00
 • tanár: Szijj Ildikó
 • BBN-POR17-101/a

Bevezetés a romanisztikai (portugál) irodalmi tanulmányokba

 • időpont: csűtörtök 12.30-14.00
 • tanár: Urbán Bálint
 • BBN-POR17-102/a  

Bevezetés a portugál nyelvű kultúrákba

 • időpont: kedd 10.30-12.00
 • tanár: Rákóczi István
 • BBN-POR17-104/a

Portugália és a portugál világ története

 • időpont: szerda 10.00-11.30
 • tanár: Rákóczi István
 • BBN-POR-134/a

A zsidóüldözés és a holokauszt ábrázolása a magyar filmben

Az 1945 utáni magyar film történetében folyamatosan jele van a zsidóüldözés és a holokauszt történetének bemutatása. A holokauszt ábrázolása sajátos és egyetemes érvényű művészetelméleti kérdésekkel szembesít, míg Magyarország társadalmi helyzete politikailag határolja körül a témakört. A félév során e két szempontrendszer mentén tekintjük át az időszak különböző karakterű filmjeit.

 • Gyakorlat
 • Gelencsér Gábor
 • H:10:45-12:15
 • Főépület, alagsor 137.

Az Angol-Amerikai Intézet kurzusai

BBN-AME17-312.53 Literary theory survey / Irodalomelmélet -- áttekintés – Bollobás Enikő – K:10:00-11:30(Rákóczi út 5 III.em 356.

BBN-ANG-141 Foundations of Phonology/Hangtani alapozó – Szigetvári Péter – Wed 11:00-11:45 – D126

BBN-ANG-151 Foundations of Syntax/Mondattani alapozó – Szécsényi Krisztina – Mon 13:00-13:45 – D126

BBN-ANG-241 Phonology/Hangtan – Kiss Zoltán – Mon 10:00-10:45 – D126

BBN-ANG-243 Advanced Phonology Haladó hangtan – Kiss Zoltán / Starcevic Attila / Szigetvári Péter / Törkenczy Miklós – Wed 12:00-13:30 – D126

BBN-ANG-251 Syntax – Mondattan –  Burukina, Irina  – Wed 10:15-11:00  – Ï28 (Bence)

BBN-ANG-253 Advanced Syntax Haladó mondattan –  den Dikken, Marcel – Wed 16:15-17:45 – D126

BBN-ANG17-183 Typography Tipográfia – Kiss Zoltán / Szigetvári Péter – Wed 10:00-10:45 – D126

BBN-ANG17-342.141 Nominalization: Syntax/A nominalizáció szintaxisa – Burukina, Irina – Mon 10:30-12:00 – R442

BBN-ANG17-342.142 Syntax of Predication /A predikatív szerkezetek szintaxisa – Burukina, Irina / den Dikken, Marcel – Wed 14:30-16:00 – R327

BBN-ANG17-342.3 Better/simpler languages? Can they be compared? A look at grammatical systems –  Vannak jobb/egyszerűbb nyelvek? Össze lehet őket hasonlítani? Nyelvtani - főként morfológiai - rendszerek vizsgálata – Lázár A. Péter – Thu 11:00-12:30 – R442

BMA-ANGD17-B3 Varieties of English and the History of English / Angol nyelvi változatok és az angol nyelv története – Starcevic Attila  –  Fri 10:30-12:00   –  R414

BMA-ANGD17-CNy12a.2 Case in English and Hungarian/ Eset az angolban és a magyarban – Newson, Mark – Mon 14:30-16:00 – R326

BMA-ANGD17-CNy13b.3 Problems in Germanic and Old English Phonology/Germán és óangol fonológiai problémák – Starcevic Attila – Fri 13:00-16:00  – R327

BMA-ANGD17-CNy15a.100 Some key issues in English morphology / Az angol morfológia néhány központi kérdése – Lázár A. Péter – Thu 09:00-10:30 – R442


Az arab zene története

 • Oktató: Matykó Károly ifj.
 • Kód: BBV-111:15

Az antikvitás a 20. század filmművészetében

A kurzus során hat olyan filmmel ismerkednek meg a résztvevők, amelynek témája vagy ókori mű, vagy annak modern kori adaptációja. A válogatásban szerepel a 20. század filmklasszikusától kezdve egészen a legfrissebb témaadaptációig. A félév során az egyik héten magát a filmet nézzük meg, a másik alkalommal elemezzük a látott filmet. Az elemzéseknél filmesztéta szakember lesz a segítségünkre. A kurzus csak jelenléti formában indul.

 • Gyakorlat
 • Ferenczi Attila
 • K:17:30-19:00
 • F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem

Az Európai Unió keleti bővítése (A KGST-től Schengenig)

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az EU (és a NATO) keleti bővítésének folyamatával, a bővítés mechanizmusával és az EU intézményeinek működésével. Továbbá kitekintést ad az EU esetleges újabb keleti bővítésének lehetőségeire, illetve az EU és a posztszovjet térség (elsősorban Oroszország és Ukrajna), valamint az EU és a Nyugat-Balkán kapcsolataira.

 • Az oktató neve: Mezei Bálint (HL6GOE) – Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék
 • A kurzus helyszíne: 239-es terem (ELTE BTK, Múzeum krt. 6-8 épület, 2. emelet)
 • Kurzus kódja: BBN-TSP13-319
 • Időpont: szerda, 14:00-15:30
 • Létszám: 15 fő

Más kódon, ugyanezzel a tematikával, szintén gyakorlatként, tanárszakos hallgatóknak: BBN-TSP11-251.1 (Az Európai Unió keleti bővítése – a KGST-től Schengenig)

Követelmények: a hallgatók a félév során egy zárthelyi dolgozatot írnak (egy előzetesen kiadott követelménylista alapján), illetve kiselőadás keretében mutatják be szemináriumi dolgozatukat. 

Tematikai egységek:

 • A KGST szerkezeti felépítése, működése, ellentmondásai, válsága, felbomlása
 • A Varsói Szerződés felépítése, működése, ellentmondásai, felbomlása
 • Az Európai Közösségek létrejötte, az EU létrejötte és intézményei
 • A KGST és az EK kapcsolatai
 • Rendszerváltások Közép-Kelet-Európában (1989/90) és a Szovjetunióban
 • Privatizáció (tulajdonáthelyezés) Közép-Kelet-Európában és a posztszovjet térségben
 • A PHARE-program
 • A Visegrádi Együttműködés (eredeti célok, új perspektívák)
 • A NATO keleti bővítése (országok, országcsoportok szerinti bontásban)
 • Az EU keleti bővítése (országok, országcsoportok szerinti bontásban)
 • Az EU és a Nyugat-Balkán (Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia) kapcsolatai
 • Az EU és a FÁK kapcsolatai, az EU és a posztszovjet térség (elsősorban: Oroszország és Ukrajna) kapcsolati

Olvasmányok


Az irodalomtudományi dolgozat írásának alapjai

A kurzus célja, hogy megismertesse a résztevőkkel az irodalomtudományi kutatás és a dolgozat írásának alapjait. Célközönsége első-másodéves BA, illetve osztatlan tanárképzéses magyar szakos hallgatók. A kurzus az irodalomtudományi mellett egyéb bölcsész szakok hallgatói számára is hasznos információkat és módszertani segítséget nyújt.

 • Kód: BMVD-056 Gyakorlat (5 kredit)
 • Oktató: Devescovi Balázs adjunktus
 • Szerda 12:00 – 13:30 A/213

Tematika, érintendő területek:

 • irodalomtörténeti és irodalomtudományi bibliográfia (print és online változat), keresés a print és az online bibliográfiában, egy irodalomtudományi téma bibliográfiája összeállításának egyéb lehetőségei;
 • kutatási téma kiválasztása bibliográfia alapján, bibliográfia összeállítása;
 • egy saját dolgozat koncipiálásának lépései: témaválasztás, a szakirodalom összegyűjtése;
 • az írás folyamata, a szöveg megalkotása: hivatkozástechnika, irodalomtudományi hivatkozási rendszerek, szövegszerkesztési tanácsok;
 • informatikai tanácsok; könyvtár használatának megismerése a nemzeti könyvtár látogatásával;
 • projektmódszer egy dolgozat elkészítése során.

Az Írás arcai

Kurzusként is elvégezhető előadássorozatot indít az ELTE Ókortudományi Intézetében működő Bibliatudományi program.

A kurzus tanegységként való teljesítéséhez egy-egy rövid (400 szavas) összefoglalót kell küldeni minden előadásról. Hamarosan érkeznek az előadások rövid leírásai is (lejjeb görgetve megtalálják a korábbi évek előadásait is, egyes korábbi előadások pedig megtekinthetők a sorozat facebook-csoportjában). 

 • Kód: BIB-211 

Részletek


Az Ókortudományi Intézet teljes kurzuskínálata

A kurzusok listája itt érhető el.

Az ótamil királyságok története és forrásai

A kurzus a dravida Dél-India ókori királyságainak történetét tekinti át a primer források (szangamirodalom, tamil bráhmí feliratok, görög-latin auktorok stb.) fényében. Az előadások a dél-indiai történelem "hosszú időszakát" (long durée) a korszak más birodalmainak kapcsolathálójában vizsgálják, nagyobb tematikák mentén. A hangsúly a tamil királyok és más, indiai és Indián-kívüli népek kölcsönhatásaira, az indiai tradíciók fokozódó szintézisére helyeződik, amelyek az ókor és a koraközépkor során meghatározták és fokozatosan formálták DélIndia politika-, társadalom-, gazdaság-, vallás- és művészettörténetét.

 • oktató: Ferenczi Roland
 • időpont: kedd, 16:45-18:15
 • helyszín:  Múzeum körút 6-8., I. em. 138. (Hahn terem)
 • kód: BBN-IND11-321:13

Balti civilizáció 1.

A kurzus bemutatja a balti nyelveket beszélő népek: a lett és a litván történetét a történelem előtti időktől a XVI-XVII. századig. Szó esik e nyelvek, valamint a már kihalt óporosz nyelv jellegzetességeiről, helyükről az indoeurópai nyelvek között, a balti népek kultúrájának sajátosságairól, a balti mitológia kérdéseiről, magyar-litván és magyar-lett kapcsolatokról a tárgyalt időszakban.


Balti civilizáció 2.

A Balti civilizáció 1. kurzus folytatása, de annak elvégzése nélkül is felvehető. A kurzus a reformációtól napjainkig tekinti át a litván és a lett történelmet, bemutatja a két nép kultúrájának legfontosabb jelenségeit.

 • A kurzus kódja: BBN-LIT17-231, BMVD-141:90
 • Az órák időpontja: szerda 14.00-15.30
 • Oktató: Laczházi Aranka (laczhazi.aranka@btk.elte.hu)

Bevezetés az irodalomtudományba

Az előadás célja, hogy bevezetést nyújtson az irodalomtudományos gondolkodásba, és megismertesse a hallgatókat az irodalomelmélet fő kérdéseivel, fogalmaival és irányzataival. A hallgatók a félév során az orosz formalizmustól a digitális filológiáig száz év irodalomtudományának alapszövegeivel ismerkednek meg, miközben szövegértelmezéseken keresztül olyan kérdések állnak a középpontban, mint hogy mit jelent egy mű jelentése, miben áll az olvasó szerepe, és mitől tekintünk egy szöveget irodalomnak.

 • Előadás
 • KRUPP JÓZSEF
 • CS:10:00-11:30
 • C ép. földszint 072.

Egyházi életpályák a 20. századi Magyarországon

A kurzus célja, hogy a 20. századi katolicizmus néhány kiemelkedő alakjának az életútját és egyházi pályáját feldolgozva mélyebben megismerjük az egyház és társadalom, valamint az egyház és az állam kapcsolatát, s a magyar katolikus egyház belső életét. Célunk továbbá, hogy az életpályák tanulmányozása nyomán árnyaltabb képet kapjunk a 20. század magyar történelem meghatározó eseményeiről, fordulópontjairól. A félév folyamán katolikus főpapokkal, szerzetesekkel, hitszónokokkal, politikai szerepet vállaló egyházi személyekkel, a keresztény helytállás és a diktatúrákkal szembeni ellenállás nagy alakjaival, mártírjaival, a katolikus egyház modus vivendi-t kereső, esetleg megalkuvó vagy egyenesen áruló figuráival egyaránt foglalkozunk.  

 • oktató: Cúthné Gyóni Eszter
 • BBN-TSP11-218  
 • időpont: csütörtök 12:00-13:30
 • helyszín: főépület, II. emelet 214. oktatói szoba  
 • maximális létszám: 15 fő  
 • A kurzus címe angolul: Ecclesiastical careers in the XXth century Hungary  

Egyiptom filmen 2.

Az Egyiptom filmen tanegység célja, hogy áttekintse vagy az ókori Egyiptomot, vagy modern egyiptológiát ábrázoló, illetve cselekményében óegyiptomi macguffint alkalmazó, elsősorban hollywoodi filmeket. A közös filmnézés örömén, illetve a feledésbe merült filmekkel való találkozás lehetőségén túl azonban az is cél, hogy közösen megfigyeljük, mennyire felelős a filmipar az ókori Egyiptomról vagy az egyiptológiáról kialakult téves elképzelések terjesztéséért vagy akár létrehozásáért. Minden vetítést beszélgetés követ, amelyen mindenkit bátorítunk, hogy mondja el megfigyeléseit, gondolatait – akár a szűkebb egyiptomi/egyiptológiai kérdésekben, akár a filmbeli narratíva/jellemábrázolás/vizualitás kapcsán. 2021. tavaszán: az 1977 és 1997 közötti időszak filmjei.

 • Gyakorlat
 • Irsay-Nagy Balázs
 • K:16:00-17:30
 • Gólyavár I. emelet 100. Mária Terézia terem

Elméleti nyelvészeti kurzusok

Fonológia I.

 • Előadó: Rebrus Péter
 • csütörtök, 09.30-11.00 (szinkron online / Bp. VI., Benczúr u. 33., 206-os szoba)
 • BBV-025.03, BMVD-025.03, előadás, 4 kredit

Ezen a kurzuson a fonológia (hangnyelvtan) alapfogalmaival ismerkedhetünk meg. A fonológia az emberi nyelvekben a nyelv alapegységeire vonatkozó univerzális mintázatokat vizsgálja (ezek beszélt nyelvekben a hangok, jelnyelvekben a jelelés alapegységei). A kurzuson betekintést nyerünk a fonológia alapkérdéseibe és az ezek megoldására irányuló elméleti módszerekbe: milyen általános szabályszerűségek találhatók a nyelvek hangkészletében, milyen szabályok vonatkoznak a hangok egymásutánjára, és milyen hangváltozások vannak az egyes nyelvekben, és ezek között milyen kölcsönhatás lehetséges. A kurzust ajánljuk minden hallgatónak, aki a hangok nyelvtanának általános nyelvészeti, formális vagy kognitív aspektusai iránt érdeklődik.

Szintaxis I.

 • Előadó: Komlósy András
 • hétfő, 12.00-13.30 (szinkron online / Bp. VI., Benczúr u. 33., 206-os szoba)
 • BBV-025.04, BMVD-025.04, előadás, 4 kredit

Ezen a kurzuson a mondattan alapfogalmaival ismerkedhetünk meg A kurzus tartalma a mondattani rendszer leírásának lehetséges megközelítései, a mondattan alapvető fogalomkészlete (szintaktikai kategóriák, grammatikai funkciók, vonzatszerkezetek, stb.) és a mondatszerkezetek legalapvetőbb sajátosságainak (hierarchikus építkezés, linearitás, szerkezeti homonimia) a formális kezelése.

Logika

 • Előadó: Lagos Cortes Mátyás
 • kedd, 08.30-10.00 (szinkron online / Bp. VI., Benczúr u. 33., 206-os szoba)
 • BBV-025.07, BMVD-025.07, gyakorlat, 4 kredit

A kurzus a logika fő fogalmaival és a nyelvi szemantikában játszott szerepével foglalkozik. Nem a gyakorlatban használt érvelési technikákkal, hanem az érvelésnek egy idealizált modelljével fogunk megismerkedni. Többek között azzal fogunk foglalkozni, hogy hogyan épül fel egy formális rendszer, és hogyan lehet egy formális rendszert (és konkrétan a formális logikát) az érvelés, a nyelv vagy más természeti jelenségek modellezésére használni.

Statisztika

 • Előadó: Gráczi Tekla Etelka, Mády Katalin
 • szerda, 13.30-15.00 (szinkron online / Bp. VI., Benczúr u. 33., 206-os szoba)
 • BBV-025.08, BMVD-025.08, gyakorlat, 4 kredit

A nyelvészetben egyre gyakoribb az empirikus módszerek használata. A szeminárium a publikált kísérletek megértését és egyszerű kísérletek tervezését, valamint az eredmények elemzését segíti. Témák: (1) nominális skálákra alkalmazható, gyakoriságalapú statisztikai eljárások, (2) ordinális skálák és a rájuk alkalmazható statisztikai tesztek, (3) eloszlástípusok, konfidenciatartomány, (4) metrikus skálákra alkalmazható tesztek (t-próba, regressziószámtás), (5) nem-parametrikus tesztek (Wilcoxon, Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, khí-négyzet próba). A statisztikai elemzés és az eredmények grafikus szemléltetése a szkriptnyelven használható R szoftverben történik.

Bevezető szemantika

 • Előadó: Gyuris Beáta
 • csütörtök, 15.30-17.00 (szinkron online / Bp. VI., Benczúr u. 33., 206-os szoba)
 • BBV-025.19, BMVD-025.19, gyakorlat, 4 kredit

A kurzus azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen módszerekkel lehet vizsgálni és leírni azt, hogy mi a nyelv szavainak, szerkezeteinek és mondatainak a jelentése. Áttekintjük, hogy a jelentés hogyan tükrözi a valóságot illetve a gondolkodást, és  milyen kapcsolatok lehetnek a szójelentések között. Megvizsgáljuk, hogy milyen következtetéseket tehetünk az egyes mondatok által leírt szituációkkal és azok szereplőinek tulajdonságaival kapcsolatban, és hogy milyen szerepet játszhat a kontextus a mondatok jelentésének meghatározásában.

Neurolingvisztika: A belső beszéd kísérletes kutatása

 • Előadó: Bánréti Zoltán
 • szerda, 17.30-19.00 (szinkron online)
 • BBV-025.20, BMVD-025.20, gyakorlat, 4 kredit
A kurzus egy kutatási projektum köré szerveződik. A neurolingvisztikai kutatások központi kérdése: az agy neurológiai szerkezete és a mentális nyelvtan szerkezete között milyen kapcsolatok vannak, miképpen képeződnek le a nyelvtan komponenseit tároló agyi területek viszonyai a beszédben produkált nyelvi szerkezetek vonásaira. Az emberek közti társas interakciók (pld. üdvözlés, ajándékozás, segítés, támogatás, akadályozás, stb.) természetére, vonatkozó tudásunk különleges fajtája a világismeretnek és az agy specifikus területeihez kötött, így az agyi funciókban megkülönböztetődik egyéb eseményekre vonatkozó ismereteinktől. Ez a specifikus tudásunk megjelenhet olyan nyelvtani szerkezetek jegyeiben, melyek társas emberi interakciókat jelentenek: 'valakinek az üdvözlése/ajándékozása, /segítése / támogatása' stb. Ezek részleteit fogjuk vizsgálni olyan esetekben is, ahol képek által ábrázolt eseményeket "fordítunk le" a nyelvi leírásukra.

Terepmunka: Afáziás személyek spontán beszédanyagainak elemzései

 • Előadó: Bánréti Zoltán
 • szerda, 17.30-19.00 (szinkron online)
 • BBV-025.21, BMVD-025.21, gyakorlat, 4 kredit

A kurzus az afáziával (agyi sérülés, pld. agyvérzés okozta nyelvi korlátozottsággal) élő személyek által, különféle nyelvi tesztekben produkált nyelvi hibamintázatok elemzésével foglalkozik. Abból indul ki, hogy az afáziás személy által, a nyelvi tesztekben produkált, nyelvi hibák nem esetlegesek vagy pusztán véletlenek, hanem különféle mintázatokat alkotnak, melyek mélyebb elemzése kimutathatja, hogy az afázia következtében a nyelvtan mely komponensei váltak elkérhetetlenné az illető vizsgálati személy számára, és miképpen próbálja azokat kompenzálni a számára még elérhető nyelvtani részrendszerek használatával. Afáziás személyek által végzett spontán beszéd tesztek, mondatismétlési tesztek és nyelvtani helyesség megítélési tesztek anyagait fogjuk elemezni.


Észtország és az észtek története

Az oktatás célja: Áttekintést adni a hallgatóknak Észtország történelméről a kezdetektől napjainkig. Ismeretekkel szolgálni az észt politikai rendszerben, társadalomban és gazdaságban végbe ment változásokról; a témával kapcsolatos legfontosabb magyar nyelvű és külföldi irodalom megismertetése. 

A szeminárium tartalma: Őstörténet. Hódítás. A lovagrendi állam, a reformáció, az ún. livóniai és a svéd–lengyel háború. A svéd korszak és az északi háború. Estland és Livland kormányzóság az Orosz Birodalomban. Jobbágyfelszabadítás. A nemzeti ébredés és a nemzeti mozgalom. Az oroszosító politika. 1905. A függetlenség kimondásához vezető út. A tartui béke és a két világháború közötti politikai rendszer. Észtország szovjetizálása és a II. világháború. Kolhozosítás, deportálás, aktív és passzív ellenállás. Az Észt SZSZK. Az ún. daloló forradalom és a függetlenség helyreállítása. Észtország a 20. század végén és a 21. század elején. 

 • BMVD-185
 • Időpontja: kedd 10.00-11.30
 • Helyszíne: 1088 Múzeum krt. 4. I/024 

Tematika:

 • Őstörténet. 
 • A Kr. u. 1. évezred és korai írott források. 
 • Henrik Livóniai krónikája, a 13. század függetlenségi harcai és a vereség okai. 
 • A lovagrendi állam, a reformáció és a livóniai háború. 
 • B. Russow krónikája és a svéd–lengyel háború. 
 • A svéd korszak és az északi háború. 
 • Estland és Livland kormányzóság az Orosz Birodalomban. 
 • A jobbágyfelszabadítás és a parasztság helyzetének alakulása a 19. sz. elején és közepén. 
 • A nemzeti ébredés és a nemzeti mozgalom különböző irányzatai. 
 • Az oroszosító politika időszaka a 19. század végén. 
 • Az 1905-ös események és az észtországi politikai helyzet. 
 • A függetlenség kimondásához vezető út és a függetlenség kikiáltása. 
 • A függetlenségi háború, a tartui béke és a két világháború közötti politikai rendszer. 
 • Észtország szovjetizálása és a második világháború. 
 • Kolhozosítás, deportálás, aktív és passzív ellenállás. 
 • Gazdasági és demográfiai változások. 
 • Az Észt SZSZK évtizedei. 
 • Az ún. daloló forradalom és a függetlenség helyreállítása. 
 • Észtország a 20. század végén és a 21. század elején.

Fantasztikum, erőszak, szentség és (esetleg) erotika

 • BMVD-135:15 (közismereti kurzus), 7 kredit
 • Helye: ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, 1088, Múzeum krt. 4. D. ép. földszint 1-es előadóterem
 • Péntek, 10:00-11:30 (az időpont az igényeknek megfelelően változhat)
 • Oktató: Dr. Nagy Levente, egyetemi docens

Tematika:

1. Egy román népballada és a vámpírok, avagy a halott lakodalma (Miorița-A bárányka)

 2. Kőműves Kelemen, Meșterul Manole (Manole Mester) és a fasizmus

3. Egy Eminescu és egy Jókai novella az 1848-1849-es erdélyi polgárháborúról

3. Magyar és román detektívek a pusztában és a hegyen: (Mihail Sadoveanu, A balta; Móricz Zsigmond, Barbárok)

5. Áldozathozatal és bűnbakképzés nálunk és más nemzeteknél négy film kapcsán: Ötödik pecsét (rendezte Fábri Zoltán); Gran Torino, amerikai film, rendezte Clint Eastwood); A vadászat (dán film, rendezte: Thomas Vinterberg); Dombokon túl (román film, rendezte: Cristian Mungiu)

6. Katonák és bűnbakok: Egy felejthetetlen nyár (O vară de neuitat) román film, rendezte Lucian Pintilie)

7. Egy női író és a fantasztikum: Mary Shelly, Frankenstein (lehet film is)

8. Nők erős férfiak között: Ioan Slavici, A Jószerencse malma; Emily Brontë, Üvöltő szelek (lehet film is)


Filozófia kurzusok

Korai görög filozófia

 • Előadó: Bene László
 • kedd 8:30-10:00
 • BBV-020.211, BMVD-020.211 (kollokvium)

A Kr. e. 6. század középső harmadától a kisázsiai görögök között egyes gondolkodók újszerű, egymással versengő elgondolásokkal álltak elő a mindenség eredetére és szerkezetére vonatkozóan. A filozófusok következő nemzedékei a megismerés lehetőségét, az isteni jellemzőit, az ember természetét és rendeltetését, az állami közösség rendjét, és a létező, mint olyan logikailag belátható sajátságait sorra vizsgálódás tárgyává tették. E viták során megjelentek a formalizált bizonyítás kezdeményei is. Az 5. század közepétől jelentek meg a szofisták, akik hozzászóltak filozófiai jellegű – például nyelvelméleti, ismeretelméleti, metafizikai és etikai – kérdésekhez, de elsődleges céljuk inkább gyakorlatinak mondható: egy új nevelési módszert dolgoztak ki, mely lehetővé teszi az érvényesülést a magánéletben és a politikában. A kurzuson megvizsgáljuk a korai görög filozófusok elméleteit Thalésztől Szókratészig (beleértve a szofisták teóriáit), rekonstruálni próbáljuk a filozófiai diskurzus kialakulásának folyamatát, és megismerkedünk a töredékesen fennmaradt szövegek értelmezésének módszereivel.

Theória. Egy filozofikus életideál története az antikvitásban

 • Előadó: Bene László
 • kedd 10.00-11:30
 • BBV-020/402; BMVD-020/402 (szeminárium)

A filozófiai kérdésfeltevések és módszerek a Kr.e. 6. sz. középső harmadától jelentek meg a görög kultúrában, azonban csak jóval később, a 4. században találunk rendszeres reflexiót a filozófiára mint önálló tudományra és mint életgyakorlatra. Platón és Arisztotelész értelmezésében a filozofikus élet középpontjában a theória, az igazság szemlélete áll. Különböző szövegeikben más-más módon határozzák meg a szemlélet tárgyát (testetlen formák, a mindenség, az égitestek, vagy az okok és princípiumok), és különböző módokon értelmezik a theória viszonyát a gyakorlati élethez és a politikai szférához, azonban mindketten ebben látják a szabad emberhez leginkább méltó tevékenységet, a boldogság legmagasabb formáját. A filozófia klasszikus kori koncepciói nem pusztán a látás metaforáját terjesztik ki az intellektuális megismerésre, hanem egy specifikus kulturális gyakorlathoz is kapcsolódnak: a theória az összgörög ünnepségek megszemlélését is jelentette, melynek végeztével az állami küldött (theóros) beszámolt tapasztalatairól saját közösségének (emellett létezett privát theória is). A kurzuson forrásszövegek elemzésén keresztül vizsgáljuk meg a theória klasszikus kori filozófiai koncepcióját saját kulturális kontextusában, kitekintéssel a teoretikus életideál hellenisztikus és késő antik értelmezéseire

Arisztotelész

 • Előadó: Bodnár István
 • csütörtök 16:00-17:00
 • BBV-020.005; BMVD-020.011 (kollokvium)

A kurzus Arisztotelész filozófiáját tekinti át, a Kategóriák elméletétől kiindulva, a természetfilozófiai és elmefilozófiai fejtegetéseken keresztül az arisztotelészi metafizikáig és etikáig. A főbb témakörök: a létezők típusai és ezek kapcsolati rendszere; az okok típusai, a természet mint magyarázó elv; a mozdulatlan mozgató; a dolgok anyagra és formára történő elemzése; a lélek mint az élőlény formája; az értelem és a halhatatlanság kapcsolata; az érzékelés és az értelmi megismerés; a létezőnek mint létezőnek a megismerése; a metafizika mint teológia; a boldogság, az erény mint kiválóság, az ember funkciója, ill. rendeltetése. Mindezen témakörök tárgyalása során megkülönböztetett figyelmet fogunk szentelni az arisztotelészi fejtegetések és a platóni álláspont közötti kapcsolatoknak. Közismereti kódon (BMVD-020.011 vagy BBV-020.005) felvéve a kurzus Arisztotelész filozófiájáról szóló zárthelyivel, vagy – ha a járványhelyzet úgy kívánja meg – otthoni dolgozattal zárul.

Vallásfilozófia

 • Előadó: Borbély Gábor
 • szerda 16:00-17:30
 • BBV-203.05; BMVD-203.05 (kollokvium)

A kurzus a vallásfilozófia hátterével és néhány klasszikus vallásfilozófiai problémával foglalkozik. Mindenekelőtt áttekintjük a vallásdefiníciók legfontosabb típusait és foglalkozunk azzal a kérdéssel, hogy van-e értelme egyáltalán vallásról beszélni. Ezt követően a hétköznapi hitek és a vallási hitek különbözőségét, a vallási reprezentáció jellemző szerkezetét, a vallási jelzések természetét, valamint az ezekhez kapcsolódó, a vallási jelenségek kialakulását és fönnmaradását illető magyarázatokat vizsgáljuk. A klasszikus vallásfilozófiai problémák közül a következőket tárgyaljuk. Értelmesek-e a vallási állítások? Mi jellemzi az istenséget a nyugati teológiai és filozófiai hagyomány szerint. Az priori istenérvek. A posteriori istenérvek. A rossz létezésén alapuló ateista érv.

Középkori filozófia

 • Előadó: Borbély Gábor
 • csütörtök 16:00-17:30
 • BBV-203.04; BMVD-203.04 (kollokvium)

A kurzus a késő-középkori (XII-XV. sz.) filozófia legfontosabb problémáit kívánja áttekinteni néhány kiemelkedő szerző művén keresztül. A “középkor” és a “középkori filozófia” kifejezés jelentése nem magától értetődő, még kevésbé az, hogy a történetírók mit találtak fontosnak az említett korszakból. A kurzus során ezért mindenekelőtt áttekintjük a középkori filozófia historiográfiáját. Azután a görög, arab és zsidó filozófia recepcióját a XII-XIII. században, valamint a középkori skolasztikus tudományosság institucionális hátterét (a XII. századi filozófiai és teológiai iskolák, a középkori egyetemek kialakulása és működése, egyetemi autonómia, oktatási formák, a filozófiai és teológiai irodalom műfajai).  A középkori filozófia és teológia egységét az intézményi struktúra, az oktatott tananyag és a nyelv mellett a skolasztika módszertani és terminológiai bázisa adta, következésképpen foglalkozunk majd a logika és a jelentéselmélet néhány alapvető kérdésével is. Az alapok megismerését követően a következő szerzőkről és témákról lesz szó:

 1. Canterbury-i Anselmus és az ontológiai istenérv
 2. Petrus Abaelardus önéletírása, Héloise és Abelard az isteni igazságtalanságról, az univerzáléprobléma, a morális jó és a rossz szemantikai elemzése
 3. A filozófia és a teológia viszonya a XIII. századi gondolkodásban, az 1270-es és 1277-es elítélő határozatok
 4. XIII. századi viták a lélek természetéről és a világ örökkévalóságáról
 5. Metafizika és lélekfilozófia a XIII. században: Aquinói Tamás, az újító
 6. Duns Scotus metafizika-kritikája: az individualitás, a modalitás és az akaratszabadság új értelmezése
 7. Ockham redukcionista metafizikája és teológiája, szkepticizmus és isteni mindenhatóság
 8. Johannes Buridanus, via antiqua és via moderna a XV. századi egyetemeken.

Modern filozófiai problémák 

 • Előadó: Ambrus Gergely 
 • kedd 16:30-18:00
 • BBV-020.007 (kollokvium) 

 A kurzus a filozófia néhány klasszikus ismeretelméleti, metafizikai, elmefilozófiai, nyelvfilozófiai, etikai és esztétikai kérdéséhez nyújt bevezetést.

A témák:  

 1. Tudásunk a külvilágról 
 2. Az Én: azonos személyek vagyunk-e életünk során? 
 3. Anyagi-e az elme? A tudat és az agy kapcsolata 
 4. Nyelv és világ. A referálás problémái: hogyan vonatkoznak szavaink a dolgokra? Létezik-e privát nyelv?  
 5. Szabad akarat, determinizmus, felelősség 
 6. A jó természete. Mi a jó? A naturalista hiba és a nyitott kérdés érv. Erkölcsi szerencse 
 7. A műtárgyak természete 

A jó, a rossz, a helyes és a helytelen

 • Előadó: Orthmayr Imre, Réz Anna
 • szerda 14:00-15:30
 • BBV-020/09; BMVD-020/09 (kollokvium)

Az előadássorozat az erkölcsfilozófia hagyományos témaköreibe nyújt bevezetést.

Témakörök:
1. Mi az erkölcs és mi az erkölcsfilozófia?
2. Metaetika I: Mit jelentenek az erkölcsi kifejezések? Mit csinálunk, amikor erkölcsi ítéletet hozunk? Hogyan teszünk szert erkölcsi ismeretekre?
4. Erkölcspszichológia: Ész és szenvedély viszonya, egoizmus és altruizmus, az akaratgyengeség problémája.
5. A szabad akarat problémája.
6. A normatív etika három alaptípusa:
    a) következmény-etika (teleológiai etika): egy cselekedetet következménye vagy célja tesz erkölcsileg helyessé vagy helytelenné
    b) kötelesség-etika (deontológiai etika): egy cselekedetet valamely inherens tulajdonsága, valamilyen előírásnak való megfelelése tesz erkölcsileg helyessé vagy helytelenné
    c) erényetika: egy cselekedetet a cselekvőnek a cselekvéshez vezető motívuma vagy jellemvonása tesz erkölcsileg helyessé vagy helytelenné

Történelemfilozófiai Collegium: Bevezetés Marx történelemfilozófiájába és recepciójába

 • Előadó: Miklós Tamás
 • csütörtök 12:00-13:30 (I ép. 104)
 • BBV-020/354.03; BMVD-026 (szeminárium)

A történelemfilozófia néhány klasszikus szövegének tanulmányozása.

Szövegelemzések, különböző interpretációs lehetőségek.

 • Marx: Gazdasági-Filozófiai kéziratok 1844-ből
 • Marx és Engels: A német ideológia. MEM, Kossuth, Budapest, 1969. Feuerbach-fejezet
 • Marx és Engels: A Kommunista Párt kiáltványa, MEM, Kossuth, Budapest.

Tudományfilozófia szeminárium

 • Előadó: E. Szabó László, Gömöri Márton
 • péntek 14:00-15:30
 • BBV-020.043; BMVD-043 (szeminárium)

A kurzus célja a tudományfilozófia legfontosabb kérdéseinek áttekintése és megvitatása az alábbi olvasmánylistából válogatott írások alapján:

 • M. Schlick: Positivism and Realism,in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 • H. Reichenbach: Meaning, in Experience and Prediction: An Analysis of the Foundations and the Structure of Knowledge
 • P. Bridgman: The Operational Character of Scientific Concepts, in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 • A. Garfinkel: Reductionism, in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 • T. Kuhn: Scientific Revolutions, in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 • Arthur Fine: The Natural Ontological Attitude, in The Philosophy of Science, R. Boyd et al. (eds.) The MIT Press, Boston 1992.
 • M. Colyvan: Indispensability Arguments in the Philosophy of Mathematics, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2004 Edition), Edward N. Zalta (ed.).
 • W. V. O. Quine: Two Dogmas of Empiricism, Philosophical Review 60 (1951) 20–43.
 • W. V. O. Quine: On Empirically Equivalent Systems of the World, Erkenntnis 9 (1975), pp. 313-328.
 • B. van Fraassen: Arguments concerning scientific realism, Ch. 2 in The Scientific Image, Oxford University Press Inc., New York 1980.
 •  W. V. O. Quine: Epistemology Naturalized, in: Ontological Relativity and Other Essays, Columbia University Press, New York.
 • L. E. Szabó: Meaning, Truth, and Physics, In G. Hofer-Szabó, L. Wroński  (eds.),   Making it Formally Explicit, European Studies in Philosophy of Science 6. (Springer International Publishing, 2017) DOI:
 • 10.1007/978-3-319-55486-0_9. (Preprint: http://philsci-archive.pitt.edu/12891/)
 • L. Carroll: "What the Tortoise Said to Achilles" which is available here: http://www.ditext.com/carroll/tortoise.html
 • Selection from Plato's Meno. The text is available from the online library. The item is "The Dialogues of Plato, Volume 1: Euthyphro, Apology, Crito, Meno, Gorgias, Menexenus", please read the section "A Proof of Recollection" (pp. 164-171)
 • Hilary Putnam, Brains in a vat, http://ieas.unideb.hu/admin/file_2908.pdf
 • Bruce MacLennan, "Synthetic Ethology - An Approach to the Study of Communication". In Artificial Life II: The Second Workshop on the Synthesis and Simulation of Living Systems, Santa Fe Institute Studies in the Sciences of Complexity, proceedings Vol. X, edited by Christopher G. Langton, Charles Taylor, J. Doyne Farmer, and Steen Rasmussen.  Redwood City, CA: Addison-Wesley, 1992, pp. 631-658.  (Available from the online library.)

Weboldal

Tudományfilozófia

 • Előadó: E. Szabó László
 • szerda 16:00-17:30
 • BBV-020.43; BMVD-020.43 (kollokvium)

A kurzus célja, hogy bevezetést nyújtson a modern teoretikus tudományfilozófiába. A tárgy elsősorban a kísérleti tudományok, pl. fizika, episztemológiai kérdéseire fókuszál, és ezeket a kérdéseket, jellemzően, formális/logikai eszközök segítségét is felhasználva tárgyalja. A kurzus végén felvázolásra kerül egy alapvetően naturalizált tudományfilozófia körvonala, amely az úgynevezett fiziko-formalista matematikafilozófia alapjaira épül, vagyis belül marad egy szigorúan fizikalista ontológia keretein. Bár a kurzus célja egyetlen koherens elképzelés szisztematikus kifejtése, a mindenkori kontextusba ágyazva bemutatásra kerülnek az alternatív filozófiai elgondolások is. 

Weboldal

Causality

 • Előadó: E. Szabó László
 • Thursday 18:00-19:30
 • BBV-020.44; BMVD-020.44 (lecture)

What does causation consist in, and, depending on the possible answers, what are the basic characteristics of a causal relationship? -- this is the main topic of the lecture course.  We shall also discuss the most important contexts of causality: the relationship of causality to concepts of explanation, law-like regularity, statistical correlation, time, modality, and logical inference. Our considerations will be based on the analysis of the causal narratives in our scientific, first of all, physical theories; rather than our every day experiences or common sense intuition.

Weboldal

Epistemology of the Principle of Relativity

 • Előadó: E. Szabó László
 • szerda 16:00-17:30
 • BBV-020.19; BMVD-020/021 (lecture)

The course is a case study on one of the most fundamental and influential principles of modern physics, the Principle of Relativity. After a short review on the history of the principle, from the famous passage in Galileo's Dialogue through Einstein's 1905 paper to the contemporary texts, we will consider a typical textbook formulation of the principle: “The laws of physics have the same form in all inertial frames of reference.” The core part of the lecture course will be a word-by-word analysis of this single sentence. It will be seen that the actual statement is not at all simple and obvious. We will encounter several difficulties to be resolved, and our final analysis will conclude that some of the problems remain unanswered, and the universal validity of the principle, at least in a few peculiar situations, is questionable. Finally, we will deal with the general epistemological status of the Relativity Principle and its friends (like the Cosmological Principle). It will be seen that there is a tension between these principles and the operational foundations of physical concepts. In fact, it will be argued, there is no objective knowledge of the world without the perspectival elements of our experiences.

Weboldal

Érveléstechnikai és logikai ismeretek

 • Előadó: Zvolenszky Zsófia, Matula Gábor
 • csütörtök 12:00-13:30
 • BBV-020.01/a; BMVD-020/03 (kollokvium)

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az adekvát érvelés módszereivel, a különféle érvek elemzéséhez szükséges alapvető logikai ismeretekkel. A kurzus során a hallgatók hétköznapi és tudományos példákon keresztül sajátítják el az érveléstechnika alapfogalmait, megtanulják azonosítani a különféle érvelési hibákat és logikai elemzésnek alávetni bonyolult érveket és gondolatmeneteket.

Autoritás, igazságosság, közösség: Bevezetés a politikai filozófiába

 • Előadó: Mráz Attila
 • csütörtök 12:00-13:30
 • BBV-020/342, BMVD-020/6 (szeminárium)

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a modern piaci társadalmakra jellemző politikai, gazdasági és jogi intézmények morális értékeléséhez szükséges alapvető, kortárs politikai filozófiai eszköztárral. Néhány téma, amelyet feldolgozunk:

 • Miért igazolható az államok léte, és milyen államok léte igazolható?
 • Mi az, hogy hatalom, és milyen formái léteznek a politikában?
 • Mi az, hogy állam, és mi az az anarchia?
 • Szuverenitás, jogállamiság, egyéni jogok
 • Demokrácia, többségi döntéshozatal és korlátai
 • Mi lenne a jövedelem és vagyon, előnyök és hátrányok igazságos elosztása egy társadalomban?
 • A magántulajdon, a kapitalista gazdaság összeegyeztethető az egyenlőség eszméjével?
 • Mi az, ami a család/magánszférából a politikára tartozik?
 • Mi lehet a vallás szerepe a modern államokban és a demokratikus politikában?
 • Hagyomány és politika
 • A nemzet fogalma, lehetséges politikai szerepeivel.

Az utolsó modul témái közül a hallgatók választása nyomán dolgozunk fel kettőt vagy hármat.

Mi az a jog, és mire (nem) jó? Kortárs jogfilozófiai bevezető

 • Előadó: Mráz Attila
 • csütörtök 12:00-13:30
 • BBV-020/342, BMVD-020/352 (szeminárium)

A kurzus célja egyrészt, hogy a hallgatók áttekintést kapjanak a kortárs jogfilozófia néhány alapvető kérdésfelvetéséről; másrészt, hogy a hallgatók filozófiai eszközökkel tudják értelmezni és kritizálni a jog szerepét a modern nyugati társadalmakban és saját életükben. Többek között az alábbi kérdésekkel fogunk foglalkozni: 

 • Mi az a jog? 
 • Mi köze egymáshoz a jognak, az erkölcsnek, és a politikának? 
 • Mi az, hogy jogállamiság? 
 • Mi a jog ismeretelmélete, pl. mi számít bizonyítéknak a jogban? 
 • Mi tehet meg egy ügyvéd az ügyfele érdekében, és mi az, ami már nem fér bele? 
 • Hogyan igazolható a büntetés? Egyáltalán mi a különbség pl. egy bírság és adó között? 
 • Melyek a jog nem büntetőjogi területei? Milyen szerepet tölt be a jog – pl. a családjog, a tulajdonjog, a szerződések joga – a mindennapi életben? 
 • Mik azok az emberi jogok? Mitől és hol érvényesek? 
 • Mennyiben fékje és mennyiben motorja a jog a társadalmi egyenlőtlenségeknek? 
 • Mi a jog szerepe szabadelvű, demokratikus rezsimekben és mi a szerepe autoriter, önkényuralmi politikai rendszerekben?     

A félév során kétféle olvasmánnyal dolgozunk. Egyfelől jogfilozófiai műveket fogunk olvasni. Másfelől a filozófiai olvasmányokat minden témához kiegészíti az adott probléma jogi, politikai, társadalmi kontextusát megvilágító, illetve egy-egy könnyen érthető jogesetet bemutató rövidebb újságcikk, videó vagy podcast, olvasmányosabb részlet egy jogi aktából. Ezek abban segítenek, hogy megértsük, milyen valós jogi problémák motiválnak egy-egy jogfilozófiai kérdésfeltevést, illetve milyen gyakorlati tétjei vannak az egyes elméleti álláspontoknak.  A kurzus nem feltételez jogi előismereteket. Az elméleti problémákat jogi ismeretek nélkül is érthető, élvezhető konkrét jogi esetek, problémák megismerésén keresztül fogjuk megközelíti. 

Elidegenedés (Rousseau, Marx, Lukács)

 • Előadó: Olay Csaba
 • csütörtök 12:00-13:30
 • BBV-020/002 BMVD-020-002 (szeminárium)

A kurzus a modern gondolkodás egyik alapélményét, az elidegenedést tárgyalja klasszikus álláspontok fényében. Rousseau, Marx, Lukács elképzelései mellett kitekintünk a romantika, a Frankfurti Iskola elgondolásaira (Horkheimer-Adorno, Axel Honneth), és az elidegenedés kortárs elméleteire is (Hartmut Rosa, Rachel Jaeggi).

Filozófiatörténet 4.

 • Előadó: Szalai Judit
 • hétfő 10:00-11:30
 • BBV-020.19, BMVD-020.19 (kollokvium)

A kurzus során a Filozófiatörténet IV. vizsga anyagának hangsúlyos elemeivel, a legfontosabb szerzőkkel és művekkel foglalkozunk. (Figyelem: a vizsga anyaga a kurzus tematikájánál bővebb. Az előadáson tárgyalt szövegek - a vizsgatematikában megjelölt részeinek - ismerete a vizsga teljesítéséhez elegendő, a ’jeles’ érdemjegyhez azonban a kurzus során nem tárgyalt olvasmányok ismerete is szükséges.)

 1. Bevezetés; René Descartes 1 (Elmélkedések az első filozófiáról)
 2. René Descartes 2 (Elmélkedések az első filozófiáról; A lélek szenvedélyei)
 3. Baruch Spinoza 1 (Etika geometriai módon bizonyítva)
 4. Baruch Spinoza 2 (Etika geometriai módon bizonyítva; Teológiai-politikai tanulmány)
 5. Gottfried Wilhelm Leibniz 1 (Metafizikai értekezés) 
 6. Gottfried Wilhelm Leibniz 2 (Monadológia; Újabb értekezések az emberi értelemről) 
 7. Francis Bacon (Novum Organum, Új Atlantisz)
 8. Thomas Hobbes (Leviatán)
 9. John Locke 1 (Értekezés az emberi értelemről)
 10. John Locke 2 (Értekezés az emberi értelemről)
 11. George Berkeley (Tanulmány az emberi megismerés alapelveiről)
 12. David Hume 1 (Értekezés az emberi természetről)
 13. David Hume 2 (Értekezés az emberi természetről)

Fenomenológia és pszichoanalízis

 • Előadó: Ullmann Tamás
 • hétfő 12:00-13:30
 • BBV-020/012 BMVD-020-012 (szeminárium)

A fenomenológia és pszichoanalízis című kurzus célja a XX. századi tudatfilozófia egyik középponti problémájának, a tudattalan fogalmának történeti és strukturális vizsgálata. A kurzus során megismerkedünk a fenomenológia klasszikusainak (Husserl, Heidegger, Sarter, Merleau-Ponty) tudattalanról alkotott elméletével, valamint a pszichoanalízis metapszichológiai, vagy ha úgy tetszik filozófiai alapjaival, elsősorban Freud, Jung, Lacan művei alapján. Továbbá feldolgozzuk a kortárs fenomenológusok, pszichoanalitikusok és kognitív tudósok tudattalan folyamatokról alkotott eléletét.


Finn nyelv 1.

A szeminárium célja áttekintő bevezetést nyújtani a finn nyelv szerkezetéről és használatáról, emellett a szókincs és a kommunikációs készség fejlesztése.  A szeminárium tartalma: az alapvető társalgással kapcsolatos kifejezések és nyelvtani szerkezetek elsajátítása, a mondattípusok ismertetése, hallás utáni és írott szöveg értelmezése. A névszóragozás és az igeragozás alapjainak áttekintése, emellett a család, munka, szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szókincs elsajátítása is a kurzus részét képezi.

 • Kód: BBN-FUG11-301:28 (gyakorlat, 3 kredit)
 • Oktató: Farkasné dr. Gulyás Nikolett adjunktus (nikolett.fgulyas@btk.elte.hu)
 • K, 15:00-16:30. 1088 Múzeum krt. 4. I/029
 

Finn történelem

A szeminárium célja: A finn történelem áttekintése a kezdetektől napjainkig a legfőbb politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok elemzésével. Megismerkedés a történelemre vonatkozó legfőbb finn nyelvű szakkifejezésekkel. 

A szeminárium tartalma: Őstörténet. A kereszténység megjelenése és a keresztes háborúk kora. Finnország és a finnek a középkorban. Svédország nagyhatalommá válása. A svéd korszak utolsó évszázada. Az Orosz Birodalom autonóm nagyhercegsége. A nemzeti mozgalom kibontakozása. Az „elnyomás évei”. A függetlenség megteremtése és a polgárháború. A két világháború közötti korszak. Finnország a második világháborúban. A „veszély évei” és Paasikivi politikája. Kekkonen és az aktív semlegesség. Az északi államok együttműködése és a finn gazdasági csoda. Finnország az EU-ban. Finnország napjainkban. 

 • Kód: BBN-FIN11-241 
 • Oktató: Dr. Bereczki András docens (bereczki.andras@btk.elte.hu
 • Időpont: kedd 13:30-15:00.
 • Helyszín: 1088 Múzeum krt. 4. I/029

Finnugrisztika és tudományos ismeretterjesztés

A kurzus célja finnugor (uráli) népeket, nyelveket, kultúrákat, irodalmakat tárgyaló anyagok feldolgozása és közzététele, elsősorban a magyar nyelvű interneten.

A kurzus önálló vagy csoportmunkára épül. Feldolgozhatók nyomtatott (irodalmi, történeti stb) szövegek, illetve készülhetnek önálló munkák, tanulmányok, óravázlatok, interjúk, filmfeliratok, fordítások (akár műfordítások, akár tanulmányok, elsősorban oroszból vagy finnből). Készülhetnek bemutatók a finnugor népek között gyűjtőmunkát folytatott kutatókról is. Az elkészült anyagok lehetnek wikipédia-szócikkek, instagram-oldalak, facebook-posztok vagy megjelenhetnek egyéb fórumokon, honlapokon. Részt lehet venni egy készülő képes album szerkesztési munkálataiban is.

 • Kód: BBN-MNY16-292:4 (gyakorlat, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Salánki Zsuzsanna adjunktus (salanki.zsuzsanna@btk.elte.hu)

Galego történelem

 • Kurzus kódja: BBN-TSP11-216.X
 • Időpontja: szerda 10.00-11.30
 • Helyszín: Múzeum krt.  6-8. 2.em 212

Témakörök:

 1. A pre-historikus emlékek Galiciában
 2. A castrók kultúrája
 3. Galicia a Római Birodalomban
 4. A szvév és vizigót berendezkedés Galiciában
 5. A compostelai fénykor
 6.  A késő középkor válsága, Galicia a Katolikus Királyok birodalmában
 7. A barokk és a felvilágosodás kora
 8. A Régi Rend válsága és a nemzeti öntudatra ébredés
 9. Átalakulások a XX. századi Galiciában - a modernizáció kezdetei, Franco korszak, emigráció
 10. Az autonómia - Galicia napjainkban

Háborúk, járványok, időjárás és természeti csapások: mit csinál a környezettörténet

 • Oktató: Vadas András
 • OT-TÖR 407; BBN-TSP11-212
 • Hétfő 18.00-19.30
 • Főépület, I. em. 137.

HELYESÍRÁS ÉS TIPOGRÁFIA

Az előadás célja a magyar helyesírás rendszerének részletes bemutatása gyakorlati példákon keresztül, kiegészítve a legalapvetőbb tipográfiai ismeretekkel.
 • Kód: OT-MAGY-120 (előadás, 2 kredit)
 • Oktató: Dr. Laczkó Krisztina Renáta docens (laczko.krisztina@btk.elte.hu)
 • Cs, 10:00-11:30. 1088 Múzeum krt. 4. A/047

Az előadás tartalma: a magyar helyesírás státusz- és korpuszkérdése, a helyesírási tartományok, a szaknyelvi helyesírások. A helyesírás kézkönyvei. A helyesírási normák: a fonematikusság, az értelemtükröztetés, a hagyomány és az egyszerűsítés. A betűrendbe sorolás. A magán- és mássalhangzójelölés kérdései: kiejtés, szóelemzés, hagyomány. A külön-és egybeírás. A tulajdonnevek írása. Írásjelezés. Elválasztás. A számok helyesírási kérdései. A tipográfiai alapszabályok. Helyesírás-ellenőrzés, korrektúrázás.


Helynevek gyűjtése és kutatása

Kutatószeminárium, amelyen a hallgatók megismerkedhetnek a helynévkutatás alapkérdéseivel, a helynévgyűjtés elméleti és módszertani elveivel, tudománytörténeti előzményeivel. A gyakorlaton a hallgatók az új Magyar Nemzeti Helynévtár készítésébe kapcsolódhatnak be, névadatbázis készítésével és élőnyelvi gyűjtéssel. A kurzus nyitott a magyaron kívül más szakos résztvevők felé is: történelem és néprajz szakos hallgatóknak különösen ajánlott.

 • Kód: OT-MAGY-313:2 (gyakorlat, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Bárth János adjunktus (barth.janos@btk.elte.hu)
 • K, 15:30-17:00. 1088 Múzeum krt. 4. A/238
 

Hindu és buddhista művészet: ikonográfia, narratívák, térformálás

A vallási művészetek képekre és szakrális terekre fordítják át egy-egy vallás elveit, hitvilágát, történeteit és világnézetét. Nem kivétel ez alól a hindu és a buddhista vallás sem. A vizuális kódok rendszerét megismerve megtanuljuk „olvasni” az alkotásokat, s így lassan járható ösvényeket vágunk az emberi és állati szereplők, megtestesülések, többszörös fejek és végtagok, átszellemülés és erotika elsőre áthatolhatatlannak tűnő sűrűjébe.

Az összehasonlítás kedvéért tanulságosnak ígérkezik egy-egy rövid kitérőt tennünk az indiai iszlám művészetre is. Mindeközben nem feledkezünk meg arról sem, hogy a vallási tartalom mellett a szakrális művészeteknek is van egy nem elhanyagolható materiális oldala: kő, fa, bambusz, festék, gravitáció és statika, valamint egy társadalmi oldala, amely megszabja, hogy ki lehet alkotó, ki lehet műélvező, és milyen célra készülnek az alkotások.

 • oktató: Renner Zsuzsanna
 • időpont: péntek, 14:00-15:30
 • helyszín:  Múzeum körút 6-8/A. (Ifjúsági épület), I. em. 101.
 • kód: BBN-OKE11-132:4

Holokauszt és népirtás tanulmányok

A Conference on Jewish Material Claims Against Germany támogatásával az ELTE Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék, valamint az Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszék a 2021-2022-es tanév tavaszi félévében két kurzust hirdet meg a holokauszt és más népirtások történetéről. A kurzusokat Csősz László történész, egyetemi adjunktus, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa tartja.

Spártától Darfurig. Fejezetek a népirtások világtörténetéből

Az előadás a 20. századi genocídiumok előzményeinek és történetének összehasonlító áttekintését adja, egyben betekintést nyújtva a témakör legfontosabb levéltári, vizuális és privát forrásaiba.

 • BBN-HEB11-401.20
 • BBV-202.72
 • BMVD-202.64

Egy népirtás evolúciója: a holokauszt Magyarországon

A szeminárium a holokauszt magyarországi fejezetének komparatív bemutatását kínálja, számos forrástípus bevonásával, beleértve naplókat és más privát dokumentumokat, fotókat, filmrészleteket, és irodalmi szemelvényeket. A kurzus programjában szerepel egy levéltári forráselemző óra, valamint egy emlékezethelyekre fókuszáló városi séta is.

 • BBN-HEB-341.22
 • BBV-205.52
 • BMVD-205.70

Ind kultúrtörténet (A muzulmán hódítás utáni India)

A kurzus egyfajta történelemóra – puszta eseménytörténetnél mégis jóval több, hiszen a hallgatókat elkalauzolja a tárgyalt időszakok művészetébe, irodalmába, megismerteti vallási felfogásával is. Végighaladunk a hatalmas India új- s legújabb kori történetének fő csapásain, „rendszerváltozásain”, és így megértjük, milyen hatások formálták ezt a kontinensnyi országot olyanná, amilyennek ma látjuk, amikor kinyílik a repülőgép ajtaja!

 • oktató: Sági Péter
 • időpont: csütörtök, 10:00-10:45
 • helyszín: Múzeum krt. 6-8/A (Ifjúsági épület), I. em. 101.
 • kód: BBN-IND-252

Japán történelem 2.

A kurzus a 16. század derekától Japán második világháború utáni újjászületéséig követi végig az ország történelmét. A félév során érintett főbb témák a Tokugawa-sógunátus és a kora-újkori Japán kialakulása, jellegzetességei, az ország megnyitása és modernizálása a 19. század végén, az imperialista korszak és sodródás a háború felé, a Csendes Óceáni háború, valamint a megszállás évei és Japán újjászületése lesznek. Japán nyelvismeret vagy egyéb előfeltételek nem szükségesek.

 • BBV-158, előadás
 • oktató: Szabó Balázs
 • csütörtök 9:30-11:00
 • F épület Kerényi Károly terem

Jesus as Philosopher, Philosophy in the Gospels

Was Jesus a philosopher? In this seminar students will be introduced to new interpretations of the many philosophical parallels in the life and sayings of Jesus, as they are found in the canonical gos- pels. The course is primarily designed for graduate students in Jewish, Classical and Religious Stu- dies; in Philosophy; and in Ancient Studies; but undergraduate students are also welcome.

 • Seminar
 • David Lloyd Dusenbury
 • H:12:00-13:30
 • F.ép II. emelet 217.

Kazah nyelv

A kurzus előadója: Aidana Smagul

 • Angol nyelvű előadás
 • Kód: BBV-111:1

Kelet-európai zsidó kultúra: ima és zene

„Mitől zsidó egy dallam?” Látszólag értelmetlen a kérdés, hiszen a hangoknak nincs „nemzetisége”. Mégis, sokszor érezzük egy zene stílusából, előadásmódjából vagy atmoszférájából, hogy valamely etnikai csoporthoz tartozik. A Soá előtti kelet-európai tradícionális zsidó közösségek hittek abban, hogy a gondolat – és különösen a transzcendentális és misztikus gondolat – csak valamely kifejező „művészet” segítségével érthető meg, és csakis akkor, ha ez a kifejezés az individum spontán megnyilatkozása. E kurzuson hangzások és dallamok spontán élménye alapján ezen élmény filozófiai-pszichológiai jelentését fogjuk tárgyalni, autentikus hangfelvétek, filmek, vallásfilozófiai írások és memoár irodalom felhasználásával.

 • Gyakorlat
 • Frigyesi Judit
 • CS:18:00-19:30
 • F.ép földszint 25. Kodály terem

Kelet történelme 2. (Irán iszlám kori történelme)

 • BBN-IRA11-282 
 • A kurzus előadója: Dr. Szántó Iván

Tematika:

 1. Az arab hódítás Iránban; a kisdinasztiák megjelenése Kelet- és Észak-Iránban
 2. A mongol hódítás két szakasza (az Ilkhánidák és a Timuridák, szerepük a művészetek történetében)
 3. A  Szafavida dinasztia
 4. 4. A Qádzsár-kor és az Alkotmányos Mozgalom
 5. 5. A  Pahlavi-dinasztia és az Iszlám Forradalom

Kortárs macedón regény

Ismerkedj meg a kortárs macedón regénnyel! A kurzus rövid áttekintést ad a kortárs macedón irodalom fejlődéséről, különös tekintettel a kortárs irányzatok megjelenésére a macedón regényben, valamint a 2010-2021 között megjelent kortárs macedón regények olvasása és elemzése révén megismertet ennek az egyedülálló balkáni irodalomnak a sajátosságaival és legismertebb íróival: Venko Andonovszki, Goce Szmilevszki, Lidija Dimkovszka, Nenad Joldeszki műveivel, valamint ízelítőt nyújt a macedón írók legfiatalabb generációja: Froszina Parmakovszka, Petar Andonovszki, Davor Sztojanovszki és mások írásaiból.

 • Kód: BBV-143:37

Látogass el Facebook-oldalunkra is!


Kortárs vallásszociológia

A kurzus betekintést nyújt a kortárs vallásszociológia lényeges vitáiba, és elsősorban az európai és amerikai országokban megfigyelt vallási jelenségek bemutatásával olyan fogalmakat tárgyal, mint szekularizáció, főáram és peremhelyzet, helyettesítő vallás, fundamentalizmus.

 • Előadás
 • Vér Ádám
 • SZE:12:00-13:30
 • F.ép II. emelet 212.

Közép és Kelet-Európa története a 18. században

Az előadás Közép- és Kelet-Európa hatalmi viszonyainak átrendeződését és annak okait vizsgálja a 18. században a Spanyol örökösödési háborútól és a Nagy Északi háborútól a Francia forradalom kitöréséig. A vizsgálat fókuszában Oroszország felemelkedése, Lengyelország felosztása és a Habsburg Birodalom reformjai állnak. 

 • oktató: Ring Éva
 • BBN-TSP-13-302
 • előadás, 5 kredit
 • irásbeli és szóbeli vizsga.
 • helyszín: Főépület, II. 227.
 • csütörtök 12:00-13:30

Irodalom: 

 • Font-Niederhauser-Szvák: Oroszország története. Bp. 1999. 125-297.
 • Ring Éva: „Lengyelországot az anarchia tartja fenn?”, (csak a politika történeti fejezet) Eötvös K., Bp. 2001.
 • Erich Zöllner: Ausztria története (csak a 18. század). Bp. Osiris, 1998, 2000.

Középkori magyar művelődéstörténet

 • Oktató: Thoroczkay Gábor
 • OT-TÖR-405
 • Péntek 10—12h
 • Főépület, I. em. 119.

KULTÚRA, KOMMUNIKÁCIÓ, RETORIKA

Az előadás célja a kultúra, a kommunikáció és a retorika összetartozásának, összefüggéseinek megismerése, a nyelv kultúraépítő és -fenntartó szerepének a tudatosítása, a kommunikációs-nyelvi tudatosság fejlesztése, bevezető bölcsésztárgyként gyakorlati retorikai ismeretek (érvelés) nyújtása.
 • Kód: BBN-XKO16-106 (előadás, 4 kredit)
 • Oktató: Dr. Balázs Géza egyetemi tanár (balazs.geza@btk.elte.hu)
 • Sze, 08:00-09:30. 1088 Múzeum krt. 4. A/428

Az előadás tartalma:

A kultúra, nyelv kutatásának antropológiai szemlélete. Interkulturális kommunikáció. Kulturológia. Kultúra–nyelv: elméletek, kulturális mozgás, kulturális evolúció. Az emberi viselkedéskomplexum. A hét alapszükséglet kulturális és kommunikációs következményei. Az emberi test mint jelhordozó Az emberi viselkedéskomplexum. Alapérzelmek kommunikációs vonatkozásai. Kommunikáció – tömegkommunikáció – internetkommunikáció. Kommunikációelméletek. Nem verbális kommunikáció. Metakommunikáció, paralingvisztika. A társadalmi kommunikáció zavarai. Gyakorlati retorika. A szónok működése és feladatai. Az érvek forrása. Érvelés és cáfolás. Gondolatalakzatok. E-retorika: interretorika.


Kulturális nyelvészet

Az interaktív órán megismerkedünk a kulturális nyelvészet előzményeivel, multidiszciplináris elméleti hátterével, alapfogalmaival, lehetséges kutatási irányaival és témáival. Az utóbbiak közül részletesebben is foglalkozunk a kulturális metaforákkal és metonímiákkal, fordítástudományi kérdésekkel (a reáliák és a tulajdonnevek fordítása), valamint frazeológiai témákkal (pl. szólások, közmondások kulturális beágyazottsága). A szóbeli vizsga mellett – értékelhető féléves órai munka esetén – választható jegyszerzési lehetőség egy kulturális nyelvészeti téma és feladatsor előzetes kidolgozása, órai prezentálása és a csoporttal közös megoldása.

 • Kód: BMA-MAGD-NY-126, BMA-ANYD-461, BMA-HUND-671
 • Oktató: Dr. Slíz Marianna Ilona egyetemi docens (sliz.marianna@btk.elte.hu)
 • P, 10:00-11:30. 1088 Múzeum krt. 4. A/336

Lengyelország története a 20. században

A kurzus célja a legfontosabb politikai, társadalmi és gazdasági folyamatok bemutatásán keresztül megismertetni a hallgatókat a 20. századi lengyel történelem főbb korszakaival, különös figyelmet fordítva az állam nemzetközi (ezen belül elsősorban regionális) pozícióira. A téma feldolgozása szemináriumi formában, a megadott olvasmányok közös tárgyalásán keresztül történik.

 • BBN-TSP13-311
 • Gyakorlat
 • Kedd, 16:00-17:30
 • 6-8. épület II. emelet 229.
 • Oktató: Balázs István Miklós

Lengyel sci-fi irodalom

A kurzuson megismerkedünk a sci-fi irodalom műfajával, a lengyel sci-fi sajátosságaival, olvasunk Stanisław Lemet, Jacek Dukajt, Adam Wiśniewski-Snerget, kitekintünk egy kicsit a fantasy műfajára, ezért olvasunk Sapkowskit, konkrétan a Vajákot, illetve belenézünk a lengyel klasszikus, Szexmisszió című filmbe. Ezen kívül foglalkozunk a magyar Galaktika sorozat lengyel tematikus számaival is.

 • Oktató: Kocsis Adrienn
 • Kód: BBV-143:300
 • Időpont: szerda 11:00-12:30
 • Helyszín: D épület 109-es terem

Litván irodalom a XX. század második felétől napjainkig

A kurzus célja átfogó képet nyújtani a litván irodalom fő korszakairól és alkotóiról a kezdetektől egészen napjainkig, majd ebben a keretben XX. és XXI. századi alkotók magyar fordításban megjelent műveit olvassuk, értelmezzük. Litván nyelvtudás nem szükséges.

 • A kurzus kódja: BMVD-141:044, BBV-141:77
 • Az órák időpontja: kéthetente, páratlan heteken hétfőn 10.00-11.30
 • Oktató: Laczházi Aranka (laczhazi.aranka@btk.elte.hu)

Litván nyelv 1.

A különleges nyelvek, kultúrák iránt érdeklődő hallgatóknak ajánljuk ezt a kezdő nyelvi kurzust. Egy kis ízelítő a litván nyelvből és a lektorátus programjaiból itt található.

 


Magyar Grammatika

Kiknek ajánljuk a kurzust? - Azoknak, akik szeretnék funkcionális nézőpontból megismerni a magyar nyelvtan rendszerszerű összefüggéseit; áttekintést akarnak kapni a legalapvetőbb grammatikai kategóriákról és műveletekről.

 

Miről lesz szó? - A kurzus azokat a műveleteket tárgyalja, amelyek lehetővé teszik a nyelvi kifejezések összekapcsolását. Ezek a műveletek arra valók, hogy a nyelvi tevékenységben összetett kifejezéseket hozzunk létre, és ezáltal hatékonnyá tegyük egymás megértését.

Csak magyar szerkezeteket vizsgálunk? - Alapvetően valóban magyar kifejezések elemzésével foglalkozunk, de hangsúlyt fektetünk a nyelvi kifejezésnek nemcsak a nyelvspecifikus, hanem az általános (főként az emberi kogníció általi) motiváltságára is.

 • Kód: BBN-MAM11-264, BBN-MNY19-264 (előadás, 4 kredit)
 • Oktató: Dr. Kugler Nóra docens (kugler.nora@btk.elte.hu)
 • K, 12:00-13:30. 1088 Múzeum krt. 4. A/047

„Megkérdezték a rabbit”: Responzumirodalom (fordításban)

A rabbinikus irodalom egyik termékeny műfaja a kérdésekre adott válaszok írásba foglalása: a kurzus során ebbe a műfajba kap bevezetést a hallgató angolra vagy magyarra fordított szövegeken keresztül. Melyik korban mik voltak a kérdések? Milyen forrásokra és milyen módszerekre támaszkodva hoztak (és hoznak ma is) döntést?

 • Gyakorlat
 • Bányai Viktória
 • P:10:00-11:30
 • F.ép II. emelet 233.

Modern japán történelem és politika

A kurzus célja átfogó képet adni Japán 20. századi történelméhez. A kurzus tematikailag két részre válik: a háború előtti, császári Japán belső viszonyait, az ország háborúba sodródásának a belső és külső dinamikáját és a Csendes Óceáni háborúban elszenvedett vereség hátterét ismertető első rész, majd az ország megszállás alatti éveit, talpraállását, a modern, demokratikus japán politikai történetét feldolgozó második rész. A kurzus látogatásához semmilyen előfeltétel vagy előzetes ismeret nem szükséges.

 • BMVD-158 , előadás
 • oktató: Szabó Balázs
 • szerda 10:00-11:30
 • F épület Kerényi Károly terem

Nyelv és művelődéstörténet

A szeminárium a magyar nyelv és művelődés történetének találkozási pontjai köréből válogatja anyagát. Témái közé tartoznak többek közt: nyelv és kultúra; az olvasás, az írás és az írásbeliség kultúrája; nyelvemlékeink, illetve a mai magyar nyelv mint a művelődés történetének forrása; a magyar szókincs, névkincs és frazeológia elemei mint európai, illetve egykori anyagi és szellemi kultúránk lenyomatai; nyelv, vallás és kultúra; nyelv és nemzetépítés, nemzeti identitás; nyelv és udvariasság, az udvariasság nyelvtörténete. A kurzus pontos tematikáját az órára jelentkezett hallgatók előzetes tanulmányainak és érdeklődésének figyelembevételével határozzuk meg.

 • Kód: BMA-MAGD-NY-217, BMA-HUND-672 (gyakorlat, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Farkas Tamás egyetemi docens (farkas.tamas@btk.elte.hu)
 • K, 10:00–11:30. 1088 Múzeum krt. 4. A/336

Nyelv és nemzettudat Közép- és Délkelet-Európában a 19. században

A kurzus az Európa keleti felére jellemző nyelvi alapú nemzetépítések alapvető elemét, az egységes irodalmi nyelv kialakítását tekinti át. Az első néhány alkalom általában az új identitásokba beépített premodern tényezőket – felekezeti, regionális és rendi kötődések, ezek kölcsönhatásai és konfliktusai – vázolja, mindezeket ütköztetve az anyanyelvvel, használatos nyelvvel, majd tárgyalja a csupán finomítandó német és lengyel használatát, a megújítandó cseh, magyar, román, görög, valamint a kialakítandó szlovák, szlovén, horvát, szerb, bolgár és albán irodalmi nyelv problémáit.

 • Oktató: Ábrahám Barna
 • BMVD-135:21
 • 15 fő

Nyelvtechnológia – korpusznyelvészet

A kurzust azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a magyar nyelv szöveges adatbázisait (korpuszait), azok használatát és jelentőségét a nyelv vizsgálatában; akik érdeklődnek a számítógépes nyelv- és szövegelemzés technikái iránt; akik szeretnék megismerni a nyelvtechnológia alapvető területeit és azok fejleményeit.

A kurzus betekintést nyújt abba a folyamatba, hogyan jönnek létre ezek a nyelvi adatbázisok, hogyan lehet bennük keresni, lekérdezéseket készíteni, és milyen adatok nyerhetők ki belőlük. Saját korpusz kialakítását és elemzését is megalapozzuk. Továbbá a nyelvtechnológia főbb területeivel és a hazai számítógépes nyelvelemzés eredményeivel is megismerkedünk.

A kurzus során végig számítógéppel dolgozunk, így saját gép használata az órákon nem csak lehetséges, de ajánlott is.

 • Kód: BMA-ANYD-274, BMA-MAGD-NY-127 (gyakorlat, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Simon Gábor adjunktus (simon.gabor@btk.elte.hu)
 • K, 15:30-17:00. 1088 Múzeum krt. 4. A/331

Orosz szimbolizmus: Alekszandr Blok költészete

A kurzus keresztmetszetet ad az orosz századforduló legnagyobb költője, Alekszandr Blok lírájából.

A versek az életmű legfontosabb témáit reprezentálják. Az órák tanári bevezetőből és közös műelemzésből-értelmezésből állnak, amely a hallgatók aktív közreműködésére épít. A szövegek megbeszélése lehetőséget ad az orosz irodalom, művészet (elsősorban a festészet és a grafika), ill. kultúra tágabb kontextusának megismerésére is. A kurzus sikeres elvégzéséhez nem szükséges az orosz nyelv ismerete, a kiválasztott művek mindegyike létezik magyar műfordításban.

 • Oktató: Gyöngyösi Mária 
 • ORO16-351.50
 • BD-0-08-01-13
 • H:15:00-16:30
 • D.ép földszint 8. Oktatói szoba

Research in applied linguistics

What is applied linguistics? This is a knotty question: even experts’ opinion differs on its scope and tasks. The course provides a brief overview about the variety of topics and research questions of applied linguistics, with a deep insight into the methods and results of some subfields, such as speech sciences and applied onomastics.

The course presents the applications of research results in phonetics and psycholinguistics in teaching methodology, speech-language pathology, speech and language technology, translation, and in everyday life. It covers areas such as research methodology in speech sciences, atypical first language acquisition, assessment and treatment of speech and language disorders, elderly speech and language symptoms of dementia, bilingualism and foreign language learning, interpreting and translation, written language acquisition, and applications in speech- and language technology. It also deals with applied linguistic topics regarding proper names: legal regulation of their use (e.g. name-giving, name changes, names of married people), translation of proper names, stereotypes and prejudices based on names etc. No preliminary linguistic knowledge is deeded.

 • Code: BA-ERA-IHLFUS-S-03 (seminar, 6 credit)
 • Teachers: Dr. Bóna, Judit associate professor (bona.judit@btk.elte.hu), Dr. Slíz, Marianna Ilona associate professor (sliz.marianna@btk.elte.hu)
 • Tue, 08:15-09:45. 1088 Múzeum krt. 4. Building A, Room 237
 

Vendégelőadók katedrája

Előadássorozat indul az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága külügyi munkacsoportjának együttműködésében 
 • Kurzus időpontja: hétfő 12.00-13.30 
 • Helyszín: Múzeum krt.  6-8. fszt. 11. előadóterem

A kurzus tematikája:

 • Bevezető előadás 
 • Soós Viktor Attila: Magyar–vatikáni kapcsolatok 1945–1990 között  
 • Andreides Gábor: „Fogjátok be az orrotokat, és szavazzatok a kereszténydemokratákra.” – kereszténydemokrácia és kommunizmus a hetvenes évek Itáliájában 
 • Erdős Kristóf: „100 cigiért vonaton egész Ausztriát át lehet utazni.” Magyar menekültélet a négyhatalmi megszállás alatt lévő Ausztriában 1945 után 
 • M. Madarász Anita: „A propaganda álcázhatja a gyengeséget…” – Az Egyesült Királyság propagandapolitikájának eredete, az IRD születése 
 • M. Madarász Anita: A „vonakodó európai” és az európai integráció kérdése 
 • Szilágyi Gábor: A Kominform létrejötte, Sztálin és az európai kommunista pártok, 1947–1950 
 • Szilágyi Gábor: A Magyar Népköztársaság és az európai integráció kapcsolatai 
 • Tulok Péter: Magyar elvtársak svéd üzemekben? – Magyar sorsfordulók svéd diplomata szemmel 1944–1956 között 

Római irodalomtörténet

A kurzus a római irodalom történetéről kíván vázlatos, de átfogó képet nyújtani. A bevezető órát követően az órák középpontjában egy-egy irodalmi mű vagy műrészlet szerepel, amelyet a kurzus hallgatói előzetesen megkapnak, és az óra előtt elolvasnak, hogy részt tudjanak venni a művekről szóló beszélgetésben. A 12 részlet között szerepel drámai mű, líra és eposzrészlet is. A kurzuson való sikeres részvételnek nem feltétele a latin nyelv ismerete.

 • Előadás
 • Ferenczi Attila
 • CS:10:00-11:30
 • F.ép II. emelet 212.

Szanszkrit és prákrit irodalom

Az előadás témája a szanszkrit és prákrit nyelvű indiai szépirodalom. A félév során először megismerkedünk a Ṛgveda himnuszaival, majd a két szanszkrit nagyeposszal: a Mahābhāratával és a Rāmāyaṇával, illetve a meseirodalommal. Ezután a klasszikus kāvya irodalomba kapunk betekintést: szanszkrit kiseposzok, szanszkrit és prákrit líra, klasszikus indiai dráma, szanszkrit próza. Mivel magyar nyelven csak korlátozott számban olvashatók a tárgyalt művek, angol nyelvű fordításokat is fogunk használni, az órához tehát szükséges az angol nyelvismeret.

 • oktató: Dezső Csaba
 • időpont: szerda, 14:00-15:30
 • helyszín: Múzeum krt. 6-8/A (Ifjúsági épület), I. em. 101.
 • kód: BBN-IND11-341:6

SZÖVEGTAN ÉS STILISZTIKA

Az előadás célja: a szövegek nyelvi szerveződésének és működésének bemutatása a megértett beszédhelyzetben dinamikusan alakuló jelentésképzés szempontjából, amelynek keretében a stílus a szövegek létrehozásának és megértésének integráns részeként nyer értelmezést.
 • Kód: OT-MAGY-171, BBN-MAM11-284 (előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Tátrai Szilárd docens (tatrai.szilard@btk.elte.hu)
 • H, 08:00-09:30. 1088 Múzeum krt. 4. A/336

Az előadás tartalma: A szöveg fogalomértelmezésének kérdései. A szöveg a nyelvi interakcióban: adaptáció, figyelemirányítás, kontextualizáció. A protoszövegek és a szövegtípusok, műfajok. A szövegértelem makroszintje: szövegvilág és nézőpont. A szövegértelem mikroszintje: lehorgonyzás, deixis és koreferencia. A szövegértelem mezoszintje: fogalmi séma és topikfolytonosság. A stílus fogalomértelmezésének kérdései. A stílus a nyelvi interakcióban: stílustulajdonítás, stílusminta, stílusérték, stílushatás. A stílus szociokulturális tényezői és tipikus együttállásaik. A nyelvi konstrukciók stilisztikai potenciálja, az alakzatok és a trópusok.


Tajvan története

 • BBV-155; BMVD-155.11
 • oktató: Salát Gergely
 • csütörtök 18:00-19:30
 • online

Tájhazák, regionális identitások Közép-Európában

A kurzus a 19-20. századi nemzetépítő folyamatok megértése érdekében a középkorban vagy a kora újkorban formálódott régiók működését, azok földrajzi, politikai, nyelvi és kulturális hatását vizsgálja, ütköztetve e regionális identitások erejét, harcát a homogenizáló modern nemzetépítés törekvéseivel – magyar erdélyiség, felföldiség, dunántúliság, osztrák-német, cseh, szlovén tartományi tudatok, különösen a morva identitás, lengyel litvániaiság, ukrajnaiság, sziléziaiság, szlovák vármegye-tudatok, különösen szlovják („keletitót”) identitás, horvát dalmát tudat, szerb közép-európai vs. šumadijai vs. ószerbiai tudat, bosnyák tudat, montenegrói tudat, román erdélyi és moldvai identitás, macedón identitás, a Régi és az Új Görögország konfliktusai stb.

 • Oktató: Ábrahám Barna
 • BMVD-135:06
 • 15 fő

The Art and Architecture of the Mongol Empire (1200-1400)

The Mongol Empire (early 13th – late 14th centuries) was one of the greatest empires in pre-modern global history, covering virtually all of Eurasia, from the Pacific Ocean to the outskirts of Central Europe. This course examines the art and architecture of this nomadic empire from a trans-cultural perspective, and also seeks to understand paralleled art histories that evolved in its frontier lands.

The major themes of this course therefore include the socio-economical structure of a nomadic empire, how this nomadic empire interacted with the various settled states it conquered, and ramifications of the Mongol conquest on trade, technology and artistic developments across Eurasia, during the period from approximately 1200 to 1400, while considering the role of Islam, Christianity, Judaism and Buddhism in pre-modern global art history.

Yuka Kadoi is a historian of Islamic and Asian art. She has held teaching and research positions at both educational and cultural institutions worldwide, and has curated several exhibitions (Chicago in 2010, Edinburgh in 2014, and Hong Kong in 2018). She is the author or the editor of several books and numerous articles on various aspects of Asian art history and historiography.

 • BBV-107.3, angol nyelvű gyakorlati kurzus
 • oktatók: Mecsi Beatrix és Yuka Kadio, a Bécsi Egyetem művészettörténész oktatója
 • kedd 13:00-14:30
 • B/172-es nagyelőadó

Történeti szociolingvisztika és dialektológia

A tantárgy fő célja célja, hogy bemutassa: a nyelvtörténetnek, a dialektológiának és szociolingvisztikának milyen érintkezési pontjai, módszerei vannak, a résztudományok bázisán hogyan épülhet ki új határtudomány, a dimenzionális nyelvészet.

Az elméleti alapok lerakása után változatos szövegek közös elemzésén keresztül a történeti társasnyelvészet és a történeti dialektológia feladataira, módszereire, eszköztárára és egymást kiegészítő jellegére mutat rá. Vizsgálja az írástudás, könyvnyomtatás, a vallás és a műveltség szerepét, hatását a nyelvhasználatra, utal a szaknyelvek történeti fejlődésére. Szó esik a nyelvi tudatosság alakulásáról és a történeti szociopragmatika néhány kérdéséről. A régi magyar nyelvjárások főbb jellemzőinek ismertetése után a záró témakör normatörténeti kitekintés: utak az irodalmi nyelvhez.

 • Kód: BMA-MAGD-NY-218 (gyakorlat, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. N. Fodor János adjunktus (nfodor.janos@btk.elte.hu)
 • Sze, 14:30-15:00. 1088 Múzeum krt. 4. A/234
 

Vajay Szabolcs Anonymusa, avagy egy regény történeti értelmezései,

 • Oktató: Nagy Balázs
 • OT-TÖR-405,  hétfő 14:00-15:30
 • Főépület, III. em. 319.

Vendégelőadók katedrája

Kurzusként végezhető eőadássorozat az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága külügyi munkacsoportjának együttműködésében.
 • Kurzus időpontja: hétfő 12.00-13.30 
 • Helyszín: Múzeum krt.  6-8. fszt. 11. előadóterem

A kurzus tematikája:

 • Bevezető előadás 
 • Soós Viktor Attila: Magyar–vatikáni kapcsolatok 1945–1990 között  
 • Andreides Gábor: „Fogjátok be az orrotokat, és szavazzatok a kereszténydemokratákra.” – kereszténydemokrácia és kommunizmus a hetvenes évek Itáliájában 
 • Erdős Kristóf: „100 cigiért vonaton egész Ausztriát át lehet utazni.” Magyar menekültélet a négyhatalmi megszállás alatt lévő Ausztriában 1945 után 
 • M. Madarász Anita: „A propaganda álcázhatja a gyengeséget…” – Az Egyesült Királyság propagandapolitikájának eredete, az IRD születése 
 • M. Madarász Anita: A „vonakodó európai” és az európai integráció kérdése 
 • Szilágyi Gábor: A Kominform létrejötte, Sztálin és az európai kommunista pártok, 1947–1950 
 • Szilágyi Gábor: A Magyar Népköztársaság és az európai integráció kapcsolatai 
 • Tulok Péter: Magyar elvtársak svéd üzemekben? – Magyar sorsfordulók svéd diplomata szemmel 1944–1956 között