Kurzusajánló a 2022/23-as őszi félévre

2022.08.03.
Kurzusajánló a 2022/23-as őszi félévre
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az alábbi válogatás csak ízelítő, hiszen adott  szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tantervében biztosított mennyiségű, szabadon választható tanegység teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok figyelembevételével az Egyetem bármely kurzusa elvégezhető. (ELTE szervezeti és működési szabályzata II. kötet Hallgatói követelményrendszer 28. §)

Tárgyfelvételi időszakok:

 • Előzetes jelentkezés: 2022.05.15., 17:00 – 2022.09.02., 16:00
 • Rangsorolásos jelentkezés: 2022.09.02., 20:00 – 2022.09.08., 17:00
 • Versenyjelentkezés: 2022.09.09., 08:00 – 2022.09.16., 16:00

A BESZÉDGYAKORLATTÓL A ZENETÖRTÉNETIG

A Művészetközvetítő és Zenei Intézet a 2022/23-as tanév őszi szemeszterében az alábbi szabadon választható kurzusokat hirdeti meg.

A tanegységek s TANM-ÉNE-500-as kódon érhetők el, érdeklődni a music@btk.elte.hu e-mail címen lehet.

Beszédgyakorlat: a beszéd ismerete, technikai feltételei: anatómiai / fiziológiai ismeretek és gyakorlati megoldások (színpadi mozgás, megjelenés)

Előadói gyakorlat: a kurzus felvételével a jelentkező részt vehet a tanszék kórusainak próbáin és szereplésein, emellett a fellépéseken saját énekes/hangszeres tudásának szólisztikus bemutatására is lehetőség nyílhat

Zenetörténet ​(a 3. szemesztertől): a tantárgy különböző történeti korszakok zenéjének lényegét és sajátos jellemzőit elemzi


A KÉPREGÉNYKULTÚRÁK SAJÁTOSSÁGAI

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a képregény alakulástörténetébe, a különböző - leginkább európai - képregénykultúrák sajátosságaiba, valamint, hogy megismertesse a hallgatókat a képregénnyel mint médiummal.

A képregény formanyelvének, elbeszéléstechnikáinak elméleti megközelítései mellett a kurzuson részt vevő hallgatók több szempont és különböző tematikák szerint sajátíthatják el a képregények értelmezési lehetőségeit. A kurzusok felvetőtő tematikák közül többek között szerepel a képregény és adaptáció kérdésköre, a test reprezentációinak képregényes lehetőségei, valamint a nők és a nőiség helyzete a képregényekben. A tematikákon végigvezetett képregénykultúrák sajátosságainak ismertetése mellett a kurzus kitér a kortárs képregényes perspektívákra is.

 • BMVD-135:05 
 • Oktató: Császár Tímea Irma (PhD-hallgató)
 • Kedd, 10:00-11:30
 • Múzeum krt. 4, D. ép. II. em., 216.

A középkori filozófia és teológia története

 • Előadó: Borbély Gábor
 • Kedd 14:00-15:30
 • BBV-020.45, BMVD-020.45

A kurzus tematikája:

 1. A középkori filozófia historiográfiájának áttekintése. A történeti és az analitikus megközelítés.
 2. A görög, arab és zsidó filozófia recepciója a XII-XIII. században.
 3. Filozófiai és teológiai iskolák a XII. században. A középkori egyetemek. Oktatási formák, a filozófiai és teológiai irodalom műfajai.
 4. A középkori filozófia és teológia módszertani és terminológiai bázisa. Jelelmélet és logika a középkorban.
 5. Canterbury-i Anselmus és az ontológiai istenérv. Aquinói Tamás bírálata.
 6. Petrus Abaelardus. Az univerzáléprobléma. A jó és a rossz szemantikai elemzése.
 7. A filozófia és a teológia kapcsolata a XIII. századi gondolkodásban. Az 1270-es és 1277-es elítélő határozatok.
 8. XIII. századi viták a lélek természetéről és a világ örökkévalóságáról.
 9. Metafizika a XIII. században. Aquinói Tamás, az újító.
 10. Duns Scotus metafizika-kritikája: az individualitás, a modalitás és az akaratszabadság új értelmezése.
 11. Ockham redukcionista metafizikája és teológiája. Notitia intuitiva és notitia abstractiva, szkepticizmus és isteni mindenhatóság.
 12. Az angliai filozófia recepciója a kontinensen a XIV. században. Johannes Buridanus, via antiqua, via moderna, nominalizmus, realizmus a késő-középkori egyetemeken.

Alkalmazott kommunikációtan

A kurzus a kommunikációtan és a pragmatika elméleti kiindulópontjából gyakorlati kérdések mentén mutatja be közérthetően az emberi kommunikáció általános nyelvi, társas és kulturális jellemzőit. Az előadás különböző nyelvi színtereken végzett vizsgálatok eredményein keresztül ismerteti a kommunikációs kutatások alkalmazási lehetőségeit. Így többek között kitér a hivatalos nyelvhasználat, az önéletrajz és motivációs levél, a tudományos írások, a tanár-diák kapcsolat, az orvos-beteg konzultáció, a fórum- és csetnyelv, valamint a digitális kommunikáció, továbbá a reklámnyelv jellemzőinek kérdéseire. Az előadást mindenkinek ajánljuk, akit érdekelnek a kommunikációtan mindennapi alkalmazási lehetőségei.

 • Kód: BMA-ANYD-221 (előadás, 4 kredit)
 • Oktató: Dr. Kuna Ágnes adjunktus (kuna.agnes@btk.elte.hu)
 

A Logika Tanszék kurzusai

Kódok

Cím a kurzus nyelvén

G/K

Hely

Időpont

Oktató

BBV-020.01/a

BMVD-020/03

Érveléstechnikai és logikai ismeretek

K

228

Cs 12:00-13:30

Zvolenszky Zsófia egy.tan.

 

BBV-020.01/b

BMVD-020/05

Érveléstechnikai és logikai ismeretek

K

228

Cs 10:15-11:45

Zvolenszky Zsófia egy.tan.

BBV-020:02

BMVD-020:02

Mi a címe ennek a kurzusnak?

Játékos bevezetés a logikába

K

 

221

 

P 14:00-15:30

Máté András ny. docens

BBV-020.24

BMVD-020.04

 

Philosophy of Science

K

221

Cs 18:00-19:30

E. Szabó László egy. tan.


A MAI OROSZ TÁRSADALOM ÉS ÁLLAM

 • BMA-RUSD-206:2
 • Oktató: Gyóni Gábor

Tematika: 

 1. A régi orosz társadalom
 2. A szovjet társadalom
 3. Értékelések, vélemények az orosz állam és társadalom átalakulásáról a szovjet korszak végétől napjainkig
 4. Az orosz állam és társadalom átalakulása a szovjet korszaktól napjainkig
 5. Az új orosz elit
 6. A középosztály Oroszországban
 7. Oroszország demográfiája
 8. Nemzetiségi kérdés a mai Oroszországban
 9. Oroszok Oroszország határain túl
 10. Női (nemi) szerepek, nők és férfiak Oroszország múltjában és jelenében.
 11. A hatalomhoz való viszony az orosz társadalomban (kultúrában).
 12. Falu és város Oroszországban.
 13. Vallások, vallásosság Oroszországban. Az állam és a társadalom viszonya a vallásokhoz.

Részletek


A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet teljes kínálata

Tárgy kódja Tárgy neve Kurzustípus Oktatók
BBN-KOM-112.01 Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba Előadás Hammer Ferenc Dr., Kövesdi Veronika
BBN-KOM-114 A mindennapi élet politikája Előadás György Péter
BBN-KOM16-101 A társadalomelmélet alapjai 1. Előadás Obláth Márton
BBN-KOM16-103 Társadalomtörténet 1. Előadás Obláth Márton
BBN-KOM-231 Médiatörténet 1. Előadás Hargitai Henrik István
BBN-KOM-251 Politológia, politikai kommunikáció 1. Előadás Szilágyi-Gál Mihály
BBN-KOM-282.PG Társtudományok: Kultúrpolitika Előadás Polyák Gábor György Dr.
BBN-KOM-512 Médiaelmélet Előadás Müllner András Dr.
BBN-KOM-542.SZM Társtudományok 2.: Filozófia  Előadás Szilágyi-Gál Mihály
BBN-KOM-582 Művészet és média Előadás Házas Nikoletta
BBN-MTU-412 A technológiai médiumok társadalomtörténete Előadás Hargitai Henrik István
BBN-MTU-441 Emlékezet és kommunikáció Előadás Orbán Katalin
BBN-ESZ-202.01 Magyar nyelvű szakszövegolvasás - Humorelméletek  Gyakorlat Bartha Judit
BBN-ESZ-251:29  Virgina Woolf: Mrs. Dalloway Előadás Bartha Judit
BBN-ESZ-261.15  Gótika Gyakorlat Bartha Judit
BBN-ESZ-271.SZ  Bevezetés a környezetesztétikába Előadás Szécsényi Endre
BMA-ESZD-370.SB Deleuze: Proust Előadás Somlyó Bálint

A nyelv térben és időben

Az előadás célja: a magyar nyelv- és nyelvjárástörténettel kapcsolatos legfontosabb ismeretek átadása, a hallgatók nyelv- és művelődéstörténeti ismereteinek a bővítése. A kurzus segíteni kívánja a történetiségben való időbeli és térbeli tájékozódás fejlesztését. A nyelvi változás általános kérdéseinek és a diakrón nyelvészeti kutatások forráscsoportjainak a megismertetése mellett a magyar nyelvtörténet korszakainak a bemutatása történik meg a nyelvben tükröződő művelődéstörténeti vonatkozások kiemelésével.

 

Az előadás tartalma: 1. A nyelvtörténet tárgya, részterületei, érintkező tudományai. A nyelvi változás általános törvényszerűségei. 2. A magyar nyelvtörténet korszakainak főbb jellemzői. 3. A nyelvtörténet-kutatás forrásai. 4. A magyar nyelv eredete és az ősmagyar kori műveltség a szavak tükrében. 4. A magyar nép elhelyezkedése a Kárpát-medencében. A kultúraváltás tükröződése a nyelvben. 5. Nyelv és nyelvjárás. A magyar nyelvjárások jellemzése. 6. Nyelvföldrajz és népiségtörténet. A székelyek és a csángók településtörténete a nyelvföldrajz szemszögéből. 7. A középmagyar kor történelmi, kulturális és nyelvi eseményei. 8. Az irodalmi nyelvi norma kialakulása. 9. A felvilágosodás és a reformkor nyelvi mozgalmai, különös tekintettel a nyelvújításra és a magyar nyelv státusára. 10. Az újabb magyar kor divergens és konvergens nyelvi változásai.

 • Kód: BBN-MNY11-243 (előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. N. Fodor János adjunktus (nfodor.janos@btk.elte.hu)

A nyelvtudomány története

Az előadás célja: az általános és a magyar nyelvtudomány történetének bemutatása a kezdetektől a XX. századig. Az előadás tudatosítani kívánja, hogy a modern nyelvtudomány kérdésfeltevései, kategóriái és terminológiája a klasszikus kori európai modellen alapulnak, problémáit pedig az okozza, hogy ez a modell egy adott nyelvtípusra volt alkalmas elemzési eszköz.

 

Az előadás tartalma: A szóbeli kultúráktól az első grammatikákig. A klasszikus grammatikai modell: a görög és a latin nyelvészet. A középkori filozófiai nyelvtanok. A, a humanizmus, a reformáció és a népnyelvi grammatikák kora. A felvilágosodás: racionalista grammatikák. A funkcionális mondatelemzés megjelenése. A történeti-összehasonlító nyelvészet. Saussure. A korai magyar grammatikák. A finnugor nyelvhasonlítás kezdetei. A romantikus nyelvészet és a gyökelmélet. Az akadémiai nyelvtanhoz vezető út.

 • Kód: BMA-ANYD17-881, BMA-MAGD21-NY-881 (előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Constantinovitsné dr. Vladár Zsuzsa docens (vladar. zsuzsa@btk.elte.hu)

Arisztotelész

A kurzus Arisztotelész filozófiáját tekinti át, a Kategóriák elméletétől kiindulva, a természetfilozófiai és elmefilozófiai fejtegetéseken keresztül az arisztotelészi metafizikáig és etikáig.

A főbb témakörök: a létezők típusai és ezek kapcsolati rendszere; az okok típusai, a természet mint magyarázó elv; a mozdulatlan mozgató; a dolgok anyagra és formára történő elemzése; a lélek mint az élőlény formája; az értelem és a halhatatlanság kapcsolata; az érzékelés és az értelmi megismerés; a létezőnek mint létezőnek a megismerése; a metafizika mint teológia; a boldogság, az erény mint kiválóság, az ember funkciója, ill. rendeltetése. Mindezen témakörök tárgyalása során megkülönböztetett figyelmet fogunk szentelni az arisztotelészi fejtegetések és a platóni álláspont közötti kapcsolatoknak. Közismereti kódon (BMVD-020.011 vagy BBV-020.005) felvéve a kurzus Arisztotelész filozófiájáról szóló zárthelyivel zárul.

 • Előadó: Bodnár István
 • Péntek 14:00-15:30
 • BBV-020.005; BMVD-020.011 (kollokvium)

A változó nyelv

Az előadás célja: a magyar nyelv történetével kapcsolatos tényszerű nyelvi, művelődéstörténeti és módszertani ismeretek átadásán kívül a szemléletformálás: a múlt és jelen, a nyelvi szintek egymás közötti, illetve a nyelv és társadalom közötti (történeti) összefüggéseknek a meglátását és értelmezését segítő szemléletmód kialakítása.

 

Az előadás tartalma: a nyelvi változás természete; a történelmi, társadalmi, kulturális hatások érvényesülése a nyelvi rendszer és a nyelvhasználat alakulásában. A főbb témakörök: a nyelvtörténet forrásai, a magyar nyelvtörténet korszakolása, a művelődés és a nyelv viszonya (a szókészlettörténetben, az írásbeliség történetében és a jelentéstörténetben), a nyelvi rendszer belső működése (néhány példával bemutatva), a diakrón nyelvészet kapcsolata más nyelvészeti tudományterületekkel.

 • Kód: OT-MAGY-150 (előadás, 2 kredit)
 • Oktatók: Dr. Sárosi Zsófia docens (sarosi.zsofia@btk.elte.hu), Dr. Szentgyörgyi Rudolf adjunktus (szentgyorgyi.rudolf@btk.elte.hu) (különböző időpontokban)

Az Általános Filozófia Tanszék kurzusai

 • Réz Anna: Magánvétkek, közerkölcsök (BBV-020.46; BMVD-020.46)
 • Kodaj Dániel: Bevezetés a filozófiába (BBV-020.002)
 • Kodaj Dániel: Science fiction and philosophy (BBV-020.47; BMVD-020.47)
 • Kodaj Dániel: Virtuális valóság (BBV-020.48; BMVD-020.48)

Az Angol-Amerikai Intézet teljes kurzuskínálata

Tárgy kódja Kurzuskód Kurzustípus Tárgy angol neve Tárgy magyar neve Oktatók Órarendi információ
             
BA kurzusok            
BBN-AME17-322.11 1 Gyakorlat Cognitive Linguistics Kognitív nyelvészet Jávor-Szelid Veronika Petra Dr. SZE:10:00-11:30(Rákóczi út 5 IV.em 433. Szeminárium (BR-4-433-01-12))
BBN-AME17-322.28 1 Gyakorlat Ethnic Minorities in the US Etnikai kisebbségek az Egyesült Államokban Touihri Rabeb H:13:30-15:00(Rákóczi út 5 IV.em 433. Szeminárium (BR-4-433-01-12))
BBN-AME17-322.37 1 Gyakorlat US-Hungarian Relations, Hungarian Emigration and Hungarian Communities in the USA Amerikai-magyar kapcsolatok, magyar kivándorlás és magyar közösségek az USA-ban Hasulyó-Pintz Katalin H:15:00-16:30(Rákóczi út 5 III.em 356. Előadóterem (BR-3-356-01-11))
BBN-AME17-322.86 1 Gyakorlat US Latinos: Immigration and Culture Az amerikai latinók: bevándorlás és kultúra Szabó Éva Eszter CS:10:00-11:30(Rákóczi út 5 III.em 356. Előadóterem (BR-3-356-01-11))
BBN-AME17-312.58 1 Gyakorlat American Drama in the 20th Century  Amerikai dráma a XX. században Cseh Dávid Sándor H:10:00-11:30(Rákóczi út 5 III.em 356. Előadóterem (BR-3-356-01-11))
BMA-AMED17-312.03 1 Előadás Inter-American Relations Amerika- közi kapcsolatok Szabó Éva Eszter P:08:30-10:00(Rákóczi út 5 III.em 356. Előadóterem (BR-3-356-01-11))
BBN-AME17-312.60 1 Gyakorlat Jewish American Literature in the 21st Century Zsidó amerikai irodalom a 21. században Vilmos Eszter Judit SZE:10:00-11:30(Rákóczi út 5 IV.em 451. Szeminárium (BR-4-451-01-12))
BBN-ANG-141 1 Előadás Foundations of Phonology Hangtani alapozó Szigetvári Péter Wed 11:00-11:45
BBN-ANG-151 1 Előadás Foundations of Syntax Mondattani alapozó Newson, Mark Wed 10:00-10:45
BBN-ANG-241 1 Előadás Phonology Hangtan Kiss Zoltán / Starcevic Attila / Szigetvári Péter / Törkenczy Miklós Mon 10:00-10:45
BBN-ANG-249 1 Előadás History of English Az angol nyelv története Starcevic Attila Fri 10:30-11:15
BBN-ANG-251 1 Előadás Syntax Haladó mondattan Burukina, Irina Wed 08:30-10:00
BBN-FLN1-101/eng 1 Előadás Foundations of Linguistics A nyelvtudomány alapjai den Dikken, Marcel Wed 15:30-17:00
             
MA kurzusok            
BMVD-015.102 1 Gyakorlat The basic texts of American Studies  Az amerikanisztika alapszövegei Hegyi Pál Dr. H:11:30-13:00(Rákóczi út 5 III.em 356. Előadóterem (BR-3-356-01-11))
BMVD-015.103 1 Előadás Theories of American Studies Az amerikanisztika elméletei Benczik Vera P:09:00-10:30(Rákóczi út 5 IV.em 433. Szeminárium (BR-4-433-01-12))
BMVD-015.112 1 Előadás American historiography Amerikai historiográfia Cseh Dániel CS:10:00-11:30(Rákóczi út 5 IV.em 433. Szeminárium (BR-4-433-01-12))
BMVD-015.AMED17-110 1 Előadás The American People: A Social History  Az amerikai társadalom története Magyarics Tamás László K:10:00-11:30(Rákóczi út 5 IV.em 432. Szeminárium (BR-4-432-01-12))
BMVD-015.AMED17-130 1 Előadás An Interdisciplinary Approach to American English Az amerikai angol nyelv interdiszciplináris megközelítése Lazányi Orsolya Dr. SZE:12:30-14:00(Rákóczi út 5 IV.em 432. Szeminárium (BR-4-432-01-12))
BMVD-015.AMED17-141 1 Gyakorlat American Descriptive Grammar and Composition Leíró amerikai angol nyelvtan és írástechnika Benczik Vera, Cseh Dániel H:15:00-16:30(Rákóczi út 5 IV.em 433. Szeminárium (BR-4-433-01-12)); SZE:09:00-10:30(Rákóczi út 5...
BMVD-015.AMED17-303.02 1 Előadás Contemporary American Short Fiction Kortárs amerikai rövidpróza Hegyi Pál Dr. H:13:30-15:00(Rákóczi út 5 III.em 356. Előadóterem (BR-3-356-01-11))
BMVD-015.AMED17-312.03 1 Előadás Inter-American Relations Amerika- közi kapcsolatok Szabó Éva Eszter P:08:30-10:00(Rákóczi út 5 III.em 356. Előadóterem (BR-3-356-01-11))
BMVD-015.313.03 1 Előadás American Foreign Policy Yesterday and Today Az amerikai külpolitika tegnap és ma Magyarics Tamás László K:08:30-10:00(Rákóczi út 5 IV.em 432. Szeminárium (BR-4-432-01-12))
BMVD-015.AMED17-323.02 1 Gyakorlat Religious Diversity in the United States Vallási sokszínűség az Egyesült Államokban   Kathleen Garces-Foley CS:11:30-13:00(Rákóczi út 5 III.em 356. Előadóterem (BR-3-356-01-11))
BMVD-015.AMED17-330.03 1 Előadás Intercultural communication: a Cognitive Linguistic approach Interkulturális kommunikáció kognitív nyelvészeti megközelítésben Jávor-Szelid Veronika Petra Dr. SZE:12:00-13:30(Rákóczi út 5 III.em 356. Előadóterem (BR-3-356-01-11))
BMA-ANGD17-A2 1 Előadás Linguistic Theory Nyelvelmélet Burukina, Irina / den Dikken, Marcel / Kiss Zoltán / Lázár A. Péter / Newson, Mark / Starcevic Attila / Szécsényi Krisztina / Szigetvári Péter / Törkenczy Miklós Mon 15:00-16:30
BMA-ANGD17-CNy13b.2 1 Gyakorlat CV Phonology and Historical Linguistics II CV fonológia és a történeti nyelvészet II Starcevic Attila Fri 12:30-15:30
BMA-ANGD17-CNy17a.55 1 Gyakorlat Introduction to Formal Semantics Bevezetés a formális szemantikába Burukina, Irina / den Dikken, Marcel Wed 13:30-15:00
             
OTAK            
OT-ANG-220 d Gyakorlat American culture Amerikai kultúra Baus Jeffrey Mark K:17:30-19:00(Rákóczi út 5 IV.em 433. Szeminárium (BR-4-433-01-12))
OT-ANG-220 c Gyakorlat American culture Amerikai kultúra Baus Jeffrey Mark K:15:30-17:00(Rákóczi út 5 IV.em 433. Szeminárium (BR-4-433-01-12))
OT-ANG-220 g Gyakorlat American culture Amerikai kultúra Daniel Allen Bishop CS:17:30-19:00(Rákóczi út 5 IV.em 433. Szeminárium (BR-4-433-01-12))
OT-ANG-220 e Gyakorlat American culture Amerikai kultúra Baus Jeffrey Mark CS:10:00-11:30(Rákóczi út 5 IV.em 432. Szeminárium (BR-4-432-01-12))
OT-ANG-220 f Gyakorlat American culture Amerikai kultúra Daniel Allen Bishop CS:12:30-14:00(Rákóczi út 5 IV.em 433. Szeminárium (BR-4-433-01-12))

AZ EURÓPAI UNIÓ KELETI BŐVÍTÉSE – A KGST-TŐL SCHENGENIG

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az EU (és a NATO) keleti bővítésének folyamatával, a bővítés mechanizmusával és az EU intézményeinek működésével. Továbbá kitekintést ad az EU esetleges újabb keleti bővítésének lehetőségeire, illetve az EU és a posztszovjet térség (elsősorban Oroszország és Ukrajna), valamint az EU és a Nyugat-Balkán kapcsolataira. 

 • BBN-TSP13-319
 • Létszám: 15 fő
 • Oktató: Mezei Bálint
 • 239-es terem (ELTE BTK, Központi Épület, 2. emelet)

Követelmények: hallgatói prezentáció, aktív órai részvétel, beadandó dolgozat (5-6 oldal terjedelemben). 

Tematika:

 • A KGST szerkezeti felépítése, működése, ellentmondásai, válsága, felbomlása
 • A Varsói Szerződés felépítése, működése, ellentmondásai, felbomlása
 • Az Európai Közösségek létrejötte, az EU létrejötte és intézményei
 • A KGST és az EK kapcsolatai
 • Rendszerváltások Közép-Kelet-Európában (1989/90) és a Szovjetunióban
 • Privatizáció (tulajdonáthelyezés) Közép-Kelet-Európában és a posztszovjet térségben
 • A PHARE-program
 • A Visegrádi Együttműködés (eredeti célok, új perspektívák)
 • A NATO keleti bővítése (országok, országcsoportok szerinti bontásban)
 • Az EU keleti bővítése (országok, országcsoportok szerinti bontásban)
 • Az EU és a Nyugat-Balkán (Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia) kapcsolatai
 • Az EU és a FÁK kapcsolatai, az EU és a posztszovjet térség (elsősorban: Oroszország és Ukrajna) kapcsolati

Részletek


AZ OROSZ TÖRTÉNELEM NAGY KORSZAKAI

Alapozó kurzus Oroszország történetéről a „kezdetektől” a Szovjetunió felbomlásáig, elsősorban a ruszisztika MA képzésben részt vevő nem történelem szakról érkező hallgatók számára. A középkori Rusz, a moszkvai Oroszország, az Orosz(oroszági) Birodalom, a Szovjetunió története.
 • BMA-RUSD-104
 • Oktató: Gyóni Gábor, Mezei Bálint

Tematika:

 1. A szlávok legkorábbi története, a Rusz kialakulása
 2. A középkori Rusz története: régiók, modellek, alternatívák
 3. Moszkva kiemelkedése, a moszkvai hatalmi politika gyökerei
 4. A „hosszú” 16. század
 5. A „rövid” 17. század
 6. Szofja Alekszejevna régenssége, I. Péter uralkodása és reformjai (1682–1725)
 7. Palotaforradalmak kora (1725–1762)
 8. II. Katalin és a felvilágosult abszolutizmus. I. Pál uralkodása (1762–1801)
 9. „A meg nem valósult reformok kora” és a „harmincéves ellenforradalom”
 10. II. Sándor uralkodása és reformjai
 11. A birodalom utolsó évtizedei – „ellenreformok” és út a forradalmakhoz
 12. A polgárháborútól a NEP-korszak lezárásáig
 13. A sztálini államszocializmus (az első ötéves tervtől Sztálin haláláig)
 14. Hruscsov főtitkársága és leváltása
 15. Gorbacsov főtitkársága, a peresztrojka és a rendszerváltás

Az Ókortudományi Intézet teljes kurzuskínálata

Oktatók Tárgy kódja Tárgy neve Kurzus heti óraszám Órarendi információ Kurzustípus
Buzási Gábor Dr. BA-ERA-IACS-S-005 The Bible in the Graeco-Roman World 2   Gyakorlat
Jarmalov Rezső BA-ERA-IACS-S-010 Latin Language Course 2   Gyakorlat
Rung Ádám BA-ERA-IACS-S-011 Plautus and Roman Comedy (The Poenulus)  2   Gyakorlat
Jasper Kata Dr. BBN-EGY-101 Bevezetés az egyiptomi nyelvbe 1. 4 K:10:00-11:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12)); K:12:00-13:30(B ép. földszint 0... Gyakorlat
Irsay-Nagy Balázs János Dr. BBN-EGY-121 Bevezetés az ókori egyiptomi kultúrába 1. 2 SZE:14:00-15:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12)) Gyakorlat
Jasper Kata Dr. BBN-EGY-234 Bevezetés a kopt nyelvbe 1. 2 H:10:00-11:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12)) Gyakorlat
Irsay-Nagy Balázs János Dr. BBN-EGY-302.02 Egyiptom filmen 1. 2 K:16:00-17:30(Távolléti oktatás (TÁVOLLÉTI)) Gyakorlat
Irsay-Nagy Balázs János Dr. BBN-EGY16-253 A Nílus-völgy története 3.  2 K:14:00-15:30(B ép. földszint 015. Szeminárium (BB-0-015-01-12)) Előadás
Bács Tamás Antal BBN-EGY16-281 A Nílus-völgy régészete 1.  2 H:12:00-13:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12)) Előadás
Irsay-Nagy Balázs János Dr. BBN-EGY16-291 A Nílus-völgy vallása 1.  2 SZE:12:00-12:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12)) Előadás
Borbély Gábor BBN-FIL-213.01 A középkori filozófia és teológia története 2 K:14:00-15:30(i.ép II.em 224 Oktatói szoba (BI-2-224-01-13)) Előadás
Borbély Gábor BBN-FIL-361.04 Vallásfilozófia 2 K:16:00-17:30(i.ép II.em 228 Bence György terem (BI-2-228-01-11)) Előadás
Borbély Gábor BBN-FIL18-233.01 A középkori filozófia és teológia története 2 SZE:14:00-15:30(i.ép II.em 221 PhD szoba (BI-2-221-01-12)) Gyakorlat
Borbély Gábor BBN-FIL18-362 Vallásfilozófia 2 SZE:16:00-17:30(i.ép II.em 221 PhD szoba (BI-2-221-01-12)) Gyakorlat
Koltai Kornélia BBN-HEB-101 Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 1. 4 H:10:30-12:00(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12)); CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet ... Gyakorlat
Csősz László BBN-HEB-341.17 Fénnyel írt emlékezet: fotográfiák a holokausztról 2 SZE:14:00-15:30(oktatóterem belső (SOA) (EK-0-F020)) Gyakorlat
Kormos Szilvia BBN-HEB-342 Modern héber nyelv haladóknak: társalgás 2 H:08:30-10:00(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12)) Gyakorlat
Kormos Szilvia BBN-HEB-342 Modern héber nyelv haladóknak: társalgás 2 CS:10:00-11:30(F.ép II. emelet 231/c. Oktatói szoba (BF-2-231/c-01-13)) Gyakorlat
Kormos Szilvia BBN-HEB11-111 Modern héber nyelv 1. 2 K:11:30-12:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45)); CS:08:30-09:00(Távolléti o... Gyakorlat
Kormos Szilvia BBN-HEB11-213 Modern héber nyelv 3. 2 K:12:30-13:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45)); CS:09:00-09:30(Távolléti o... Gyakorlat
Bíró Tamás Sándor BBN-HEB11-221 Zsidó vallás és kultúra 1. 2 SZE:13:00-14:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11)) Előadás
Bányai Viktória BBN-HEB11-232.2 Zsidó történelem 2: középkor és koraújkor 2 H:12:00-13:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12)) Előadás
Novák Attila András dr. BBN-HEB11-234.12 Izrael: az előtörténet. A cionizmus útja az államalapításig 2 SZE:09:00-10:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12)) Előadás
Kelenhegyi Andor BBN-HEB11-300.14 Bibliai szövegelemző szeminárium 2   Gyakorlat
Buzási Gábor Dr., Koltai Kornélia BBN-HEB11-302 Bibliai irodalomtörténet 2 K:10:00-11:30 Előadás
Csősz László BBN-HEB11-401.19 Spártától Darfurig. Fejezetek a népirtások világtörténetéből 2 K:17:00-18:30(oktatóterem belső (SOA) (EK-0-F020)) Előadás
Bányai Viktória BBN-HEB11-401.21 Fejezetek az izraeli kultúrából  2 SZE:17:30-19:00(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11)) Előadás
Dezső Csaba BBN-IND11-331:5 Hinduizmus 2 SZE:14:00-15:30 Előadás
Horváth László, Horváth Janka Júlia BBN-KLF-121 Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. 2 K:10:00-11:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)) Gyakorlat
Bolonyai Gábor BBN-KLF-121 Bevezetés az ógörög nyelvbe 1. 2 K:08:15-09:45(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12)) Gyakorlat
Horváth Janka Júlia, Horváth László BBN-KLF-122 Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. 2 P:13:30-15:00(Eötvös Collegium, 019 terem (KE--1-80)) Előadás
Bolonyai Gábor BBN-KLF-122 Bevezetés az ógörög nyelvbe 2. 2 P:08:15-09:45(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12)) Előadás
Kozák Dániel Dr. BBN-KLF-131 Bevezetés a latin nyelvbe 1. 2 H:10:00-11:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12)) Gyakorlat
Kozák Dániel Dr. BBN-KLF-132 Bevezetés a latin nyelvbe 2. 2   Előadás
Bolonyai Gábor BBN-KLF11-411 Ógörög irodalomtörténet 2 H:16:00-17:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12)) Előadás
Kósa Gábor Dr. BBN-OKE11-121.1 Összehasonlító vallástörténet 2 P:12:00-13:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11)) Előadás
Dezső Tamás Dr. BBN-TÖR-202:6 Ókori Kelet története előadás 2 K:14:00-15:30(Gólyavár I. emelet 100. Mária Terézia terem (BG-1-100-01-11)) Előadás
Nakos Konstantinos, Solti Dóra Eszter Dr. BBN-UJG11-101 Újgörög nyelv kezdőknek 1. 6   Gyakorlat
Nakos Konstantinos BBN-UJG11-130 Bevezetés az újgörög tanulmányokba 2   Előadás
Siapanidou Eleftheria BBN-UJG16-211 Újgörög nyelv haladóknak 1. 4   Gyakorlat
Földváry Miklós István BBN-VAL-171 Összehasonlító vallástörténet 1. 2 H:10:00-11:30(A ép. IV. emelet 428. Előadóterem (BA-4-428-01-11)) Előadás
Vér Ádám BBN-VAL-172 Összehasonlító vallástörténet 2. 2 SZE:10:00-11:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12)) Gyakorlat
Földváry Miklós István BBN-VAL11-101.02 Bevezetés a vallástudományba 2 SZE:16:00-17:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11)) Előadás
Földváry Miklós István BBN-VAL11-151.26 Kultusz és művészet 2 H:16:00-17:30(F.ép II. emelet 216. Könyvtár (BF-2-216-03-43)) Előadás
Endreffy Katalin Sára BMA-EGYD-222 Az egyiptomi vallás forrásai 2   Gyakorlat
Bács Tamás Antal BMA-EGYD-301 Egyiptom régészete és művészete I. 2 SZE:12:00-13:30(B ép. földszint 015. Szeminárium (BB-0-015-01-12)) Gyakorlat
Buzási Gábor Dr. BMA-HEBD-113.05 Nyelvi fejlesztés: bibliai görög 4   Gyakorlat
Sturovics Andrea BMA-HEBD-113.06 Nyelvi fejlesztés: modern héber 4 H:12:00-13:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45)); SZE:12:00-13:30(F.ép II. e... Gyakorlat
Sturovics Andrea BMA-HEBD-114.04 Nyelvi fejlesztés: modern héber (haladó) 4 H:15:45-17:15(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45)); SZE:14:30-16:00(F.ép II. e... Gyakorlat
Déri Balázs BMA-VALD-102:11 Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 3. 2 SZE:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)) Gyakorlat
Varga Benjámin BMA-VALD-102:9 Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 1. 2 CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)) Gyakorlat
Vér Ádám BMA-VALD-220 A vallásszociológia klasszikusai 2 K:10:00-11:30(F.ép II. emelet 216. Könyvtár (BF-2-216-03-43)) Előadás

Balti civilizáció 1.

A kurzus bemutatja a balti nyelveket beszélő népek: a lett és a litván történetét a történelem előtti időktől a XVI-XVII. századig.

Szó esik e nyelvek, valamint a már kihalt óporosz nyelv jellegzetességeiről, helyükről az indoeurópai nyelvek között, a balti népek kultúrájának sajátosságairól, a balti mitológia kérdéseiről, magyar-litván és magyar-lett kapcsolatokról a tárgyalt időszakban.


Baszk nyelv és kultúra órák

Baszk nyelv

A félév végére a hallgatók alapszinten elsajátítják a baszk nyelvet, valamint megértik a baszk nyelvtan sajátosságait és különlegességeit.

 • BBV-134:16
 • kedd 14:00-15:30

Baszk történelem és kultúra spanyol nyelven

A félév végére a hallgatók megismerkednek:

 • a baszk nyelv és nép eredetére vonatkozó elméletekkel
 • a baszk történelem jelentős eseményeivel
 • a baszk kultúra érdekességeivel
 • a baszk nyelv jelenével
 •  a baszk nacionalizmus kialakulásával

 

 • BBV-134:44
 • szerda 14-15:30
Az órákat online az Etxepare Intézet szervezésében Naira Olaran baszk lektor tartja, a Neptun Dr. Bárkányi Zsuzsanna tanárnő neve alatt találják meg.

A tanszék weboldala és Facebook oldala.


Befejezzük Déry „A befejezetlen mondat”-át!

Olvasószemináriumunk célja Déry Tibor „A befejezetlen mondat”-ának, a magyar irodalom egyik legjelentősebb (a szó társadalomábrázoló értelmében) nagyregényének közös végigolvasása.

A kurzus teljesítésének alapját 3–5 fős csoportokban végzett projektfeladatok (Déry-szótár, Wikipédia-szócikk és térképkészítés) adják, amelyek egyúttal sorvezetőként is szolgálnak az olvasottak közös megbeszéléséhez és feldolgozásához. A tervek szerint a szeminárium során emellett kihelyezett órákra, külső előadók szereplésére, filmvetítésre, valamint érdeklődés és lehetőség esetén egy bécsi tanulmányútra is sor kerül.

 • Oktatók: Lendeczki Kinga, Tóth Anna és Tóth Károly
 • BBN-ESZ-402:147
 • Múzeum körút 6–8., 321-es terem
 • kedd, 16:00–17:30

Betiltott könyvek

Milyen alapon tiltanak be, cenzúráznak és emelnek panaszt könyvek ellen? Mi teszi a könyveket olyan veszélyes tárgyakká, hogy jóformán a világ összes kultúrája alkalmazza a cenzúra bizonyos formáját? A kurzuson tabudöntögető, betiltott, határokat áthágó és provokatív szépirodalmi alkotásokat elemzünk, melyeken keresztül egy sor történeti és jelenkori kontextust járunk be az Egyesült Államoktól Latin-Amerikán és Afrikán át az egykori Keleti Blokkig.

Olyan 20. századi műveket fogunk olvasni és elemezni, melyek nagy vitát váltottak ki saját korukban vagy később (egészen napjainkig), melyeket megcsonkítottak vagy teljesen betiltottak, s amelyeket aztán esetenként illegálisan is terjesztettek. Számot vetünk a szellemi és alkotói szabadság kérdéseivel, ezek szerepével a társadalomban, a szólásszabadság és cenzúra eljárásaival, valamint azzal, hogy miként viszonyul a hatalom az irodalomhoz a különféle politikai és morális rendszerekben. Mindezek a kérdések szorosan kötődnek mai dilemmákhoz, hiszen az, hogy mi szerepeljen a középiskolai, sőt a felsőoktatási olvasmányok között, állandó vita tárgya.

Mi a kánon és hogyan tekintsünk a kanonizációra egy olyan társadalomban, melyben sokféle és egymással gyakran összeegyeztethetetlen kulturális értékrendszerek élnek egymás mellett? Vannak olyan szövegek, amelyeket el kell rejteni a diákok vagy a felnőtt társadalom szeme elől? Ha erre nincs szükség, miért nincs, s ha mégis, milyen alapon lehet egy ilyen érzékeny közegben konszenzust megteremteni? Egy adott kulturális rendszerben egy szöveg státusa miként befolyásolja a recepcióját? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keres választ a kurzus, miközben az egyes órákon a világirodalom jelentős alkotásait értelmezzük.

 • Óraadó: Scheibner Tamás
 • Időpont: Kedd 16:00 – 17:30 (BMA-MAGD-IR-332:2) vagy Szerda 14:00 – 15:30 (OT-MAGY-250)
 • Helyszín: MUK A/322
 • Kurzus típusa: szeminárium

Bevezetés a fantasztikus irodalomba

A kurzus keretein belül a fantasztikus irodalom alapműveit dolgozzuk fel (a kurzus egy szövegolvasó szemináriumként funkcionál), ahol a felmerülő fogalmakat vizsgáljuk meg egyes irodalmi műveken keresztül. 

Tzvetan Todorov kötete, a Bevezetés a fantasztikus irodalomba mint alapmű segít az olyan kérdések meghatározásában, mint: Mi a fantasztikum? Milyen fajtái vannak? Milyen műfajokban van jelen? Milyen értelemben, miért szokás transzgresszív, vagy akár szubverzív, határhelyzeteket előidéző narratív elemként kezelni? A kérdések mentén szükséges elemeznünk Farah Mendlesohn könyvét is ( Rhetorics of Fantasy ), amelyben a fantasztikum fajtáit vizsgálja aszerint, hogy ez a különös elem – ha egy műben jelen van – miként határozza meg annak narratíváját.

A már említett kötetből több fejezetet, illetve Rosemary Jackson Fantasy: The Literature of Subversion című művének egyes részeit értelmeznénk, mivel ezek a művek megkerülhetetlenek, hiszen Jackson a fantasztikum felforgató erejét vizsgálja, arra keres magyarázatot, hogy az miként van jelen, miért köthető össze a fantasztikum (maga a fantasztikus irodalom az összes műfajával) a szubverzióval. Ehhez kötődően kitérünk a fantasztikum antropológiai vonatkozásaira is, arra, hogy mennyiben módosítja, rekonstruálja az emberről alkotott képünket ( Rosi Braidotti kötete lesz segítségünkre ebben, a The Posthuman ). Mindezt műelemzések által vizsgálnánk, a következő írások relevánsak, ám a lista igény szerint bővíthető: Moskát Anita: Irha és bőr , Stanislaw Lem: Solaris , Paolo Bacigalupi Mika Modell , Brandon Sanderson: The Empreror’s Soul .

 • (BBN-ESZ-402:146)
 • Helyszín: Múzeum körút 6–8., földszint, 039-es terem
 • Időpont: hétfő, 12:30-14:00
 • Oktató: Szapora Márk Aurél

Alapvető Szakirodalom:

Braidotti, Rosi: The Posthuman , Polity Press, Cambridge, 2013.

Jackson, Rosemary: Fantasy: The literature of Subversion. London, Methuen, 1981.

Maár Judit: A fantasztikus irodalom . Szerk.: Kurucz Dóra, Osiris Kiadó, Budapest, 2001.

Mendlesohn, Farah: Rhetorics of Fantasy . Wesleyan University Press, Middletown, 2008.

Todorov, Tzvetan: Bevezetés a fantasztikus irodalomba . Ford.: Gelléri Gábor, Napvilág Kiadó, Budapest, 2002.


Bevezetés a kultúratudományba

Az emberi cselekedetek és döntések, vágyak és tervek éppúgy valamely kultúrába ágyazottan értelmezhetőek, mint az irodalmi szövegek és művészeti alkotások. A kulturális gyakorlatok köre a mindennapok legegyszerűbb jelenségeitől az esztétikai tapasztalat összetett formáiig ível. Ennek megfelelően a kultúra, amelyben benne élünk, és amely cselekedeteinknek és mások tetteinek az értelmezését is nagyban befolyásolja, maga is sokszínű, rétegzett és történetileg változó. A kurzus ezért olyan kérdéseket helyez előtérbe, hogy miképpen jönnek létre az egyes kulturális jelenségek; mi teszi őket jelentésessé és jelentőssé; hogyan viszonyulnak egymáshoz a különböző kulturális rétegek (populáris, hétköznapi, elit- és szubkultúra); mennyiben lehetséges a kultúra rétegei közötti határok áthágása, például milyen csatornái vannak a magas és mindennapi kultúra közötti közvetítésnek; milyen változásokat eredményez a kulturális gyakorlatok széles köre terén korunk digitális fordulata.

 • Bengi László
 • BBN-CUL-200
 • Csütörtök, 12-13:30 BA-330

Bevezetés a nyelvtudományba

Az előadás célja a hallgatók megismertetése a nyelvtudomány legalapvetőbb témáival, területeivel és alapfogalmaival.

 

Az előadás tartalma: A nyelvészet mint tudomány, a nyelvtudomány területei. Az emberi és állati kommunikáció jellemzői, az emberi nyelv kialakulása. A jelek világa, a nyelv mint jelrendszer. Írott nyelv, hangzó nyelv, jelelt nyelv. A nyelv leírása: hangok, szavak, mondatok, jelentések. Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. Nyelv és társadalom, nyelv és kultúra. Nyelvi változatok, nyelvi változás. Nyelvek érintkezése, típusai, rokonsága.

 • Kód: OT-MAGY-110, BBN-MNY11-121 (előadás, 3 kredit)
 • Oktatók: Constantinovitsné dr. Vladár Zsuzsa docens (vladar.zsuzsa@btk.elte.hu), Dr. Farkas Tamás docens (farkas.tamas@btk.elte.hu) (különböző időpontokban)

Bevezetés a színháztudományba

A színház nemcsak művészet, hanem komplex társadalmi esemény is. Nem pusztán egy épület, ahol előadások láthatók, hanem jól szervezett alkalom: a társadalom találkozásainak színtere. A színház minden eleme; a közönség és a játéktér elrendezése, egyéb nyilvános helyei, fizikai megjelenése, még városon belüli elhelyezkedése is fontos részét képezi annak a folyamatnak, amely által a közönség színházi tapasztalatát megszervezi. Az imént sorolt elemek a színház szociális funkcióinak a szimbólumai is, melyek arról árulkodnak, hogy az adott társadalom mit gondolt önmagáról, a világról és a művészetnek erről a fajtájáról. A kurzus azt vizsgálja, hogy a színháztörténet során a színházi esemény helyének megszervezése és elrendezése hogyan reflektál arra a társadalomra, amelyben a színházi folyamat megvalósul.

 • Imre Zoltán
 • BBN-THE-200
 • Csütörtök, 10-11:30 BA-330

Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 1.

A kurzus az alapoktól vezet be a bibliai-szentírási latin ismeretébe a latin Szentírásból vett, a nehézség szintje és nyelvi jelenségek szerint csoportosított mondatok segítségével. A tanuláshoz szükséges segédeszközöket az órán kapják meg a hallgatók.

 • Varga Benjámin
 • BMA-VALD-102:9
 • CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)

 


Bibliai latin: a latin mint szent nyelv 3.

A kurzus az alapoktól vezet be a bibliai-szentírási latin ismeretébe a latin Szentírásból vett, a nehézség szintje és nyelvi jelenségek szerint csoportosított mondatok segítségével. A tanuláshoz szükséges segédeszközöket az órán kapják meg a hallgatók.

 • Déri Balázs
 • BMA-VALD-102:11
 • SZE:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)

BIRODALMI ESZMÉK KÖZÉP- ÉS DÉLKELET-EURÓPÁBAN A 19. SZÁZADBAN

A kurzus a 19-20. században Európa keleti felén mindenhol jelentkező túlhajtott nemzeti büszkeség formáit tekinti át (a hajdani nagyság mítosza, annak ellentéteként az aktuális gyenge uralmi pozíció vagy éppen elnyomott helyzet, történeti és irodalmi hamisítványok, messianizmus, a szomszédokkal szembeni előítéletek), vizsgálva azok működését az egyes nemzetek történeti tudatában, kultúrájában, ideológiájában és adott esetben politikai gyakorlatában, mind a kurzus folyamán, mind összegzésként rávilágítva e jelenségek hasonló természetére, az idegen példák erejére és a kölcsönzések gyakorlatára.

 • BMVD-135:17 (kollokvium: írásbeli)
 • max. 15 fő
 • Oktató: Ábrahám Barna

Digitális bölcsészeti bevezető

Bevezető kurzusunkon megismerheted, hogyan kapcsolódik össze a bölcsészettudomány a digitális világgal.

Érdekel, hogyan segíthet Arany János egy chatbot létrehozásában? Szeretnéd megismerni, milyen történeti kérdések megválaszolására képes egy webarchívum? Kíváncsi vagy rá, hogyan segíthet a mesterséges intelligencia ismeretlen szerzők felkutatásában, évszázados rejtélyek megoldásában? Szívesen megtanulnád, hogyan lehet érdekes, informatív, hiteles infografikákat létrehozni, és azok segítségével összefoglalni egy kutatás eredményeit?

Ezekre és sok más hasonló kérdésre kaphatsz választ a hetente tartott előadások keretein belül, ahol minden alkalommal megismerkedhetsz egy új projekttel és a projekten dolgozó kutatókkal. Az előadásokat műhelymunka egészíti ki. Akkor is nyugodtan részt vehetsz rajtuk, ha nem rendelkezel programozói előismeretekkel.

A tárgy az újonnan induló Digitális Bölcsészet Minor egyik bevezető tárgya. A minorra a tavaszi félév végén fogsz tudni jelentkezni. 

 • oktató: Dr. Palkó Gábor
 • kód: BBV-184/10
 • időpont: SZ: 16:00-17:30
 • helyszín: ELTE BTK Főépület II. emelet 207-es terem
 • kurzus típusa: előadás

DRAKULÁTÓL BÁTHORY ERZSÉBETIG (MAGYAR ÉS ROMÁN BOSZORKÁNYOK, VÁMPÍROK)

 • BMVD-135:13, 5 kredit
 • Múzeum krt. 4. D. ép. földszint 1.
 • Péntek, 10:00-11:30 (az időpont az igényeknek megfelelően változhat)
 • Oktató: Dr. Nagy Levente

Tematika:

 1. Antonio Bonfini, Janus Pannonius és Heltai Gáspár Drakuláról (recepció- és fordítástörténet)
 2. Drakuláról kiadott korabeli röplapok és Michael Beheim históriája
 3. A Drakuláról készült századi oltárképek és metszetek (15-17. század)
 4. Drakula azt bünteti, akit szeret: az orosz Drakula-történetek
 5. Drakula, a szentek és a cigányok
 6. Drakula-amnézia és Drakula-reneszánsz (Bram Stoker regénye: a vámpír, az idegen és a migránsok)
 7. Drakula-amnézia és Drakula-reneszánsz (Bram Stoker regénye: a vámpír és a szexualitás)
 8. Drakula-feldolgozások filmen: Werner Herzog: Nosferatu
 9. Drakula-feldologzások filmen: Farncis Ford Coppola: Dracula
 10. Egy magyar vámpír (Báthory Erzsébet) és Drakula egymásra találása (Andrei Codrescu regénye)
 11. A magyar női Drakula: Báthory Erzsébet – bűnös (vádbeszéd)
 12. A magyar női Drakula: Báthory Erzsébet – ártatlan (védőbeszéd)
 13. A legenda születése: egy jezsuita írása Báthory Erzsébetről
 14. Báthory Erzsébet és a film: Jurij Jakubisko, Bathory – A legenda másik arca
 15. A bűnbakképzés mechanizmusai és a kegyetlenség formái a középkortól a felvilágosodásig (René Girard és mások)

Fejezetek az izraeli kultúrából

Előadássorozat a kortárs izraeli kultúráról, amely mind a témák, mind a hetente változó előadók tekintetében sokszínű mozaikot ad.

Ízelítő a témákból: jellegzetes izraeli tárgyak, nyelvek Bábele, szakácskönyvek, politikai kultúra, Jézus az izraeli művészetben, színházi élet, vallási turizmus, dalirodalom, emlékezés kultúrája, kulturális kisebbségek

Tematika és Neptun-kódok

 • Időpont: szerdánként 17:30-19
 • Helyszín: F. épület, Kerényi terem

Fénnyel írt emlékezet: fotográfiák a holokausztról

Az archív fényképek központi szerepet játszanak a modern kori történelemről alkotott nézeteink és  a  közösségi  emlékezet  formálásában. A második  világháborús  zsidóüldözések  és  a holokauszt ikonikus fotóit sokszor még azok is ismerik, akiknek ténybelitudásaegyébként csekély erről a korszakról. Ezek  afotográfiák erős emlékeztető erővel bírnak, azonban csak töredékükismert szélesebbkörben, és ezek esetében sem ritka, hogy a hozzájuk kapcsolt információk  vagy  értelmezések  tévesek,  pontatlanok.  Az  oktatásban,  megemlékezések alkalmával, sőt a szakirodalomban is megesik,  hogy  a  holokauszt-fotográfiák kontextusból kiragadottan  vagy pusztán illusztrációként szerepelnek,pedig a fotók az írásos forrásokkal egyenértékű  történelmi  dokumentumok,  amelyek  esetében  szintúgy  indokolt  a  gondos forráskritikaés elemzés.Nem ritka jelenség a holokauszttal és más modern genocídiumokkal kapcsolatos vizuális dokumentumok szándékos hamisítása, manipulálása sem.

 • Csősz László
 • BBN-HEB-341.17
 • SZE:14:00-15:30 (oktatóterem belső (SOA) (EK-0-F020)

Francia nyelvű kurzusok

Számos szabadon választható kurzust kínál a Francia Nyelvi és Irodalmi Tanszék. 

Kérjük, hogy az érdeklődő hallgatók minden esetben vegyék fel a kapcsolatot az adott kurzus oktatójával.

 • Hatékony és intenzív nyelvfejlesztés pontosan kidolgozott tematikák alapján 
 • A gimnáziumban tanultak átismétlése és elmélyítése erős haladó (B2+) szinten 
 • Nyelvtani rendszerezés, a francia nyelvtan, kiejtés és helyesírás szabályainak és szabálytalanságainak áttekintése 
 • Tematikus szókincsbővítés, francia kifejezések és beszédfordulatok elsajátítása 
 • Francia nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti, országismereti kurzusok  
 • Átfogó kép a francia nyelvről és kultúráról

Generatív szintaxis

Ezen az órán a mondattani szerkezetek alapjaival ismerkedünk meg, az ún. X-vonás elméleti keretét használva. A kurzus lefedi a főnévi, melléknévi, igei és adpozíciós szerkezetek felépítését, továbbá a mondat belső szerkezetét. Az órák magyarul lesznek, a tankönyv és az átbeszélendő példák viszont angol nyelvűek, ezért az angol nyelv magas szintű ismerete elengedhetetlen.

 • oktató: Dékány Éva
 • csütörtök 8.00-9.30, Nyelvtudományi Kutatóközpont (Benczúr u. 33.), 206. terem
 • BBV-025.23, BMVD-025.23, előadás, 4 kredit

Gilles Deleuze: Proust

A kurzus tárgya egészen egyszerűen Deleuze Proust-könyvének közös elolvasása és megbeszélése.

A célja pedig kettős. A nyilvánvaló cél a megismerkedés egy kivételesen izgalmas 20. századi filozófus egészen sajátos művészetértelmezésével: Deleuze megítélésem szerint alternatív filozófiai lehetőségként tekint Proust regényére, ennek megfelelően értelmezése bizonyos fokig eminensen filozófiai írás, nem pedig műelemzés, még kevésbé mondjuk irodalomtörténeti vállalkozás. Egyben lehetséges bevezetésnek is tekinthető bizonyos deleuze-i problémákba. A kevésbé nyilvánvaló, mintegy következményes cél pedig némi kedvcsinálás Proust tapasztalataim szerint mostanság nem túlzottan népszerű regényéhez. Nyilvánvaló ugyanis, hogy csak akkor lehet érdemben Deleuze-t olvasni, ha közben magát a regényt is ismerjük, legalábbis valamennyire. (Tekintve a mű terjedelmét nem gondolok feltétlenül az összes kötet elolvasására, inkább szabad tallózásra.)

Részletes program megadásának nem látom értelmét, egyszerűen fejezetről fejezetre haladunk majd, elképzelésem szerint referátumokkal tarkított szemináriumi beszélgetések formájában. Erőnktől és időnktől függően szóba kerülhetnek más deleuze szövegek is, elsősorban a Bacon-könyv, amely a szervek nélküli test kategóriájával közvetlenül is kapcsolatba hozható a Proust-könyv egyébként utólagos zárófejezetével, valamint a Kafka-könyv és a frissen magyarul megjelent Mi a filozófia is.

A kurzus teljesítése szóbeli beszámolóval vagy a szöveg valamely problémájáról készített szemináriumi dolgozattal lehetséges – részleteket az első órán beszélünk meg.

 • Oktató: Somlyó Bálint
 • Kód: BMA-ESZD-370.SB

Gótika

A szemináriumon a 19. századi angolszász és német rémtörténetek (Gothic novel és Schauerroman) eszmetörténeti hátterét, műfaji sokszínűségét, narratív kliséit vizsgáljuk romantikus szerzők (Bonaventura, E. T. A. Hoffmann, Mary Shelley, Jane Austen, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Bram Stoker stb.) mostanra klasszikussá vált elbeszéléseinek elemzésével.

 • Oktató: Batha Judit
 • Kód: BBN-ESZ-261.15
 • A teljesítés feltétele: zh vagy szemináriumi dolgozat.

 


Háborúk és konfliktusok a keleti kultúrákban

A korábbi, nagy sikerű "Hangulatjavítók a keleti kultúrákban" és "Párok a keleti kultúrákban" című sorozatok után az ELTE BTK Orientalisztikai Intézete ismét megszervezi immár hagyományosnak számító őszi félévi előadás-sorozatát.

A csütörtökönként fél 5-kor kezdődő előadások különféle nézőpontokból vizsgálják a háborúk és konfliktusok jelenségét, irodalmi, történelmi, kultúrtörténeti, vallástörténeti és nyelvészeti előadások egyaránt találhatók a színes palettán. Az előadók az intézet tanszékeinek oktatói és doktoranduszai.

A kurzus közismereti kurzusként és az "India kultúrája" minor tanegységeként is elvégezhető, kódjai: BBN-IKU-104:02, BBN-IND-304:21, BMVD-105:57.

A KURZUS MENETRENDJE

1. Szeptember 15. Péri BenedekA Fű és a Bor háborúja a klasszikus török irodalomban
2. Szeptember 22. Czentnár AndrásUgor hősök, török vitézek
3. Szeptember 29. Laki Áron BenceA keresztes háborúk arab szemmel
4. Október 6. Barati AndrásEgy győztes nélküli háború: Az első öbölháború (1980‒1988) története
5. Október 13. Dallos EdinaFelkoncoltam, szétziláltam, megbékítettem: A háború (és a béke) szókincse a türk feliratokon
6. Október 20. Szombathy ZoltánA "kisebb dzsihád": Szent háborúk az iszlám hagyományban
    (Október 27. Őszi szünet)
7. November 3. Németh ÁgnesHáború és béke a modern perzsa irodalomban
8. November 10. Zsom DóraA "nagyobb dzsihád": Belső küzdelem a rossz ösztönök ellen az iszlám misztikus hagyományban
9. November 17. Ferenczi RolandHaragvó királyok és vérben táncoló démonok: Ótamil dalok háborúról és halálról
10. November 24. Csontos Eszter LucaA kerbelai csata emlékezete: Asúra (= középkori vértanúk) a mai Iránban
11. December 1. Ittzés MátéAz árják ellenségei
12. December 8. Dezső CsabaA cél és az eszközök: Krisna szerepe a Bháraták nagy háborújában
13. December 15. Sági PéterAz ellenfelek végtére találkoznak? Dél-Ázsia politikai megosztottsága a modern korban


Helynevek gyűjtése és kutatása

Kutatószeminárium, amelyen a hallgatók megismerkedhetnek a helynévkutatás alapkérdéseivel, a helynévgyűjtés elméleti és módszertani elveivel, tudománytörténeti előzményeivel.

A gyakorlaton a hallgatók az új Magyar Nemzeti Helynévtár készítésébe kapcsolódhatnak be, névadatbázis készítésével és élőnyelvi gyűjtéssel. A kurzus nyitott a magyaron kívül más szakos résztvevők felé is: történelem és néprajz szakos hallgatóknak különösen ajánlott.

 • Kód: OT-MAGY-313:2 (gyakorlat, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Bárth János adjunktus (barth.janos@btk.elte.hu)

HINDUIZMUS

Az előadás célja a hindu vallási hagyományok átfogó bemutatása, történetük áttekintése a kezdetektől napjainkig, a hindu ritualisztika, teológia, narratív és devócionális hagyományok, vallásfilozófiai irányzatok áttekintése.

Néhány érintett téma: Mi a hinduizmus? A kezdetek: Indus civilizáció, védikus vallás. Lemondó hagyományok, jóga. Narratív tradíciók, korai vaisnavizmus. Bhakti tradíciók. Tantrikus saiva irányzatok. Istennőkultusz, sákta tradíciók. Hindu rítusok. Hindu teológia és filozófia. Modern hinduizmus.

 • oktató: Dezső Csaba
 • kód: BBN-IND11-331:5 
 • időpont és helyszín: szerda 14:00–15:30; Rákóczi út 5. IV. em. 414.

INDIAI ORSZÁGISMERET

Az óra célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a világ legnagyobb demokráciájának mindennapjairól, miközben megismerkednek India tájegységeivel, kulturális életének alapfogalmaival és örökségének sokszínűségével. Az egyes előadásokon végigjárjuk tagállamait, illetve számot vetünk e nagy és gyakran félreértett országgal kapcsolatban hallható közhelyekkel.

 • oktató: Sági Péter
 • BBN-IND11-311 
 • időpont és helyszín: csütörtök 10:00–11:30; A ép. IV. em. 428.

Izrael: az előtörténet. A cionizmus útja az államalapításig

A kurzus végigvezeti a hallgatókat azon a történelmi és ideológiai-politikai úton, mely a zsidó állam megalakulásáig vezetett el.

Nem csak a cionista mozgalom történetével ismerkedhetünk meg, de azzal a társadalmi kontextussal is, amely lehetségessé tette ennek a megszületését a konkrét időben. A szellemi (és konkrét) utazás fő helyszíne Közép-Kelet-Európa, a félév során pedig arra keresünk választ, miért alakulhatott ki éppen ezen a tájon a modern zsidó nemzeti mozgalom, valamint ennek milyen hagyományos és modern zsidó és általános elemei voltak.

 • Novák Attila András
 • BBN-HEB11-234.12
 • SZE:09:00-10:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12)

Kortárs egyetemes film

A félév során a kortárs egyetemes film legfontosabb problémáit, irányzatait és értelmezési kérdéseit tekintjük át, a 2000-es évektől napjainkig, elsősorban az amerikai, az európai és a délkelet-ázsiai filmkultúrák alapján.

A félév írásbeli vizsgával zárul. Ennek első fele egy filmismereti teszt a kötelezően megnézendő filmek alapján. A teszt minimum 70%-os teljesítése a jegyszerzés alapfeltétele. Az írásbeli vizsga második fele (teszt és esszékérdések a szakirodalom és az előadások anyaga alapján) csak akkor értékelhető, ha a beugró teszt sikerült.

 • Oktató: Varga Balázs
 • Kódok: 
  • FLM-242.04
  • FLMD16-111.11
  • OT-MMK-253.06
  • MOZ-103
 • szerda 12.30-14.00, 34-es terem

A félév menete, az órák témái:

 1. Bevezető: A kortárs filmkultúra értelmezési lehetőségei.
 2. Globalizáció és filmkultúra. Vándorló filmek, műfajok, témák és alkotók.
 3. A kortárs film és a digitális kultúra a streaming korszakban – a gyártás, terjesztés és film/sorozatfogyasztás átalakuló trendjei és platformjai.
 4. Hollywood 2.0. Az amerikai filmipar átalakulása. Látványfilmek, blockbusterek és szuperhősök. Hollywood és a franchise-filmkultúra.
 5. Indiewood. Az amerikai független film az elmúlt évtizedekben.
 6. A latin-amerikai film új útjai és szerzői.
 7. Trauma, emlékezés, újrajátszás és személyesség a kortárs dokumentumfilmben.
 8. Slow cinema.
 9. Az európai filmkultúra trendjei. Globális szerzők, átalakuló nemzeti filmkultúrák.
 10. Extremitás, provokáció és szerzőiség a kortárs európai filmben.
 11. Régi és új realizmusok az európai filmben.
 12. Asia International. Délkelet-ázsiai szerzők a nemzetközi porondon. A kortárs dél-koreai film.
 13. A kínai film az ötödik generáció után és a kortárs blockbustereken innen.

Lett nyelv 1.

A különleges nyelvek, kultúrák iránt érdeklődő hallgatóknak ajánljuk ezt a kezdő nyelvi kurzust.

A litván és a lett nyelvek az indoeurópai nyelveken belül a balti nyelvek csoportjába tartoznak. A nyelvtudomány számára azért különösen érdekesek, mert grammatikai rendszerükben és szókincsükben számos archaikus elemet őriznek. A balti népek történelme, kultúrája attól különleges, hogy a balti hagyományok mellett a közép-európai, szláv, finnugor  és skandináv népekkel való sok évszázados érintkezések alakították. A mai Litvánia és Lettország megismerésére a nyelvórákon kívül nyári egyetemeken, hosszabb részképzéseken is lehetősége van hallgatóinknak.

Egy kis ízelítő a lett nyelvből és a lektorátus programjaiból itt található.

A kurzus kódja: BBN-SLA-11-201.15

További információ: laczhazi.aranka@btk.elte.hu, óramegbeszélés a regisztrációs héten lesz.


Litván irodalom a XX. század második felétől napjainkig

A kurzus célja átfogó képet nyújtani a litván irodalom fő korszakairól és alkotóiról a kezdetektől egészen napjainkig, majd ebben a keretben XX. és XXI. századi alkotók magyar fordításban megjelent műveit olvassuk, értelmezzük. Litván nyelvtudás nem szükséges.

A kurzus teljesítése: az órákon való részvétel + a) a félév végén beadandó, választott műről vagy alkotó életművéről írt esszé vagy b) választott versek vagy rövid prózai szövegek fordítása magyarra, angol, német vagy más közvetítő nyelvről.

 • A kurzus kódja: BMVD-141:044, BBV-141:77
 • Oktató: Laczházi Aranka (laczhazi.aranka@btk.elte.hu)
 • Az órák időpontja: Az órák a szeptember 26-i héttől kezdve, 7 alkalommal, heti 90 perces időtartamban lesznek megtartva. Az óra pontos időpontját a regisztrációs héten e-mailben egyeztetjük.

Litván nyelv 1.

A különleges nyelvek, kultúrák iránt érdeklődő hallgatóknak ajánljuk ezt a kezdő nyelvi kurzust.

A litván és a lett nyelvek az indoeurópai nyelveken belül a balti nyelvek csoportjába tartoznak. A nyelvtudomány számára azért különösen érdekesek, mert grammatikai rendszerükben és szókincsükben számos archaikus elemet őriznek. A balti népek történelme, kultúrája attól különleges, hogy a balti hagyományok mellett a közép-európai, szláv, finnugor  és skandináv népekkel való sok évszázados érintkezések alakították. A mai Litvánia és Lettország megismerésére a nyelvórákon kívül nyári egyetemeken, hosszabb részképzéseken is lehetősége van hallgatóinknak.

Egy kis ízelítő a litván nyelvből és a lektorátus programjaiból itt található.

A kurzus kódja: BBN-SLA-11-201.15

További információ: laczhazi.aranka@btk.elte.hu, óramegbeszélés a regisztrációs héten lesz.


Macedón nyelvi és kultúra órák

Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének macedón lektorátusa egyedülálló lehetőséget nyújt a macedón nyelv, irodalom és kultúra tanulmányozására.

Tökéletesítsd tudásod - részvételi lehetőség macedón téli és nyári egyetemen! (kezdőknek és haladóknak is). A nyári egyetemen a gyönyörű Ohridban tanulhatod a macedón nyelvet!

Fontos! Az órák időpontját a diákok igényeinek figyelembevételével határozzuk meg – mindig megtaláljuk a megoldást, amely minden érdeklődőnek megfelel! Jelentkezzetek bátran a macedón nyelvi kurzusokra!

Kezdő kurzusok:

 • BBN-SLA11-201.05 Második szláv nyelv alapjai 1. / Macedón nyelv 1.
 • BBV-143:27 Macedón nyelv 1.
 • BMVD-143:27 Macedón nyelv 1.
 • BBV-143:55 Macedón kultúra
 • BMVD-143:55 Macedón kultúra
 • BBV-143:34 Macedón országismeret
 • BMVD-143.89 Macedón országismeret

Haladó kurzusok:

 • BBN-SLA11-202.05 Második szláv nyelv alapjai 2.
 • BBV-143:28 Macedón nyelv 2.
 • BMVD-143:28 Macedón nyelv 2.
 • BBV-143:29 Macedón nyelv 3.
 • BMVD- 143:10 Macedón nyelv 3.
 • BBV-143:45 Macedón nyelv 4.
 • BMVD-143:53 Macedón nyelv 4.
 • BMVD-143:160 Macedón nyelv 5.

A macedón lektor elérhetősége: panzov.zlatko@btk.elte.hu

Facebook


Magyar Grammatika

Kiknek ajánljuk? − Azoknak, akik szeretnék funkcionális nézőpontból megismerni a magyar nyelvtan rendszerszerű összefüggéseit; áttekintést akarnak kapni a legalapvetőbb grammatikai kategóriákról és műveletekről.

 

Miről lesz szó? − A kurzus azokat a műveleteket tárgyalja, amelyek lehetővé teszik a nyelvi kifejezések összekapcsolását. Ezek a műveletek arra valók, hogy a nyelvi tevékenységben összetett kifejezéseket hozzunk létre, és ezáltal hatékonnyá tegyük egymás megértését.

Csak magyar szerkezeteket vizsgálunk? − Alapvetően valóban magyar kifejezések elemzésével foglalkozunk, de hangsúlyt fektetünk a nyelvi kifejezésnek nemcsak a nyelvspecifikus, hanem az általános (főként az emberi kogníció általi) motiváltságára is.

 • Kód: BBN-MAM11-264, BBN-MNY19-264 (előadás, 4 kredit)
 • Oktató: Dr. Laczkó Krisztina Renáta docens (laczko.krisztina@btk.elte.hu)

Magyar nyelvű szakszövegolvasás – Humorelméletek

A félév során olyan 20. századi elméleti szövegeket olvasunk, amelyek a humor és a nevetés kérdését próbálják különböző nézőpontokból, olykor egymással is vitatkozva megvilágítani.

Paul de Man „ironológiá”-ja a német romantikus filozófiában keresi eredőjét, s annak dekonstrukciójaként értelmezi magát. Bahtyin „karnevalizáció”-ja a humort a menipposzi szatírákig vezeti vissza, elválasztva azt a német romantikusok számára mintául szolgáló szókratészi dialógusoktól. A karneválban rejlő össznépi nevetés pozitív, életigenlő erejének hangsúlyozása ugyanakkor szembemegy a Bergson által megfogalmazott negatív elvvel is, amely a nevetés okát az élőben rejlő élettelen mechanizmusokban találja meg. Ritter szintén a bergsoni észelvű magyarázatok egyoldalúságát veszi célba, amikor a komikumot kettős mozgásként mutatja be a rendellenest kinyilvánító ész határán. Plessner pedig, kitágítva a vizsgálati mezőt a filozófiai antropológia területére, a sírás és a nevetés közös gyökereit kutatva azokra az ösztönös reakciókra irányítja a figyelmet, amelyekkel az ember az őt hatalmába kerítő külső provokációkra válaszol.

 • Oktató: Bartha Judit
 • Kód: BBN-ESZ-202.01
 • A teljesítés feltétele: zh vagy szemináriumi dolgozat

Neurolingvisztika

A neurolingvisztika az emberi nyelvet az agy organikus neurológiai szerkezete termékének tekinti. Ekkor érdekes kérdés, hogy a nyelvtani elvek/szabályok vajon mentálisan is reálisak-e, tehát az általuk kifejezett tulajdonság az agyi működés számára is megkülönböztetett más nyelvi tulajdonságoktól?  

Az ilyen problémák megértése feltételezi a nyelv, az agy és az elme viszonyainak vizsgálatait, és ebben a laboratóriumi kísérletes módszertan alkalmazását. Például annak kutatását, hogy milyen agyi-neurológiai alapja és háttere van az újszülöttek és csecsemők hatalmas kognitív teljesítményének, melyet az anyanyelv elsajátítása során produkálnak. Vagy milyen kapcsolat van az agy neurológiai szerkezetének sérülése, betegsége (agyvérzés, afázia, Alzheimer kór) és a beszédprodukció és értés korlátozódása között. A neurológiai sérülések és a nyelvi következményeik ismeretében belátásokhoz juthatunk az ép nyelvi rendszer agyi hátterére, funkcionálásra. Ilyen témakörökben tanulmányozunk laboratóriumi kísérleteket, azok eredményeit, köztük saját kísérleteinket is.

 • oktató: Bánréti Zoltán
 • szerda 16.30-18.00, Nyelvtudományi Kutatóközpont (Benczúr u. 33.), 206. terem
 • BBV-025.17, BMVD-025.17, gyakorlat, 4 kredit

 


Női szerzői életművek

A kurzus célja a filmi szerzőiség, és azon belül a női szerzőiség fogalmának átgondolása a filmművészetben.

A fogalom megvitatása érdekében női filmrendezők filmjeit fogjuk vizsgálni, egy-egy alkotótól több alkotást is kiemelve. A félév során megvitatandó fő kérdések: van-e értelme megkülönböztetni a női és férfi hangot a művészetben? Van-e értelme a filmeket a szerzők neme alapján elemezni? A női filmesek feminista filmeket készítenek-e? Mi a "feminista" film? Egyedi módon használják a női alkotók a filmnyelvet?

A félév során az alábbi női alkotók filmjeit fogjuk megvizsgálni alapos közös filmelemzéseken keresztül:

 • Mészáros Márta
 • Lucrecia Martel
 • Kawase Naomi
 • Angela Sanelec

A kurzus során várhatóan lesz két vagy három alkalom, amikor külföldi vendégelőadóval dolgozunk, ezek az órák teljes egészében angol nyelven fognak zajlani.

Kurzus teljesítésének követelményei:
1. Órai prezentáció: mindenkinek kell legalább egy, valamely olvasmányhoz vagy filmhez kapcsolódóan kiselőadást tartania.
2. Filmismereti tesztek: minden óra elején a feladott filmből rövid filmismereti tesztet írunk. Nem kaphat félévi jegyet, akinek nincs valamennyi filmből sikeres filmismereti tesztje.
3. Szemináriumi dolgozat: a félévi jegy megszerzése szemináriumi dolgozattal történik. A dolgozatban a félév során tárgyalt szempontok alkalmazásával egy filmet vagy szerzői életművet kell elemezni.
4. Órai munka: a félévi jegybe az órai aktivitás is beleszámít.
Nem kaphat gyakorlati jegyet az a hallgató, aki a félév során háromnál több alkalommal hiányzott (15 percnél hosszabb késés hiányzásnak számít).

 • FLMD-322.107
 • Oktató: Vincze Teréz
 • Péntek 10.45–12.15, alagsor 137. terem
 • Kurzus típusa: szeminárium

Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) előadás

E bevezető kurzus célja megismertetni a hallgatókat azzal, hogy különféle hangtani, alaktani, mondattani és jelentéstani jelenségeket megfigyelve és azokat áttekinthető adathalmazzá alakítva a nyelvészek milyen módszereket használnak a nyelv szabályszerűségeinek megállapítására, illetve hogy egyes szabályszerűségek érvényességét hogyan lehet nyelvi adatok gyűjtésével alátámasztani.

 • oktató: Baló András Márton
 • szerda 10.00-11.30, Nyelvtudományi Kutatóközpont (Benczúr u. 33.), 206. terem
 • BBV-025.15, BMVD-025.15, előadás, 4 kredit

Nyelvészeti alapozó: bevezetés a nyelvtudományba

A kurzus a nyelvtudomány fő céljait és területeit mutatja be, különös tekintettel a jelentéstan, hangtan, alaktan és a mondattan fő fogalmaira, problémáira és legjelentősebb elméleti megközelítéseire. Foglalkozik ezen kívül a nyelvi változások természetével, a nyelvi képesség lelki alapjaival, és a főbb nyelvszemléletekkel.

 • oktató: Gyuris Beáta
 • szerda, 12.00-13.30, Gólyavár A (Mária Terézia terem)
 • BBV-025.13, BMVD-025.13, előadás, 4 kredit

Nyelvpolitika a volt Jugoszláviában és utódállamaiban

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a volt Jugoszlávia nyelvi, nyelvpolitikai viszonyaival.

Az egykori délszláv államban lingua francaként használt szerbhorvát/horvátszerb nyelv sorsa az 1990-es évek elején pecsételődött meg, ugyanis a valamikori szocialista föderatív köztársaság utódállamaiban nem csupán jelentős gazdasági, politikai és társadalmi, hanem nyelvi, nyelvpolitikai változások is bekövetkeztek, amelynek eredményeképp ma már az egykori egységes nyelv helyett önálló bosnyák, horvát, montenegrói és szerb nyelvről beszélünk. A kurzus során ezt az utat járjuk be, különös tekintettel arra a sajátos etnikai, nyelv és vallási kontextusra, amelynek ismerete a folyamatok megértése szempontjából nélkülözhetetlen.

 • A kurzus nyelve: magyar
 • A kurzus kódja: BBV-145, BMVD-145
 • Helye és ideje: szerda, 12.30-14.00 óra, D. épület, 1. emelet, 103.
 • Oktató: Dudás Előd adjunktus

Nyílt tudományos ismeretek

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet által indított kurzus célja, hogy megismertesse az érdeklődőket a nyílt tudomány (Open Science) koncepciójával és a kutatásmódszertan 21. század elején zajló változásaival. A kurzus a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a European Open Science Cloud (EOSC) együttműködésével valósul meg.

A félév témái:

 • Bevezetés a nyílt tudományba
 • Publikációs gyakorlati ismeretek
 • Open access publikálás
 • Kutatási adatok kezelése, FAIR-alapelvek
 • Kutatásértékelési rendszerek
 • European Open Science Cloud (EOSC)
 • Általános kutatástámogatási szolgáltatások

 

 • Oktató: Lencsés Ákos
 • Tárgykód: BMVD-044
 • Időpont és helyszín: Páros heteken csütörtökön 14.30-16.00, MUK 6-8. -102.

ÓIND IRODALOMTÖRTÉNET

Az előadás a klasszikus indiai, szanszkrit és prákrit nyelvű szépirodalommal, a kāvyával foglalkozik, és időrendben az előző félév hasonló tematikájú kurzusát folytatja.

Néhány érintett téma és szerző: dráma (Kālidāsa, Śūdraka, Caturbhāṇī, Viśākhadatta, Bhavabhūti, Bhaṭṭa Jayanta), eposz (Bhāravi, Māgha, Bhaṭṭi, Abhinanda), próza (Subandhu, Bāṇa, Daṇḍin), elbeszélések (Dāmodaragupta, Śukasaptati), antológiák, líra (Jayadeva). A tárgyalt művek többsége magyarul nem, csak angol fordításban olvasható, ezért a kurzus elvégzéséhez angol nyelvtudás szükséges.

 • oktató: Dezső Csaba
 • kód: BBN-IND-261 
 • időpont és helyszín: hétfő 11:00–11:45; Ifjúsági ép. I. em. 101.

Pszicholingvisztika

Az előadás célja: A pszicholingvisztika kialakulásának, előzményeinek, kutatási területeinek bemutatása.

 

Az előadás tartalma: Részletesen tárgyalt területek: az agy, felépítése, agyműködési elméletek. A beszédprodukció folyamata: modellek, vizsgálati lehetőségek. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamata: hipotézisek, modellek, az egyes szintek működése, kísérleti megközelítés, a percepciós bázis. A mentális lexikon felépítése, a lexikális hozzáférés. Az anyanyelv-elsajátítás elméleti kérdései, szakaszai, általános és magyar nyelvi sajátosságok.

 • Kód: OT-MAGY-181, BBN-MNY11-291(előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Bóna Judit docens (bona.judit@btk.elte.hu)

 


Politikai filozófia a kezdetektől a 16. századig

Az előadás címben jelzett téma főbb mozzanatait tekinti át, kitér az ajánlott olvasmányokra, a középkori skolasztika esetében magyarra le nem fordított szövegekre is. Az értékelés – kizárólag a kötelező anyag alapján – szóbeli vizsga nyomán történik. A vizsga alapjául szolgáló kötelező olvasmányok hozzáférhetőek lesznek a kurzus Canvas-felületén.

 • Előadó: Molnár Péter
 • Hétfő 12:00-13:30
 • BBV-020.001, BMVD-020.001

Portugália és a portugál nyelvű országok természet- és társadalomföldrajza

 • Kód: BBN-POR11-141  
 • Oktató: Dr. Rákóczi István

​​​​​A kurzus témái:

 • Portugália morfológiai adottságai
 • A természetföldrajzi alapok
 • A Mediterráneum medencéje és az Atlantikum ún. gazdasági-földrajzi komplexumának eltérő hatásai
 • A gazdaságföldrajzi és demográfiai adatok, összefüggések, trendek Portugáliában
 • Brazília sajátságos jegyei a dél-amerikai kontinensen belül: régiók Brazíliája. Angola és Mozambik
 • Kelet-Timor, Macau
 • A portugál diaszpóra szerte a világban

Portugália és a portugál világ története

A XV–XVI. századi tengerjáró, terjeszkedő  Portugália kereskedelmi gyarmatbirodalma és kolonizációja három kontinensen zajlott. A fűszer és a cukorbirodalom után az ún. III. vagy afrikai gyarmatbirodalom a XIX. században új lendületet adott a kolonializmusnak, majd hatással volt a modern Portugália intézményeire és struktúrájára a dekolonizáció is. A kurzus célja az, hogy aktualizálja e területen az ismereteket: az atlanti- és indiai-óceáni hajózások és a kereskedelmi behatolás vonatkozásában és egyben felvázolja a kolonizáció régió specifikus vonásait klasszikus alapművek segítségével. Brazília modernkori történelme külön figyelmet kap.

 • Kód: BBN-POR22-134
 • Oktató: Dr. Rákóczi István

Research in applied linguistics

What is applied linguistics? This is a knotty question: even experts’ opinion differs on its scope and tasks. The course provides a brief overview about the variety of topics and research questions of applied linguistics, with a deep insight into the methods and results of some subfields, such as speech sciences and applied onomastics.

The course presents the applications of research results in phonetics and psycholinguistics in teaching methodology, speech-language pathology, speech and language technology, translation, and in everyday life. It covers areas such as research methodology in speech sciences, atypical first language acquisition, assessment and treatment of speech and language disorders, elderly speech and language symptoms of dementia, bilingualism and foreign language learning, interpreting and translation, written language acquisition, and applications in speech- and language technology. It also deals with applied linguistic topics regarding proper names: legal regulation of their use (e.g. name-giving, name changes, names of married people), translation of proper names, stereotypes and prejudices based on names etc. No preliminary linguistic knowledge is needed.

 
 • Code: BA-ERA-IHLFUS-S-03 (seminar, 6 credit)
 • Teachers: Dr. Bóna, Judit associate professor (bona.judit@btk.elte.hu), Dr. Sliz, Marianna Ilona associate professor (sliz.marianna@btk.elte.hu)

Római építészet: Középületek

A kurzus célja, hogy a BA-s és MA-s hallgatók számára betekintést nyújtson a római kori építészet tárgykörébe.

A bevezető órákon a témáról rendelkezésre álló írott, képi és tárgyi források kerülnek bemutatásra, majd a római építőipar szervezetét és a tervezés folyamatát ismertetjük. A kurzus óráinak fő anyagát az egyes épülettípusok kialakulásának és fejlődésének áttekintése adja, név szerint: 1. a római forum és épületei, 2. basilica, 3. macellum, 4. színház, 5. amphitheatrum, 6. fürdő valamint 7. diadalív. A kurzus szóbeli vizsgával zárul.

 • Előadó: dr. Dobosi Linda
 • Kurzuskódok: REG-2020.A103; REG-220.R103; REGD-SP231.AR103
 • Időpont: Csütörtök 11:30-13:00
 • Helyszín: B ép. alagsor 133. Olvasóterem (BB—1-133-03-45)

Spártától Darfurig. Fejezetek a népirtások világtörténetéből

Az előadás célja a modern kori genocídiumok előzményeinek és történetének összehasonlító bemutatása, valamint a témakörrel kapcsolatos alapvető értelmezési trendek, elméletek és viták megismerése.

A  bevezető  előadást  és  időrendi  áttekintést regionális  és  tematikus esettanulmányok  követik,  amelyek során  a  tényanyag  és  válogatott  források  megismerése mellett olyan történelmi  problémákat elemzünk,  mint a modern  népirtások eredete  és összefüggései korábbi  történelmi  kataklizmákkal,  etnikai  konfliktusok, a    modern antiszemitizmus  és  rasszizmus,  az  első  világháború  következményei  és  a  nácizmus felemelkedése,  az extrém nacionalizmus, abirodalmi gondolat és  az  etnikai tisztogatások összefüggései,  az  út  a  faji  háborútól  az  iparszerű  tömeggyilkosságig,  az  elkövetők,  az úgynevezett kívülállók és az áldozatok nézőpontjai, a felelősségre vonás és a nemzetközi dimenziók, valaminta népirtásokmegelőzésének problematikája.

 • Csősz László
 • BBN-HEB11-401.19
 • K:17:00-18:30(oktatóterem belső (SOA) (EK-0-F020)
 •  

Szóbeli bántalmazás

A kurzus során megtanuljuk felismerni a szóbeli bántalmazás fajtáit, és megtanuljuk kezelni a helyzeteket, amelyekben ilyesmivel találkozunk.
 • Oktató: dr. Borbás Gabriella Dóra PhD, adjunktus
 • BBN-MNY11-317:9, BBV-060:20
 • Hétfő 14.00—15.30 óráig
 • ELTE BTK MúK D épület fszt. 21.

Megajánlott jegy lehetőségével, előfeltétel nincs, bármely egyetemről, karról lehet jönni.

Jegyszerzés: 2 db hatoldalas nyelvi gyűjteménnyel: a verbális agresszió kategóriái és az agressziót kísérő további nyelvi jelenségek körében (ezek pontosítása: szeptember elején).

Tematika

 • A szóbeli bántalmazás 47 kategóriája
 • Az egyes szóbeli bántalmazásos kategóriák nyelvi megfogalmazásai. Miket mondanak, akik viccnek akarnak beállítani egy bántást, és miket mondanak azután, hogy ezt lelepleztük? Miket mondanak, akik féltésnek álcáznak bántalmazást; akik úgy állítják be, hogy valamire rosszul emlékszünk? Stb.
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal bagatellizálják ismerősök, ha próbáljuk megfogalmazni valaki bántásait?
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal mentegetik ismerősök a bántalmazónkat?
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal mentegetjük mi magunk a bántalmazónkat?
 • Az együttműködő és az uraló kommunikáció.
 • A verbális agresszió szándékos.
 • Az áldozathibáztatás.
 • Agresszió, passzív agresszió.
 • A bántalmazó kapcsolat dinamikája, projekció.
 • Stockholm-szindróma, kognitív disszonancia.
 • A fájdalom szerepe, a mentális hierarchia létrehozásának szerepe.
 • Tévhitek a bántalmazóról/a bántalmazó kapcsolatról.
 • Szóbeli bántalmazás: munkahely, szülő-gyermek kapcsolat, párkapcsolat, baráti kapcsolat.
 • Kívülről hogyan ismerhető fel egy bántalmazó kapcsolat? Hogyan tudunk segíteni?
 • Gyakran a bántalmazott tűnik bántalmazónak, a bántalmazó pedig egy vidám, humoros, intelligens embernek. Gyakran terapeuták sem ismerik fel a dinamikát.
 • Honnan tudom, hogy bántanak?
 • Nincs fizikai bántalmazás verbális nélkül.
 • A társadalom bagatellizálja/tagadja a verbális agresszió egyes megjelenéseit/romboló erejének nagyságát.
 • Hogyan tudom megelőzni, hogy manipuláljanak?

Orientáló irodalmak

Borbás Gabriella Dóra 2020. A verbális agresszió kevésbé nyilvánvaló esetei és leleplezésük. In: TNTeF 10. évf. (2) 25–98. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/tntef/article/view/34164/33310

Evans, Patricia 1996/2012. Szavakkal verve. Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. Budapest. Háttér Kiadó–NANE Egyesület.

A verbális agresszió társadalmi szalonképessége és az agresszióindexek. In: TNTeF 11. évf. (2) 2021. 109–131.  https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/tntef/article/view/43614/42653


SZÖVEGTAN ÉS STILISZTIKA

Az előadás célja: A szövegek nyelvi szerveződésének és működésének bemutatása a megértett beszédhelyzetben dinamikusan alakuló jelentésképzés szempontjából, amelynek keretében a stílus a szövegek létrehozásának és megértésének integráns részeként nyer értelmezést.

 

Az előadás tartalma: A szöveg fogalomértelmezésének kérdései. A szöveg a nyelvi interakcióban: adaptáció, figyelemirányítás, kontextualizáció. A protoszövegek és a szövegtípusok, műfajok. A szövegértelem makroszintje: szövegvilág és nézőpont. A szövegértelem mikroszintje: lehorgonyzás, deixis és koreferencia. A szövegértelem mezoszintje: fogalmi séma és topikfolytonosság. A stílus fogalomértelmezésének kérdései. A stílus a nyelvi interakcióban: stílustulajdonítás, stílusminta, stílusérték, stílushatás. A stílus szociokulturális tényezői és tipikus együttállásaik. A nyelvi konstrukciók stilisztikai potenciálja, az alakzatok és a trópusok.

 • Kód: OT-MAGY-171, BBN-MAM11-284 (előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Tátrai Szilárd docens (tatrai.szilard@btk.elte.hu)

TÁRSADALMI-NEMZETI KÉRDÉSEK A KELET-EURÓPAI REGÉNYBEN

A kurzus a történet- és az irodalomtudomány látásmódját ütköztetve az egyén szemével láttatja Európa keleti felének 19-20. századi társadalmi és nemzeti problémáit (földkérdés, proletarizálódás, az elitek elidegenedése, falu és város ellentéte, etnikai többség és kisebbség viszonya, spontán és erőszakos asszimiláció, etnikai konfliktusok) közép- és délkelet-európai szerzők klasszikus vagy elfeledett művei alapján.

 • BMVD-135:16 (kollokvium: írásbeli)
 • max. 15 fő
 • Oktató: Ábrahám Barna

Test és lélek az antik filozófiában

Az ókori görög filozófiában a 6. századtól a lelket (pszükhé) tekintették az életfunkciók letéteményesének, a megismerés központjának, valamint a morális felelősség hordozójának. A szemináriumon a klasszikus kori, hellenisztikus és késő antik lélekelméletek közül vizsgálunk meg néhányat: Platón elméletét, mely szerint a lélek a testtől fajtájában különböző, önálló létező, Arisztotelész teóriáját, mely a lelket a test formája vagy teljesültsége gyanánt elemzi, a sztoikusok és epikureusok korporealista lélekfilozófiáját, valamint az újplatonikus Plótinosz teóriáját, mely részletesen kibontja a lélek testetlenségének metafizikai következményeit.

A test és lélek viszonyának kapcsán olyan speciálisabb témák is szóba kerülnek, mint az érzékelés, az emlékezet, az emóciók, vagy az a kérdés, hogy miként mozgatja a lélek a testet. A szeminárium résztvevőinek a félév során 5 témához rövid esszét kell írniuk 3-500 szó terjedelemben, valamint önálló 2 kérdést/problémafelvetést megfogalmazniuk. Egy további, hasonló terjedelmű dolgozat a BA hallgatók esetében egy magyar nyelvű, az MA hallgatók esetében egy angol nyelvű cikk vagy könyvfejezet tömör összefoglalása (az oktatóval egyeztetendő).

 • Előadó: Bene László
 • Csütörtök 10:00-11:30
 • BBV-020.026, BMVD-020.027

Tudományos és kulturális menedzsment

A tantárgy célja, hogy betekintést adjon a szervezés és menedzselés elméleti és gyakorlati kérdéseibe. Ehhez kapcsolódóan egyrészt előtérbe kerül az egyén önértékelése, önmenedzselése a munkaerőpiacon (állásinterjú, önéletrajz, motivációs levél, időmenedzsment, prezentálás stb.) és a pályázatok és projektek témakörében. Másrészt az előadás kitér az arculatépítés, a marketing és a design kérdésköreire, valamint ezekhez kapcsolódóan folyamatosan reflektál a kommunikáció jelentőségére.

 • Kód: BMA-ANYD21-101, BMA-MAGD21-NY-101 (előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Kuna Ágnes adjunktus (kuna.agnes@btk.elte.hu)

Az Újkori és Jelenkori Filozófia Tanszékkurzusai

 • UllmannTamás: Kortárs filozófia, BBV-020.49, MBVD-020.49 (hétfő 14:00-15:30, I ép. 221)
 • Szalai Judit: Elmefilozófia, BBV-020.50, BMVD-020.50 (hétfő 12:00-13:30, I ép. 228)
 • Mráz Attila: Politikai filozófia, BBV-020.51, BMVD-020.51 (kedd 14:00-15:30, I ép. I ép. 221)
 • Forczek Ákos: Az ifjú Marx, BBV-020.52, BMVD-020.52 (hétfő 14:00-15:30, I ép. 129)

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway

Virginia Woolf mostanra klasszikussá vált Mrs. Dalloway (1925) című regényének olvasása megidézi az 1910-es években alakuló Bloomsbury-kör avantgárd esztétikáját, az angol írónő alkotói pályáját, feminista elképzeléseit, filozófiai, képzőművészeti ihletésű modernista regényteóriáját és -praxisát (tudatfolyam-ábrázolás, impresszionista „képiség”, költői szimbolizmus és formalizmus), valamint műve intertextuális továbbélését napjainkban.

 • Oktató: Bartha Judit
 • Kód: BBN-ESZ-251:29
 • A teljesítés feltétele: írásbeli vizsga

Mozart és az opera seria

A kurzus Wolfgang Amadeus Mozart az ún.  opera seria  műfajához tartozó műveit vizsgálja a Mozart-életmű színház- és kultúrtörténeti kontextusában.

A kurzus első blokkja a XVIII. századi itáliai komoly opera, az  opera seria  műfaji sajátosságait és jelentőségét, valamint a Mozart-életműben betöltött szerepét és annak változó megítélését tárgyalja. A zenetörténeti bevezetőt követően térünk ki a konkrét operák elemzésére ( Mitridate, Idomeneo ,  Titus kegyelme ), majd arra, hogy a kortárs rendezői színháznak és operajátszásnak milyen specifikus kihívásokkal kell e művek színpadra állításakor megbirkóznia.

A kurzus elvégzéséhez zenei előképzettség nem szükséges. A kurzus során használt szakirodalom, zene- és videóanyag Google Drive mappán keresztül elérhető lesz.

 • (BBN-ESZ-402:145)
 • Helyszín: Múzeum körút 6–8., földszint, 039-es terem
 • Időpont: hétfő, 14:15-15:45
 • Oktató: Gyárfás Orsolya