Minorjelentkezés az Ókortudományi Intézetben

2019.06.17.
Minorjelentkezés az Ókortudományi Intézetben
Az Ókortudomány Intézet ismét meg­hir­de­ti évek óta si­ke­res minor (BA) kép­zé­se­it, valamint két új minort is bevezet. A minorokra az ókor iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek. Az új tanegységlisták az Intézet weboldalán érhetőek el. Érdeklődni személyesen az Intézet titkárságán (B épület 103.) és az illetékes tanszékeken (F épület II. emelete), e-mailben a vallastudomany@btk.elte.hu címen lehet.

Bibliatudomány

A bibliatudomány minor bevezetést nyújt a zsidó és a keresztény szent iratok ke­letkezés-, értelmezés- és kul­túr­tör­té­ne­té­be a bibliai nyelvek ismeretével nem ren­delkező hallgatóknak is. Aki a minort bib­liai nyelv(ek) tanulásával végzi el, a Heb­raisztika MA is nyitva áll előtte. A kép­zés iro­dal­mi, tör­té­ne­ti, kul­túr- és mű­vé­szet­­tör­té­ne­ti ta­nul­má­nyok ki­egé­szí­té­se­ként szol­gál, de a val­lás­tu­do­mány mes­ter­szak elő­ké­­szí­té­sé­ül is al­kal­mas.

Tanegységlista

Hebraisztika

A hebraisztika minort azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a zsidó történelem, irodalom és kultúra iránt, valamint a Biblia eredeti nyelven való olvasása mellett szívesen megismernék Izrael állam mai, modern héber nyelvét is. A minort választók a kis tanszékek műhelyvilágának atmoszféráját is megismerhetik, ahol a személyes mentorálás és az összetartó hallgatói-oktatói közösség az alkotói és a szakmai kibontakozást is elősegíti.

Tanegységlista

Judaisztika

A judaisztika minor bevezetést ad a zsidóság múltjába és jelenébe. Olyan hallgatók jelentkezését várják, akik érdeklődnek a zsidó vallás, kultúra, történelem és a zsidó nyelvek iránt.

Tanegységlista

Vallástudomány

A Val­lás­tu­do­má­ny minor alapvető át­te­­ki­ntést ad a vi­lág­vallásokról és a val­lás­tu­­domány leg­fon­tosabb témaköreiről. A vég­­­zettek eli­ga­zodnak a sokszínű vi­lág vallási kér­dé­seiben. A képzés iro­dal­mi, tör­té­­ne­ti, kul­túr- és mű­vé­­szet­tör­té­ne­ti ta­nul­má­­nyok ki­egé­szí­té­seként szol­gál, de a val­­lás­tu­do­mány mes­ter­szak elő­ké­­szí­té­sé­ül is al­kal­mas.

Tanegységlista

Új diszciplináris minorok

A két új minort egyelőre nem lehet felvenni minorként, de az óráikat előfeltétel nélkül bárki felveheti, így a hivatalos felvétel nélkül is nyugodtan elvégezhetőek az első két félév órái.

Antik kultúra

A klasszika-filológia szak­irány­hoz képest erősen csökkentett nyel­vi követelményű minor az ókori gö­rög és római kultúráról nyújt átfogó ké­pet. 

Tanegységlista

 

Ókori közel-keleti kultúrák

A mi­nor az ókori Egyiptom, Mezopotámia és Izrael történetét, vallás-, művelődés- és mű­vészettörténetét, irodalmát mutatja be, kö­telező nyelvi tanegységek nélkül.

Tanegységlista