Szép magyar beszéd verseny

2020.07.14.
Szép magyar beszéd verseny
Az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék meghirdeti a Szép magyar beszéd verseny ELTE-s fordulóját, melyre szeptember 21-ig bármelyik kar hallgatója nevezhet.

A felsőoktatási intézmények Kazinczyról elnevezett, idén 79. alkalommal megrendezett versenyének célja az anyanyelvi nevelés és a beszédkultúra fejlesztése. A verseny ELTE-s fordulójának helyezettjei könyvjutalomban részesülnek, valamint a legjobbak képviselhetik egyetemünket az országos döntőn.

A versenyzőknek két, 1-1 gépelt oldalnyi, 2-3 percnél nem hosszabb, magyar szerzőtől származó 20–21. századi esszé- vagy szépprózai szöveget kell felolvasniuk. Az egyik szöveget szabadon vá­lasztják, ennek felolvasására előzetesen felkészülhetnek (a szöveg nem lehet fordítás, és nem tartalmazhat sok párbeszédes részt). A másikat a verseny helyszínén kapják meg, s 20 perc felkészülési idő után olvassák fel. A verseny nap­ján az indulók sorszámot húznak a helyszínen. A sorszámhúzásra hozzák ma­gukkal a szabadon vá­lasztott szöveget 6 példányban, a forrás pontos feltüntetésével!

A verseny időpontja: 2020. szeptember 24. 16:00.

Helyszín: Múzeum krt. 4/A, −150-es terem

Jelentkezni lehet e-mailben a bona.judit@btk.elte.hu címen. Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 21.

Szempontok a felkészüléshez

Egy szöveg helyes interpretációja mindig tükrözi a szöveg megértését, és egyben elősegíti, hogy a hallgató is biztosan megértse azt. Felolvasáskor alapkövetelmény, hogy az olvasás az élőbeszéd hangzására hasonlítson, ne legyen mesterkélt, a felolvasó ne változtassa meg természetes hangfekvését. Mindig tartsuk szem előtt azt is, hogy egy szöveg interpretálásakor soha nem a felolvasó hangjának kell megszólalnia, hanem a szövegnek magának.

A helyes meghangosításhoz elengedhetetlenek az alább felsorolt követelmények:

  • a felolvasott szöveg értése és megértetése;
  • hibátlan olvasás;
  • tiszta artikuláció, azaz a beszédhangok helyes képzése;
  • a szövegnek megfelelő hangvétel;
  • az adott körülmények között megfelelő hangerő;
  • a szöveg kívánt tagolása beszédszakaszokra, megnyilatkozásokra, szövegegységekre, tekintettel a közléstartalomra és a grammatikai szerkesztettségre;
  • jó légzéstechnika;
  • a kiejtési szabályok megtartása, a hangkapcsolatok helyes ejtése;
  • a szupraszegmentális eszközök (hangsúlyozás, beszéddallam, szünet, tempó, ritmus, hangszínezet, hangerő stb.) adekvát alkalmazása;
  • a közismert idegen szavak, nevek helyes ejtése.