Történelemtudományi Doktori Iskola

Kelet-európai történelem Doktori Program

A program a Történelemtudományok Doktori Iskola megalakulásától kezdve, 1993 óta folyamatosan oktat doktoranduszokat. A magyar felsőoktatásban jelentkező reformkísérletek és a politikai rendszerváltás nyomán új perspektívába került az összehasonlító történeti elemzés, amely nagyban segíti Kelet-Európa bonyolult történeti fejlődésének feltárását. A régió a maga rendkívül változatos nemzeti, vallási, társadalmi, gazdasági stb. viszonyaival és adottságaival sajátos hatást gyakorol a világrendszer mozgásaira és a magyar fejlődésre egyaránt. A program egyik elsődleges célja, hogy a felnövekvő szakmai utánpótláson keresztül be- illetve visszakapcsolja a magyar történetírást a térségünkkel foglalkozó nemzetközi történeti kutatásokba. Szintén fontos törekvése, hogy a hazai történetírás figyelmét is felkeltse a térség története iránt és ezzel új kutatási irányultságot, fejlődési lehetőséget kínáljon neki. A program doktoranduszai az oktatókkal együtt részt vesznek a kelet-európai országok nemzeti történetírásaival folytatott eszmecserékben és szakmai kapcsolattartásban. Olyan gazdasági, társadalmi-történeti tudásra tehetnek szert doktoranduszaink, amelyek számos szakmai területen segíthetik elhelyezkedésüket.

Kelet-Európa gazdag történelmi múltja kimeríthetetlen lehetőségekkel rendelkezik a térséggel tudományos igénnyel foglalkozni kívánó doktoranduszok számára. A program egyformán támogatja a már jelentős hazai vagy külföldi múlttal rendelkező történeti kutatások folytatását, de nyitott az új, egyedi jelenségek kutatásának befogadására is. Tekintve, hogy a program eszmei alapvetése a hagyományos nemzeti történetírások kereteiből való kilépés, kiemelt figyelemmel kezeli az összehasonlító történetírás minden lehetséges területét. Preferált témái: Kelet-Európa politika-, gazdaság- és társadalom történetének vizsgálata a 18–20. században, soknemzetiségű birodalmak és nemzetállamok, nemzettéválás, államszocializmus, rendszerváltások, Oroszország és a Szovjetunió története, nemzeti történelem és historiográfia, kelet-európai eszmetörténet stb. 

A program és szakmai háttereként a Kelet-Európa Története Tanszék oktatói gazdag kapcsolatrendszerrel rendelkeznek a nemzetközi egyetemi és akadémiai kutatócentrumok hasonló tudósköreivel. A program és a tanszék ugyanakkor műhelyként is működik, az itt tanuló doktoranduszok aktív alakítói és résztvevői az itt folyó szakmai munkának. Ennek az inspiratív és termékeny együttműködésnek eredménye a „Kelet-európai Tanulmányok” (Studia Europae Orientalis) és “Kelet-európai Monográfiák” című könyvsorozatok, amelyekből eddig 13 kötet jelent meg. A sorozat kötetei elektronikusan elérhetők az ELTE EDIT rendszerén keresztül.

A program (megbízott) vezetője:

Bagi Dániel DSc, egytemi tanár
1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.  2.em. 236.
E-mail: bagi.daniel@btk.elte.hu

A program oktatói:

  • Ághné Ring Éva CSc, c. egyetemi tanár
  • Bartha Eszter PhD, egyetemi docens
  • Juhász József CSc, egyetemi docens
  • Krausz Tamás DSc, professor emeritus
  • Mészáros Andor Ákos PhD, egyetemi docens
  • Szvák Gyula DSc, professor emeritus

A doktoranduszok évi átlagos száma: 3-4 fő

Tanegységlista 2016 őszéig  | Tanegységlista 2016 őszétől