Doktori felvételi

Doktori felvételi
Ezen az oldalon olvasható az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar tájékoztatója a 2020/2021-as tanévre doktori képzésre felvételi jelentkezésüket benyújtó pályázók részére.

A doktori képzés doktori iskolákban, illetve azok doktori oktatási programjain folyik. Az ELTE BTK-n bölcsészettudomány tudományterületen 4 doktori iskola működik, amelyek 76 doktori oktatási program keretében készítik fel a PhD-hallgatókat a doktori (PhD) fokozat megszerzésére.

Elérhetőség, felvételi információ

ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Iroda

Cím:1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A
Tel.: (36) 1 485-5200/5183
E-mail: kincsi.katalin@btk.elte.hu

Ügyfélfogadási rend felvételi ügyekben (2020. március 16. és április 24.. között)

 • Hétfő, szerda: 9:00-12:00; 13:00-16:00.
 • Péntek: 9:00-12:00.

A Hivatal kedden és csütörtökön nem fogad ügyfeleket.

2020. május 20-tól 24-éig a Hivatal minden nap fogadja a jelentkezési dokumentációt.

Az ELTE BTK doktori iskolái

 • Filozófiatudományi Doktori Iskola
 • Irodalomtudományi Doktori Iskola
 • Nyelvtudományi Doktori Iskola
 • Történelemtudományi Doktori Iskola

A jelentkezés általános feltételei

 • Legalább jó rendű egyetemi, vagy azzal azonos értékű diploma.
 • Közepes rendű diploma esetében a diploma megszerzését követően leghamarabb 3 év múlva lehet csak jelentkezést benyújtani.
 • Egy államilag elismert középfokú (B2) „C” típusú (komplex) nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű nyelvvizsga dokumentum. A megfelelő szintű nyelvvizsga igazolása hiányában a jelentkezést nem lehet benyújtani.
 • Doktori képzésre olyan hallgató nem nyújthat be jelentkezést, aki ugyanazon szakon még nem fejezte be a tanulmányait az alapképzésben (legkésőbb 2020. július 3-ig nem teszi le a szakzáróvizsgáját).
 • Benyújthatja jelentkezését az a pályázó is, aki a felvételi vizsga időpontjáig még nem tette le szakzáróvizsgáját, de azt legkésőbb 2020. július 3-ig teljesíti. A Doktori és Tudományszervezési Irodában 2020. július 17-ig be kell mutatni az eredeti diplomát, és igazolni, hogy a diploma legalább jó rendű. Ennek elmaradása esetén nem lehet beiratkozni, és újra kell felvételizni a következő évi felvételi eljárásban.
 • Nem nyújthatja be a jelentkezését az, aki a választott doktori oktatási programhoz kapcsolódó újabb diploma megszerzésére irányuló MA képzésben nem teszi le a szakzáróvizsgáját 2020. július 3-ig.
 • Az egyes doktori iskolák és doktori programok külön feltételeket írhatnak elő (pl. szakos diploma, nyelvtudás) - ld. alább.

A két példányban kitöltött jelentkezési laphoz az alábbiakat kell csatolni:

 • Egyetemi vagy azzal egyenértékű diploma hiteles fénymásolata.
 • Ha a diploma nem tartalmaz minősítést, az oklevélmellékletet is csatolni kell.
 • Amennyiben a jelentkező egyetemi oklevelét külföldön szerezte – angol, német, francia nyelven kiállított dokumentum kivételével – a jelentkezéshez az eredeti oklevél másolata mellett annak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által készített hiteles fordítását is mellékelnie kell.
 • Ha a jelentkező a felvételhez szükséges végzettségét nem a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt (továbbiakban Lisszaboni Egyezmény) magára nézve kötelezőnek elismerő államban (ezek listája) vagy a kedvezménytörvény hatálya alá nem tartozó államban szerezte, az Egyetem a külföldi oklevél által tanúsított végzettségi szint elismerésére ekvivalencia vizsgálatot indít az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központjánál a diploma megfelelőségét illetően, a doktori felvételi eljárás szempontjából.
 • legalább középfokú (B2) „C” típusú (komplex) államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű bizonyítvány fénymásolata. Külföldön szerzett nyelvvizsgához, vagy nyelvvizsgaként benyújtott dokumentumhoz mellékelni kell a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (www.nyak.hu) írásbeli állásfoglalását arról, hogy az adott nyelvvizsga Magyarországon középfokú komplex nyelvvizsgának megfeleltethető.
 • szakmai önéletrajz (a pályázó által aláírva),
 • a pályázó publikációs jegyzéke (lehetőleg az MTMT-be feltöltve) – ha van,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány / külföldi állampolgárok esetében egyéb hivatalos szerv igazolása arról, hogy a pályázó nem áll büntetőeljárás alatt,
 • leendő témavezető által ellenjegyzett témavázlat magyar nyelven (minimum 3-4 oldal terjedelemben),
 • egy, a jelentkező értesítési címére megcímzett, és az érvényben lévő postai díjszabás alapján elsőbbségi küldeményként felbélyegzett boríték,
 • csatolható kiemelkedő szakemberek ajánlása is,
 • az eljárási díj befizetéséről szóló igazolás.

A doktori iskolák/oktatási programok egyéb csatolandó dokumentumokat is kérhetnek (pl. szakdolgozat, publikáció). Erről a 2020. március 16-tól nyilvánosságra kerülő dokumentumból tájékozódhatnak.

Letölthető jelentkezési lap | A doktori programok által meghatározott különfeltételek

Jelentkezési határidő

A jelentkezéseket 2020. március 16. reggel 9 óra és április 24. déli 12 óra között lehet benyújtani személyesen az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Irodában, illetve postázni a Hivatal címére.

Eljárási díj befizetése

A felvételi eljárás díja: 9000 Ft, amelyet átutalással kell befizetni.

Az átutaláshoz szükséges banki információk:

 • Az utalás kedvezményezettje: Eötvös Loránd Tudományegyetem
 • Az utalás célbankszámlaszáma: 10032000-01426201-00000000
 • IBAN: HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000
 • SWIFT: MANEHUHB
 • BIC: HUSTHUHB
 • Devizanem: HUF
 • Közlemény: FELVI-BTKPHD C104 C10401/16<felvételiző neve>
 • Összeg: 9000 HUF

Kérjük az átutalás közleményét pontosan megadni, ellenkező esetben az összeg pontos érkeztetése nem biztosítható!

Amennyiben a felvételi eljárás díja a fent megadott határidőig nem érkezik meg, az ELTE BTK Doktori és Tudományszervezési Irodája nem fogadja el a jelentkezést.

 Jelentkezni lehet:

 • magyar állami ösztöndíjas teljes idejű nappali munkarendű szervezett képzésre,
 • önköltséges teljes idejű nappali munkarendű szervezett képzésre.

Jelentkezni csak az Országos Doktori Tanács honlapján (www.doktori.hu) meghirdetett témákra lehet, a témavezető megjelölésével.

A jelentkező az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzési formát is megjelölheti a jelentkezési lapon.

A jelentkező több oktatási programra is benyújthatja a jelentkezését. A jelentkezési dokumentációt és az eljárási díjat ebben az esetben annyiszor kell benyújtani, illetve befizetni, ahány programra pályázik.

Több oktatási programra jelentkező hallgatónak a jelentkezéskor meg kell jelölnie a kívánt jelentkezési sorrendet, amelyet később módosítani nem lehet.

 Várható keretszám

A Bölcsészettudományi Karon folyó doktori képzésben összesen: ca. 120 fő (állami ösztöndíjas, nappali munkarendű, szervezett képzésben), 200-260 fő (önköltséges, nappali munkarendű, szervezett képzésben és egyéni képzésben).

Doktori képzés

 • A teljes idejű doktori képzés nappali munkarend szerint heti öt napból álló tanítási hét keretében, munkanapokon zajlik.
 • A doktori képzés hossza: 4 év (8 szemeszter), abszolutóriummal zárul. Az abszolutórium megszerzése után a hallgatónak további 1 éve van a doktori értekezés leadására.
 • A doktori képzés során a hallgatónak 240 kreditet kell összegyűjtenie.
 • A doktori képzés két fő részből tevődik össze: Az első és második év (1-4 szemeszter) a képzési és kutatási szakasz. A képzés során a hallgató kurzusokon vesz részt, melyek célja a kutatási témában való elmélyedés és a kutatás módszerek elsajátítása, a tudományos karrierre való felkészülés.
 • A negyedik aktív szemeszter végén a hallgatónak komplex vizsgát kell tenniük, mely során számot adnak tudásukról és kutatásaik előrehaladtáról.
 • A sikeres komplex vizsga feltétele a kutatási és disszertációs szakasz (5-8. szemeszter) megkezdésének. Ebben szakaszban a hallgató elvégzi a doktori fokozat megszerzéséhez szükséges tudományos tevékenységet. A komplex vizsga sikeres teljesítése után három éve van a hallgatónak a doktori értekezés benyújtására.
A képzési tervek megtekinthetők itt.

Ösztöndíj / önköltség

Állami ösztöndíjas képzési helyre a magyar állam és az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárai pályázhatnak. Az ösztöndíj összege az első két évben 140.000 Ft/hó. Az ösztöndíj összege a kutatási és disszertációs szakaszban: 180.000 Ft/hó.

Az önköltség összege magyar állampolgárok, valamint az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államok állampolgárainak és határon túli magyar hallgatók számára 130.000 Ft/félév. Az Európai Gazdasági Térséghez nem tartozó államok állampolgárai által fizetendő költségtérítési díj összege 2200 Euro félévenként. 

Önköltséges hallgató állami ösztöndíjat csak akkor kaphat, ha a doktori iskolában felszabadul egy ösztöndíjas hely, és az önköltséges hallgató sikeresen pályázik erre a felszabaduló helyre a doktori iskola belső pályázatán.

Munkavállalás

Magyar állami ösztöndíjas hallgató az aktív hallgatói időszakokban a képzés ideje alatt nem létesíthet más foglalkoztatónál munkavégzésre irányuló jogviszonyt.

A dékán engedélyezheti részmunkaidős (legfeljebb a törvényes munkaidő fele) foglalkoztatást más foglalkoztatónál a magyar állami ösztöndíjas hallgató számára, ha a munkavállalás a doktori képzés képzési tervét képező szakmai gyakorlat, vagy a doktorandusz képzését folytató kutatóhely részvételével folyó kutatási vagy egyéb szakmai együttműködés keretében zajlik.

Felvételi vizsga

A felvételi vizsgák 2020. május 18. és június 6. között lesznek, a felvételi szóbeli meghallgatásból áll.

A felvételi rangsorolás szempontjai különösen:

 • általános szakmai tájékozottság és elkötelezettség,
 • saját szakterület (disszertációs téma) ismerete,
 • disszertációs téma tudományos időszerűsége, összetettsége,
 • a téma illeszkedése és megvalósíthatósága a doktori oktatási program keretein belül,
 • tervezett kutatás aránya, újító mértéke, várható eredmények jelentősége,
 • több idegen nyelv ismerete,
 • korábbi egyetemi tanulmányi előmenetel,
 • korábbi tudományos, illetve kutatómunka során felmutatott eredmények,
 • felsőoktatási oktatói feladatok ellátására való alkalmasság,
 • önálló tudományos kutatói tevékenységre való alkalmasság.

A felvételi vizsga pontos idejéről és helyéről a jelentkezőket elektronikus levélben értesítjük. Az információkat az Iroda hirdetőtábláján és a Kar honlapján is közzé tesszük. Felvételi vizsgát csak a doktori program által meghatározott időpontban lehet tenni. A felvételihez kapcsolódó szakmai kérdésekkel kapcsolatban az oktatási program vezetőjénél közvetlenül lehet tájékozódni.

A felvételi vizsgák időpontja elérhető itt.

Kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, a zavartalan kapcsolattartás érdekében telefonos és e-mail elérhetőségüket is adják meg a jelentkezési lapon.

A felvételi vizsga eredményéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács döntése után a jelentkezőket a Bölcsészettudományi Kar Doktori és Tudományszervezési Irodája legkésőbb 2020. július 31-ig írásban tájékoztatja. A felvételi értesítés tartalmazza, hogy melyik képzési formára nyert felvételt a hallgató, valamint a beiratkozás pontos idejét és helyét, mely augusztus utolsó, vagy szeptember első hetében lesz. Felhívjuk a tisztelt felvételizők figyelmét, hogy az eredeti diploma felmutatása nélkül nem lehet beiratkozni, ehelyett igazolást sem fogadhatunk el.

Azok számára, akik nem jelölték meg felvételi jelentkezési lapjukon az önköltséges képzési formára történő felvételizés lehetőségét – csak az állami ösztöndíjast, de a felvételi vizsgán eleget tesznek a felvételhez szükséges szakmai elvárásoknak –, a Hivatal automatikusan olyan felvételi határozatot küld, amely lehetővé teszi a tanulmányok önköltséges formában történő megkezdését. A hallgatónak 2020. szeptember 1-ig tájékoztatnia kell a Doktori és Tudományszervezési Irodát, ha nem vállalja a tanulmányok önköltséges formában történő folytatását.