2018.05.25. péntek   
.: Home :.    »    Menü      »    PhD      »    DOKTORI ISKOLÁK  
PhD
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
.:  :.
   

Történelemtudományi Doktori Iskola


A Történelemtudományi Doktori Iskola története

A Történelemtudományi Doktori Iskola 1993-ban alakult meg az ELTE BTK kebelében és 1994-ben kapta meg a működéséhez szükséges akkreditációt. Vezetője 1997-től 2010-ig Gergely Jenő DSc., tanszékvezető egyetemi tanár, 2010-től Székely Gábor egyetemi tanár, 2013-tól Erdődy Gábor egyetemi tanár.

Az iskola tematikája az alapítást követő években fokozatosan bővült, követve az időközben akkreditált MA-szakok képzési programjait. Doktori oktatási programjainak száma ennek megfelelően növekedett. A programok a Történeti Intézet, a Régészeti Intézet, az Ókortudományi Intézet és az Orientalisztikai Intézet tanszékeire támaszkodik. A tematikus programok tanári kara elsősorban ezen tanszékek oktatóiból áll. Az egyes tudományterületek minél szélesebb lefedése érdekében a TDI a kezdetek óta törekedett arra, hogy az iskolában folyó tudományos műhelymunkában az ELTE oktatói mellett a társegyetemek, a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek, valamint az országban működő levéltárak és múzeumok minősített munkatársai is részt vegyenek. A színvonalas oktatáshoz ugyancsak hozzájárul, hogy a Doktori Iskolában – részben idegen nyelven – külföldi professzorok és nemzetközileg elismert tudósok is tanítanak.

A Történelemtudományi Doktori Iskola vezetője

Dr. Erdődy Gábor DSc,  az MTA doktora, egyetemi tanár

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. II. em. 218.
Telefon: 411 5200 / 5434
Email: erdody.gabor@btk.elte.hu

A Történelemtudományi Doktori Iskola képzési köre

A Történelemtudományi Doktori Iskola, eredeti célkitűzéseinek megfelelően, lefedi mind az egyetemes, mind a magyar történelem teljes spektrumát az őstörténettől napjainkig. Ezt a komoly szakmai kihívásnak számító feladatot az iskola háromféle típusú képzéssel valósítja meg:

1. az egyetemes, illetve a magyar történelmet hét oktatási program tárgyalja kronologikus rendben: az ókortörténet, a középkori és koraújkori egyetemes történet, a középkori magyar történet, a koraújkori magyar történet, az új- és jelenkori egyetemes történet, az modernkori Magyarország története és Kelet-Európa története;

2. öt oktatási program tematikus rendszerben működik: a történelem segédtudományai, a gazdaság- és társadalomtörténet, a művelődéstörténet, az Atelier európai historiográfia és társadalomtudományok, az Oszmán Birodalom és a Török Köztársaság története;

3. a történettudomány rokontudományaival négy program foglalkozik: a néprajz, a régészet, az assziriológia és hebraisztika-judaisztika, illetve az egyiptológia.

Programok

Assziriológia és hebraisztika-judaisztika

Egyiptológia

Régészet

Ókortörténet

Középkori- és kora újkori egyetemes történelem

Középkori magyar történelem  

Kora újkori magyar történelem  

Új- és jelenkori egyetemes történelem

Modernkori Magyarország

Kelet-európai történelem

ATELIER Európai historiográfia és társadalomtudományok

Az Oszmán Birodalom, a magyarországi török hódoltság és a Török Köztársaság története

Társadalom- és gazdaságtörténet

Művelődéstörténet

A történelem segédtudományai

Ruszisztika

Európai etnológia

A Történelemtudományi Doktori Iskola képzése

A Doktori Iskolába felvett hallgatók egy része állami ösztöndíjjal kezdheti meg tanulmányait. Erről a jelentkező kérése alapján a Doktori Iskola Tanácsa dönt. A doktori tanulmányok első szakasza az iskola választott programjának az elvégzése. Az egyes programok hároméves (6 féléves) képzést nyújtanak a hallgatóknak. Minden program akkreditált tantervvel rendelkezik. A hallgatók számára meghirdetett tanegységlista tartalmazza a kötelező tárgyakat, a szakmai tárgyakat és a disszertációs témakonzultációt is. Az egyes programok által meghirdetett tanegységeket engedéllyel bármely más TDI-ben akkreditált program hallgatója felveheti. Ez azt jelenti, hogy a programok között biztosított az átjárhatóság, ha a hallgatónak erre a választott témájához, vagy ismereteinek bővítése céljából szüksége van. A hallgató a választott kurzus oktatói és a saját programvezetője engedéllyel felveheti a társprogramok órakínálatából a számára megfelelő órát úgy, hogy a saját programjának órakínálatába a kívánt kurzust (saját kódszámmal) beemelik. Ez a kötelező 112 kreditbe akkor számít bele, ha választott témájához szükséges. A hat félév alatt összesen 180 kreditet kell teljesíteni ahhoz, hogy az iskola vezetője a programvezető igazolása alapján bejegyezze a leckekönyvbe, hogy „az abszolutórium kiállítható”. A 180 kredit három modulból áll össze: 1. tanegység modul, 2. tudományos modul és 3. oktatási modul.

Az 1. modulban az egyes programok által előírt tantárgyak elvégzésével lehet megszerezni a krediteket. Természetesen az előírtak mellett bármilyen más program tanegységeit is elvégezheti a hallgató, de ebből a modulból max. 112 kreditet ismerhet el az iskola.

A tudományos modulban több kreditszerzési lehetőség is van. A publikációk (a megjelent tanulmányokért max. 8 kredit kapható; összesen max. 3×8 = 24 kredit szerezhető), konferencia előadás magyarul (előadásonként max. 6 kreditet ér, 2×6 = 12 kredit) és idegen nyelven (összesen 8 kredit szerezhető), szerkesztés és recenzálás (max. 8 kredit szerezhető), tudományszervezés (max. 12 kredit) és külföldi kutatómunka (max. 12 kredit).

Az oktatási modulba tartozik értelemszerűen az oktatási tevékenység és egy adott tanszék munkájában való részvétel (max. 32 kredit). A Történelemtudományok Doktori Iskolában a 3. modulban teljesítendő kreditek kiválthatóak a 2. modul kínálta lehetőségekkel.

Indokolt esetben a TDI egyénre szabott képzésre is felvehet hallgatókat. Erre akkor van lehetőség, ha a felvételiző a felvételi idejéig kiemelkedően magas tudományos tevékenységet folytatott: pl. abban az esetben, ha a jelölt már rendelkezik külföldön szerzett doktori fokozattal, de a fokozatot a magyar állam nem ismeri el, nem lehet honosítani stb. Ekkor speciális képzési programot és menetrendet állíthat össze az iskola az ezt igénylőknek.

Az abszolutórium megszerzése után, a Kari Doktori Tanács (http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_12mell_edsz.pdf) és a TDI szabályai (http://www.btk.elte.hu/file/TDI_2015.pdf) szerint  indul meg a doktori eljárás. Meghatározott időn belül a hallgatóknak szigorlatot kell tenniük, majd doktorjelöltként – szintén szigorú határidőn belül – a disszertációt az előírásoknak megfelelően be kell nyújtani. Az opponensi vélemények függvényében kerül meghirdetésre a védés. A sikeres védést követően a doktori eskütétellel zárul a fokozat megszerzésének folyamata.

A Történelemtudományi Doktori Iskola oktatói

 A Doktori Iskola oktatói (tagjai) az óratartáson túl témavezetéssel, vizsgáztatással, opponensi vagy bizottsági szerep vállalásával segítik a doktoranduszok tanulmányait. Az iskola hallgatóinak szakmai életében az egyik legfontosabb szerep a témavezetőnek jut. A témavezető magas színvonalon irányítja és szervezi az általa tutorált hallgató tanulmányait, kutatási munkáját; illetve segíti a doktorjelöltek fokozatszerzésre való felkészítését.

A Doktori Iskola tagjai oktató munkájuk mellett aktívan részt vesznek mind az egyetemi közéletben, mind a hazai és nemzetközi tudományos életben. A programok vezető tanárai egyben tagjai az akadémiai bizottságoknak és más hazai, illetve nemzetközi tudo­mányos szervezeteknek, kuratóriumoknak is. Ugyancsak vezetői három, az ELTE-re kihelyezett akadémiai kutatócsoportnak. A Doktori Iskola működését segítik az elnyert pályázatok (OTKA, Bolyai-ösztöndíj, posztdoktori ösztöndíj, TEMPUS-pályázatok és a remélhetően eredményes Európai Uniós pályázatok). A TDI oktatói emellett jelen vannak a tudományos életben a legrangosabb hazai szakfolyóiratok szerkesztő bizottságaiban és könyvsorozatok szerkesztőiként is.

 A TDI valamennyi tagja és oktatója rendelkezik tudományos fokozattal.

 

a.) az akkreditált törzstagok száma: 28 

Borhy László DSc, egyetemi tanár

Dávid Géza DSc, egyetemi tanár

Deáky Zita PhD, habil. egyetemi docens

Dezső Tamás Phd, habil. egyetemi docens

Dobszay Tamás Phd, habil. egyetemi docens

Draskóczy István CSc, habil. egyetemi docens

Erdődy Gábor DSc, egyetemi tanár

Etényi Nóra CSc, habil. egyetemi docens

Frank Tibor  CMHAS, egyetemi tanár

Gerő András DSc, egyetemi tanár

Horn Ildikó DSc, egyetemi tanár

Kósa László MHAS, professor emeritus

Kövér György CMHAS, egyetemi tanár

Krausz Tamás DSc, egyetemi tanár

Majoros István DSc, egyetemi tanár

Mohay Tamás DSc, egyetemi tanár

Nagy Balázs PhD, egyetemi docens

Németh György DSc, egyetemi tanár

Pajkossy Gábor PhD, habil. egyetemi docens

Poór János DSc, egyetemi tanár

Raczky Pál CSc, egyetemi tanár

Sipos Balázs PhD, habil. egyetemi docens

Sonkoly Gábor CSc, habil. egyetemi docens

Szabó Miklós MHAS, professor emeritus

Szijártó István CSc, habil. egyetemi docens

Szvák Gyula DSc, egyetemi tanár

Varga Zsuzsanna DSc, habil egyetemi tanár

Zsoldos Attila MHAS, c. egyetemi tanár 

b.) oktató (beleértve a törzstagokat, témakiírókat és témavezetőket): 236

 c.) témakiíró (ebben az iskolában):116

A Történelemtudományi Doktori Iskola doktoranduszai

A Doktori Iskola képzésében részt vevő hallgatók száma az utóbbi tíz év átlaga alapján évi 120 fő volt. (Az éves adatok alatt az abszolutórium előtt álló 3 évfolyam együtt értendő.) Ebből állami ösztöndíjban 40 fő részesült. Doktori fokozatot évente mintegy 20 fő szerez. A határon túli magyar és az egyéb külföldi hallgatók száma évente hozzávetőlegesen 10 fő.

A Doktori Iskola eredményes működését igazolja, hogy évente jelentős számú hallgató kezdi meg itt tanulmányait, mind vidéki társegyetemekről, mind egyházi vagy magánegyetemről, s jelentős számban szlovákiai, kárpátaljai és romániai (erdélyi) egyetemekről. Kisebb számban, de évente 8–10 doktorandusz az Európai Unióból, az Egyesült Államokból vagy más földrészekről iratkozik be. (A tanulmányok sikeres elvégzéséhez a magyar nyelvet legalább olvasási szinten el kell sajátítani.)

Az iskola a doktoranduszok oktatása mellett azok tudományos munkáját publikációs lehetőségeik kibővítésével is támogatja. Az oktatók és témavezetők mind a hazai, mind a külföldi szakmai periodikákban történő publikálást elősegítik. Emellett a TDI 2002-ben saját tudományos folyóiratot indított útjára KÚT címmel, amely évenként 4 alkalommal biztosítja a publikációs lehetőséget elsősorban a saját hallgatóink részére. Az iskola oktatói a TDI-Könyvek sorozatban publikálhatnak.

Az önálló szakmai életre való felkészítést szolgálja, hogy az iskola egy-egy tematikus programja, vagy több program együttesen – oktatók és hallgatók közösen – tudományos konferenciákat szerveznek és a színvonalas, lektorált előadások írásos változatát tanulmánykötetekben jelentetik meg. A konferenciák szervezése és a tanulmányok szerkesztése ily módon közös műhelymunka keretében jön létre.

A legkiválóbb hallgatóknak – tanulmányi idejük második felében, a BTK támogatásával – lehetővé tesszük az alapképzésen szemináriumok, gyakorlatok vezetését. Többen részt vesznek a tudományszervezési munkában is.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományok Doktori Iskolája mind oktatóinak számát és tudományos minősítését, mind hallgatóinak és doktori fokozatot szerzett doktoranduszainak számát, végül legszélesebb spektrumú tematikáját tekintve Magyarországon a legnagyobb és leginkább sikeres történelemtudományi doktori iskola. Ennek elismeréseképpen a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságtól – a Rektori Konferencia és az Oktatási és Művelődési Miniszter egyetértésével – 2006. március 28-án megkapta a „Kiváló Doktori Iskola” címet.

Brochure in foreign languages

English  | Français  | Deutsch  | Русский

Dokumentumok

A Történelemtudomány Doktori Iskola szabályzat 2016 őszig
Történelemtudományi Doktori Iskola szabályzat 2016 ősztől  | Történelemtudományi Doktori Iskola képzési terv 2016 őszig  | Történelemtudományi Doktori Iskola képzési terv 2016 ősztől

.:   Portálkezelői menü  •   Tartalom módosítása  •  Utolsó módosítás: 2018.02.27.      :.
.: facebook :..: iwiw :.
 ESEMÉNYNAPTÁR   
2018 május
H K Sz Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
 ESEMÉNYEK   
DH Budapest 2018
Május 28-án kezdetét veszi az ELTE Bölcsészettudományi Karán az ELTE Digitális Bölcsészet Központja által szervezett négy napos nemzetközi konferencia. Részletek »
Magyarország 20. századi nőtörténete - Konferencia-felhívás
Az ELTE BTK Történeti Intézet Nőtörténeti Kutatóközpontja az MTA Nőtörténeti Munkabizottságával közösen konferenciát szervez decemberben. Jelentkezési határidő: július 1. Részletek »
Néderlandisztika diszciplináris minor
Tájékoztató a néderlandisztika minor szakirányról Részletek »
Középkorral foglalkozó doktoranduszok konferenciája
2018. június 7-én és 8-án kerül megrendezésre. Részletek »
Hallgatói ösztöndíj a Heilderbergi Egyetemre
A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 31. Részletek »
2. Művészetpedagógia Konferencia
A művészet és a tudomány megújuló világképe – fókuszban: a kreativitás fejlesztése és a zenei nevelés témakörben kerül megrendezésre a 2. ELTE Művészetpedagógiai Konferencia. Részletek »
Erasmus+ szociális kiegészítő támogatás
Pályázati felhívás a 2018/19-es tanévre szóló Erasmus+ szociális kiegészítő támogatáshoz. Részletek »
 Tervezte ::  .: ELTE IIG WDG.IWDG :.
  © 2 0 1 0 - 2 0 1 8   E L T E   B Ö L C S É S Z E T T U D O M Á N Y I   K A R     M i n d e n   j o g   f e n n t a r t v a .
Cím :: ELTE BTK – 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A.,   •   Telefon :: (+36) 1 411 6500   •   (+36) 1 411 6700   •   (+36) 1 411 6900   •   Webform :: küldje el véleményét!