Az orosz társadalom és történelem kérdéseitől az Európai Unió keleti bővítéséig

2022.07.25.
Az orosz társadalom és történelem kérdéseitől az Európai Unió keleti bővítéséig
A 2022-2023-as tanév őszi félévére ismét számos szabadon választható kurzussal készül a Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék.

A mai orosz társadalom és állam

 • BMA-RUSD-206:2
 • Oktató: Gyóni Gábor

Tematika: 

 1. A régi orosz társadalom
 2. A szovjet társadalom
 3. Értékelések, vélemények az orosz állam és társadalom átalakulásáról a szovjet korszak végétől napjainkig
 4. Az orosz állam és társadalom átalakulása a szovjet korszaktól napjainkig
 5. Az új orosz elit
 6. A középosztály Oroszországban
 7. Oroszország demográfiája
 8. Nemzetiségi kérdés a mai Oroszországban
 9. Oroszok Oroszország határain túl
 10. Női (nemi) szerepek, nők és férfiak Oroszország múltjában és jelenében.
 11. A hatalomhoz való viszony az orosz társadalomban (kultúrában).
 12. Falu és város Oroszországban.
 13. Vallások, vallásosság Oroszországban. Az állam és a társadalom viszonya a vallásokhoz.

Részletek

Az orosz történelem nagy korszakai

 • BMA-RUSD-104
 • Oktató: Gyóni Gábor, Mezei Bálint

Alapozó kurzus Oroszország történetéről a „kezdetektől” a Szovjetunió felbomlásáig, elsősorban a ruszisztika MA képzésben részt vevő nem történelem szakról érkező hallgatók számára. A középkori Rusz, a moszkvai Oroszország, az Orosz(oroszági) Birodalom, a Szovjetunió története.

Tematika:

 1. A szlávok legkorábbi története, a Rusz kialakulása
 2. A középkori Rusz története: régiók, modellek, alternatívák
 3. Moszkva kiemelkedése, a moszkvai hatalmi politika gyökerei
 4. A „hosszú” 16. század
 5. A „rövid” 17. század
 6. Szofja Alekszejevna régenssége, I. Péter uralkodása és reformjai (1682–1725)
 7. Palotaforradalmak kora (1725–1762)
 8. II. Katalin és a felvilágosult abszolutizmus. I. Pál uralkodása (1762–1801)
 9. „A meg nem valósult reformok kora” és a „harmincéves ellenforradalom”
 10. II. Sándor uralkodása és reformjai
 11. A birodalom utolsó évtizedei – „ellenreformok” és út a forradalmakhoz
 12. A polgárháborútól a NEP-korszak lezárásáig
 13. A sztálini államszocializmus (az első ötéves tervtől Sztálin haláláig)
 14. Hruscsov főtitkársága és leváltása
 15. Gorbacsov főtitkársága, a peresztrojka és a rendszerváltás

Az Európai Unió keleti bővítése – a KGST-től Schengenig

 • BBN-TSP13-319
 • Létszám: 15 fő
 • Oktató: Mezei Bálint
 • 239-es terem (ELTE BTK, Központi Épület, 2. emelet)

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az EU (és a NATO) keleti bővítésének folyamatával, a bővítés mechanizmusával és az EU intézményeinek működésével. Továbbá kitekintést ad az EU esetleges újabb keleti bővítésének lehetőségeire, illetve az EU és a posztszovjet térség (elsősorban Oroszország és Ukrajna), valamint az EU és a Nyugat-Balkán kapcsolataira. 

Követelmények: hallgatói prezentáció, aktív órai részvétel, beadandó dolgozat (5-6 oldal terjedelemben). 

Tematika:

 • A KGST szerkezeti felépítése, működése, ellentmondásai, válsága, felbomlása
 • A Varsói Szerződés felépítése, működése, ellentmondásai, felbomlása
 • Az Európai Közösségek létrejötte, az EU létrejötte és intézményei
 • A KGST és az EK kapcsolatai
 • Rendszerváltások Közép-Kelet-Európában (1989/90) és a Szovjetunióban
 • Privatizáció (tulajdonáthelyezés) Közép-Kelet-Európában és a posztszovjet térségben
 • A PHARE-program
 • A Visegrádi Együttműködés (eredeti célok, új perspektívák)
 • A NATO keleti bővítése (országok, országcsoportok szerinti bontásban)
 • Az EU keleti bővítése (országok, országcsoportok szerinti bontásban)
 • Az EU és a Nyugat-Balkán (Szerbia, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Macedónia) kapcsolatai
 • Az EU és a FÁK kapcsolatai, az EU és a posztszovjet térség (elsősorban: Oroszország és Ukrajna) kapcsolati

Részletek