Első lépések senkiföldjén, avagy módszertani kalauz metaforák azonosításához

2024.01.22.
Első lépések senkiföldjén, avagy módszertani kalauz metaforák azonosításához
"When MIPVU goes to no man’s land: a new language resource for hybrid, morpheme-based metaphor identification in Hungarian" címmel jelent meg Simon Gábor és kutatócsoportjának Kari Publikációs Díjban részesült tanulmánya.

A 2018-ban alakult MetaID kutatócsoport célja a metaforikus szerkezetek azonosítása és elemzése magyar nyelvű szövegekben. A csoport tagjai egyetemi oktatók, mesterképzésben és doktori képzésben tanuló hallgatók, fiatal kutatók. A kutatócsoport munkájának legfontosabb eredménye egy a nemzetközi metaforakutatásban elterjedt és több nyelvre alkalmazott eljárás, a MIPVU (Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit) módszer adaptálása a magyar nyelvre, amely így nagy mértékben hozzájárul a magyar metaforakutatás nemzetköziesítéséhez, hiszen a magyar nyelvet is felhelyezi a szisztematikus, korpusznyelvészeti metaforaelemzés térképére.

A módszer eredendően egy szótáralapú jelentésegyértelműsítő eljárás,

amelyben a vizsgált szövegek lexikális egységeinek metaforikussága azok elsődleges jelentéséhez viszonyítva kerül megállapításra: akkor jelöl az elemző potenciálisan metaforikusnak egy kifejezést a szövegben, ha annak (szótárbeli) elsődleges és (szövegbeli) aktuális jelentése között metaforikus kapcsolat tételezhető. Az adaptálás során számot kellett vetni a magyar nyelv gazdag toldalékrendszerével, amely sok esetben maga is metaforizálódik, például az igekötők irányjelentése gyakran lesz orientációs metaforák kiindulópontja (pl. felértékel), vagy az esetragok jelentése gyakran szimbolizál metaforikus jelentéseket (pl. a könyvben). Ezért olyan módszert kellett kialakítani, amely megőrzi az eredeti eljárás elemzési logikáját, ám kiterjeszti azt a morfémákra mint alapegységekre.

Ezen túlmenően célul tűzték ki a kutatócsoport tagjai, hogy ne csupán „szó alatti”, de „szó feletti” metaforikusságot is azonosítani lehessen,

tehát a több szóból álló kifejezések metaforikussága is jelölhetővé váljon a módszerrel. Ennek érdekében az eljárás jelöli a metaforikus kifejezések komponenseinek szemantikai viszonyait is, és figyelembe veszi a többszavas kifejezések állandósultságának (idiomatikusságának) mértékét, amelyet az adott kifejezések kollokálódási mintázatainak feltérképezése révén állapítható meg.

A fejlesztések eredménye egy olyan hibrid metaforaazonosító eljárás kialakítása lett, amely egyrészt morfémaalapra helyezi az elemzést, másrészt kiterjeszti azt a szónál nagyobb egységekre is, továbbá mintegy „belelát” a szerkezetek tagjai közötti viszonyokba, és rögzíti a komponensek állandósultságát is. Az angol nyelvű tanulmány, amely a Springer kiadó nagy presztízsű korpusznyelvészeti és nyelvtechnológiai folyóiratában (Language Resources and Evaluation) jelenik meg, részletesen bemutatja a kifejlesztett eljárást (MetaID módszer), elhelyezi azt az eredeti módszer és annak különböző nyelvekre megvalósult adaptációinak kontextusában, és bemutatja a módszer alkalmazását is.

Az elmúlt években a módszertani innovációnak köszönhetően a kutatócsoport vizsgálta egyes szövegtípusok (hétköznapi, publicisztikai, szépirodalmi és tudományos diskurzusok) metaforikus mintázatait, feltérképezve, milyen szövegtípus-specifikus mintázatai vannak a metaforizálódásnak a magyarban. Vizsgálta továbbá a közösségi médiában zajló politikai kommunikáció metaforikusságát a koronavírus járvány idején, arra keresve a választ, vajon mekkora a szerepe a metaforikus nyelvhasználatnak a politikai érzelemszabályozásban. De elvégezte finn és magyar online hírszövegek metaforikusságának összehasonlító elemzését is egy pilot kutatásban, megalapozva a metaforizálódás összehasonlító nyelvészeti kutatásának egy újabb módját. Jelenleg a szuicid szándékkal összefüggő online kommunikáció metaforáit elemzi a csoport az ELTE TINLAB támogatásával, azzal a céllal, hogy a metaforák mint „segítségkiáltások” az eddigieknél nagyobb figyelmet kapjanak, és a kutatás hozzájáruljon az öngyilkossági hajlam eddigieknél alaposabb detektálásához a téma körül zajló online diskurzusban.

A Kari Publikációs Díjban részesült tanulmány itt olvasható.

Simon, Gábor – Bajzát, Tímea – Ballagó, Júlia – Havasi, Zsuzsanna – K. Molnár, Emese – Szlávich, Eszter: When MIPVU Goes to No Man’s Land: A New Language Resource for Hybrid, Morpheme-based Metaphor Identification in Hungarian. Language Resource and Evaluation 57 (4).