Komplex vizsga

Komplex vizsga
A komplex vizsga a képzési és kutatási szakaszban megszerzett elméleti ismeretek összefoglaló számonkérését, valamint a kutatási és disszertációs szakaszra való felkészültség felmérését célozza.

A komplex vizsgát nyilvánosan, háromtagú bizottság előtt kell letenni, melynek elnöke az ELTE egyetemi tanára, professor emeritusa, kutatóprofesszora vagy habilitált docense lehet, tagjai csak tudományos fokozattal rendelkező személyek lehetnek, és legalább egy tagja nem áll az ELTE-vel foglalkoztatási jogviszonyban. A komplex vizsgán a doktorandusz témavezetője jelen lehet, de a vizsgáztatásban és értékelésben nem vehet részt.

A komplex vizsgán az a szervezett doktori képzésben tanuló doktorandusz vehet részt, aki teljesítette a doktori program képzési tervében a képzési és kutatási szakaszra előírt tanulmányi és kutatási krediteket (ide értve a digitális bölcsészet workshop teljesítését is). A tanulmányi előmenetelt a kari hivatal ellenőrzi.

A komplex vizsgát vizsgaidőszakban kell megtartani. Utóvizsga szervezhető a téli vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan február 15-ig, tavaszi vizsgaidőszakhoz kapcsolódóan a következő tanév szeptember 15-éig. Az egyes vizsgázókra vonatkozó elméleti témakörökről és a vizsgabizottságok összetételéről a Bölcsészettudományi Doktori Tanács dönt a doktori iskolák javaslata alapján. A komplex vizsgát a doktori programok szervezik, amennyiben online vizsgára van szükség, a doktori iskolai titkárok közreműködnek a szervezésben.

A téli vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év október 31-i, a tavaszi vizsgaidőszakban tartandó komplex vizsgára minden év március 31-i hét péntekéig kell jelentkezni. (Pontos határidőket ld. a határidős feladatok jegyzékében.)

A komplex vizsgára való jelentkezés menete:

 • A jelentkezés kizárólag elektronikus úton történik; a jelentkezési dokumentációt az alábbi (JELENTKEZÉS) felületre lehet feltölteni.
  • Feltölthető formátumok: pdf, doc, docx, rar, zip, 7z, jpg, png, xls, xlsx, ppt, pptx
 • A jelentkezési lapot elektronikusan kell kitölteni és elmenteni jelentkezés_vezetéknév_keresztnév.pdf címen
 • A jelentkezési lap szkennelve nem leadható, ügyeljenek az elektronikus kitöltésre és a fájl mentésére.
 • A jelentkezési lapon a bizottság összetételét és a kérdésköröket kötelezően ki kell tölteni.
 • A bizottság összeállítása és a kérdéskörök meghatározása a programvezetővel történt előzetes egyeztetés alapján történik. A programvezetői jóváhagyás lehetséges formái: aláírt és befényképezett jóváhagyás, e-mailes jóváhagyás pdf fileformátumba mentve.
 • A fájlok elnevezése tartalmazza a nevüket és a dokumentum címét. Pl. vezetéknév_keresztnév _kutatásiterv.pdf
 • További feltöltendő dokumentumok a Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgató számára:
  • Munkabeszámoló a komplex vizsgára jelentkezéshez (űrlap)
  • Kiegészített szakami tárgy bibliográfiája (űrlap)

A komplex vizsgára való jelentkezéshez az alábbi dokumentumokat kell külön-külön fájlként csatolni:

 • jelentkezési lap és bizottsági előterjesztés komplex vizsgára (A jelentkezési lap elérhető itt)
 • Magyar Tudományos Művek Tárából kinyomtatott (lementett) publikációs jegyzék
 • a tervezett disszertáció tárgyában készült, legalább két szerzői ív terjedelmű írásmű (elektronikus módon)
 • kutatási és disszertációs szakaszra vonatkozó kutatási terv
 • témavezető értékelése a hallgatónak a képzési és kutatási szakaszban mutatott teljesítményéről és állásfoglalása a komplex vizsgára bocsáthatóságról.

A komplex vizsga időpontját nem szükséges bejelenteni a kari hivatalban. A vizsgaidőszak megkezdése előtt a kari hivatal megküldi a komplex vizsga bizottságoknak a dokumentációt (a kitöltendő jegyzőkönyvvel együtt); a komplex vizsga befejezése után a kitöltött, (kézi vagy digitális aláírással) hitelesített, dátummal ellátott jegyzőkönyvet kell visszaküldeni a kari hivatalba. A komplex vizsga eredményének rögzítését ezt követően a kari hivatal munkatársai végzik el.

A komplex vizsga jelenléti és online formában is megtartható. Ha az online megszervezett vizsgához a vizsgabizottság technikai segítséget szeretne igénybevenni, azt a vizsga időpontja előtt 5 munkanappal szükséges jelezni a kari hivatalban (az illetékes doktori iskolai titkárnál). 

Gyakorlati tudnivalók a vizsga megszervezésével:

 • A bizottság tagjainak felkérése a programvezetővel történt egyeztetés alapján történik.
 • A bizottság tagjaival időpontot kell egyeztetni és kihirdetni a hallgató számára is, legalább 21 nappal a vizsga időpontja előtt.
 • A vizsgabizottság tagjainak el kell küldeniük a vizsga anyagát, megbeszélés szerint elektronikusan vagy kinyomtatva

A komplex vizsga részei:

Elméleti rész – a vizsgázó elméleti felkészültségének felmérése

1.1   Fő témakör – a készülő doktori értekezés átfogó diszciplináris összefüggései (az egyes doktori iskolák által megadott témakörök letölthetők alább)

1.2   Mellék témakör – a vizsgára való jelentkezéskor kell meghatározni

Disszertációs rész

A vizsgázó tudományos előrehaladásáról ad számot, a készülő doktori értekezéséhez kapcsolódó kutatásai előrehaladását, illetve a jövőre vonatkozó kutatási tervét mutatja be előadás formájában. A vizsgarész értékelésekor a bizottság a benyújtott írásművet és a prezentációt együttesen értékeli.

A komplex vizsga egyes részeit (a fő- és mellék-témakört, a kutatási összefoglalót és az írásművet) kétfokozatú (megfelelt, nem megfelelt) minősítéssel kell értékelni. A komplex vizsga összesített eredményét a vizsgabizottság kétfokozatú minősítéssel (megfelelt/nem megfelelt) értékeli.

Ha a vizsgázó a komplex vizsga elméleti tárgyai valamelyikére (vagy mindkettőre), vagy a disszertációs részre nem megfelelt minősítést kap, e tárgy(ak)ból ugyanabban a vizsgaidőszakban, az utóvizsgára kijelölt napon utóvizsgát tehet.

Különleges méltánylást érdemlő személyes körülményekre hivatkozva kérvényezhető a komplex vizsga elhalasztása az adott vizsgaidőszakon belül. Ebben az esetben az utóvizsga időszakban is kijelölhető a komplex vizsga napja.

Annak a hallgatónak, aki a negyedik félév végén (akár az utóvizsga időszakban) nem tesz sikeres komplex vizsgát, vagy (megismételt) komplex vizsgája sikertelen, megszűnik a hallgatói jogviszonya.


Filozófiatudományi Doktori Iskola

Irodalomtudományi Doktori Iskola

Nyelvtudományi Doktori Iskola

Történelemtudományi Doktori Iskola