Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában

Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában
06/05 - 06/06

2019. június 05. - 2019. június 06.

Szekfű Gyula Könyvtár • 1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., I. em. 115-117.

06/05 - 06/06

2019. június 05. - 2019. június 06.

Szekfű Gyula Könyvtár • 1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., I. em. 115-117.


A Kora Újkori Történeti Tanszék Információ és társadalom - Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában címmel szervez doktorandusz konferenciát a Szekfű Gyula Könyvtárban. Az eseményen az ELTE-s doktoranduszok mellett más hazai és határon túli egyetemek előadói is bemutatják legújabb kutatási eredményeiket.

2019. 06. 05. (szerda)

9.00 Megnyitó

Dr. G. Etényi Nóra (ELTE hab. egy. doc.): Az információ-használat újdonságai a kora újkorban.

Szekció I. • Információ az egyház szolgálatában

Szekcióvezető: Dr. Mihalik Béla (MTA tudományos munkatárs)

9.20 Kanász Viktor (PTE): A kora újkori magyar püspöki karon belüli információ-áramlás egy példája: Oláh Miklós tanúvallomása Fráter Györgyről

9.40 Muntán Emese (CEU): Róma ortodoxia képe – Jezsuita „informátorok” és szerepük a Dél-Hódoltság ortodox közösségeinek megítélésében a 17. század első évtizedeiben

10.00 Kollár Levente (PTE): Mamelukok, pogányok és keresztények – egy konfliktus ábrázolásának nehézségei

10.20 Ruszkai Zsófia (PTE): Kapcsolathálózatok a magyar katolikus felvilágosodás korszakában

10.40 Vita

11.00 Kávészünet

Szekció II. • Információgazdálkodás

Szekcióvezető: Dr. Várkonyi Gábor (ELTE hab. egy. doc.)

11.20 Virág Csilla (ELTE): „2 fidleres were syngyng of the last Triumphe of england against the spaniards” Szórakoztatás és információátadás a kora újkori Angliában

11.40 Kovács Dóra (ELTE): „Itt mifelénk szertelen gonosz hírek vannak.” Információáramlás és kapcsolattartás ecsedi Báthory István földesúri famíliájában

12.00 Tompa László (ELTE): Közlés, intrika és hazugság egy 18. századi uradalomban. Bedő Ferenc provizor és Batthyány Lajos nádor levelezése nyomán

12.20 Vita

12.40 Ebédszünet

Szekció III. Hírek és stratégia

Szekcióvezető: Dr. Oborni Teréz (ELTE hab. egy. doc.)

13.40 Szalai Ágnes (ELTE): Somlyó végvára és az Apafi-kori fejedelmi kormányzat (1661−1685)

14.00 Miski Péter (PPKE): Üzenet a végekről - Információáramlás és hírközlés Teleki Mihály kővári és huszti főkapitánysága idején a végvárak és a fejedelmi udvar között

14.20 Benkő Gábor (EKE): Az információáramlás szerepe Forgách Simon pályafutásának utolsó szakaszában, a 15 éves háború idején

14.40 Baráth Zsolt (PTE): „Az mi hírünk vagyon” - Az információ értéke és szerepe a Zala és Rába folyók mentén a 17. században

15.00 Vita

2019.06 06. (csütörtök)

Szekció IV. • Információ a politikában

Szekcióvezető: Dr. Fazekas István (ELET hab. egy. doc.)

9.00 Bódai Dalma (ELTE): Ellentétek és érdekek mentén: Thurzó György és Melchior Klesl levelezése

9.20 Székely Piroska (ELTE): Szelepcsényi György levelei Wenzel Eusebius Lobkowitzhoz (1663 – 1674)

9.40 Frankó Dorottya (ELTE): Szelepcsényi György levelei Batthyány Borbálának (1653-1678)

10.00 Madarász Fanni (PTE): Anglia és a Szentszék közötti informális kapcsolatfelvétel az 1620-as években

10.20 Vita

10.40 Kávészünet

Szekció V. Hírek a városban

Szekcióvezető: Dr. Kalmár János (ELTE hab. egy. doc.)

11.00 Izsán Csaba (BBTE): A segesvári városi tanács hadügyekben történő levelezése 1644 januárja és 1645 novembere között

11.20 György Árpád Botond (BBTE): Marosvásárhely vezetői a 17. században. Egy részleges archantológia tanulságai

11.40 Kajtár Gyöngyvér (BBTE): Egy uralkodói rendelet recepciója a 18. századi Erdélyben

12.00 Vita

12.20 Ebédszünet

Szekció VI. • Hírek (földrajzi) határok nélkül

Szekcióvezető: Dr. Kármán Gábor (MTA tudományos munkatárs)

13.20 Baráth Dóra (PPKE): 1542–1546 közötti angol követi jelentések vizsgálata a hálózatelemzés módszerével

13.40 Rénes Balázs (ELTE): Henry Lello konstantinápolyi angol követ információs hálózata (1598–1603)

14.00 Pázmándi Ágnes (ELTE): A Habsburg-oszmán diplomácia átalakulása a 17. században - oszmán követek a császári udvarban

14.20 Tóth Tibor (ELTE): A brit-szigeteki önkéntesek és az angol követek szerepe az információáramlásban a visszafoglaló háború idején, 1685–1688

14.40 Vida Bence (ELTE): Intézményesülési minták az Erdélyi Fejedelemség és a bécsi udvar kapcsolataiban 1690 után

15.00 Vita

15.20 Kávészünet

Szekció VII. • Információból tudás 

Szekcióvezető: Dr. Krász Lilla  (ELTE hab. egy. doc.)

15.40 Markó Anita (ELTE): Irodalmi tevékenységet végző csoportok mint hálózatok a régi magyar irodalomban

16.00 Schvéd Brigitta Kinga (PTE): Az univerzális monarchia és a hatalmi egyensúly Charles Davenant 1701. évi politikai pamfletjeiben

16.20 Károlyi Bálint: Adalékok egy soproni ügyvéd műveltségéhez. Vitnyédy István könyvtára

16.40 Horváth Mónika (EKE): Dugonics András könyvtára és műveltsége

17.00 Kovács Janka (ELTE): „Azt akarom, hogy a’ legegyügyűbbek is, a’ kik tudnak magokra ’s reám hallgatni, megértsék ezeket az igazságokat”. A lélek betegségeivel kapcsolatos tudásmegosztás médiumai a 18–19. század fordulóján

17.20 Vita

17.40 Állófogadás