Nyelvtan, diskurzus, megismerés

Nyelvtan, diskurzus, megismerés
03/28 - 03/29

2019. március 28. 09:00 - 2019. március 29. 19:30

1088 Budapest, Múzeum körút 4/A

03/28 - 03/29

2019. március 28. 09:00 - 2019. március 29. 19:30

1088 Budapest, Múzeum körút 4/A


A DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely (ELTE) és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 2019. március 28–29-én konferenciát rendez Nyelvtan, diskurzus, megismerés. A magyar nyelv funkcionális leírása címmel a nyelvtanírásról, a nyelv grammatikai leírásáról, a Műhelyben készített funkcionális Nyelvtan (Osiris 2017) megjelenése alkalmából.

A magyar nyelvű konferencia a jelenkori magyar nyelvtanírásnak, a magyar nyelv kutatásának helyzetét, új eredményeit kívánja a figyelem középpontjába helyezni. A diszkurzív szakmai rendezvény fő célja, hogy a résztvevők érezzék és fölismerjék az autentikus nemzetközi tendenciákhoz való érdemi hozzájárulás esélyét, a magyar nyelv leírásában termékeny elvek, módszerek bevezetésének vagy kidolgozásának és alkalmazásának a jelentőségét, az elektronikus kommunikáció, a Kárpát-medencei magyar nyelvközösség szabad egyesülése (a határtalanítás) és az interkulturális hatások kultúrájának viszonyai között.

A konferencia kiemelt témakörei:

  • A nyelvtanírás tárgytudományos és metatudományos kérdései
  • Igei konstrukciók
  • Kontextualizáció és metapragmatikai tudatosság a mondatban
  • Korpuszok, kísérletek és más adatolási módszerek a nyelvleírásban

Plenáris előadók:

  • Brdar Mario
  • Kertész András
  • Ladányi Mária
  • Tolcsvai Nagy Gábor

A konferencia programja és absztraktfüzete elérhető az alábbi oldalon: diagram.elte.hu 

Program

ELSŐ NAP (március 28., csütörtök)

09.00–09.45 – Regisztráció • Kari tanácsterem, földszint

09.45–10.00 – Megnyitó: Sonkoly Gábor, az ELTE BTK dékánja, Tolcsvai Nagy Gábor, a DiAGram Funkcionális nyelvészeti műhely vezetője (Kari tanácsterem, földszint)

Plenáris előadás • Kari tanácsterem, földszint

10.00-10.45 Kertész András: Nyelvleírás és tudományelmélet: új problémák

10.45–11.00 – Vita

Moderátor: Simon Gábor

Szekció 1/A – 11.20–12.30 • Kari tanácsterem, földszint

Kontextualizáció és metapragmatika 1.

Elnök: Tátrai Szilárd

11.20–11.40 – Tátrai Szilárd: A kontextualizáció perspektivikussága és metapragmatikai reflektáltsága az elemi és az összetett mondatokban

11.40–12.00 – Laczkó Krisztina: A metapragmatikai tudatosság mintázatai a befogadói tevékenység vonatkozásában

12.00–12.20 – Kuna ÁgnesHámori Ágnes: A metapragmatikai reflexiók szerepei és mintázatai az orvos-beteg interakciókban

12.20–12.30 – Vita

Szekció 1/B – 11.20–12.30 • Dékáni kistanácsterem, I. emelet

Metafora, metaforizáció

Elnök: Simon Gábor

11.20–11.40 – Bajzát Tímea BorbálaBallagó JúliaHauber KittiHavasi ZsuzsannaSzlávich EszterSimon Gábor: Az igealak köré szerveződő metaforák szerkezeti sajátosságai

11.40–12.00 – Ivaskó LíviaPapp Melinda: A metaforák jelentésváltozásának szerepe a terápiás történetmondásban kognitív nyelvészeti perspektívából

12.00–12.20 – Pomázi Bence: A képi séma működése a datívuszrag jelentésszerkezetében konkrét és absztrakt jelentésű konstrukciókon keresztül

12.20–12.30 – Vita
 

Szekció 2/A – 13.30–14.40 • Kari tanácsterem, földszint

A korpusz lehetőségei és korlátai

Elnök: Németh T. Enikő

13.30–13.50 – Németh T. EnikőNémeth ZsuzsannaNagy C. Katalin: Ami a korpuszokból kimarad: rejtőzködő pragmatikai jelenségek

13.50–14.10 – Horváth Péter: Az ELTE Verskorpusz annotációs eljárásai révén nyerhető kvantitatív adattípusok

14.10–14.30 – Varga Mónika: Történeti korpusz, funkcionális leírás: a hanem esete a kizárástól a témaváltásig

14.30–14.40 – Vita

Szekció 2/B – 13.30–14.40 • Dékáni kistanácsterem, I. emelet

Kontextualizáció és metapragmatika 2.

Elnök: Csontos Nóra

13.30–13.50 – Csontos Nóra: A mondás aktusának konstruálása. A mond, mond vmit, mond vminek, mondja, [hogy] elemző bemutatása

13.50–14.10 – Schirm Anita: A diskurzusjelölők funkciói a szövegtípusok tükrében

14.10–14.30 – Götz Andrea: Diskurzusjelölők intermodális vizsgálata magyar írott és beszélt diskurzusokban

14.30–14.40 – Vita

Szekció 3/A – 15.00–16.10 •Kari tanácsterem, földszint

Hang és stílus

Elnök: Pethő József

15.00–15.20 – Pethő József: A funkcionális kognitív nyelvtan és a stíluselemzés

15.20–15.40 – Benczes Réka: Hangalaki motiváció a szóalkotásban

15.40–16.00 – Markó AlexandraBartók Márton Csapó Tamás GáborDeme AndreaGráczi Tekla Etelka: Az elölségi harmónia a magyarban – szempontok a jelenség leírásához

16.00–16.10 – Vita

Szekció 3/B – 15.00–16.10 • Dékáni kistanácsterem, I. emelet

Kontextualizáció és metapragmatika 3.

Elnök: Dér Csilla Ilona

15.00–15.20 – Dér Csilla Ilona: Vélni vagy vélekedni? A valószínűség és a vélemény jelölésének változásai

15.20–15.40 – Simon Gábor: Csodálom és/vagy csodálkozom: a metapragmatikai reflexivitás egyik lehetséges konstrukciócsaládjáról

15.40–16.00 – Kugler NóraPomázi Bence: A látással összefüggő, kiértékelést kifejező episztemikus predikáció alternatív megkonstruálási módjai

16.00–16.10 – Vita

16.30–17.15 – Plenáris előadás • Kari tanácsterem, földszint

Ladányi Mária: A nyelvi leírás néhány kategóriájának és terminusának értelmezése eltérő nyelvelméleti keretekben

17.15–17.30 – Vita

Moderátor: Imrényi András

18.00–19.30 – Fogadás
 

MÁSODIK NAP (március 29., péntek)

09.30–10.00 – Regisztráció

10.00–10.45 – Plenáris előadás • Kari tanácsterem, földszint

Brdar Mario: Úton Apgartól Zidanig és azon is túl a konstrukciók színes világában, avagy miért kell Prágába menni?

10.45–11.00 – Vita

Moderátor: Kugler Nóra

Szekció 4/A – 11.20–12.30 • Kari tanácsterem, földszint

Szerkezet és jelentés 1.

Elnök: Brdar-Szabó Rita

11.20–11.40 – Brdar-Szabó Rita: Rezultatív mikrokonstrukciók és morfológiai vetélytársaik elmélet és empíria egységében

11.40–12.00 – Modrián-Horváth Bernadett: Megszidódik és meg van szidva: a passzív funkciók morfoszintaktikai kifejezőeszközeinek korpuszalapú vizsgálata

12.00–12.20 – Bibok Károly: Alternálódó igei szerkezetek lexikai- konstrukciós megközelítésben

12.20–12.30 – Vita
 

Szekció 4/B – 11.20–12.30 • 331. terem, III. emelet

Az indirektség konstrukciói

Elnök: Babarczy Anna

11.20–11.40 – Babarczy AnnaBalázs AndreaKrizsai Fruzsina: Beszédaktusok megértése óvodás korban

11.40–12.00 – Roskó MiraSzlávich Eszter: „Hova fiatalodjak még?” A hova kérdő névmás ok- és célhatározói funkciója

12.00–12.20 – Veres-Guspiel Agnieszka: Az indirektség mintázatai magyar és lengyel kérésekben

12.20–12.30 – Vita
 

Szekció 5/A – 13.30–14.40 • Kari tanácsterem, földszint

Szerkezet és jelentés 2.

Elnök: Imrényi András

13.30–13.50 – Imrényi András: Az alany szemantikája

13.50–14.10 – Kugler Nóra: Az alternatív sorok és a függőségi viszonyok értelmezése

14.10–14.30 – Hegedűs Rita: Részem vagy tulajdonom? Az összetartozás/birtoklás, rész/egész viszony funkcionális tipológiai vizsgálata

14.30–14.40 – Vita
 

Szekció 5/B – 13.30–14.40 • 331. terem, III. emelet

Igei és főnévi konstrukciók

Elnök: Domonkosi Ágnes

13.30–13.50 – Domonkosi Ágnes: „Tetszettem volna magamat megvédeni…” A tetszikelő szerkezetek formai és funkcionális lehetőségei

13.50–14.10 – Bajzát Tímea Borbála: „Ami többnek akar látszani” – az akar, a tud és a mer segédigés konstrukciók szórendi vizsgálata funkcionális nyelvelméleti keretben

14.10–14.30 – Krizsai Fruzsina Szabó Gergely: Az értelmezős konstrukció lehetséges kategorizációja beszélt nyelvi adatok alapján

14.30–14.40 – Vita
 

15.00–15.45 – Plenáris előadás • Kari tanácsterem, földszint

Tolcsvai Nagy Gábor: Két-ség az egységben: a nyelvi alak – jelentés párok használati alapú leírása

15.45 – 16.00 – Vita

Moderátor: Laczkó Krisztina

16.00 – 16.10 – Zárszó: Tátrai Szilárd