Péter András Ösztöndíj

2022.10.17.
Péter András Ösztöndíj
A Péter András Alapítvány pályázatot hirdet  a Péter András Ösztöndíj elnyerésére művészettörténészek kutatási költségeinek térítésére.

A támogatás célja

Péter János Angliában élő műkritikus, édesapja Péter András művészettörténész emlékére 2001-ben alapítványt hozott létre és 2002 óta támogatja a magyar művészettörténészek kutatásait. A kutatási támogatás célja – okiratban foglaltak szerint - magyar művészettörténészek belföldi és külföldi kutatásainak támogatása.

A pályázat benyújtásának feltétele

2.1 Támogatott kutatási terület
Pályázni lehet bármilyen korszakba tartozó kiemelkedő művészettörténeti téma nemzetközi színvonalú tudományos feldolgozására.
 

2.2 A pályázóra vonatkozó feltételek
A támogatás elnyerésére Magyarországon élő, magyar állampolgárságú, egyetemet végzett művészettörténészek nyújthatnak be pályázatot.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A pályázatnak tartalmaznia kell:
• a pályázó főbb adatait (név, postacím, e-mail cím, telefonszám)

• részletes munkaterv a tervezett kutatásról, annak céljáról, helyszíneiről, várható költségeiről és a támogatás felhasználásáról;
 • a pályázó főbb tudományos munkásságának összefoglalását,
• a pályázó bibliográfiáját;
• a benyújtott kutatási téma két neves hazai művészettörténész ajánlását;

A pályázati dokumentumokat a pályázónak alá kell írnia.

A pályázatok meghirdetése, benyújtásának módja, helye és határideje:

A pályázati kiírást a Péter András Alapítvány az ELTE Művészettörténeti Intézet honlapján teszi közzé. A kutatási támogatás kuratóriuma a pályázati kiírást meghirdeti a művészettörténeti doktori programban, és országosan is, minden művészettörténész számára.
 
A pályázatot nyomtatott formában postán/személyesen és elektronikusan kell eljuttatni a Péter András Alapítvány címére.

A pályázat postára adásának (és elektronikus továbbításának) határideje:
2022. november 2., (szerda, 24.00 óra) 

Postacím: Péter András Alapítvány 1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. I.em. 101.
E-mail: muveszettortenet@btk.elte.hu

A pályázat beadásával kapcsolatos további kérdésekben az ELTE BTK  Művészettörténeti Intézet Titkárság munkatársai (06 1/411-6568 és 06-70-568-9568) adnak felvilágosítást.

A pályázat érvényességének vizsgálata

A formai vizsgálat szempontjai:
a) a pályázat határidőben való feladása,
b) a pályázat kötelező elemeinek megléte,
c) a pályázó személynek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
d) kizárás fennállásának vizsgálata.

A pályázat formailag csak akkor érvényes, ha a pályázó személye megfelel a kiírás feltételeinek, és valamennyi szükséges dokumentum aláírva, az előírt tartalommal határidőre postára adták (elektronikusan továbbították).

Érvénytelennek minősülnek és nem kerülnek elbírálásra a pályázati felhívásban megjelölt határidő után feladott (továbbított); a megküldési  határidő lejártakor hiányosan összeállított; illetve a formai követelményeknek más módon meg nem felelő pályázatok.

A pályázat tartalmi elbírálása

6.1 A formailag érvényes pályázatok elbírálását a pályázatot kiíró alapítvány öttagú kuratóriuma végzi.

A kuratórium elnöke: Prokopp Mária (ELTE); a kuratórium tagjai: Ágoston Julianna (ELTE), Eörsi Anna (ELTE), Kelényi György (ELTE), Passuth Krisztina  (ELTE) (Nevezettek, az összeférhetetlenség okán, nem lehetnek a pályázók ajánlói.)

Az elbírálás határideje, eredményhirdetés

A támogatandó pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2022. november 10.

A pályázat eredményéről és a díjátadás időpontjáról a pályázókat az alapítvány a döntést követően levélben/emailen értesíti. (A díjátadás tervezett időpontja 2022. november 16., 17 óra)

Jogorvoslat

A pályázat formai érvénytelensége esetén a pályázó a kiértesítéstől számított 2 munkanapon belül egy alkalommal, bizonyítékaival alátámasztott észrevétellel élhet a Péter András Alapítványnál.
Az észrevételt postai úton vagy e-mailben (muveszettortenet@btk.elte.hu) kell benyújtani a pályázó, a sérelmezett döntés okának megjelölésével, ezt az Alapítvány 2 munkanapon belül elbírálja, és arról értesíti az észrevétel benyújtóját.
A pályázat tartalmi elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

A támogatási időszak, a támogatás mértéke és formája

A nyertes pályázatok támogatása határozott időtartamra, a díjkiosztó napjától számított egy évig szól.

Az elnyerhető támogatás maximális összege 250 000,- Ft. 

A támogatás folyósítása

A pályázó számára, a támogatási összeget az Péter András Alapítvány nevére és címére szóló számla ellenében, a számla befogadása után, utófinanszírozással folyósítja  alapítvány a pályázó bankszámlaszámára.

A támogatási összeg felhasználására szolgáló, számlával elszámolható jogcímek:
• utazási költségek; szállásköltségek; kutatási költségek (könyvek, folyóiratok, fényképek,   adatrögzítő tartozékok beszerzése, kutatási engedélyek, múzeumi belépők, konferencia-részvétel költségei);
• egyéb, a külföldi tartózkodás során felmerült, a támogatott célhoz kapcsolódó, számlával igazolható költségek  (utazási költségek, szállásköltségek);

A pályázó az elnyert kutatási támogatásnak szabályszerű felhasználását a Péter András Alapítvány nevére és címére kiállított számlákkal igazolja.

A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A pályázónak az elnyert kutatási támogatás felhasználására egy év áll rendelkezésre (ha ez korábban következik be, mint a pályázati idő lejárta) a pályázó szakmai beszámolót köteles készíteni az Alapítvány  részére és a kutatás eredményeiről rövid beszámolót tart a következő Péter András Ösztöndíj díjkiosztó rendezvényén.
A szakmai beszámoló benyújtásának végső határideje a kutatói támogatás utolsó folyósításától számított 30 nap. A beszámolót a kuratórium fogadja el.

Amennyiben a pályázó a rendelkezésre álló egy év időtartam alatt a kutatási támogatást nem tudja vagy nem kívánja szabályszerűen felhasználni, köteles annak fel nem használt  részéről Nyilatkozni, hogy a fel nem használt résszel támogatja a Péter András Alapítványt okiratban foglalt céljait. E Nyilatkozatot az alapítvány által küldött felhívás kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megtenni.