Szabadon választható kurzusok a 2019/2020 tavaszi félévben

2020.01.30.
Szabadon választható kurzusok a 2019/2020 tavaszi félévben
Az alábbi kurzusok az ELTE bármely hallgatója számára előfeltétel nélkül felvehetőek.

A beszédaktusoktól a pornográfiáig - Kortárs feminista filozófia

A kurzus a kortárs angolszász feminista filozófia, azon belül az etika, a nyelvfilozófia és az ismeretelmélet központi témáiba nyújt betekintést, miközben bemutatja, hogyan kapcsolódnak a tárgyalt filozófiai témák napjaink társadalmi vitáihoz.

A kurzus során – mivel nem állnak rendelkezésre magyar nyelvű fordítások és összefoglalók – angol nyelvű szövegekkel fogunk dolgozni, ezért a magabiztos angol nyelvű szövegértés elengedhetetlen feltétel.

 • A kurzus előadója: Réz Anna
 • A kurzus kódja(i): BBN-ETI-376/12, BBN-ETI-378.04, BBN-FIL-402.015, BBN-XFI-202.04, BBV-020/21

Témakörök:

 • szexizmus és nőgyűlölet
 • feminista nyelvfilozófia: generikus állítások
 • pornográfia és beszédaktus-elmélet
 • a (tudományos) objektivitás feminista kritikája
 • episztemikus igazságtalanság

Academic English and Study Skills Development

Az Angol-Amerikai Intézet kurzusa, több időpontban. Kód: BMVD-011.ERA
 1. Lauren Renee Apple SZE:12:00-13:30(Rákóczi út 5 IV.em 431 Terem (BR-431))
 2. Ford Monika K:17:15-18:45(Rákóczi út 5 IV.em 451 Terem (BR-451))
 3. James Griffin K:10:15-11:45(Rákóczi út 5 IV.em 422 Terem (BR-422))
 4. Jamil Toptsi K:13:45-15:15(Rákóczi út 5 IV.em 422 Terem (BR-422))
   

A finn történelem és történettudomány aktuális kérdései

Hogyan jelenik meg a finn történelem a tudományos és népszerűsítő folyóiratokban Finnországban? Melyek a legérdekesebb és leggyakoribb témák? Mit írnak a finn, a magyar és a külföldi folyóiratok és újságok Finnországról, a finn társadalomról, a finnországi politikai helyzetről? Az említett témák megvitatását és értékelését követően a hallgatók számára feltárul a Finnországról szóló hírek háttere. A szemeszter során egy alkalommal a finn nagykövet is részt vesz a beszélgetésben.

Kód: BBN-FIN11-301:13

Oktató: Dr. Bereczki András docens (bereczki.andras@btk.elte.hu)

 

Alkalmazott kommunikációtan

A kurzus a kommunikációtan és a pragmatika elméleti kiindulópontjából gyakorlati kérdések mentén mutatja be közérthetően az emberi kommunikáció általános nyelvi, társas és kulturális jellemzőit.

Az előadás különböző nyelvi színtereken végzett vizsgálatok eredményein keresztül ismerteti a kommunikációs kutatások alkalmazási lehetőségeit. Így többek között kitér a hivatalos nyelvhasználat, az önéletrajz és motivációs levél, a tudományos írások, a tanár-diák kapcsolat, az orvos-beteg konzultáció, a fórum- és csetnyelv, valamint a digitális kommunikáció, továbbá a reklámnyelv jellemzőinek kérdéseire. Az előadást mindenkinek ajánljuk, akit érdekelnek a kommunikációtan mindennapi alkalmazási lehetőségei.

Kód: OT-MAGY-311, BMA-ANYD-221

Oktató: Dr. Kuna Ágnes megbízott előadó


Alkalmazott pszicholingvisztika

A pszicholingvisztika azzal foglalkozik, hogy mi történik az agyban, miközben az ember a nyelvet használja. A kurzus ezen ismeretek alkalmazási lehetőségeit mutatja be a pedagógiában, a gyógypedagógiában, a nyelvtechnológiában, a fordítástudományban és a mindennapi életben.

A kurzus röviden tárgyalja a pszicholingvisztikai kutatások módszertani kérdéseit, foglalkozik az atipikus anyanyelv-elsajátítással, a beszédzavarok, nyelvi zavarok pszicholingvisztikai vonatkozásaival, az időskori beszéddel és a demencia nyelvi tüneteivel, a kétnyelvűség és az idegennyelv-tanulás pszicholingvisztikai kérdéseivel, a fordítás és a tolmácsolás mentális folyamataival, az írott nyelv elsajátításával, illetve a nyelvtechnológiai alkalmazások és a pszicholingvisztika összefüggéseivel.

Az órák felépítése úgy lett kialakítva, hogy nem szükségesek előzetes pszicholingvisztikai ismeretek az egyes témakörök megértéséhez.

Kód: OT-MAGY-321, BMA-ANYD17-201

Oktató: Dr. Bóna Judit docens (bona.judit@btk.elte.hu)


A magyar etnogenezis – őstörténet és nyelvészet

A kurzus célja kettős: megismertetni az érdeklődőket egyrészt a nyelvrokonsággal kapcsolatos tudományos állásponttal, azaz azzal, hogy hogyan lehet a nyelvek közötti rokonságot megbízható módon bizonyítani, másrészt a magyar őstörténet vitás kérdéseivel, illetve a nyelvtudomány szerepével a korai magyar történelem rekonstruálásában.

A kurzus foglalkozik emellett a magyar nyelv és közvetve a magyar nép eredetével kapcsolatos különböző dilettáns elképzelésekkel, kialakulásuk és újjáéledésük társadalomlélektani hátterével. A kurzus szintén kitér a korai magyar történettel kapcsolatos régi és újabb nézetekre. Mindvégig nagy hangsúlyt fektet a tudományos módszertan alapelveinek és kritériumainak a megismertetésére is.

A félév során tehát az alábbi kiemelt témakörök kerülnek elő: a magyar nyelv eredete, „népszerűbb” „alternatív” (délibábos, dilettáns) rokonítási kísérletek; ezek ideológiai háttere; a magyar nép korai története, illetve az őstörténet-kutatás újabb eredményei különböző tudományágak szempontjából (nyelvtudomány, történettudomány, régészet, archeogenetika stb.); a honfoglaló magyarság műveltsége; a honfoglalás kori névadás; valamint a székely-magyar írás kérdésköre.

Kód: BMA-HUND17-372
Oktató: Dr. N. Fodor János adjunktus (nfodor.janos@btk.elte.hu)


A magyar népszerű filmkultúra 1945-től napjainkig

A kurzus a magyar népszerű filmkultúra témáit, műfajait és trendjeit vizsgálja a második világháború végétől napjainkig.

A populáris film kérdéseit szisztematikusan inkább csak az 1945 előtti korszak filmkultúrájával kapcsolatban szokta felvetni a magyar filmtörténetírás, pedig a népszerű filmkultúra, még ha természetesen átalakult változatokban is, de az 1945 utáni évtizedekben is jelen volt és meghatározó volt a magyar filmkészítésben. A kurzus a populáris film kutatásának általános problémáit áttekintő bevezető órák után műfaji-tematikus metszetben tekinti át a különféle szórakoztató filmes formák és változatok történetét – a vígjáték, a bűnügyi film, a melodráma, a kalandfilm és a történelmi film alakváltozatainak kulturális, politikai és filmtörténeti értelmezésein keresztül.

 • BBN-FLM-233.06
 • Varga Balázs
 • szerda 10:45-12:15, 34-es terem

syllabus


Alternatív őstörténet

A szeminárium célja: a magyar nyelv és a magyarság eredetével kapcsolatos különféle elméletek bemutatása és módszertani vizsgálata

A szeminárium tartalma: a nyelvrokonság bizonyítékainak áttekintése, a családfamodell és a hullámelmélet bemutatása többféle nyelvcsalád adatainak példáján keresztül. A magyar nyelv eredetével kapcsolatos téves, alternatív elméletek (török, sumér, nosztratikus, gyökelmélet stb.) összehasonlítása, az őstörténettel foglalkozó további tudományterületek, pl. történettudomány, régészet, genetika, aktuális és sokszor egymásnak ellentmondó eredményeinek közös keretben való értelmezése.

Kód: OT-MAGY-323, BBN-EST11-301:1

Oktató: Farkasné dr. Gulyás Nikolett tanársegéd (nikolett.fgulyas@btk.elte.hu)


Az Angol-Amerikai Intézet kurzusai

BA
BBN-ANG-141 Foundations of Phonology /Hangtani alapozó/ Szigetvári Péter Wed 11:00-11:45 D126 
BBN-ANG-151  Foundations of Syntax /Mondattani alapozó/ Szécsényi Krisztina Mon 13:00-13:45 D126
BBN-ANG17-183  Typograph /Tipográfia/ Kiss Zoltán, Szigetvári Péter Wed 10:00-10:45 D126

MA
BMA-ANGD17-B3 Varieties of English and the History of English / Angol nyelvi változatok és az angol nyelv története Starcevic Attila Fri 11:30-13:00 R414
BMA-ANGD17-CNy9a/1  Alignment Syntax / Alignment Syntax / Newson, Mark Mon 13:00-14:30|R442|
BMA-ANGD17-CK8b/01  Canadian Society and Social Issues / Hoffmann, Dorothy Mon 12:00-13:30, Wed 12:00-13:30, R440, R442


Az antikvitás a 20. század filmművészetében

Az Ókortudományi Intézet a 2019/2020-as tanév tavaszi félévében órarendi filmklubot szervez. 

A sorozat programja:

 • Február 26. – Pasolini: Edipo re (Oidipus király)
 • Március 11. – Lars von Trier: Medea (Médeia)
 • Március 25. – Marcel Camus: Orfeu Negro (Fekete Orpheus)
 • Április 15. – Fellini: Satyricon
 • Április 29. – Monty Python’s Life of Brian (Brian élete)


A sorozat házigazdája Csantavéri Júlia filmtörténész.

 • Kezdés ideje mindig: szerda 17 óra
 • Helyszín: ELTE BTK Trefort-kerti kampusz,
 • F épület Kerényi terme (magasföldszint)

ELTE-hallgatók a következő kódokon vehetik fel az órát:
BMA-KLFD-LAT16-462:34
BBV-206.35 | BMVD-206.35

A sorozat eseményei a terem befogadóképességének határáig (120 fő) nyilvánosak.
FB-eseményoldal


Az észnek nincs neme?

A tudományos gondolkodás, a filozófia saját magáról alkotott képe szerint objektiv, univerzális igazságok elérésére törekszik, vagyis független kell legyen a gondolkodó vágyaitól, érdekeitől, nemétől stb. Ezt a nézetet a 20. században  többek között a tudásszociológia és a feminista elmélet kritikusan felülvizsgálta.

Három szempontból vizsgáljuk a tradicionális és az ezt kritizáló felfogást:

 • filozófia/episztemológia: férfiközpontú-e?(G. Lloyd) mai episztem. és feminizmus /S. Harding, Donna Haraway)
 • biol. tudományok mentesek-e az előitéletektől (bias)? Példa a főemlőskutatás (primatológia), evolúciós pszichológia (szociobiológia) H. Longino, Fausto-Sterling, Haraway
 • tud./fil.tört.- a modern tudomány születése, elfeledett tudósnők (L. Schiebinger, F. Bacon)

A kurzus előadója: Joó Mária

A kurzus kódjai: BBN-FIL-402/133 BMA-FILD-402/133 BBV-020/133

 


Beszédtudományi alkalmazások

Bizonyára sokan feltették már azt a kérdést, hogy vajon hogyan használhatók fel a beszéd kutatásának eredményei a gyakorlatban. A válasz, csakúgy, mint az alkalmazások, sokfélék. A félév során ezeknek a megismerésével foglalkozunk, sok gyakorlattal és kísérletes lehetőséggel.
 

Megtudjuk például, hogy mi az a bűnügyi vagy kriminalisztikai fonetika, hogy miként lehet felhasználni a mesterségesen előállított emberi beszédet, hogyan függhet össze a beszéd akusztikai szerkezete és a hallás vizsgálata, miért foglalkozhat egy fonetikus az alkohol vagy a dohányzás beszédre gyakorolt hatásaival, avagy mire jók a nagy beszédadatbázisok. A hallgatóknak módjuk lesz saját kísérleteket végezni, az eredményeket közösen beszéljük meg.

Kód: OT-MAGY-323, BMA-ANYD-254

Oktató: Tasnádiné dr. Gósy Mária egyetemi tanár (gosy.maria@btk.elte.hu)


Beszédtudományi kutatások

Kinek ajánljuk a kurzust? Mindenkinek, akit érdekel, hogy hogyan lehet a beszédet elemezni, és mit lehet megtudni a beszéd kutatásából. De azoknak is, akik kísérletes kutatásokkal szeretnének foglalkozni, és jól jönne a segítség abban, hogy hogyan érdemes tudományos kérdéseket megfogalmazni, vagy szeretnék tudni, hogy hogyan lesz egy ötletből hipotézis, majd kísérlet.

 

Azt is várjuk, akinek már van saját kutatása, és a társak véleménye, ötletei segíthetnek előmozdítani az elemzéseket, vagy éppen levonni a következtetéseket. De jöhetnek azok is, akik más kurzuson terveznek kutatást végezni, és jól jönne nekik néhány kísérleti személy vagy éppen stúdiófelszerelés. A kurzuson közös szakirodalom-olvasás, kísérlettervezés és -kivitelezés várja az érdeklődőket, izgalmas viták és garantáltan jó hangulat.

Kód: OT-MAGY-313, BBN-NBT16-327

Oktató: Dr. Deme Andrea tanársegéd (deme.andrea@btk.elte.hu)


Bevezetés a művészet alapú részvételi akciókutatásba

A kurzus kortárs részvételi művészeti és akciókutatási projektek bemutatásával kínál bevezetést az intézet négy éves „A magyarországi részvételi filmkultúra története és jelenlegi gyakorlatai, különös tekintettel a sérülékeny kisebbségi csoportok önreprezentációjára”című OTKA kutatásához.

Childish Gambino és a „This is…” mémek….; Yes Men Lab; „Egy proletár gyermekszínház programja”, Elnyomottak Színháza, a glasgowi Assemble; InsightShare — E látszólag nagyon különböző kezdeményezések végiggondolása során a művészeti aktivizmus, a kutatás és a közösségfejlesztés irányából közelítünk a művészet alapú részvételi akciókutatás módszertanához. Megvizsgáljuk a kortárs artivizmus korai modelljeit és friss kiáltványait; megismerjük a részvételi akciókutatás pedagógiai hagyományát és az ennek részeként alkalmazott művészeti munkaformákat; megismerkedünk a művészet alapú kutatás programjával és az erre épülő gyakorlat alapú kutatás ajánlásaival. E többirányú közelítés teszi majd lehetővé, hogy közösen kérdezzünk rá az egyes módszerek/munkaformák (szociodráma és szerepjátszás, digitális történetmesélés, fotóhang, közösségi falfestés, részvételi videó) lehetséges céljaira, használatuk feltételeire, s végül egyéni válaszokat adjunk arra a kérdésre, hogy mi az a művészet alapú részvételi akciókutatás.

A kreatív házi feladatok elkészítése és bemutatása az órákon, kollaboratív projektterv benyújtása a kurzus végén.

 • BBN-KOM-291.OM
 • Oblath Márton, Müllner András
 • Kedd, 12:30-14:00
 • 2020. április 7-én: 12:30-16:00
 • 2020. május 5-én az óra elmarad.

Bevezetés a színháztudományba

A kurzus azt vizsgálja, hogy a színháztörténet során a színházi esemény helyének megszervezése és elrendezése hogyan reflektál arra a társadalomra, amelyben a színházi folyamat megvalósul.

A színház nemcsak művészet, hanem komplex társadalmi esemény is. Nem pusztán egy épület, ahol előadások láthatók, hanem jól szervezett alkalom: a társadalom találkozásainak színtere. A színház minden eleme; a közönség és a játéktér elrendezése, egyéb nyilvános helyei, fizikai megjelenése, még városon belüli elhelyezkedése is fontos részét képezi annak a folyamatnak, amely által a közönség színházi tapasztalatát megszervezi. Az imént sorolt elemek a színház szociális funkcióinak a szimbólumai is, melyek arról árulkodnak, hogy az adott társadalom mit gondolt önmagáról, a világról és a művészetnek erről a fajtájáról.

 • BBN-THE-200
 • oktató: Imre Zoltán

Bolgár ünnepek és legendák

A kurzus törzsanyaga a bolgár népi mitológia, ami kiegészül a bolgár népszokások és kalendáriumi ünnepek bemutatásával.

Bemutatásra kerül a bolgár hitvilág tágabb kontextusa, illetve az, hogyan épült be a mitikus gondolkodás a hétköznapok és ünnepek szertartásaiba.

BBV-143.96

Péntek 10.30-12.00 (D ép. fszt. 15)

Oktató: Dr. Menyhárt Krisztina


Első Pesti Egyetemi Rádió

A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet kurzusa.
 • Időpont: minden héten csütörtökön 14:00-15:30 között
 • Óraadók: Hargitai Henrik, Jamriskó Tamás

Esélyegyenlőségi tanulmányok

A kurzus célja érzékennyé tenni a hallgatókat a mindennapi diszkriminatív gyakorlatokat illetően, megismertetni őket az egyenlőtlen bánásmód különböző módozataival, a diszkriminatív gyakorlatok mögött húzódó társadalmi folyamatokkal, ideológiákkal, előítéletekkel, sztereotípiákkal, szemléletmódokkal.

A diszkrimináció természete és esetei mellett természetesen tanulmányozzuk az esélyegyenlőség előmozdítását, illetőleg a diszkrimináció tilalmát előíró nemzetközi és hazai jogi dokumentumokat, illetve ajánlásokat. Megvizsgáljuk, hogy milyen jó gyakorlatok működnek a nemzetközi és a magyarországi színtereken az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében, és szemügyre vesszük, hogyan működik a pozitív diszkrimináció elve a gyakorlatban. Részletesen tanulmányozzuk a gazdasági, a munkaerő-piaci, a kulturális, a nemzetiségeket/kisebbségeket érintő, a nemi, a fogyatékossághoz kapcsolódó, valamint az iskolai diszkriminációt, valamint a megszüntetésüket célzó esélyegyenlőségi törekvéseket, különös hangsúlyt fektetve az adott témák nyelvi vetületeire.

Kód: BMA-ANYD-361
Oktató: Dr. Hattyár Helga adjunktus (hattyar.helga@btk.elte.hu)


Észt tárgyi néprajz

A kurzus érdekes, színes népi kultúra-szeletet kínál a XIX. század második felétől, táj és ember harmóniájától,a népi építkezés fortélyaitól a különlegesen szép népviseleten keresztül a gyermekjátékokig és az észt  paraszti konyháig.

Az észt népi kultúra több szállal kötődik a finn, a balti (lett, litván) és a német nyelvterület paraszti kulturális örökségéhez is, sőt bizonyos, a pétervári udvaron balti német közvetítéssel "leszivárgott" francia elemekhez is. A kurzus keretében különleges, muzeális darabokat lehet kézzel foghatóan megismerni; közérthetően mutat be fontos kézműves technikákat, sőt, egy főzőcskés óra is része a kurzusnak.

A kurzus 6 másfél órás alkalomból áll.

Az első alkalom időpontja: 2020. február 17.

Kód: BBN-EST17-261

Oktató: Dr. Pomozi Péter docens (pomozi.peter@btk.elte.hu)


Észt történelem és művelődéstörténet

Az előadáson Észtország 1917-től napjainkig tartó történetének (politikatörténet, gazdaság, társadalom, kultúra) bemutatására kerül sor dokumentumfilmek és művészfilmek segítségével, továbbá a hallgatók megismerkedhetnek az észt művelődéstörténet legfőbb szakaszaival, jellegzetes motívumaival, érdekességeivel is.

Kód: BBN-EST-244

Oktató: Dr. Bereczki András docens (bereczki.andras@btk.elte.hu)

 

Fake news

 „Fake news” is one of the most serious phenomena of public communication. Although they have always existed, fake news in the online world put new questions on the agenda. As an issue under scientific scrutiny this phenomenon raises the problem of credibility and reality, as well scepticism, certainty and verification – topics which are older than the study of media and communication itself. The readings listed below highlight the various aspects of the phenomenon of fake news.

Criteria for obtaining a final grade are the following: 1. in-class test (50% of the final grade), 2. participation of the student on an in-class debate between two or more students about a freely chosen topic regarding the fake news phenomenon and discussing the scholarly existing pro and contra arguments or alternatively, the presentation of a case study about fake news (50% of the final grade). The readings are available on a personal website and will be shared in due time. The weekly course attendance is mandatory. My contact address: szilagyi-gal.mihaly@btk.elte.hu

 • BA-ERA-ITHAMS-L-K4
 • Mihály Szilágyi-Gál
 • Lecture
 • 6 credits

Fantasztikum, erőszak, szentség és (esetleg) erotika

Román Filológiai Tanszék

Fantasztikum, erőszak, szentség és (esetleg) erotika

 • BMVD-135:15 (közismereti kurzus), 7 kredit

 • Helye: ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, 1088, Múzeum krt. 4. D. ép. II. em. 215.
 • Péntek, 11:00-11:45 (az időpont az igényeknek megfelelően változhat)
 • Oktató: Dr. Nagy Levente, egyetemi docens

Tematika:

1. Egy román népballada és a vámpírok, avagy a halott lakodalma (Miorița-A bárányka)

 2. Kőműves Kelemen, Meșterul Manole (Manole Mester) és a fasizmus

3. Egy Eminescu és egy Jókai novella az 1848-1849-es erdélyi polgárháborúról

3. Magyar és román detektívek a pusztában és a hegyen: (Mihail Sadoveanu, A balta; Móricz Zsigmond, Barbárok)

5. Áldozathozatal és bűnbakképzés nálunk és más nemzeteknél három film kapcsán: Gran Torino, amerikai film, rendezte Clint Eastwood); A vadászat (dán film, rendezte: Thomas Vinterberg); Dombokon túl (román film, rendezte: Cristian Mungiu)55)


Fashion studies: a divat mint rendszer

A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet kurzusa.

Kódok: BMA-MEDD-601.146, BMVD-070.120


Filmelmélet alapozó

A félév során bemutatásra kerülnek a filmelemzés alapvető módszertani sajátosságai, a film elemző és esztétikai vizsgálatának alapelvei, a film médiumának sajátos esztétikai jellemzői.

Gazdag filmes példaanyag segítségével megismerkedünk a film alapvető technikai jellegzetességeivel és a filmi közlés elemi egységeivel. A filmrészletek órán történő bemutatásának/elemzésének segítségével a félév célja olyan (film)esztétikai ítélőképesség megalapozása, melyre később biztonsággal építhetők bonyolultabb elemzési tevékenységek.

 • FLM-101.05
 • Vincze Teréz
 • Péntek 12.30-14.00, MÚK főépület, fsz. 34. terem

syllabus


A Filozófiai Intézet kurzusai

A kurzuskódokat és tematikákat megtalálják az intézet honlapján.

Tantárgyízelítő:

 • Az észnek nincs neme?
 • Létezik-e a társadalom?
 • A beszédaktusoktól a pornográfiáig -- Kortárs feminista filozófia
 • A történelem mint világszínház - Schiller történelmi drámáinak filozófiája
 • Szabad akarat és erkölcsi felelősség
 • Modern filozófiai problémák 
 • A hinduizmus

A teljes listában sárgával jelöltük a szabadonválasztható kurzusokat.


Finn nyelv 1.

A szeminárium célja áttekintő bevezetést nyújtani a finn nyelv szerkezetéről és használatáról, emellett a szókincs és a kommunikációs készség fejlesztése.

A szeminárium tartalma: az alapvető társalgással kapcsolatos kifejezések és nyelvtani szerkezetek elsajátítása, a mondattípusok ismertetése, hallás utáni és írott szöveg értelmezése. A névszóragozás és az igeragozás alapjainak áttekintése, emellett a család, munka, szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szókincs elsajátítása is a kurzus részét képezi.

Kód: BBN-FUG11-301:28

Oktató: Farkasné dr. Gulyás Nikolett tanársegéd (nikolett.fgulyas@btk.elte.hu)


Finn történelem

A finn történelem áttekintése a kezdetektől napjainkig a legfőbb politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok elemzésével. Megismerkedés a történelemre vonatkozó legfőbb finn nyelvű szakkifejezésekkel.

Kód: BBN-FIN11-241

Oktató: Dr. Bereczki András docens (bereczki.andras@btk.elte.hu)

 

Finnugrisztika és tudományos ismeretterjesztés

A kurzus célja finnugor (uráli) népeket, nyelveket, kultúrákat, irodalmakat tárgyaló anyagok feldolgozása és közzététele, elsősorban a magyar nyelvű interneten.

A kurzus önálló vagy csoportmunkára épül. Feldolgozhatók nyomtatott (irodalmi, történeti stb) szövegek, illetve készülhetnek önálló munkák, tanulmányok, óravázlatok, interjúk, filmfeliratok, fordítások (akár műfordítások, akár tanulmányok, elsősorban oroszból vagy finnből). Készülhetnek bemutatók a finnugor népek között gyűjtőmunkát folytatott kutatókról is. Az elkészült anyagok lehetnek wikipédia-szócikkek, instagram-oldalak, facebook-posztok vagy megjelenhetnek egyéb fórumokon, honlapokon. Részt lehet venni egy készülő képes album szerkesztési munkálataiban is. 

Kód: BBN-MNY16-292:4

Oktató: Dr. Salánki Zsuzsanna adjunktus (salanki.zsuzsanna@btk.elte.hu)

 

 


Freedom of Speech: Hungary and the international context

The course addresses the phenomena of hate speech and free speech.

By offering an overview of the international literature of the main related conceptual controversies, the course also addresses the Hungarian case both as example and as exception. As such we focus both on cross-national aspects of free speech and its abuses through fighting words and on some specific elements of the development of these matters in Hungary since 1990 onwards.

The requirements for obtaining a final grade are the following: 1. in-class test (25% of the final grade), 2. the participation of the student on an in-class debate between two or more students about a freely chosen topic regarding hate speech and free speech and discussing the scholarly exisiting pro and contra arguments of the topic (25% of the final grade). As an alternative, students can make individual presentations on some chosen case or topic related to freespeech and hate speech. 3. final test in the exam period (50% of the final grade). The readings are available on a personal website and will be shared in due time. My contact address: szilagyi-gal.mihaly@btk.elte.hu

 • Wednesday 14.15 – 15.45 (6-8. building, ground floor 42.)
 • BA-ERA-ITHAMS-S-K3
 • Mihály Szilágyi-Gál
 • Seminar

Health Communication

The strong relationship between health and platforms of new media is our daily experince. This strong connection is evidently appears when we see people diagnosing themselves by searching information about diseases on the internet, and then they become good or bad self-curing doctors. Another aspect of the above mentioned strong relationship is how health is communicated on the social level, who are the agents of that communication and what legitimation they have.
 • kód: BMI-FLMD-322E.44 
 • oktató: Dr. Müllner András, Dr. Barış Bulunmaz, Didem Başak Ergün

syllabus


Helyesírás és tipográfia

Az előadás célja: a magyar helyesírás rendszerének részletes bemutatása gyakorlati példákon keresztül, kiegészítve a legalapvetőbb tipográfiai ismeretekkel.
 

Az előadás tartalma: a magyar helyesírás státusz- és korpuszkérdése, a helyesírási tartományok, a szaknyelvi helyesírások. A helyesírás kézkönyvei. A helyesírási normák: a fonematikusság, az értelemtükröztetés, a hagyomány és az egyszerűsítés. A betűrendbe sorolás. A magán- és mássalhangzójelölés kérdései: kiejtés, szóelemzés, hagyomány. A külön-és egybeírás. A tulajdonnevek írása. Írásjelezés. Elválasztás. A számok helyesírási kérdései. A tipográfiai alapszabályok. Helyesírás-ellenőrzés, korrektúrázás.

Kód: OT-MAGY-120

Oktató: Dr. Laczkó Krisztina Renáta docens (laczko.krisztina@btk.elte.hu)


Hinduizmus

A kurzus célja a hindu vallási hagyományok átfogó bemutatása és történetük áttekintése a kezdetektől napjainkig (hindu ritualisztika, teológia, narratív és devócionális hagyományok, vallásfilozófiai irányzatok).

A félév során az alábbi témák kerülnek szóba: Mi a hinduizmus? A kezdetek: Indus-civilizáció, védikus vallás. Lemondó hagyományok, jóga. Narratív tradíciók, korai vaisnavizmus. Bhakti tradíciók. Tantrikus saiva irányzatok. Istennőkultusz, sákta tradíciók. Hindu rítusok. Hindu teológia és filozófia. Modern hinduizmus.

Dr. Dezső Csaba egyetemi adjunktus

BBN-IND11-331:5, BBN-IND-304:17, BBN-VAL11-134.x, BMA-VALD-219, BMVD-105:53 (kollokvium, 3 kredit)

időpont: szerda, 15:00–16:30

helyszín: A épület, III. emelet, 330


Hindu és buddhista művészet: ikonográfia, narratívák, térformálás

Ha eddig azt hittük, hogy az ember alakú ábrázolásoknak egy feje és két karja van, hogy egy történet képi elbeszélése térben és időben balról jobbra halad, hogy az építőművészet funkcionális belső tereket hoz létre épített szerkezetekkel, akkor az indiai művészet alkotásaival ismerkedve ezeket az alapvető elképzeléseinket át kell értékelnünk. De nem csak ezeket. A spiritualitás, vallási elmélyedés egyedülállóan magas szintű ábrázolásai mellett megjelenő erotikus tartalmak meghökkentenek vagy lenyűgöznek, de mindenképpen magyarázatot igényelnek. Az építőművészet terén a szobrokkal borított, sajátos rituális elveket követő templomok vagy az építészeti alkotásoknak csak inverz értelemben nevezhető barlangszentélyek az építészetről alkotott fogalmi kereteinket feszegetik. A kurzuson a két legnagyobb hatású indiai vallás, a hinduizmus és a buddhizmus művészetének mágikus-vallási alapjaival, rituális előírásaival és alkotásaival ismerkedünk, és számos példán keresztül keresünk támpontokat az istenségek, buddhák, épületek, stílusok felismeréséhez és értelmezéséhez.

 

Dr. Renner Zsuzsanna c. egyetemi docens

BBN-IND-304:18, BBN-OKE11-132:4, BMVD-105:54 (kollokvium, 3 kredit)

időpont: tömbösítve: április 3., 17., 24., május 15., péntek, 14:00–19:00

helyszín: i épület, alagsor, -104


Holokauszt kurzusok

A Conference on Jewish Material Claims Against Germany támogatásával az ELTE BTK Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék valamint az Asszirológiai és Hebraisztikai Tanszék a holokauszt történetével kapcsolatos kurzusokat hirdet meg a 2019-2020-as tanév tavaszi félévére. A kurzusokat Csősz László történész, egyetemi adjunktus, a Magyar Nemzeti Levéltár főlevéltárosa tartja.

Bevezetés a holokauszt történetébe II.

Előadás, K:17:00-18:30 (ELTE Egyetemi Könyvtár Shoah oktatóterem)

Az előadás célja a modern kori zsidóellenesség és a holokauszt történetének összehasonlító áttekintése, különös tekintettel Közép-Európára, valamint a témakörrel kapcsolatos alapvető értelmezési trendek, elméletek és viták megismerése.

A bevezető előadást és az időrendi áttekintést követik a tematikus részek, amelyek olyan témákat foglalnak magukban, mint a holokauszt eredete és összefüggései más népirtásokkal, a modern antiszemitizmus és rasszizmus, az első világháború következményei és a nácizmus felemelkedése, az extrém nacionalizmus, a birodalmi gondolat és az etnikai tisztogatások összefüggései, az út a faji háborútól az iparszerű tömeggyilkosságig, az elkövetők, az úgynevezett kívülállók és az áldozatok nézőpontjai, valamint regionális esettanulmányok.

A programban helyet kapnak archív fotók, filmrészletek, levéltári források, valamint egy történelmi városnéző séta is. A kurzus írásbeli dolgozattal zárul.

Irodalom: szemelvények és fejezetek, elsősorban az alábbiakból:

Magyarország és a holokauszt: egy népirtás evolúciója II.

Gyakorlat, SZ: 10:30-12:00 (ELTE Egyetemi Könyvtár Shoah oktatóterem)

A szeminárium tárgya a holokauszt magyarországi fejezete, beleértve a népirtáshoz vezető folyamatokat, a következményeket, és a tragédia utóéletét. Az összehasonlító megközelítés folyamatos fenntartása mellett a kurzus különös figyelmet fordít az egyedi jellemzőkre és azokra a történelmi kérdésekre, amelyek az elmúlt évtizedekben a tudományos és közéleti viták középpontjában álltak. Ezek közé tartozik például a kollaboráció és a magyar állami felelősség kérdése, az extrém nacionalizmus, etnikai tisztogatások és a holokauszt összefüggései, gazdasági és „pragmatikus” megfontolások, a civil lakosság és az egyházak szerepe, az áldozatok perspektívái és konfliktusai, a mentés és az ellenállás, a munkaszolgálat, és sok más probléma. A szeminárium arra a kérdésre is kitér, hogy az 1945 utáni politikai és társadalmi feltételek változásai hogyan alakították a holokauszt és más modern történelmi kataklizmák emlékezetét és értelmezését.

A kötelező olvasmányok mellett az órák során számos más forrástípust is feldolgozunk, köztük naplókat és más privát dokumentumokat, fotókat, filmrészleteket, és irodalmi szemelvényeket. A kurzus programjában levéltári forráselemző óra, valamint múzeumok és más emlékezethelyek meglátogatása is szerepel.

Elvárás: egy-két kiválasztott cikk tanulmány vagy film rövid írásos összefoglalója vagy szóbeli prezentáció egy választott témáról, a kötelező irodalom ismerete, valamint aktív órai részvétel.

Irodalom: szemelvények és fejezetek, elsősorban az alábbiakból:

 • Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Budapest, 2001.
 • Komoróczy Géza: A zsidók története Magyarországon. Vols. 1-2., Pozsony, 2012.
 • Braham, Randolph L., A népirtás politikája. Vols. 1-2. Budapest, 1994.
 • Randolph L. Braham-Kovács András, szerk.: A holokauszt Magyarországon hetven év múltán. Budapest, 2015.
 • Christian Gerlach –Götz Aly: Az utolsó fejezet. Budapest, 2005.
 • Cole, Tim, Holocaust City. The Making of a Jewish Ghetto. NY-London, 2003.
 • Ungváry, Krisztián, A Horthy rendszer antiszemitizmusának mérlege. Budapest, 2016.
 • Kádár Gábor–Vági Zoltán: Hullarablás.
 • Kovács M. Mária: Törvénytől sújtva. Budapest, Napvilág, 2012.
 • Bibó, István, Zsidókérdés Magyarországon 1944 után in Válogatott tanulmányok. 2. köt. Budapest, 1986.
 • Kovács, András, A másik szeme. Zsidók és antiszemiták a háború utáni Magyarországon. Budapest, 2008
 • Zimándi Pius István: Egy év története naplójegyzetekben. Magvető, 2015.
 • Soros Tivadar: Álarcban. Nácivilág Magyarországon. Budapest, 2002.
 • Fahidi Éva: A Dolgok Lelke. Budapest, 2005.
 • www.degob.hu
 • http://www.magyarzsido.hu/
 • http://www.holokausztmagyarorszagon.hu/
 • https://blog.ehri-project.eu/
 • http://www.csillagoshazak.hu/
 • https://ungarische-zwangsarbeit-in-wien.at/

A túlélők hangja: történetek a holokausztról II.

Gyakorlat, SZ:14:00-15:30 (ELTE Egyetemi Könyvtár Shoah oktatóterem)

A szeminárium az oral history, mint tudományos megközelítés és történelemtanítási módszer elméletével és módszertanával foglalkozik. A kurzus első részében a résztvevők elolvassák és megvitatják az oral history módszer néhány alapvető elméleti szövegét. Ezt követi a gyakorlati rész, amelynek célja, hogy megismertesse a hallgatókat az interjúk és adatbázisok használatával, valamint az elbeszélt történelem értelmezésének és felhasználásának alapelveivel, beleértve a tanórán történő alkalmazást.

A feldolgozásra kerülő interjúk többsége a USC Shoah Alapítvány Vizuális Történeti Archívumából származik. A holokauszt túlélőivel és szemtanúival készített, közel 55 ezer videófelvételt tartalmazó adatbázis 2018 októbere óta teljes egészében hozzáférhető az ELTE hallgatói számára. Emellett használni fogjuk a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság jegyzőkönyveit, a Fortunoff Videoarchívum (Yale University) holokauszt-interjúit, valamint a Centropa Magyarország családtörténeteit.

Az oral history módszer megismerése mellett a kurzus betekintést nyújt a zsidók és más áldozati csoportok tapasztalataiba és háborús mindennapjaiba, beleértve az olyan kérdésekkel kapcsolatos élményeket és reakciókat, mint a társadalmi és gazdasági diszkrimináció, a gyűlöletbeszéd és a propaganda, a kényszermunka és a kifosztás, a fizikai erőszak variációi a pogromoktól és gettóktól a megsemmisítő táborokig, valamint az ellenállás, a szolidaritás és az embermentés formáit és példáit.

Feltétel: legalább középszintű angol nyelvismeret.

Követelmény: aktív órai részvétel és egy video-esszé elkészítése az interjúkból választott tematika alapján.

Irodalom: később kijelölendő szemelvények és fejezetek, elsősorban az alábbiakból:

 


How to Digitize Folklore Texts? Theoretical, Methodological and Technical Questions of Computational Folkloristics

The goal of the seminar is to examine and evaluate the theoretical, methodological and technical aspects of all areas of computational folkloristics (collection and archiving, indexing and classification, representation and navigation, analysis). 

Methodological and theoretical dilemmas springing from procedures and techniques of collecting, archiving and editing have been present since the beginnings of folklore studies. Lively debates about them have led to several paradigm shifts in the course of the past more than one-hundred-fifty years.

For this very reason in the digital age of the 21st century it is necessary to open debate on the following questions:

 1. What is the best way to store and publish the enormous number of texts that have been amassed by folklorists in the course of their research?
 2. What tools and procedures are necessary for this?
 3.  What kinds of new methods do we need for the analyses of these materials?
 4. To what kinds of analysis are digital folklore text corpuses suited and not suited?

The seminar deals with manuscript or printed texts, that is to say, with the possibility of the digitization and computational analysis of materials that have already been recorded in folklore archives. Among these the seminar specifically deals with questions raised by genre databases through the example of the Digital Database of Hungarian Verbal Charms.

 • BA-ERA-IE-S-01
 • Tuesday 10.00-11.30
 • Emese Ilyefalvi, ilyefalvi.emese@btk.elte.hu

Ind kultúrtörténet (a muzulmán hódítás utáni India)

A kurzus egyfajta történelemóra – puszta eseménytörténetnél mégis jóval több, hiszen a hallgatókat elkalauzolja a tárgyalt időszakok művészetébe, irodalmába, megismerteti vallási felfogásával, miközben végighaladunk a hatalmas India újabb s legújabb kori történetének fő csapásain, „rendszerváltozásain”, és így megértjük, milyen hatások formálták ezt a kontinensnyi országot olyanná, amilyennek ma látjuk, amikor kinyílik a repülőgép ajtaja!   

Dr. Sági Péter egyetemi tanársegéd

BBN-IND-252 (kollokvium, 2 kredit)

időpont: csütörtök, 10:00–10:45

helyszín: i épület, alagsor, -104


Irán iszlám kori történelme

Kelet történelme 2. (Irán iszlám kori történelme)
 • BBN-IRA11-282 
 • A kurzus előadója: Dr. Szántó Iván
 • péntek 14.30-16.00, D. ép. 206.

Az előadás tartalma:

1. Az arab hódítás Iránban; a kisdinasztiák megjelenése Kelet- és Észak-Iránban
2. A mongol hódítás két szakasza (az Ilkhánidák és a Timuridák, szerepük a művészetek történetében)
3. A Szafavida dinasztia
4. A Qádzsár-kor és az Alkotmányos Mozgalom
5. A  Pahlavi-dinasztia és az Iszlám Forradalom


Jegyzeteléstechnika a felsőoktatásban

Szabadkredites „HELP” kurzust hirdet a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet. 

Az óra előadásként vehető fel, de gyakorlati jellegű lesz, a teljesítés is feladatok elvégzésével valósul majd meg.

 • Kurzuskód: BBV-060:23
 • Oktató: Bencze Norbert doktorandusz
 • Időpont, helyszín: hétfő 10:00–11:30, 6–8.ép alagsor -102 gépterem  
 • Maximális létszám: 20 fő

Kelet-európai próza: Miroslav Krleža horvát-magyar szövegvilágai

A Szláv és Balti Filológiai Intézet kurzusa.
 • BBV-143:89
 • Szerda 18.30-20.00 (D ép. I. em. 103)
 • Oktató: Mann Jolán

Két- és többnyelvűség

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatókat a két- és többnyelvűség kutatásának vizsgálatába, megismertesse annak különböző aspektusait, valamint bemutassa a nyelvi változatosság rendkívül heterogén megjelenési formáit, módjait. Mindemellett a kurzus fókuszában az oktatás és a nyelvek oktatásban betöltött szerepe áll (pl. a tanulás új formái és a nyelvhasználat, a cigány gyermekek oktatásának lehetőségei, a siket gyermekek bilingvális oktatása stb.).

Noha a különböző népcsoportok érintkezésének történetével egyidős jelenség, a többnyelvűség a 21. századra került a nyelvészeti érdeklődés homlokterébe. Köszönhető ez többek között annak is, hogy számos tényező hatásának eredményeképpen napjainkban „a többnyelvűség és a nyelvi sokféleség új formái és értelmezései jelennek meg” (Bartha 2016: 8). E sokszínűség megragadására a téma kutatói többféle elméleti és módszertani keretet alkalmazva tesznek folyamatosan kísérletet.  


Kód: BMA-ANYD-233
Oktató: Dr. Hattyár Helga adjunktus (hattyar.helga@btk.elte.hu)


Kollokviális perzsa nyelv 4.

Szókincs, és beszédkészség- fejlesztő óra, haladóknak. A kurzuson való részvételhez perzsa nyelvtudás szükséges.
 • BBN-IRA11-354 
 • A kurzus előadója: Monsefi Mona
 • szerda 14.00-15.30, D. ép. 201.
   

Korunk morális dilemmái

A tárgy a hallgatókat az ember mindennapjait érintő morális kérdésekkel és dilemmákkal ismerteti meg azzal a céllal, hogy érzékennyé tegye őket az erkölcsi problémák iránt.

Az órák során konkrét eseteket vizsgálunk, amelyeket a szakirodalmi háttér segítségével elemzünk. Ez a módszer azt kívánja tudatosítani a hallgatókban, hogy a morális szempontokat nem utólag kell bevinni egy-egy szituáció értelmezésébe, hanem már az adott pillanatban tudatosítani és érvényesíteni kell a társadalom és az egyén szempontjait.

 • A kurzus előadója: Zemplén-Véber Virág
 • A kurzus kódja(i): BBN-ETI-376.08 BMA-FILD-402.08a

A tantárgy tartalma:

 • Az ember belső állapotai
  • Sztereotípiák, rasszizmus, szexizmus
  • Öngyilkosság
 • Ember és környezet
  • Fogyasztói társadalom
  • Csalás
  • Klímaváltozás
  • Állatok jogai
 • Az élethez való jog
  • Abortusz
  • Eutanázia
  • Halálbüntetés
 • Ember és technológia
  • Emberi klónok
  • Mesterséges intelligencia

Kulturális nyelvészet

Az interaktív órán megismerkedünk a kulturális nyelvészet előzményeivel, multidiszciplináris elméleti hátterével, alapfogalmaival, lehetséges kutatási irányaival és témáival.

Részletesebben is foglalkozunk a kulturális metaforákkal és metonímiákkal, fordítástudományi kérdésekkel (a reáliák és a tulajdonnevek fordítása), valamint frazeológiai témákkal (pl. szólások, közmondások kulturális beágyazottsága). A szóbeli vizsga mellett – értékelhető féléves órai munka esetén – választható jegyszerzési lehetőség egy kulturális nyelvészeti téma és feladatsor előzetes kidolgozása, órai prezentálása és a csoporttal közös megoldása.

Kód: BMA-MAGD-NY-126
Oktató: Dr. Slíz Marianna Ilona docens (sliz.marianna@btk.elte.hu)


Lett nyelv 1.

Lett nyelvkurzus kezdőknek.
 • kód: BBN-SLA11-201.14
 • időpontja: kedd 16.00-17.30
 • helye: D/10

Litván nyelv 1.

Litván nyelvkurzus kezdőknek. Az óra anyanyelvi lektorral, angol közvetítőnyelven zajlik.
 • kód: BBN-SLA11-201.15
 • időpontja: kedd 12.00-13.30
 • helye: D/125

Magyar grammatika

A kurzus azokat a műveleteket tárgyalja, amelyek lehetővé teszik a nyelvi kifejezések összekapcsolását. Ezek a műveletek arra valók, hogy a nyelvi tevékenységben összetett kifejezéseket hozzunk létre, és ezáltal hatékonnyá tegyük egymás megértését.
 

Kiknek ajánljuk?

Azoknak, akik szeretnék funkcionális nézőpontból megismerni a magyar nyelvtan rendszerszerű összefüggéseit; áttekintést akarnak kapni a legalapvetőbb grammatikai kategóriákról és műveletekről.

Csak magyar szerkezeteket vizsgálunk?

Alapvetően valóban magyar kifejezések elemzésével foglalkozunk, de hangsúlyt fektetünk a nyelvi kifejezésnek nemcsak a nyelvspecifikus, hanem az általános (főként az emberi kogníció általi) motiváltságára is.

 • Kód: BBN-MAM11-264
 • Oktató: Dr. Kugler Nóra docens (kugler.nora@btk.elte.hu)
 • H, 10:00-11:30. 1088 Múzeum krt. 4. A/336

Modern perzsa irodalomtörténet 2.

A kurzuson való részvételhez perzsa nyelvtudás szükséges.

BBN-IRA11-262
A kurzus előadója: Kalotáné Dr. Németh Ágnes 
péntek 8.30-10.00, D. ép. 201.
 

szemelvények:
Jamalzade
Hedayat
Alavi
Cubak
Al-e  Ahmad


Nyelvi kontaktusok

A kurzus azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mi történik akkor, amikor eltérő módon beszélő emberek lépnek érintkezésbe egymással.

Amellett, hogy ezek az érintkezések akár átmeneti, akár mélyreható strukturális nyelvi változásokat is előidézhetnek, a félév során arra is kitérünk, hogy az ilyen nyelvi találkozások és a belőlük adódó problémák hogyan értelmezhetők a kortárs szociolingvisztika különböző paradigmáiban (nyelvpolitika, nyelvi jogok, beszélés néprajza, kvantitatív és kritikai szociolingvisztika). A kurzus során főképp magyar nyelvi vonatkozású kontaktusok elemzésével foglalkozunk.
 

Kód: BMA-ANYD1-411, OT-MAGY-311
Oktató: Dr. Bodó Csanád docens (bodo.csanad@btk.elte.hu)


Nyelv és művelődéstörténet

A szeminárium a magyar nyelv és művelődés történetének találkozási pontjai köréből válogatja anyagát.

Témái közé tartoznak többek közt: nyelv és kultúra; az olvasás, az írás és az írásbeliség kultúrája; nyelvemlékeink, illetve a mai magyar nyelv mint a művelődés történetének forrása; a magyar szókincs, névkincs és frazeológia elemei mint európai, illetve egykori anyagi és szellemi kultúránk lenyomatai; nyelv, vallás és kultúra; nyelv és nemzetépítés; nyelv és udvariasság, az udvariasság nyelvtörténete. A kurzus pontos tematikáját az órára jelentkezett hallgatók előzetes tanulmányainak és érdeklődésének alapján határozzuk meg.

Kód: BMA-MAGD-NY-217, BMA-HUND-672
Oktató: Dr. Farkas Tamás docens (farkas.tamas@btk.elte.hu)


Nyelvtörténeti kutatások

A kurzus célja kettős: egyrészt a nyelvtörténet legfontosabb forrásának, a nyelvemlékek olvasásának, értelmezésének és közreadásának kérdéseit tárgyalja, kitér a nyelvtörténeti adatbázisok elvi és gyakorlati problematikájára is; másrészt igyekszik betekintést adni néhány, jelenleg is zajló nyelvtörténeti kutatómunkába.

A kurzus foglalkozik a latin írás történetével, a forráskiadás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a résztvevők megismerkedhetnek a fontosabb nyelvemlék-kiadványokkal, sorozatokkal. A félév során hangsúlyos szerepet kapnak a kódexolvasási és misszilis-olvasási gyakorlatok. A szövegolvasás jó alkalom a régi írások beható tanulmányozására és újabb nyelvemlékek megismerésére, tekintve, hogy az eredeti kéziratról készült fakszimiléket fogjuk olvasni. A kurzus tematikáját egy levéltár- vagy egy kézirattárlátogatás egészíti ki.

Kód: BBN-NBT11-342
Oktató: Friczné dr. Terbe Erika adjunktus (terbe.erika@btk.elte.hu)


Országismeret és észt történelem

Az előadáson az Észtországra vonatkozó földrajzi, demográfiai, gazdasági, kulturális alapismeretek és alapfogalmak mellett az ország történelmével is alaposabban megismerkedhetnek a hallgatók (a kezdetektől a függetlenség 1918-as kimondásáig).

Kód: BBN-EST-233

Oktató: Dr. Bereczki András docens (bereczki.andras@btk.elte.hu)

 

Perzsa festészet

A kurzus célja a Közép-Kelet ábrázoló művészetének valamint áttekintése.

A kurzus kronológiai sorrendben mutatja be az iráni világ művészetét a pre-akhaimenida kezdetektől a modern korig. A kurzus önállóan tárgyalja az egyetemes művészettörténetben is kiemelkedő emlékeket, az iszlám kultúra festészettel kapcsolatos elveit.

 • BBN-IRA-341
 • A kurzus előadója: Dr. Szántó Iván
 • péntek 13.00-14.30, D. ép. 206.

Romakép Műhely

A Romakép Műhely 2010 óta működik közösségi filmklubként, melynek során a diákok egyetemi órák keretein belül filmeket tekintenek meg, melyek által tanulhatnak a romák vizuális megjelenéséről. Az idei kurzus témája: "A roma/cigány közművelődés képei és emlékezeti helyei". A vetítés mindig más helyszínen zajlanak, ezekről a résztvevők a kurzus Facebook oldalán tájékozódhatnak. 

Egy társadalom számára pontos tükör, hogy milyen közművelődési lehetőségeket kínál a saját kisebbségi és sérülékeny közösségei számára. A dokumentumfilm ilyen tükörként tud funkcionálni, amikor a közművelődés különböző formáit jeleníti meg. A Romakép Műhely 2020-as évadának témája a cigány közművelődés és annak mozgóképes ábrázolása. Megelevenedni látjuk majd a 2000-es évek elejének vándormoziját (Kővári Borz József), a Roma Parlament Szotyimozi nevű filmklubját, az első budapesti cigány filmfesztiválokat, a cigány gyerekek oktatásának történeti változatait és azok filmes leképeződéseit, egy cigány közművelődési tábort amatőr filmen, és felébresztjük a Cséplő Gyuri című filmhez kötődő emlékeket. Különprogram a Nemzetközi Roma Napon, április 8-án.

 • kurzuskód: OT-MMK-301.03.
 • oktató: Müllner András

Az óramegbeszélés 2020. február 12-én 17:45-kor lesz az ELTE Médián, a Múzeum krt. 6-8-ban (39-es terem).

Program

Február 19, 18:00 Vándormozi. Válogatás Kővári Borz József filmjeiből
Március 4, 18:00 Filmfesztivál. A Budapesti Cigány Filmfesztiválok (1988, 1993, 1994)
Március 18, 18:00 Oktatás. Schiffer Pál: Mit csinálnak a cigány gyerekek?, Pálos György: Ahogy te akarod
Április 1, 18:00 Cigány közművelődési tábor. Közös ügyünk (A Ráby Mátyás Amatőr Filmklub filmje)
Április 8. Különprogram
Április 15, 18:00 Roma filmklubok - a Roma Parlamentben és más terekben
Április 29, 18:00 A Cséplő Gyuri c. film emlékezete


Szövegtan és stilisztika

Az előadás célja a szövegek nyelvi szerveződésének és működésének bemutatása a megértett beszédhelyzetben dinamikusan alakuló jelentésképzés szempontjából, amelynek keretében a stílus a szövegek létrehozásának és megértésének integráns részeként nyer értelmezést.
 

Az előadás tartalma: A szöveg fogalomértelmezésének kérdései. A szöveg a nyelvi interakcióban: adaptáció, figyelemirányítás, kontextualizáció. A protoszövegek és a szövegtípusok, műfajok. A szövegértelem makroszintje: szövegvilág és nézőpont. A szövegértelem mikroszintje: lehorgonyzás, deixis és koreferencia. A szövegértelem mezoszintje: fogalmi séma és topikfolytonosság. A stílus fogalomértelmezésének kérdései. A stílus a nyelvi interakcióban: stílustulajdonítás, stílusminta, stílusérték, stílushatás. A stílus szociokulturális tényezői és tipikus együttállásaik. A nyelvi konstrukciók stilisztikai potenciálja, az alakzatok és a trópusok.

Kód: OT-MAGY-171

Oktató: Dr. Tátrai Szilárd docens (tatrai.szilard@btk.elte.hu)


A Szláv és Balti Filológiai Intézet kurzusai

Kelet-európai próza: Miroslav Krleža horvát-magyar szövegvilágai

BBV-143:89
Szerda 18.30-20.00 (D ép. I. em. 103)
Oktató: Mann Jolán

 

Szlovák filmszeminárium

BBV-143:222, BMVD-143:222
Kedd 18.00-19.30 D ép. I. em. 105
Oktató: Dr. Lucia Ološtiaková
szlovák nyelvtudás nem szükséges

 

Bevezetés a közép-európai összehasonlító irodalomtudományba

BBV-143:52
Szerda 14:00-15:30 (D ép I. em 107)
Oktató: Dr. Berkes Tamás

 

Bolgár ünnepek és legendák

BBV-143.96
Péntek 10.30-12.00 (D ép. fszt. 15)
Oktató: Dr. Menyhárt Krisztina

 

Irodalomelméleti szövegek olvasása  - kezdő

BBV-143:490
Hétfő 17.00-18.30 (D ép. I. em. 106)
Oktató: Dr. István Anna


Tanulási eredményességet elősegítő kurzusok

A HELP (Hallgatói Eredményességet Elősegítő Program) által támogatott kurzusokra olyan hallgatók jelentkezését várják, akik szeretnének
 • nagyobb tudatosságra szert tenni saját tanulási szokásaikkal kapcsolatban,
 • új módszereket elsajátítani,
 • hatékonyabban tanulni,
 • minél sikeresebben teljesíteni a félév végi feladatokat,
 • felkészülten belevágni a vizsgaidőszakba.

A kurzusok részletei


Török Művészettörténet

A kurzust alapszakos és mesterszakos hallgatóknak is hirdetjük:

BBV-119 Török Művészettörténet (BA) szerdánként 15.30-17.00-ig  D/ fsz. 1.
BMVD-112:11 Török Művészettörténet (MA) szerdánként 15.30-17.00 D/fsz. 1.

Oktató: Dr. Papp Adrienn


Az Ókortudományi Intézet kurzusai

Kurzus címe Oktatók Kód Órarendi információ
"Szent nyelv": Latin bibliai és liturgikus szövegek Földváry Miklós István BMA-VALD-103.04 CS:10:00-11:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-232-03-45))
A Biblia értelmezés- és kultúrtörténete Buzási Gábor Dr. BMA-HEBD-305 CS:16:00-17:30(F.ép II.em 232 Terem (BF-232))
A Biblia ókori vallási környezete Vér Ádám BMA-VALD-217.03 H:10:00-11:30(F.ép II.em 233 Terem (BF-233))
A Biblia teológiai fogalmai Földváry Miklós István BMA-VALD-218.02 CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet 218. Előadóterem (BF-218-01-11))
A hinduizmus Ruzsa Ferenc Dr. BBN-FIL-101.09 CS:10:00-11:30(i.ép II.em 228 Bence György terem (BI-228))
A középkori filozófia és teológia története Borbély Gábor BBN-FIL-213.01 K:16:00-17:30(i.ép II.em 228 Bence György terem (BI-228))
A latin mint szent nyelv 2. Déri Balázs BMA-VALD-102:10 SZE:14:00-15:30(F.ép II.em 233 Terem (BF-233))
A Nílus-völgy művészete 2. Bács Tamás BBN-EGY11-272 SZE:12:00-13:30(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))
A Nílus-völgy régészete 1. Bács Tamás BBN-EGY11-281 P:10:30-12:00(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))
A Nílus-völgy története 1. Bács Tamás BBN-EGY16-251 H:12:00-13:30(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))
A Nílus-völgy története 3.  Schreiber Gábor BBN-EGY16-253 K:09:00-10:30(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))
A túlélők hangja: történetek a holokausztról 2. Csősz László BBN-HEB-341.16 SZE:14:00-15:30(ELTE-n kívüli helyszín (NEMELTE))
A világ és Magyarország vallási képe Déri Balázs BBN-VAL11-161.13 SZE:10:00-11:30(F.ép II.em 212 Terem (BF-212))
Arámi nyelv 1 Koltai Kornélia BBN-HEB-302 H:12:00-13:30(F.ép II.em 232 Terem (BF-232)); CS:14:00-15:30(F.ép II.em 232 Terem (BF-232))
Az antikvitás a 20. század filmművészetében Csantavéri Júlia, Ferenczi Attila BMA-KLFD-LAT16-462:34 SZE:17:00-20:00(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-01-01-11))
Az Írás arcai: Biblia-értelmezés az ókorban Buzási Gábor Dr. BBN-BIB-691.08 H:18:00-19:30(F.ép Fszt Kerényi Károly terem (BF-036))
Az ókori Izrael régészete Dezső Tamás Dr. BBN-HEB11-301.9 SZE:08:30-10:00(F.ép II.em 217 Terem (BF-217))
Az ókori közel-keleti történelem  Bács Tamás, Niederreiter Zoltán, Schreiber Gábor, Vér Ádám, Zólyomi Gábor BBN-TÖR-202o SZ:10:00-11:30(F.ép II.em 217 Terem (BF-217))
Bevezetés a holokauszt történetébe 2. Csősz László BBN-HEB11-401.15 K:17:00-18:30(ELTE-n kívüli helyszín (NEMELTE))
Bevezetés a latin nyelvbe 3. Simon Lajos Zoltán BBN-KLF-133 K:12:00-13:30(F.ép II.em 218 Terem (BF-218))
Bevezetés a latin nyelvbe 3. Kozák Dániel BBN-KLF-133 H:14:00-15:30(F.ép II.em 217 Terem (BF-217))
Bevezetés a latin nyelvbe 4. Simon Lajos Zoltán BBN-KLF-134 CS:08:00-09:30(F.ép II.em 212 Terem (BF-212))
Bevezetés a latin nyelvbe 4. Kozák Dániel BBN-KLF-134 SZE:14:00-15:30(F.ép II.em 217 Terem (BF-217))
Bevezetés a posztbiblikus irodalomba Buzási Gábor Dr. BBN-BIB-202 K:16:00-17:30(F.ép II.em 233 Terem (BF-233))
Bevezetés a régészetbe minorosoknak Siklósi Zsuzsanna BBN-REGM-100 P:09:00-10:30(B.ép alagsor 0011 terem (BB-0011))
Bevezetés a thébai régészetbe 2. Schreiber Gábor BBN-ÓKK-102.04 CS:09:30-11:00(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))
Bevezetés az egyiptomi nyelvbe 2. Jasper Kata BBN-EGY-102 K:10:30-12:00(F.ép II.em 216 Olvasóterem (BF-216)); K:12:30-14:00(F.ép II.em 216 Olvasóterem (BF-...
Bevezetés az irodalomtudományba Krupp József BBN-FLI11-102 CS:10:00-11:30(B.ép Félemelet 172 Nagyterem (BB-172))
Bevezetés az ógörög nyelvbe 3. Bolonyai Gábor BBN-KLF-123 K:08:15-09:45(F.ép II.em 217 Terem (BF-217))
Bevezetés az ógörög nyelvbe 3. Horváth László BBN-KLF-123 K:10:00-11:30(F.ép II.em 217 Terem (BF-217))
Bevezetés az ógörög nyelvbe 4. Bolonyai Gábor BBN-KLF-124 P:08:15-09:45(F.ép II.em 217 Terem (BF-217))
Bevezetés az ógörög nyelvbe 4. Horváth László BBN-KLF-124 P:13:00-14:30(Eötvös Collegium, Borzsák (KE-0-10-E))
Bevezetés az ókori egyiptomi kultúrába 2.  Irsay-Nagy Balázs János Dr. BBN-EGY-122 CS:14:00-15:30(B.ép Fszt 0112 terem (BB-112))
Biblia és irodalom Mártonffy Máriusz Marcell Dr. BBN-BIB-632.02 K:14:00-15:30(F.ép II. emelet 233. Terem (BF-233-01-22))
Biblia-ismeret Buzási Gábor Dr. BBN-BIB-101 H:16:00-17:30(F.ép II.em 217 Terem (BF-217))
Egyiptom filmen 2. Irsay-Nagy Balázs János Dr. BBN-EGY-302.01 SZE:16:00-17:30(A.ép Fszt 47 Gombocz Zoltán terem (BA-047))
Elő-ázsiai régészeti anyagismeret 2. Niederreiter Zoltán BBN-REG17-322 CS:13:00-13:45(B.ép alagsor 0011 terem (BB-0011))
Hindu és buddhista művészet: ikonográfia, narratívák, térformálás Renner Zsuzsanna BBN-OKE11-132:4 P:14:00-19:00(i.ép alagsor -104 Terem (BI-00104))
Idegennyelvű szakszövegolvasás Vér Ádám BMA-VALD-141:5 H:12:00-13:30(F.ép II.em 216 Olvasóterem (BF-216))
Jelenések könyve/Ἀποκάλυψις (szövegolvasás) Buzási Gábor Dr. BBN-HEB11-304.3 CS:12:00-13:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-232-03-45))
Jiddis nyelv és kultúra 2 Komoróczy Szonja Ráhel BBN-HEB-322 CS:17:15-18:45(ELTE-n kívüli helyszín (NEMELTE))
Jiddis nyelv és kultúra 3 Komoróczy Szonja Ráhel BBN-HEB-323  
Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 2. Balogh Katalin BBN-HEB-102 K:12:00-13:30(F.ép II.em 233 Terem (BF-233)); CS:12:00-13:30(F.ép II.em 233 Terem (BF-233))
Kortárs vallásszociológia (Davie) Vér Ádám BMA-VALD-231.01 CS:10:00-11:30(F.ép II. emelet 212. Tanterem (BF-212-01-22))
Középkori filozófia és teológia szeminárium Borbély Gábor BBN-FIL-233.03 SZE:16:00-17:30(i.ép alagsor -107 Terem (BI-107))
Latin grammar course Rung Ádám BBN-ERA-180:3 CS:16:00-17:30(F.ép II.em 218 Terem (BF-218))
Magyarország és a holokauszt: egy népirtás evolúciója 2. Csősz László BMVD-206.32 SZE:10:30-12:00(ELTE-n kívüli helyszín (NEMELTE))
Modern héber nyelv 1. Kertes Hagit BBN-HEB11-111 K:08:30-10:00(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-232-03-45))
Modern héber nyelv 1. Kertes Hagit BBN-HEB11-111 K:16:00-17:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-232-03-45))
Modern héber nyelv 3. Kertes Hagit BBN-HEB11-213 K:11:30-13:00(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-232-03-45))
Modern héber nyelv haladóknak: társalgás Kertes Hagit BBN-HEB-342 K:13:00-14:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-232-03-45))
Ógörög irodalom (műfordításban) 1. (Görög tragédiák újragondolva) Bolonyai Gábor BBN-AKU-101:2 H:12:00-13:30(F.ép II.em 212 Terem (BF-212))
Ógörög szövegolvasás 8. (Aristotelés) Bárány István Dr. BBN-KLF11-208:20 K:10:00-11:30
Ókor a zenében Bács Tamás, Déri Balázs, Dolinszky Miklós Dr., Ferenczi Attila, Földváry Miklós István, Kárpáti András, Zólyomi Gábor BBN-OKO-201.13 CS:16:00-17:30(A.ép Fszt 47 Gombocz Zoltán terem (BA-047))
Ókori és keleti művészettörténet 2.: Görög-római művészet Lakatos Szilvia BBN-OKE11-132.3 P:10:00-11:30(F.ép II.em 212 Terem (BF-212))
Ókori és keleti vallások 1. Vér Ádám BBN-OKE-121 CS:08:00-09:30(F.ép Fszt Kerényi Károly terem (BF-036))
Összehasonlító vallástörténet 2. Vér Ádám BBN-VAL-172 SZE:14:00-15:30(F.ép II.em 212 Terem (BF-212))
Politikai teológia Geréby György Dr. BMA-VALD17-215.04 CS:08:30-10:00(F.ép II.em 218 Terem (BF-218))
Purim: ünnep és kultúrtörténet Bányai Viktória BBN-HEB11-311.04 SZE:12:00-13:30(F.ép II.em 233 Terem (BF-233))
Ritualisztika 2.  Földváry Miklós István BBN-VAL11-151.23 SZE:16:00-17:30(F.ép II.em 233 Terem (BF-233))
Szakszeminárium (Ókori szövegek műfordítása) Imre Flóra Mária BMA-KLFD-LAT16-462:21 H:14:30-16:00(F.ép II.em 233 Terem (BF-233))
Újgörög nyelv haladóknak Siapanidou Eleftheria BMVD-205.09 CS:16:30-18:00(Ifjúsági ép. fszt 3 Terem (BY-03))
Újgörög nyelv haladóknak 2. Siapanidou Eleftheria BBN-UJG16-212 SZE:13:30-15:00(Ifjúsági ép. fszt 3 Terem (BY-03),Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01)); CS:18:00-19:...
Újgörög nyelv haladóknak 4. Nakos Konstantinos BBN-UJG16-214 SZE:16:30-18:00(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01)); CS:18:00-19:30(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01))
Újgörög nyelv kezdőknek 2. Nakos Konstantinos BBN-UJG11-102 H:16:30-19:30(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01)); CS:16:30-18:00(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01))
Újgörög nyelvészeti gyakorlatok 1. Solti Dóra Eszter dr. BBN-UJG11-221 K:15:00-16:30(Ifjusági ép fszt 1 Terem (BY-01))
Vallásfilozófia Borbély Gábor BBN-FIL-361.01/a H:14:00-15:30(i.ép II.em 228 Bence György terem (BI-228))
Vallásfilozófia szeminárium Borbély Gábor BBN-FIL-362.02 H:16:00-17:30(i.ép I.em 129 oktatói szoba (BI-129))
Zsidó temetők, sírkövek Bányai Viktória BBN-HEB-341.15 P:10:00-11:30(F.ép II.em 233 Terem (BF-233))
Zsidó történelem 1.: Az ókori Izrael törtténete Buzási Gábor Dr., Vér Ádám, Turán Tamás BBN-HEB11-231.1 K:10:00-11:30(F.ép II.em 233 Terem (BF-233))
Zsidó vallás és kultúra 2. Komoróczy Szonja Ráhel BBN-HEB11-222 CS:10:00-11:30(F.ép II.em 233 Terem (BF-233))

Udmurt, egy kisebb rokon nyelv

A kurzus egy oroszországi, Volga-vidéken beszélt finnugor nyelvvel ismertet meg, elsősorban gyakorlati szempontból.

A nyelvtanulás során kiderül az is, hogy az udmurt nyelv jobban hasonlít az észtre és a finnre, mint a magyarra; hogy két további finnugor nyelvet az udmurt alapján akár érteni is lehet; hogy az udmurt és a magyar sok esetben azért hasonlít, mert mindkettőben számos török jövevényelem van; hogy az udmurt az orosztanulást is megkönnyíti, mivel cirill betűkkel írnak és sok az orosz kölcsönzés. Ezen kívül szó lesz a hagyományos és mai udmurt kultúráról is. A nyelvi gyakorlatokban és a mai kultúra bemutatásában udmurt anyanyelvű hallgatók segítenek. A kurzus során elsajátítottakat pedig az Udmurt Egyetem nyári kurzusain lehet tovább fejleszteni.

Kód: BBN-FUG17-271:2 

Oktató: Dr. Salánki Zsuzsanna adjunktus (salanki.zsuzsanna@btk.elte.hu)