Sikereink

Négy éves képzésben abszolvált hallgatók

DOKTORI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

A doktori eljárás megindítására irányuló kérelmet a kari hivatalon keresztül kell benyújtani a Bölcsészettudományi Doktori Tanácshoz. A kérelem elfogadásáról és a védési bizottság jóváhagyásáról a BDT dönt.

A kérelem benyújtásának első napja az abszolutórium kiállítását követő nap, végső időpontja a disszertáció leadásának határideje előtt fél év.

Csatolandó dokumentumok:

  • jelentkezési lap (letölthető innen)
  • doktori abszolutórium
  • egyetemi végzettséget igazoló dokumentum (diploma)
  • idegennyelv-ismeret igazolása
  • szakmai önéletrajz
  • MTA bibliográfiai adatbázisából (MTMT) kiinyomtatott és a témavezető ellenjegyzésével ellátott publikációs jegyzék 
  • témavázlat
  • kérelmező nyilatkozata, hogy ugyanazon tudományágban nincs folyamatban doktori eljárása (jelentkezési lap része, nem szükséges külön nyilatkozat)
  • kutatóhelyi vita/házi védés jegyzőkönyve (ha van)

A dokumentumokat két példányban kell leadni.

Az online ügyintézés idején érvényes eljárásrend itt érhető el.

A disszertációt kizárólag a doktori eljárás, illetve a védési bizottság BDT általi jóváhagyása után lehet leadni!

 

DISSZERTÁCIÓ BENYÚJTÁSA

A komplex vizsgát követő három tanéven belül be kell nyújtani az elkészült (és házi védésen is átesett) végleges disszertációt. (Téli és nyári vizsgaidőszakban tett komplex vizsga esetén is augusztus 31-ig.)

Azon hallgatók számára, akik a komplex vizsgájukat 2018. február 1. és 2021. augusztus 31. között teljesítették, doktori értekezésüket a komplex vizsgát követő négy tanéven belül kell benyújtaniuk. (Téli és nyári vizsgaidőszakban tett komplex vizsga esetén is augusztus 31-ig.)

A disszertáció leadási határideje különös méltánylást érdemlő esetekben legfeljebb egy évvel meghosszabbítható (Nftv. 53.§ (4) bekezdés). Vonatkozó kérvényt a leadási határidő előtt lehet előterjeszteni a Bölcsészettudományi Doktori Tanácshoz. A kérelemhez csatolni kell a méltánylás alkalmazását alátámasztó dokumentumo(ka)t, illetve a témavezető támogató nyilatkozatát. (EDSz. 59.§)

Legkésőbb a disszertáció benyújtásával egy időben a fokozatszerzéshez szükséges második nyelv ismeretének igazolását is be kell nyújtani (ha addig nem történt volna meg). Ez lehet államilag elismert (vagy azzal egyenértékű) középfokú (B2) vagy felsőfokú (C1), komplex (írásbeli + szóbeli) vagy rész (írásbeli vagy szóbeli) nyelvvizsga bizonyítvány. Elfogadható továbbá (angoltól eltérő nyelvek esetén) a Kar idegen nyelvi tanszékei által lebonyolított ún. PhD nyelvvizsga, amelynek célja az idegennyelvű tudományos szakszöveg értő feldolgozásának mérése (KDSz 31.§ (1) bekezdés h) pont).

A doktori iskolai tanácsok egyedi elbírálás (kérelem) alapján más nyelvvizsga dokumentumot, vagy azzal egyenértékűnek tekintett (legalább négy félévnyi, élő vagy holt nyelvi) felsőoktatási előtanulmányokat is elfogadhat a fokozatszerzéshez szükséges második nyelv ismeretének. (KDSz 31.§ (2) és (3) bekezdés). 

A doktori disszertáció leadásának formai követelményei elérhetők itt.

KUTATÓHELYI VITA/ HÁZI VÉDÉS

A házi védést a szakmailag illetékes doktori program szervezi meg és bonyolítja le a doktori iskolák szabályzatában leírt módon és feltételek mellett.

A házi védésen készült jegyzőkönyv egy példányát csatolni kell a doktori eljárás jelentkezési dokumentációjához, és/vagy el kell juttatni a kari hivatalba.

A házi védésnek 90 nappal meg kell előznie a disszertáció végleges változatának leadását!