Interkulturális nyelvészet Doktori Program

Interkulturális nyelvészet Doktori Program
Az Interkulturális nyelvészet Doktori Program az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola keretén belül működik. A doktori program képzési terve Gecső Tamás programalapító nyugalomba vonulása után 2019-ben megújult. Jelenlegi profilja ötvözi a Kövecses Zoltán által alapított és felvirágoztatott, majd emeritálása után formálisan megszűnt Kulturális nyelvészet Doktori Program szellemi örökségét és az alapítása óta folyamatosan működő Interkulturális nyelvészet Doktori Program alkalmazott nyelvészeti jellegét.

Mindkét program korábbi és az átalakult program új oktatóinak, témavezetőinek és hallgatóinak nagyszerű együttműködése és közös munkája meghozta gyümölcsét:
2019 óta 12 doktorandusz védte meg sikeresen a disszertációját, hárman pedig közvetlenül a védés előtt állnak. A megújult programot gazdagítják a doktori képzésbe korábban bekapcsolódott hallgatók és a Kulturális nyelvészet Doktori Program abszolvált, de még nem végzett hallgatói is. Jelenleg összesen 45 hallgató tartozik a programunkhoz a már végzetteket nem beszámítva, közülük 24 hallgató nyert felvételt 2019 óta. A külföldi hallgatók aránya folyamatosan nő, a 10 fős 1. évfolyamon 9 a külföldi hallgatók száma. A 45 hallgató 13 különböző országból származik a következő eloszlás szerint: Kína (3), Ukrajna (1), Oroszország (5), Irán (3), Indonézia (2), Jordánia (2), Bulgária (1), Dél-Korea (1), Egyiptom (1), Japán (1), Kenya (1), Lengyelország (1), Üzbegisztán (1), összesen tehát 22 magyar és 23 külföldi.

Az interkulturális nyelvészetet tágan értelmezzük, a kognitív-funkcionális és a kulturális nyelvészeti elméleti alapok iránti elköteleződés, az interdiszciplinaritás és a társadalmi hasznosíthatóság iránti igény egyszerre jellemzi doktori programunkat.
Oktatási és kutatási célunk a nyelv, a diskurzus, a kogníció és a kultúra összefüggéseinek tanulmányozása a kognitív nyelvészet és a kulturális nyelvészet mint elméleti keret és az alkalmazott nyelvészet empirikus módszereienk segítségével a nyelvek és a kultúrák érintkezésében és összehasonlításában, az inter- és intrakulturális variáció különböző válfajaiban, a két- és többnyelvűségben, másod- és harmadnyelvek tanulásában és tanításában, valamint az interkulturális kommunikáció különböző színterein. Nagy hangsúlyt kap eközben a figuratív nyelvhasználat interkulturális megközelítése, nyelv, kogníció és kultúra összefüggéseinek feltárása empirikus módszerekkel. Nem titkolt célunk, hogy nemcsak a tudományos kutatás terén szeretnénk hidakat építeni kogníció, kultúra, diskurzus és kommunikáció között, hanem különböző kultúrák, nemzetek, csoportok és személyek között is.  Programunk a híd szerepét hivatott betölteni a Nyelvtudományi Doktori Iskolán belül és a külföld felé is a szinergiák feltérkepezésével és erősítésével.

A program hallgatóinak 8 félév alatt 240 kreditet kell megszerezni, amelyből a képzési és kutatási szakaszban 120 kreditet, a kutatási és disszertációs szakaszban szintén 120 kreditet kell teljesíteni.
Az első szakaszban, a képzési és kutatási szakaszban szakmai előadások és szemináriumok vannak. Az első két évet komplex vizsga zárja. A képzés kutatási és disszertációs szakaszában  már nem kell tantermi órákon részt venni, a hallgatók teljes egészében a kutatás elvégzésével és a disszertáció megírásával foglalkozhatnak. Az előírt kreditmennyiség megszerzése tanulmányok és recenziók publikálásával, konferenciaelőadásokkal, oktatással és egyéb tudományos tevékenységgel történhet. A program elvégzésének ideje alatt legalább három tanulmányt kell publikálni.

Fontos tudnivaló, hogy a képzés nyelve angol.
A doktori programra való jelentkezés előfeltétele a kiváló angol nyelvtudás, elvárás a legalább C1-es szint. Mindenképpen kötelező legalább egy idegen nyelvből a minimum C1-es szint igazolása, de ezen kívül is elvárt a kiváló angol nyelvtudás. Arra is szeretnénk felhvni a figyelmet, hogy szükséges előre felvenni a kapcsolatot a leendő témavezetővel egyeztetés céljából, mivel a témavezetői  jóváhagyást is be kell nyújtani jelentkezéskor.  

A program vezetője:
Dr. Brdar-Szabó Rita PhD, habil. egyetemi docens
ELTE BTK, Germanisztikai Intézet
1088 Budapest, Rákóczi út 5.
E-mail: szabo.rita@btk.elte.hu

Jelenleg érvényes témakiírások
Tanegységlista 2019 őszétől

A program oktatói

A program aktív témahirdetői és témavezetői