Kurzusajánló a 2023-24-es tavaszi félévre

2024.01.18.
Kurzusajánló a 2023-24-es tavaszi félévre
Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az alábbi válogatás csak ízelítő, hiszen adott  szak (ideértve a felsőoktatási szakképzést is) tantervében biztosított mennyiségű, szabadon választható tanegység teljesítésére a kurzusfelvételre vonatkozó szabályok figyelembevételével az Egyetem bármely kurzusa elvégezhető. (ELTE szervezeti és működési szabályzata II. kötet Hallgatói követelményrendszer 28. §)

Tárgyfelvételi időszakok:

 • Előzetes jelentkezés: 2023.12.17., 17:00 – 2024.02.02., 16:00
 • Rangsorolásos jelentkezés: 2024.02.02., 20:00 – 2024.02.08., 17:00
 • Versenyjelentkezés: 2024.02.09., 08:00 – 2024.02.16., 16:00

A beszédgyakorlattól a zenetörténetig

A Művészetközvetítő és Zenei Intézet a 2023/24-es tanév tavaszi szemeszterében az alábbi szabadon választható kurzusokat hirdeti meg:

Beszédgyakorlat: a beszéd ismerete, technikai feltételei: anatómiai / fiziológiai ismeretek és gyakorlati megoldások (színpadi mozgás, megjelenés)

Előadói gyakorlat: a kurzus felvételével a jelentkező részt vehet a tanszék kórusainak próbáin és szereplésein, emellett a fellépéseken saját énekes/hangszeres tudásának szólisztikus bemutatására is lehetőség nyílhat

Zenetörténet ​(a 4. szemesztertől): a tantárgy különböző történeti korszakok zenéjének lényegét és sajátos jellemzőit elemzi


African Childhoods on Page

In this course, we are going to read and discuss works by African authors, all of them focusing on the theme of childhood in different ways.

The coming-of-age stories analyzed in class offer a glimpse into the multifaceted portrayals of growing up in African countries and the African diaspora, touching on topics such as colonial education, segregation, war, Africanfuturism and many others. Among the authors discussed, you will find Nigerian Chimamanda Ngozi Adichie, South African Trevor Noah, Nigerian-American Nnedi Okorafor and several others. For a detailed course description and the list of set readings, see here.

 • Kód: BBN-ANG-227.G2
 • Oktató: Gyuris Kata, Anglisztika Tanszék
 • Időpont: szerda, 16:30-18:00
 • Hely: R5 443

A hindi nyelv alapjai

A kurzus megismerteti a hallgatókat Dél-Ázsia legelterjedtebb nyelvének földrajzi elhelyezkedésével, rövid történetével, írásának jellegzetességeivel.

A résztvevők megismerik és gyakorolhatják is azokat a nyelvi-kulturális ismereteket, amelyekkel kapcsolatot építve közel kerülhetünk a hindi nyelvű és más indiai, illetve dél-ázsiai emberekhez, és bevezető jellegű nyelvi készségeket sajátítanak el.

 • BBN-IKU-103
 • Oktató: Sági Péter
 • Kedd,13:00-14:30
 • Ifjúsági épület, I. em. 101

A képregénykultúrák sajátosságai

A kurzus célja, hogy betekintést nyújtson a képregény alakulástörténetébe, a különböző - leginkább európai - képregénykultúrák sajátosságaiba, valamint, hogy megismertesse a hallgatókat a képregénnyel mint médiummal.

A képregény formanyelvének, elbeszéléstechnikáinak elméleti megközelítései mellett a kurzuson részt vevő hallgatók több szempont és különböző tematikák szerint sajátíthatják el a képregények értelmezési lehetőségeit. A kurzusok felvetőtő tematikák közül többek között szerepel a képregény és adaptáció kérdésköre, a test reprezentációinak képregényes lehetőségei, valamint a nők és a nőiség helyzete a képregényekben. A tematikákon végigvezetett képregénykultúrák sajátosságainak ismertetése mellett a kurzus kitér a kortárs képregényes perspektívákra is.

 • BMVD-135:05
 • Oktató: Császár Irma Tímea (PhD-hallgató)
 • Időpont: kedd, 10:00-11:30
 • Hely: D épület, 20., Román Filológiai Könyvtár

Alkalmazott kommunikációtan

A kurzus a kommunikációtan és a pragmatika elméleti kiindulópontjából gyakorlati kérdések mentén mutatja be közérthetően az emberi kommunikáció általános nyelvi, társas és kulturális jellemzőit.

Az előadás különböző nyelvi színtereken végzett vizsgálatok eredményein keresztül ismerteti a kommunikációs kutatások alkalmazási lehetőségeit. Így többek között kitér a hivatalos nyelvhasználat,  a tudományos írások, a tanár-diák kapcsolat, az orvos-beteg konzultáció, az asszertív kommunikáció, a fordítás és tolmácsolás, a meggyőzés és manipulálás nyelvi és társas jellemzőire. Az előadást mindenkinek ajánljuk, akit érdekelnek a kommunikációtan mindennapi alkalmazási lehetőségei.

 • Kód: BMA-ANYD-221 (előadás, 4 kredit)
 • Oktató: Kuna Ágnes egyetmi docens (kuna.agnes@btk.elte.hu)
 • Cs, 14:00–15:30; Múzeum krt. 4. D/fszt. 22.

Alkalmazott névtan

Az alkalmazott névtan, a nemzetközi színtéren is felfutó diszciplínaként, a tulajdonnevek használatának különböző gyakorlati kérdéseit, lehetőségeit vizsgálja.

A kurzus jellemző témakörei: A névadás történeti, társadalmi és kulturális változatossága. A személynevek mint etnikai és társadalmi szimbólumok. A keresztnévválasztás, házassági névviselés gyakorlati kérdései. Névmenedzselés, névtervezés, személy- és helynévpolitika határokon innen és túl. A tulajdonnevek fordításának problémái. A nevek szótári feldolgozásának kérdései. Névkorpuszok, adatbázisok, névkereső és névföldrajzi alkalmazások. Tulajdonnevek a laikus és dilettáns feldolgozások csapdájában. A nevek felhasználhatósága más tudományokban és/vagy gyakorlati célok szolgálatában.

 • Kód: BMA-ANYD-244
 • Oktató: Dr. Farkas Tamás habil. egy. docens (farkas.tamas@btk.elte.hu)
 • K, 8:30–10:00; Múzeum krt. A/233.

Autoritás és igazságosság: bevezetés a politikai filozófiába

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a modern piaci társadalmakra jellemző politikai, gazdasági és jogi intézmények morális értékeléséhez szükséges alapvető, kortárs politikai filozófiai eszköztárral.

A kurzus négy részre tagolódik. A rövid, elsősorban módszertani bevezető egység a továbbiakban használandó alapvető fogalmakkal, módszerekkel ismerteti meg a hallgatókat.

A második egység arra a kérdésre keresi a választ: miért igazolható az államok léte, és milyen államok léte igazolható?

Ezután a harmadik egységben az elosztási igazságosság – a jövedelem és vagyon, előnyök és hátrányok morálisan helyes elosztásának – legfontosabb elméleteibe tekintünk be.

Az utolsó nagy egységben néhány, az egyén és a politikai közösség viszonyát érintő, a modern európai politikai gondolkodást meghatározó elméleti kihívással ismerkedünk meg: a család/magánszféra és a politikai autoritás határaival, a vallási alapú politizálás elméleti problémáival, a hagyomány szerepével a politikában, és a nemzet fogalmával, illetve lehetséges politikai szerepeivel. Az utolsó modul témái közül a hallgatók választása nyomán dolgozunk fel kettőt.

 • BBN-FIL-342.25, BBN-FIL18-342.04
 • Oktató: Mráz Attila
 • Időpont, helyszín: kedd, 12.00-13.30, i épület, 129.

Avantgárd irodalom és művészet

Az európai kultúrában az avantgárd mozgalmak jelentkezése nemcsak alapvető változást hozott, hanem olyan folyamatokat is beindított, amelyek napjaink művészetében és tömegkultúrájában is jócskán éreztetik hatásukat.

Ebben döntő szerepet játszott, hogy az avantgárd irányok nem elégedtek meg a bevett formák és megcsontosodott kánonok kínálta lehetőségekkel, hanem harsányan törekedtek ezek megújítására, felforgatták a művészet rögzítettnek hitt kereteit, átlépték biztosra vett határait. A kurzus ennek jegyében tekinti át az avantgárd mozgalmak történetét és azok összetett, némelykor ellentmondásosnak tűnő jellemzőit. A vizsgált irányzatok és folyamatok természetéből adódóan az irodalmi és esztétikai kérdések mellett az előadások kitérnek a társművészetekre, a művészeti ágak közötti kapcsolatok kihívásaira, valamint mindezek intermediális következményeire is.

 • CUL16-222.1
 • Oktató: Bengi László
 • Időpont, helyszín: Csütörtök 12:30-13:30, A épület 330.

Az arab zene története

A kurzust azoknak ajánljuk, akik szeretnének mélyebben megismerkedni az arab világ hagyományos zenéivel és hangszereivel, az arab-iszlám kultúra regionális zenei történetével.

A kurzus látogatásához nem kellenek zenei ismeretek elég, ha valaki szereti a zenét! 

 • Kód: BMVD-111:15, BBV-111:15
 • Oktató: Brauer-Benke József Dr.
 • Időpont és helyszín: péntek 14:00-15:30; B. ép. I. em. 235.

A kurzus programja:

1. Madzhabok és regionalitás, népzenekutatás és hangszertörténet kutatás
2. A Mashrek hagyományos hangszeres zenéje (makám, maluf)
3. A Magreb hagyományos hangszeres zenéje (gnava zenész kaszt)
4. Nyugat-Afrika hagyományos hangszeres zenéje (griot zenész kaszt)
5. Kelet-Afrika hagyományos hangszeres zenéje (taarab, benga)
6. Dél-Ázsia hagyományos zenéje (Hindusztáni klasszikus zene, baul zenész kaszt)
7. Délkelet-Ázsia hagyományos hangszeres zenéje (Gamelán zenekarok)
8. Közép-Ázsia hagyományos zenéje (Dede Korkut hagyománya, asig énekesek)
9. Hangszerkultúra és életmód kapcsolata (nomádok és városlakók zenei hagyományai)
10. Hangszeres hatások a hagyományos muszlim kultúrákban (hegedű, harmonika)
11. Autentikus és nem autentikus hangszerek, autenticitás jelensége
12. Udvari és népi hangszerek Nyugat- és Közép-Ázsiában
13. Udvari és népi hangszerek Dél- és Délkelet-Ázsiában
14. Udvari és népi hangszerek Észak, Nyugat- és Kelet-Afrikában
15. Etno, lokálspecifikus és nemzeti hangszerek az iszlám világban


Az Európai Unió keleti bővítése – a KGST-től Schengenig

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat az EU (és a NATO) keleti bővítésének folyamatával, a bővítés mechanizmusával és az EU intézményeinek működésével.

A kurzus kitekintést ad az EU esetleges újabb keleti bővítésének lehetőségeire, illetve az EU és a posztszovjet térség (elsősorban Oroszország és Ukrajna), valamint az EU és a Nyugat-Balkán kapcsolataira. Mindemellett a kurzus foglalkozik a közép-kelet-európai államszocializmusok történetével, válságával, a térségbeli rendszerváltozásokkal, illetve az EK–KGST-kapcsolatokkal is.

 • BBN-TSP13-319
 • Oktató: Mezei Bálint
 • A kurzus helyszíne: 239-es terem (ELTE BTK, Központi Épület, 2. emelet)
 • Létszám: 15 fő

Teljes kurzusleírás


Az orosz és szovjet történetírás története

A kurzus során a hallgatók megismerkednek az orosz történetírás főbb irányzataival és műveivel.

 • BMA-RUSD-306
 • Oktató: Gyóni Gábor
 • Csütörtök 12-13:30, Főépület 239.

Az ókori Dél-India története

Szent fák körül banánlevélként reszkető, eksztázisba merült emberek. Római kereskedők hajóit fosztogató kalózok. Fákban élő istenek, akik rabul ejtik a hajadonok szívét. Hullákkal borított, elefántléptek szántotta csatamezőn táncoló győztes seregek. Föld alá rejtett aranykincsek. Mesés gazdagságú paloták, ahol fegyveres görögök állnak őrt a kapuknál. Pálmalovon lovagló reménytelen szerelmesek. Szent őrzőfáikat védelmező királyok. Érdekesnek találod? Az ókori Tamilföld rejtélyes világa vár ezen a kurzuson, amelyen Dél-India ókori történetének forrásközpontú bemutatására kerül sor.

 • BBN-IND11-321:12, BBN-IND-325:02
 • Oktató: Ferenczi Roland
 • Szerda:16:30-18:00
 • D épület, fszt. 1.

Az Ókortudományi Intézet kurzuskínálata

Kurzus címe Oktatók Kurzuskód Órarendi információ Megjegyzés Leírás
Pannónia ókori emlékei Adamik Béla OT-LAT-504 P:12:00-13:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)) Az órák részben külső helyszínen, a Magyar Nemzeti Múzeum lapidáriumában lesznek.
A Nílus-völgy története 2. Bács Tamás Antal BBN-EGY19-252 H:12:00-13:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12))
A Nílus-völgy művészete 2. Bács Tamás Antal BBN-EGY19-272 SZE:12:00-13:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12))
Megkérdezték a rabbit – responzumok fordításban Bányai Viktória BBN-HEB-341#1.27 SZE:10:00-11:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12))
Zsidó vallás és kultúra 2. Biró Tamás Sándor Dr. BBN-HEB11-222 H:14:00-15:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11)) Miről szól a zsidó vallás? Miből áll a vallásos zsidó élete? Mitől kóser egy étel? Mi a szombat? Mikorra esik a zsidó újév? Miből áll egy széderest? Mi a hanukka? Milyen irányzatai vannak a judaizmusnak? A zsidó vallás alapjait bemutató előadássorozat második féléve elsősorban az ünnepek világába vezeti be az a hallgatókat: a szakosokat, a minorosokat és bármely érdeklődőt.
Korea vallásai Birtalan Ágnes Erzsébet Dr. BBN-KOR22-271 K:14:00-15:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11))
A mongolság vallásai 1. Birtalan Ágnes Erzsébet Dr. BMA-MOND-345 P:13:00-14:30(B ép. I. emelet 111. Oktatói szoba (BB-1-111-01-13))
Antik irodalom műfordításban Bolonyai Gábor BBN-OKE-127 H:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)) Homéros: Ílias lassan olvasva.
A bibliai értelmezés- és kultúrtörténet forrásai Buzási Gábor Dr. BBN-BIB-215 H:14:00-15:30(F.ép II. emelet 218. Előadó terem (BF-2-218-01-11))
Bibliaismeret Buzási Gábor Dr. BBN-HEB11-300.4 H:16:00-17:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12))
Zsidó történelem 1.: Az ókori Izrael története Buzási Gábor Dr., Vér Ádám, Turán Tamás Ervin BBN-HEB11-231.1 P:10:00-11:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12))
The Political Life of Jesus David Lloyd Dusenbury BA-ERA-IACS-S-017 H:12:00-13:30(Rákóczi út 5 IV.em 438. Szeminárium (BR-4-438-01-12)) Why was Jesus, who said ‘I judge no one’, put to death for a political crime? Of course, this is a historical question—but it is not only historical. Jesus’s life became a philosophical theme in the first centuries of our era, when ‘pagan’ and Christian philosophers clashed over the meaning of his sayings and the significance of his death. Modern philosophers, too, such as Immanuel Kant and Friedrich Nietzsche, have tried to retrace the arc of Jesus’s life and death. The course offers a philosophical reading of the four memoirs, or ‘gospels’, that were fashioned by early Christ-believers and collected in the New Testament. It offers original ways of seeing a deeply enigmatic figure who calls himself the Son of Man.
Ókori és keleti vallások Egyed Attila, Bányai Viktória, Irsay-Nagy Balázs János Dr., Rung Ádám, Száler Péter, Szántó Iván, Szombathy Zoltán, Vér Ádám BBN-OKE11-122:2 CS:08:00-09:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11))
Bevezetés az ókori egyiptomi kultúrába 2. Endreffy Katalin Sára BBN-EGY-122 SZE:12:00-13:30(6-8 ép. földszint 011. Előadóterem (BM-0-011-01-11))
Római irodalomtörténet Ferenczi Attila BBN-KLF11-412 H:14:00-15:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12))
Atonement, pilgrimage, and reconciliation in premodern Europe Földváry Miklós István BA-ERA-IACS-L-003 CS:16:00-17:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12))
Introduction to Usuarium. A Tool for Quantitative Analysis of Medieval and Early Modern Liturgy Földváry Miklós István BA-ERA-IACS-S-018 SZE:16:00-17:30(F.ép II. emelet 216. Könyvtár (BF-2-216-03-43))
Kultusz és művészet Földváry Miklós István BBN-VAL11-151.26 H:16:00-17:30(A ép. III. emelet 320. Szeminárium (BA-3-320-01-12))
Vallásantropológiai szövegolvasás Földváry Miklós István BMA-VALD17-211.06 H:14:00-15:30(F.ép II. emelet 216. Könyvtár (BF-2-216-03-43))
Religion of the Nile Valley Irsay-Nagy Balázs János Dr. BA-ERA-IACS-S-016 CS:12:00-13:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12))
Latin-görög-szanszkrit mondattani gyakorlatok Ittzés Máté dr. BBN-IND-303:12 P:12:00-13:30(Ifjúsági ép. I. em. 101 Szeminárium (BY-1-101-01-12))
Bevezetés az egyiptomi nyelvbe 2. Jasper Kata Dr. BBN-EGY-102 K:10:00-11:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12)); K:12:00-13:30(B ép. földszint 0...
A Nílus-völgy vallása 2. Jasper Kata Dr. BBN-EGY16-292 SZE:10:00-11:30(B ép. földszint 012. Szeminárium (BB-0-012-01-12))
Klasszikus héber nyelv és szövegolvasás 2. Koltai Kornélia BBN-HEB-102 H:12:00-13:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12)); CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet ...
Modern héber nyelv 4. Kormos Szilvia BBN-HEB11-214 K:11:00-11:45(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45)); CS:08:30-09:15(Távolléti o...
Modern héber nyelv haladóknak: társalgás Kormos Szilvia BBN-HEB-342 K:11:50-12:35(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45)); CS:09:15-10:00(Távolléti o...
Az antik művészet története Lakatos Szilvia BBN-OKE-133 H:10:00-11:30(F.ép II. emelet 218. Előadó terem (BF-2-218-01-11))
Jézus a szinoptikus evangéliumokban. Történeti, poétikai és teológiai szempontok Mártonffy Máriusz Marcell Dr. BBN-BIB-606.03 K:14:00-15:30(F.ép II. emelet 233. Szeminárium (BF-2-233-01-12))
Indiai művészet (hindu, buddhista, iszlám) Renner Zsuzsanna Irén BBN-OKE11-132:5 CS:16:00-17:30(C ép. II. emelet 228. Előadóterem (BC-2-228-01-11))
Görög-római vallástörténet Rung Ádám BMA-KLFD23-441 K:12:00-13:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12))
Dél-Ázsia vallásai Ruzsa Ferenc BBN-BUD11-111 H:12:00-13:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11))
A buddhizmus és más vallások kapcsolata Ruzsa Ferenc BBN-BUD11-151.2 H:14:00-15:30(F.ép I. emelet 115/1. Ecsedy Ildikó terem (BF-1-115/1-01-11))
Római irodalom (Aranykor) Simon Lajos Zoltán Dr. BMA-KLFD16-412:5 CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12))
Az Iszlám világa 2. Szombathy Zoltán BBN-ARA11-322 SZE:15:30-17:00(B ép. I. emelet 172. Nagyelőadó (BB-1-172-01-11))
Az iszlám világ néprajza és antropológiája II. Szombathy Zoltán BMA-ARAD16-262 P:13:30-15:00(B ép. I. emelet 134. Oktatói szoba (BB-1-134-01-13))
Ima és dogma: Bevezetés a zsidó vallásfilozófiába – Maimonidestől a 20. századig Turán Tamás Ervin BMA-HEBD-209.05 H:16:00-17:30(F.ép II. emelet 232. Folyóirat olvasó (BF-2-232-03-45))
Bibliai latin alapozó 2. Varga Benjámin BBN-VAL-123 SZE:14:00-15:30(Rákóczi út 5 IV.em 438. Szeminárium (BR-4-438-01-12)) Elsősorban a vallástudomány BA kötelező (és a vallástudomány minor erősen ajánlott) tanegysége, de bárki fölveheti. A négy féléves kurzus saját, tisztán bibliai szövegekre épülő tankönyv segítségével bevezetést nyújt a bibliai (egyházi) latinba (alaktan, mondattan, lexika), bő vallástudományi, zsidó és keresztény ismeretanyaggal. Nem igényel előzetes latintudást. 
Bibliai latin alapozó 4. Varga Benjámin BBN-VAL-125 CS:14:00-15:30(F.ép II. emelet 217. Szeminárium (BF-2-217-01-12)) Elsősorban a vallástudomány BA kötelező (és a vallástudomány minor erősen ajánlott) tanegysége, de bárki fölveheti. A négy féléves kurzus saját, tisztán bibliai szövegekre épülő tankönyv segítségével bevezetést nyújt a bibliai (egyházi) latinba (alaktan, mondattan, lexika), bő vallástudományi, zsidó és keresztény ismeretanyaggal. Nem igényel előzetes latintudást. 
A Biblia ókori keleti vallási környezete Vér Ádám BBN-BIB-402.02 SZE:16:00-17:30(F.ép II. emelet 212. Szeminárium (BF-2-212-01-12))
Kortárs vallásszociológia (Davie) Vér Ádám BBN-VAL11-161.05 CS:10:00-11:30(D.ép alagsor -121. Előadóterem (BD--1-121-01-12))
Összehasonlító vallástörténet 2. Vér Ádám BBN-VAL-172 CS:12:00-13:30(D.ép alagsor -121. Előadóterem (BD--1-121-01-12))
Rítusok az ókorban Zólyomi Gábor Gusztáv BBN-OKO15-201:9 CS:16:00-17:30(F.ép földszint 1. Kerényi Károly terem (BF-0-01-01-11)) Panelelőadás-sorozat, hetente változó előadókkal
Görög-római vallástörténet   BBN-OKE-126 CS:12:00-13:30(6-8 ép. földszint 039. Szeminárium (BM-0-039-01-12))

Balladák online – Folklórszövegek hálózati kritikai kiadása

A szeminárium tágabb témája a különböző lírai folklórműfajok (főként balladák) hálózati, kritikai kiadásának elmélete és gyakorlata, a digitális textualizáció kérdései.

A 2024-es kurzus középpontjában Együd Árpád folklorista kéziratos hagyatékában fennmaradt, 20. század közepén gyűjtött balladák digitális átírása, a gépelt kéziratból a számítógépes elemzésekre is alkalmas, kódolt átirat készítése áll. A szeminárium gyakorlatorientált. A nagyléptékű balladakorpusz összeállítása után legfőbb célja, hogy a régi magyar irodalmi históriás ének korpusszal összehasonlítva a szóbeliség és írásbeliség jellegzetességeinek kérdéseit vizsgálja.

 • BMA-NEPD-600.6
 • Helyszín: ELTE BTK, Néprajzi Intézet, Folklore Tanszék, Főépület, fszt. 19.
 • Oktatók: Ilyefalvi Emese, Seláf Levente

Tömbösített alkalmak, valamint egyéni konzultáció:

 1. febr. 22. csütörtök 16-19-ig (Seláf Levente)
 2. márc. 7 csütörtök 16-19-ig 
 3. márc. 21. csütörtök 16-19-ig 
 4. ápr. 11. csütörtök 16-19-ig  
 5. ápr. 25. csütörtök 16-19-ig  
 6. máj. 16. csütörtök 16-19-ig  (Seláf Levente)

Baszk nyelvi kurzusok

A két kredites, online, szabadon választható baszk nyelvi kurzuson a nyelv mellett a baszk kultúrával és történelemmel is megismerkedhetnek a hallgatók.

A kurzuson a hallgatók elsajátíthatják a baszk nyelv alapszókincsét és nyelvtanát, a szemeszter végére pedig képesek lesznek köszönni, bemutatkozni, alapvető leírást adni dolgokról, személyekről, valamint röviden társalogni. A kurzuson a baszk kultúrával és történelemmel is megismerkedhetnek, beleértve ebbe a baszk mitológiát, zenét és gasztronómiát is. A magyarázatok az órán spanyolul hangzanak el.

Az órák online lesznek megtartva, hetente egyszer, 90 percben, a brnói Masaryk Egyetem lektora, Naiara Olaran tartja őket.

Kódok:

 • BBV-136:21 Baszk nyelv 1 (szerdán 10-11:30)
 • BBV-136:2 Baszk nyelv középhaladóknak (hétfőn 18-19:30)

A két kredites kurzus szabadon felvehető a Neptunban.

További információ: pertsonayi@yahoo.com.ar


Beszédkultúra, beszédművészet

Ez a speciális kollégium a pedagógiai készséget gyakorlat formájában kívánja növelni.

Célja, hogy a leendő tanároknak segítséget nyújtson az órákon való versmondási és felolvasási munkához. A tananyag tudatosításához elengedhetetlen, hogy az adott témakörből kiválasztva a tanár a hozzá legközelebb álló művet átütően - az érzelmekre és az értelemre együttesen hatva - tudja interpretálni. Ehhez tanulásra, gyakorlásra van szükség, hiszen ,,a vers az, amit mondani kell" - Kányádi Sándor szép gondolata is a vers megszerettetésének egyik módjára, talán legfontosabbra biztat. Ez a speciális kollégium több éves módszertani tapasztalat átadásával a fenti célkitűzéseket kívánja szolgálni.

 • BBV-060:31; OT-MAGY-321
 • Oktató: Havas Judit, irodalomtörténész, Artisjus-díjas elődóművész
 • Időpont: csütörtök 13:30-15:00
 • Helyszín: A épület, 331.

Bevezetés a bírósági és hatósági tolmácsolásba II.

Az előadássorozat célközönsége a nyelvi közvetítést (tolmácsolást, és kis részben fordítást) gyakorló hallgatók és szabadúszó szakemberek köre. Az órákat kéthetente 90 perces blokkokban tartjuk kedden 18-19.30-ig, amelyekre a rendfenntartás és az igazságszolgáltatás területéről hívunk meg szakértőket. A tavaszi félév témái: a polgári és büntetőeljárás lépései, eljárások az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban, munkajog, társasági jog, szerződések joga.

 • BIRTOL20-110
 • Oktató: Eszenyi Réka (kapcsolat: eszenyi.reka@btk.elte.hu)
 • F épület, 16.
 • kedd kéthetente, 18.00-19.30. Dátumok: feb. 13., 27., márc. 12., márc. 19., ápr. 9, 27.,

Bolgár népi mitológia

 • Kód: BBV-143.431, BMVD-143.431, 2 kredit
 • Oktató: Dr. Menyhárt Krisztina, egyetemi docens
 • Helyszín: ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 1088, Múzeum krt. 4. D. ép. földszint 15.
 • Időpont: Péntek, 10:30-12:00 (az időpont az igényeknek megfelelően változhat)

Tematika:

1. Mitológiai fogalmak, a bolgár népi mitológia történelmi gyökerei

2. A világ a bolgár népi mitológiában (népi kozmológia)

3. Növények és állatok a bolgár folklórban (életfa, mitikus és gyógynövények, szent állatok)

4. Az ember a bolgár mitológiában

5. Mitikus lények (sárkányok, tündérek, betegségdémonok, boszorkányok) 1. 

6. Mitikus lények (sorslények, vámpírok, szörnyek) 2. 

7. A bolgár néphit keresztény gyökerei 1. (Isten, angyalok, ördögök)

8. A bolgár néphit keresztény gyökerei 2. (a szentek népi kultuszai)

Követelmények: Kiselőadás mitológiai témakörből, írásbeli teszt


„Bölcsőtől a koporsóig” – Magyarország történeti demográfiája a 18–20. században

„A magyarok, mint az ország lakosainak legcsekélyebb része, most szlávok, németek, románok és más népek közé vannak beékelve, s századok multán talán nyelvüket is alig lehet felfedezni.” – jósolta bő két évszázada Johann Gottfried von Herder német történetfilozófus és ez a gondolat azóta időről időre foglalkoztatja a magyar értelmiséget.

Napi szinten olvasunk, hallunk a demográfiai krízisről, a gyerekvállalás nehézségeiről, a migráció kihívásáról, de ha ezeket a jelenségeket jobban megvizsgáljuk, rádöbbenünk, hogy korántsem újkeletű problémákról szólnak a hírek. Az egyke-rendszer, a bevándorlás veszélyei, a kivándorlás kihívása, a halálozás és vele az egészségügy színvonalának a kérdése épp olyan elevenen érintették déd- és ükszüleink nemzedékét is, mint a miénket. Ami viszont fontos változás, hogy ma már egy követhető, a világ egészén jelentkező folyamatot látunk abban, amit korábban csak személyes vagy nemzeti kihívásnak lehetett érzékelni. A kurzus során ezek mellett beszélünk még a járványok, a környezeti katasztrófák és átfogóan a gazdasági és kulturális körülmények hatásáról is.

 • OT-TÖR-405, 406, 407, 408, TSP
 • Oktató: dr. Koloh Gábor egyetemi adjunktus
 • Múzeum krt. 6–8 ép. II. emelet 265.
 • Sze 14:00-15:3

Teljes kurzusleírás


Brazíliai portugál nyelv kurzusok

Szeretne megtanulni egy új nyelvet? A “BBV-401.01 Brazíliai portugál nyelv kezdőknek” kurzuson, amit bármely nem portugál szakos ELTE hallgató felvehet, nem csak egy olyan nyelvet tanulhat meg, amelynek 260 millió beszélője van, hanem a brazil kultúrát is megismerheti.

Az órákat Luma Miranda (miranda.luma@btk.elte.hu), brazil lektornő tartja és két csoport indul:

 • BBV-401.01 /a (szerda, 10:00-11:30)
 • BBV-401.01/b (kedd, 13:00-14:30)

Ha már A2-s szinten beszéli a nyelvet, a "BBV-401.02/a Brazíliai portugál nyelv haladóknak" kurzust válassza, ami csütörtökönként, 14h00-15h30 között lesz.


Causality

What does causation consist in, and, depending on the possible answers, what are the basic characteristics of a causal relationship? – this is the main topic of the lecture course. 

We shall also discuss the most important contexts of causality: the relationship of causality to concepts of explanation, law-like regularity, statistical correlation, time, modality, and logical inference. Our considerations will be based on the analysis of the causal narratives in our scientific, first of all, physical theories; rather than our every day experiences or common sense intuition.

 • Oktató: E. Szabó László
 • Kódok:
  • BBN-FIL-401.44
  • BMA-FILD-401.44
  • BMI-LOTD17-206E.01
  • BMA-LOTD17-206.01
 • Időpont: csütörtök, 18.00-19.30, i épület, 221.

Content-based areas of study

The course covers two separate areas of English language study: the first 6-7 weeks is all about language analysis with a particular focus on figurative language (source: cleverly worded song lyrics). Beyond the analyses, students are required to evaluate and critique. Part 2 is dedicated to proofreading skills and everything that it encompasses.

 • BBN-ANG-204/2
 • Julian Salanki

Course Description


Értelmezési szempontok Bodor Ádám rövidprózájában

A szemináriumon Bodor Ádám rövidprózájának újszerű megközelítésével találkozhatnak a hallgatók.

A hagyományos szövegértelmezés kiegészül nyelvi elemző eszközökkel végzett elemzésekkel. A kapcsolódási pontok feltárása, valamint az életmű interdiszciplináris megközelítése keretezi a félévi munkát.

 • Oktató: Makkai T. Csilla
 • Helyszín: D épület, II.em., 215.
 • Időpont: csütörtök 16:00-17:30
 • Óra típusa: szeminárium
 • Kredit: 3

Érveléstechnika

A kurzus szorosan kötődik a mindennapokhoz, ugyanis azt tűzi ki célul, hogy a hallgatók átlássák a mondatok szerkezetét, és felismerjék a hétköznapi érvelések működőképes voltát vagy éppen azok hiányosságait.

Az érvelések szerkezeti elemzéséhez pedig elengedhetetlenek a logikai módszerek, így a tanórák során ezekbe is betekintést nyerhetnek a kurzus hallgatói. Ezért is lett a kurzus mottója V.K. Samadar gondolata:

„Mennyire fontos a logika? Elárulom: az univerzum minden egyes szegletében szembesülünk a logikus érvelések jelenlétével, vagy, ami még fontosabb, azok hiányával.”

Ez a tantárgy tehát feltárja a leghétköznapibb mondatok és érvelések mélyszerkezetét, ezáltal segítve a valódi és hatékony érvelésre való képesség elsajátítását. 

A kurzus témájának megfelelően, interakcióban gazdag, a közös gondolkodást serkentő órára számíthatnak a téma iránt érdeklődők. 

 • Oktató: Zvolenszky Zsófia
 • Időpont, helyszín: csütörtök, 12.15-13.45, i épület, 228.

Észt történelem

A szeminárium áttekintést ad a hallgatóknak Észtország történelméről a kezdetektől napjainkig. Ismeretekkel szolgálni az észt politikai rendszerben, társadalomban és gazdaságban végbe ment változásokról; a témával kapcsolatos legfontosabb magyar nyelvű és külföldi irodalom megismertetése.

A szeminárium tartalma: Őstörténet. Hódítás. A lovagrendi állam, a reformáció, az ún. livóniai és a svéd–lengyel háború. A svéd korszak és az északi háború. Estland és Livland kormányzóság az Orosz Birodalomban. Jobbágyfelszabadítás. A nemzeti ébredés és a nemzeti mozgalom. Az oroszosító politika. 1905. A függetlenség kimondásához vezető út. A tartui béke és a két világháború közötti politikai rendszer. Észtország szovjetizálása és a II. világháború. Kolhozosítás, deportálás, aktív és passzív ellenállás. Az Észt SZSZK. Az ún. daloló forradalom és a függetlenség helyreállítása. Észtország a 20. század végén és a 21. század elején.

 • Kód: BBN-FIN11-241
 • Oktató: Dr. Bereczki András egyetemi docens (bereczki.andras@btk.elte.hu)
 • Sz, 12:00–13:30; Múzeum krt. 4. I/024.

Falvak népe – Gazdaság- és társadalomtörténeti forrásismeret

Akárhogy nézzük, még mindig a források hozzák legközelebb hozzák legközelebb hozzánk a múltat: ezek vizsgálatában telik a történésznek gyönyörűsége. Mert vajon mihez is nyúlhatunk, ha a településekről, egy-egy szűkebb régióról szóló könyvek, cikkek csak szűkszavúan, netán felszínesen mutatják be érdeklődésünk terepét?

A kurzus a társadalom történetiségének kutatását gyakorlati oldalról közelíti meg. A gyakorlatiság egyrészt a történeti forrásokra építő szemináriumokra, másrészt a forrás- és szakirodalmi feldolgozás gyakorlatias jellegű megvitatására és bemutatására vonatkozik. A parasztok életének stációink keresztül megismerjük a közösség egészét: elemzett forrásaink legkiválóbb társadalomtörténészeink munkáinak párhuzamos olvasásán keresztül mutatják meg valódi értéküket és ha ezt tudjuk, nagy magabiztossággal mozoghatunk tanárként és kutatóként is a régi írások megfejtésének különleges világában!

 • OT-TÖR-405, 406, 407, 408, TSP
 • Oktató: dr. Koloh Gábor egyetemi adjunktus
 • Múzeum krt. 6–8 ép. földszint 011.
 • Sze 18:00-19:30

Teljes kurzusleírás


Fantasztikum, erőszak, szentség és (esetleg) erotika

 • BMVD-135:15, 7 kredit
 • Helyszín: ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, 1088, Múzeum krt. 4. D. ép. földszint 1-es előadóterem
 • Időpont: Péntek, 9:30-11:00
 • Oktató: Dr. Nagy Levente, egyetemi tanár

Ízelítő a tematikából:

 1. Egy román népballada és a vámpírok, avagy a halott lakodalma (Miorița-A bárányka)
 2. Kőműves Kelemen, Meșterul Manole (Manole Mester) és a fasizmus
 3. Egy Eminescu és egy Jókai novella az 1848-1849-es erdélyi polgárháborúról
 4. Magyar és román detektívek a pusztában és a hegyen: (Mihail Sadoveanu, A balta; Móricz Zsigmond, Barbárok)
 5. Áldozathozatal és bűnbakképzés nálunk és más nemzeteknél négy film kapcsán: Ötödik pecsét (rendezte Fábri Zoltán); Gran Torino, amerikai film, rendezte Clint Eastwood); A vadászat (dán film, rendezte: Thomas Vinterberg); Dombokon túl (román film, rendezte: Cristian Mungiu)
 6. Katonák és bűnbakok: Egy felejthetetlen nyár (O vară de neuitat) román film, rendezte Lucian Pintilie)
 7. Egy női író és a fantasztikum: Mary Shelly, Frankenstein (lehet film is)
 8. Nők erős férfiak között: Ioan Slavici, A Jószerencse malma; Emily Brontë, Üvöltő szelek (lehet film is)
 9. Erőszak és szentség Akira Kurosawa filmjeiben (A hét szamuráj, A véres trón, Káosz)
 10. Erőszak, fantasztikum, szentség, diktatúra két sorozatban: Csillagok háborúja, Trónok harca

Finn nyelv 1.

A kurzus célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a finn nyelv szerkezetével, valamint egyszerű szituációkban képesek legyenek használni azt.

A kurzus során a hallgatók elsajátítják a finn nyelv alapjait. Az órákon elsősorban a finn nyelv irodalmi változatát lehet megismerni, de érintőlegesen foglalkozunk a beszélt nyelvvel, valamint a finn kultúrával és országismerettel is.

 • Kód: BBN-FUG11-301:28, OT-MAGY-323
 • Oktató: Dr. F. Gulyás Nikolett adjunktus (nikolett.fgulyas@btk.elte.hu)
 • K, 14:30-16:00; Múzeum krt. 4. I/015.

Finnország története

A kurzus célja áttekintést adni a hallgatóknak a finn történelemrõl a kezdetektõl napjainkig.  
 • BBN-TSP11-216.X/3
 • Oktató: Dr. Bereczki András
 • Időpont: K:10:00-11:30

A kurzus tematikája:

Õstörténet. A kereszténység megjelenése és a keresztes háborúk kora. Finnország és a finnek a középkorban. Svédország nagyhatalommá válása. A svéd korszak utolsó évszázada. Az Orosz Birodalom autonóm nagyhercegsége. A nemzeti mozgalom kibontakozása a 19. század második felében. Az „elnyomás évei” és az országgyûlés megújítása. A függetlenség megteremtése és a polgárháború. A két világháború közötti korszak. Finnország a második világháborúban. A „veszély évei” és Paasikivi politikája. Kekkonen és az aktív semlegesség. Az északi államok együttmûködése és a finn gazdasági csoda. Finnország az EU-ban. 


Finnugor nyelvek

A kurzus célja különleges és hasznos ismereteket nyújtani az uráli-finnugor nyelvcsalád nyelveiről, nyelvváltozatairól, történeti, tipológiai és leíró szempontból. A középpontban a nyelv, a nyelvtan és a nyelvészet áll: egy-egy nyelv(csoport) és/vagy egy nyelvészeti megközelítés a vizsgálati szempont.

A kurzus tartalma: Hány finnugor-uráli nyelv van, azaz mitől nyelv egy nyelv. Milyen(ek) a finn, az észt, a balti-finn, a komi-permják, az udmurt, a mari és a szamojéd nyelvek. A finn, az észt és a magyar nyelv kontrasztív szempontból. Tipológiai megközelítések. Etimológia, azaz szófejtés az uráli nyelvek körében. Népnevek, helynevek világa. Az elméletet az egyes órákon gyakorlati mini nyelvleckék egészítik ki.

A jegyszerzés követelményei: 1. írásbeli beugró az órákon megadott összefoglaló kérdések alapján 2. az órákon megadott továbbvezető szakirodalmak felhasználásával önálló projektmunka elkészítése és bemutatása.

 • Kód: BBN-FUG-102
 • Oktató: Salánki Zsuzsa adjunktus (salanki.zsuzsanna@btk.elte.hu)
 • P, 12:00-13:30; Múzeum krt. 4. I/029. (Szopori-könyvtár)

Fordítók és tolmácsok szakmai fóruma

Az előadássorozat célja, hogy a fordítás és tolmácsolás iránt érdeklődők megismerkedjenek a nyelvi közvetítői munka világával, a szolgáltatói oldal által támasztott követelményekkel, tájékoztatást kapjanak a fordítók és tolmácsok elhelyezkedési lehetőségeiről Magyarországon és az Európai Unióban.

Információkat szerezhetnek továbbá a fordítók és tolmácsok érdekképviseletei szerveiről, azok működéséről, szabályzatáról, etikai kódexéről. Az előadók között a szakmai szervezetek képviselőin kívül szabadúszó nyelvi közvetítők is szerepelnek, akik hasznos információkat osztanak meg a vállalkozói létről, illetve a piaci lehetőségekről a szakfordítás, tolmácsolás és audiovizális fordítás terén.

 • BMA-FTOD-106/AFHNOS
 • Oktató: Robin Edina
 • D épület 126., Eötvös-terem
 • csütörtök 12:15-13:00

Galícia története

 • BBN-TSP11-216.X
 • Oktató: Dr. Szilágyi Ágnes Judit
 • Időpont: szerda, 16:00-17:30

Témakörök:

1. A pre-historikus emlékek Galiciában

2. A castrók kultúrája

3. Galicia a Római Birodalomban

4. A szvév és vizigót berendezkedés Galiciában

5. A compostelai fénykor

6. A késő középkor válsága, Galicia a Katolikus Királyok birodalmában

7. A barokk és a felvilágosodás kora

8. A Régi Rend válsága és a nemzeti öntudatra ébredés

9. Átalakulások a XX. századi Galiciában - a modernizáció kezdetei, Franco korszak, emigráció

10. Az autonómia - Galicia napjainkban


Helyesírás és tipográfia

Az előadás célja: a magyar helyesírás rendszerének részletes bemutatása gyakorlati példákon keresztül, kiegészítve a legalapvetőbb tipográfiai ismeretekkel.
 • Kód: OT-MAGY-120
 • Oktató: Dr. Laczkó Krisztina Renáta docens (laczko.krisztina@btk.elte.hu)
 • Cs, 10:00–11:30; Múzeum krt. 4. A/047.

Az előadás tartalma: a magyar helyesírás státusz- és korpuszkérdése, a helyesírási tartományok, a szaknyelvi helyesírások. A helyesírás kézkönyvei. A helyesírási normák: a fonematikusság, az értelemtükröztetés, a hagyomány és az egyszerűsítés. A betűrendbe sorolás. A magán- és mássalhangzójelölés kérdései: kiejtés, szóelemzés, hagyomány. A külön-és egybeírás. A tulajdonnevek írása. Írásjelezés. Elválasztás. A számok helyesírási kérdései. A tipográfiai alapszabályok. Helyesírás-ellenőrzés, korrektúrázás.

 


Helynevek gyűjtése és kutatása

Kutatószeminárium, amelyen a hallgatók megismerkedhetnek a helynévkutatás alapkérdéseivel, a helynévgyűjtés elméleti és módszertani elveivel, tudománytörténeti előzményeivel.

A gyakorlaton a hallgatók az új Magyar Nemzeti Helynévtár (mnhp.unideb.hu) készítésébe kapcsolódhatnak be, névadatbázis készítésével és élőnyelvi gyűjtéssel. A kurzus nyitott a magyaron kívül más szakos résztvevők felé is: történelem és néprajz szakos hallgatóknak különösen ajánlott.

 • Kód: OT-MAGY-313
 • Oktató: Dr. Bárth János adjunktus (barth.janos@btk.elte.hu)
 • Cs, 14:00-15:30; Múzeum krt. A/238.

Hitek és tévhitek a magyar gazdaság- és társadalomtörténetben, 1900–1945

Mióta csökken a gyermekszám? Mit vesztettünk Trianonnal és mit nyertünk? Meddig tartott a kisantant ellenségessége, ha már a pénzről volt szó? Volt-e érdemi haszna a földreformnak vagy csak cirkuszt adtak a népnek kenyér helyett? Mennyit ért egy arisztokrata a neobarokk világban? A kurzus a 20. század első felének hazai társadalom- és gazdaságtörténetét vizsgálja meg közelebbről részint egy-egy témakörre, részint a főbb, illetve fontosabb társadalmi csoportokra vonatkozóan. A kurzus célja a kooperatív együttműködés, a kritikus gondolkodás és kérdésfelvetés, a konstruktív vita generálásának és lefolytatásának, továbbá az elmélyült szakirodalom-olvasás, a lényeglátás, illetve a lényegi információ kiemelésének készségeit kívánja kialakítani, fejleszteni.

 • OT-TÖR-405, 406, 407, 408, TSP
 • Oktató: dr. Koloh Gábor egyetemi adjunktus
 • ELTE BTK Főépület II. 265. terem
 • Cs 16:00-17:30

Teljes kurzusleírás


Hogyan írjunk, hogyan kutassunk?

A kurzus elsősorban elsőéves hallgatóknak ajánlott, de a szakdolgozatírás előtt álló hallgatóknak is hasznos lehet. 

Az órán áttekintjük a különböző hivatkozási metódusokat (a különböző tudományágak eltérően hivatkoznak), gyakoroljuk a bibliográfiai leírást és szövegszerkesztést,  továbbá megtanuljuk kiválasztani és feldolgozni a megfelelő szakirodalmat. 

A félév során lehetőség lesz szervezett könyvtárlátogatásra (OSZK, OIK stb.), igény szerint kilátogatunk az Ünnepi Könyvhétre. 

A kurzus teljesítése: az órákon való aktív részvétel, valamint egy rövid írásmű elkészítése. 

 • BMVD-143:328 
 • Időpont, helyszín: csütörtök 12:00-13:30, D épület 105.
 • Oktató: Dr. István Anna

Indiai interkulturális kommunikáció

Két, egymáshoz kapcsolódó kurzust ajánlunk az érdeklődőknek:

A kultúra szerepe a dél-ázsiai országok kommunikációjában

 • BBN-IND11-311:2, BBN-IND-373:01
 • előadás
 • Oktató: Dávid Krisztina
 • Szerda, 14:15-15:45
 • A épület, III. em. 331

Indiai interkulturális kommunikációs gyakorlatok

 • BBN-IKU-106:04
 • gyakorlat
 • Oktató: Dávid Krisztina
 • Péntek, 10:00-11:30
 • A épület, III. em. 331

Miért nem mond egy indiai soha nemet? Miért kezdődik minden indiai rendezvény legalább egy óra késéssel? Miért fizeti az indiai politikus a választókerületében élő riksás lányának az esküvői költségeit? 

A félév során az interkulturális kommunikáció dél-ázsiai sajátosságaira és azon belül részletesen a régióvezető Indiára fókuszálunk, hogy választ kapjunk az ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre. Az előadások során megismerkedünk az indiaiak tőlünk eltérő kommunikációja mögött meghúzódó kognitív mintázattal, valamint a kultúra olyan dimenzióival, amelyek alapvetően meghatározzák az ország lakosainak attitűdjét és viselkedését. A félév során az alapfogalmak megismerése mellett a kulturális különbségekből eredő potenciális konfliktushelyzetek felismerésére is hangsúlyt fektetünk, ami nagyban hozzájárul a hallgatók interkulturális kompetenciájának fejlesztéséhez.


Indiai kultúr- és eszmetörténet (a késő középkortól napjainkig)

A kurzus egyfajta történelemóra – puszta eseménytörténetnél mégis jóval sokrétűbb, hiszen a hallgatókat elkalauzolja a tárgyalt időszakok gondolatvilágába, kitérve azok művészetére, irodalmára és vallási tradícióira.

Végighaladunk a hatalmas India kora újkori és modern történetének fő csapásain, fordulópontjain, és így megértjük, milyen hatások formálták ezt a kontinensnyi országot olyanná, amilyennek ma látjuk, amikor kinyílik a repülőgép ajtaja!

 • BBN-IND-351:02, BBN-IND-252
 • Oktató: Sági Péter
 • Csütörtök, 10:00-11:30
 • D épület, fszt. 1

Indiai művészet (hindu, buddhista, iszlám)

A vallási művészetek tapintható képekre és szakrális terekre fordítanak át hitelveket, mitológiát, szent történeteket és az univerzum felépítésére vonatkozó koncepciókat.

Mindez kódolt formában történik. A vizuális kódok rendszerét meg lehet tanulni „olvasni”, akárcsak az írásokat, s így lassanként felismerhetővé válnak a szereplők, történetté állnak össze az elsőre olykor zűrzavarosnak tűnő kompozíciók is. Legalábbis a hindu és a buddhista művészet vizuális titkosírásához van ilyen kulcs.

De vajon hogyan közelítsük meg az emberábrázolást nélkülöző iszlám művészetet, ahol nincsenek szobrok, nincsenek festmények, csak a mértani formák végtelenül letisztult harmóniája? Vizualitásra épülő korunkban fontos készség a képi világ értelmezése. Ez a kurzus kitűnő alkalmat ad a látásmód edzésére és nem mellékesen India megismerésére, három szakrális művészet alkotásain keresztül.

 • BBN-OKE11-132:5, BMA-INDD-114:03, BBV-202.81, BMVD-202.73
 • Oktató: Renner Zsuzsanna
 • Csütörök, 16:00-17:30
 • C épület, II. em. 228

India nyelvei és írásos emlékei

A statisztikák szerint Indiában több száz nyelvet beszélnek, amelyek több nyelvcsaládba (elsősorban az indoeurópai és a dravida nyelvcsaládba) tartoznak.

Az előadássorozat célja, hogy áttekintést adjon erről a kivételes sokszínűségről: bemutassa a különféle nyelveket és nyelvcsaládokat, egymáshoz való viszonyukat, areális kapcsolataikat, történetüket a kezdetektől napjainkig, valamint a lejegyzésükre használt írásokat és legfontosabb írásos emlékeiket.

 • BBN-IKU-101
 • Oktatók: Ittzés Máté, Dezső Csaba, Ferenczi Roland, Hidas Gergely, Jeney Rita, Sági Péter
 • Időpont: Szerda,10:00-11:30
 • Herlyszín: Ifjúsági épület, I. em. 101

 


Irodalomelméleti szövegek olvasása (kezdő kurzus)

 

A kurzus célja, hogy átfogó képet nyújtson az irodalomelméleti iskolákról a pozitivizmustól a posztmodernig, a tematikában felsorolt szövegek segítségével.

Az órán nagy hangsúlyt fektetünk a szövegek tanulmányozására, megvitatására. Az órákon lehetőség van az egyéni vélemények, tapasztalatok megosztására. 

A kurzus teljesítése: az órákon való aktív részvétel, valamint egy rövid esszé elkészítése. 

 • BMVD-143:327  
 • Időpont, helyszín: hétfő 14:00-15:30, D épület 105.
 • Oktató. Dr. István Anna

Irodalomterápia

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet által meghirdetett Irodalomterápia kurzus irodalom- és művészetelméleti, művészetlélektani, irodalomterápiás ismereteket ad át.

A biblioterápiában használt módszereket, a csoportvezetéshez szükséges készségeket és kompetenciákat közvetít, illetve fejleszt annak érdekében, hogy a résztvevők alkalmassá váljanak irodalmi műalkotások olvasásából és elemzéséből kiinduló, önismeretfejlesztő foglalkozások vezetésére. A képzés egy olyan új módszert ismertet meg, melynek segítségével az érzelmi nevelés összhangba hozható az értelmi neveléssel.

 • Oktató: Senkei-Kis Zoltán (senkei-kis.zoltan@btk.elte.hu)
 • Kód: BMA-IKTD-335
 • Időpont és helyszín: minden hétfőn 16:00-17:30; MUK 6-8. főépület 6-os terem

Levelezős kurzus

 • Kód: BMA-IKTD-L-335
 • Időpont és helyszín: március 1., április 12., április 26. 9:00-12:00; MUK 6-8. főépület -102-es terem (tömbösített óra, 3*180 perc)

Jelenléthatások az irodalomban és a kultúrában (Gumbrecht)

A kurzuson a kortárs irodalom- és kultúratudomány emblematikus alakja, Hans Ulrich Gumbrecht jelenlét-elméletének fogalmait és koncepcionális szerkezetét tesszük próbára, intenzív, kritikai olvasás keretében.

Bevezetésképpen a bölcsészet (irodalomtudomány) egy lehetséges felfogását vesszük szemügyre, amely ennek lényegét a kockázatvállalásban látja.   Ezután elsőként A jelenlét előállítása című munkát olvassuk, amely a művészetek hermeneutikai felfogásának kritikájából bontakoztatja ki a jelenlét materiális effektusait előtérbe állító koncepcióját. Majd a „jelenlét” egyik paradigmatikus esetének, a „hangulat” gumbrechti értelmezésének irodalomtudományos teherbírását vizsgáljuk meg. Gumbrecht jelenlét-elgondolásának egyik legfontosabb megjelenési terepe a sport világa, ezt a Szépség a sportban című szöveg olvasásán keresztül közelítjük meg. Végül az erőszak kulturális szerepét tesszük mérlegre Gumbrecht koceptuális ajánlata nyomán.     

 • BMA-IROD-120.3
 • Oktató: Simon Attila egyetemi tanár
 • Kurzus helye és ideje: A épület 429., kedd 16.00-17.30

Jogi alapismeretek fordítóknak és tolmácsoknak

A magyar jogrendszer áttekintése annak érdekében, hogy a hallgatók lássák és megértsék, hogy még a legapróbbnak tűnő hétköznapi döntéseiknek és cselekedeteiknek is komoly jogkövetkezményei lehetnek.

 • BMA-FTOD17-109/AFNOS
 • Oktató: Dr. Benyovszky-Szűcs Zsombor
 • F épület, Kerényi-terem
 • 2024.02.16., 23., 03.01. (péntek), 14:00-17:15

Képregény, diafilm, illusztráció – A korcsmáros életmű komplexitása

Korcsmáros Pál munkássága közismert a képregényekkel foglalkozók körében, hiszen Rejtő-adaptációi sokak számára keltik életre a jól ismert cselekménydús történeteket. Mindezen túl számos klasszikus regény, továbbá a szocializmus szűrője által olvasásra ítélt regények adaptációi is gyakran kerültek ki kezei közül. Munkássága azonban nem merült ki a képregényrajzolásban, hiszen számos diafilm és könyvillusztráció is köthető nevéhez.

A kurzus során Korcsmáros képregényeit és diafilmjeit fogjuk megvizsgálni képregény- és médiaelméleti szempontok alapján.

 • BMVD-135.06
 • Oktató: Áder Éva Zsuzsanna
 • Helyszín: D épület, II. em. 216. Oktatói szoba
 • Időpont: Kedd 16:30-18.00
 • 3 kredit

 


Klímakatasztrófától a Kenguru-szigetig. Bevezetés a környezettörténetbe

Mi köze a bölcsészettudományoknak korunk környezeti válságához? Miképp járul hozzá a történettudomány a jelenkori környezeti válság(ok) megértéséhez? 

A kurzus célja, hogy bevezetést adjon a környezettörténeti stúdiumokba. A szemeszter felépítése ennek megfelelően a környezettörténeti alapszövegek, alapvetések megismerésén túl olyan tematikus blokkokból áll, amelyek igényt tarthatnak a történész- és más társadalom és humántudományokkal foglalkozó hallgató érdeklődésére. Célja, hogy felhívjuk a figyelmet e viszonylag új diszciplína témagazdagságára, kutatási lehetőségeire. Módszertani tekintetben fontosnak, hogy e magától értetődően interdiszciplináris tudományterület megismertetésével ösztönözze a diszciplínák közötti kommunikációt. Az órák valamilyen módon minden esetben kapcsolódnak egyéb, már esetleg ismert történetírói problémákhoz, irányokhoz. Így lesz gazdaságtörténethez, társadalomtörténethez, a politikai mozgalmak történetéhez kapcsolódó blokk csakúgy, mint a környezettörténet megkerülhetetlen központi témáit (katasztrófa, klíma, antropocén vita) tárgyaló órák.

 • BBN-TSP11-212:22 / OT-TÖR-405
 • Oktató: Dr. Vadas András
 • Hétfő 16.00-17.30

Kollaboratív írás a középiskolában

Hány szerzője van egy szövegnek? Írhat úgy egy szerzőpár, hogy közben mindketten teljesértékű szerzőjévé váljanak a szövegnek? Akár a középiskolai oktatásban is írhatna több diák együtt szövegeket?

A kurzus során megismerkedünk a kollaboratív írás módszerével. Miközben ezt az együttműködésen alapuló írásmódot gyakoroljuk, közös tevékenységeken keresztül járulunk hozzá a kollaboratív írás középiskolai alkalmazásának kidolgozásához. A kurzuson választható módon arra is lehetőség lesz, hogy a hallgatók az oktatókkal közösen vizsgálják a kollaboratív írást, annak folyamatát és sikerességét, valamint középiskolai alkalmazásának kihívásait.

 • Kód: OT-MAGY-313
 • Oktató: Dr. Bodó Csanád egyetemi docens (bodo.csanad@btk.elte.hu), Szabó Gergely tudományos munkatárs
 • Cs, 11:30-13:00; Múzeum krt. A/331.

Kollektív emlékezet és a nemzeti karakter kidolgozása és kidolgozása a 19. századi magyar művészetben

A 19. századi magyar művészet folyamatában jól megfigyelhető, hogy miként kapnak vizuális formát a kollektív emlékezet múltképének kiemelt hősei és a nemzeti karakter jellemző jegyei.

A reformkortól a századvég modern törekvésekig ívelő előadások során a különféle képzőművészeti műfajokon keresztül (arckép, történeti kép, monumentális épületdíszítés, biblikus kép, népéletkép, polgári zsáner, tájkép) vizsgáljuk ezt a folyamatot. Olyan témák kerülnek ily módon fókuszba, mint a Petőfi- vagy Széchenyi-ikonográfia, a Mohács-téma szabadságharc utáni feldolgozásai, a betyárok és cigányok vizuális megjelenítése a korban, vagy Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája. 

 • MŰV-390
 • Oktató: Révész Emese

Kultúra, kommunikáció, retorika

Az előadás célja: Kultúra, kommunikáció és retorika összetartozásának, összefüggéseinek megismerése, a nyelv kultúraépítő és -fenntartó szerepének a tudatosítása, a kommunikációs-nyelvi tudatosság fejlesztése, bevezető bölcsésztárgyként gyakorlati retorikai ismeretek (érvelés) nyújtása.
 • Kód: BBN-XKO16-106
 • Oktató: Klemmné dr. Gonda Zsuzsa adjunktus (gonda.zsuzsa@btk.elte.hu)
 • K, 14:00–15:30; Múzeum krt. 4. A/428.

Az előadás tartalma: A kultúra fogalma, viszonya a kommunikációhoz. Kulturális dimenziók. Kultúra és nyelv. A kommunikáció fogalma, fejlődéseinek korszakai. A kommunikáció tényezői, típusai, alaptételei. A kommunikáció szintjei. A hatékony kommunikáció. A nem nyelvi kommunikáció sajátosságai. A kommunikáció és a retorika viszonya. A retorika fogalma, kialakulása, története. A szónok tulajdonságai és feladatai. Az anyaggyűjtés, az anyag elrendezése. A szónoki beszéd fajtái és főbb jellemzői. A szónoki beszéd részei. Kezdési és zárási technikák. A hallgatóság elérésének útjai. A befolyásolás módszerei: érvelés, meggyőzés, manipuláció. A beszéd kidolgozása. A hatékony információátadás módszerei. Tárgyalástechnika. Retorika és határtudományai. Az e-retorika.


Kulturális nyelvészet

Az órán megismerkedünk a kulturális nyelvészet előzményeivel, multidiszciplináris elméleti hátterével, alapfogalmaival, lehetséges kutatási irányaival és témáival.

Az utóbbiak közül részletesebben is foglalkozunk a kulturális metaforákkal és metonímiákkal, fordítástudományi kérdésekkel (a reáliák és a tulajdonnevek fordítása), valamint frazeológiai témákkal (pl. szólások, közmondások kulturális beágyazottsága). A szóbeli vizsga mellett – értékelhető féléves órai munka esetén – választható jegyszerzési lehetőség egy kulturális nyelvészeti téma és feladatsor előzetes kidolgozása, órai prezentálása és a csoporttal közös megoldása. Az órához (kognitív) nyelvészeti alapismeretek szükségesek.

 • Kód: BMA-MAGD-NY-126, BMA-ANYD-461, BMA-HUND-671
 • Oktató: Dr. Slíz Marianna Ilona egy. tanár (sliz.marianna@btk.elte.hu)
 • K, 8:30–10:00; Múzeum krt. 4. A/336.

Lett nyelv 1.

A különleges nyelvek, kultúrák iránt érdeklődő hallgatóknak ajánljuk ezt a kezdő nyelvi kurzust.

A litván és a lett nyelvek az indoeurópai nyelveken belül a balti nyelvek csoportjába tartoznak. A nyelvtudomány számára azért különösen érdekesek, mert grammatikai rendszerükben és szókincsükben számos archaikus elemet őriznek. A balti népek történelme, kultúrája attól különleges, hogy a balti hagyományok mellett a közép-európai, szláv, finnugor és skandináv népekkel való sok évszázados érintkezések alakították. A mai Litvánia és Lettország megismerésére a nyelvórákon kívül nyári egyetemeken, hosszabb részképzéseken is lehetősége van hallgatóinknak.

Egy kis ízelítő a lett nyelvből és a lektorátus programjaiból itt található.

 • A kurzus kódja: BBN-SLA11-201.15

További információ: laczhazi.aranka@btk.elte.hu, óramegbeszélés a regisztrációs héten lesz.


Litván irodalom a XX. század második felétől napjainkig

A kurzus célja átfogó képet nyújtani a litván irodalom fő korszakairól és alkotóiról a kezdetektől egészen napjainkig, majd ebben a keretben XX. és XXI. századi alkotók magyar fordításban megjelent műveit olvassuk, értelmezzük. Litván nyelvtudás nem szükséges.

A kurzus teljesítése: az órákon való részvétel + a) a félév végén beadandó, választott műről vagy alkotó életművéről írt esszé vagy b) választott versek vagy rövid prózai szövegek fordítása magyarra, angol, német vagy más közvetítő nyelvről.

 • A kurzus kódja: BMVD-141:044, BBV-141:77
 • Oktató: Laczházi Aranka (laczhazi.aranka@btk.elte.hu)

Az órák időpontja: hétfő 14:00-15:30; február 19-től kezdődően 7 alkalommal. A félév második felében egyéni konzultációk a választott feladattal kapcsolatban.


Litván nyelv 1.

A különleges nyelvek, kultúrák iránt érdeklődő hallgatóknak ajánljuk ezt a kezdő nyelvi kurzust.

A litván és a lett nyelvek az indoeurópai nyelveken belül a balti nyelvek csoportjába tartoznak. A nyelvtudomány számára azért különösen érdekesek, mert grammatikai rendszerükben és szókincsükben számos archaikus elemet őriznek. A balti népek történelme, kultúrája attól különleges, hogy a balti hagyományok mellett a közép-európai, szláv, finnugor és skandináv népekkel való sok évszázados érintkezések alakították. A mai Litvánia és Lettország megismerésére a nyelvórákon kívül nyári egyetemeken, hosszabb részképzéseken is lehetősége van hallgatóinknak.

Egy kis ízelítő a litván nyelvből és a lektorátus programjaiból itt található.

 • A kurzus kódja: BBN-SLA11-201.15

További információ: agnieszka.remelte@gmail.com, óramegbeszélés a regisztrációs héten lesz.


Macedón nyelvi kurzusok

Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézetének macedón lektorátusa egyedülálló lehetőséget nyújt a macedón nyelv, irodalom és kultúra tanulmányozására.

A 2023/2024/2 félévében induló kezdő kurzusok:

 • BBN-SLA11-201.05 Második szláv nyelv alapjai 1. / Macedón nyelv 1.
 • BBV-143:27 Macedón nyelv 1.
 • BMVD-143:27 Macedón nyelv 1.
 • BBV-143:55 Macedón kultúra
 • BMVD-143:55 Macedón kultúra
 • BBV-143:34 Macedón országismeret
 • BMVD-143.89 Macedón országismeret

Haladó kurzusok:

 • BBN-SLA11-202.05 Második szláv nyelv alapjai 2.
 • BBV-143:28 Macedón nyelv 2.
 • BMVD-143:28 Macedón nyelv 2.
 • BBV-143:45 Macedón nyelv 4.
 • BMVD-143:53 Macedón nyelv 4.
 • BMVD-143:160 Macedón nyelv 5.
 • BBV-143:38 Macedón nyelv 6.
 • BMVD-143:556 Macedón nyelv 7.

Tökéletesítsd tudásod - részvételi lehetőség macedón téli és nyári egyetemen! (kezdőknek és haladóknak is). A nyári egyetemen a gyönyörű Ohridban tanulhatod a macedón nyelvet!

Fontos! Az órák időpontját a diákok igényeinek figyelembevételével határozzuk meg – mindig megtaláljuk a megoldást, amely minden érdeklődőnek megfelel!

Jelentkezzetek bátran a macedón nyelvi kurzusokra!

A macedón lektor elérhetősége: panzov.zlatko@btk.elte.hu


Magyar grammatika

A kurzust azoknak ajánljuk, akik szeretnék funkcionális nézőpontból megismerni a magyar nyelvtan rendszerszerű összefüggéseit; áttekintést akarnak kapni a legalapvetőbb grammatikai kategóriákról és műveletekről.

Miről lesz szó? – A kurzus azokat a műveleteket tárgyalja, amelyek lehetővé teszik a nyelvi kifejezések összekapcsolását. Ezek a műveletek arra valók, hogy a nyelvi tevékenységben összetett kifejezéseket hozzunk létre, és ezáltal hatékonnyá tegyük egymás megértését.

Csak magyar szerkezeteket vizsgálunk? – Alapvetően valóban magyar kifejezések elemzésével foglalkozunk, de hangsúlyt fektetünk a nyelvi kifejezésnek nemcsak a nyelvspecifikus, hanem az általános (főként az emberi kogníció általi) motiváltságára is.

 • Kód: BBN-MNY11-264, BBN-MNY19-264, BBN-MAM11-264
 • Oktató: Dr. Kugler Nóra egyetemi docens (kugler.nora@btk.elte.hu)
 • K, 12:00–13:30; Múzeum krt. 4. A/047.

Mai orosz kül-, biztonság- és energiapolitika

A kurzus során elsősorban az orosz-amerikai, és az orosz-ukrán kapcsolatok múltja és jelene kerül áttekintésre. Lehetséges, hogy vendégelőadók is meghívásra kerülnek.
 • MA-RUSD-309
 • Oktató: Gyóni Gábor
 • csütörtök 10-11:30, Főépület, 239.

Marx és a politikai gazdaságtan bírálata

A kurzus óráin együtt olvassuk és értelmezzük Marx A tőke című főművének alább kijelölt szakaszait.

A szakaszok összeválogatásánál fontos szempontom volt, hogy ne torpanjunk meg az első kötetnél, hanem forgassuk mindhármat (A tőke 4. könyveként emlegetett Értéktöbblet-elméletek köteteit most figyelmen kívül hagyjuk), s legalább futólag ismerjük meg a legfontosabb fogalmakat, téziseket, illetve értelmezésük és bírálatuk történetének néhány fontos csomópontját. A kijelölt szemelvényeket minden hallgatónak el kell olvasnia óráról órára. Az alkalmainkon bekezdésről bekezdésre haladva értelmezzük és megvitatjuk őket.

 • Oktató: Forczek Ákos
 • Kódok:
 • BBN-FIL-235
 • BBN-FIL18-235
 • BMA-FILD-235
 • BBV-020; BMVD-020
 • Időpont, helyszín: hétfő, 14.00-15.30, i épület, 123.

Meddig terjed a nők szabadsága?

Mit jelent nőnek lenni? Honnan erednek a férfiak és nők közti társadalmi egyenlőtlenségek, és mi teszi őket igazságtalanná?

Szabadságkorlátozók-e a társadalmi szerepek, és ha igen, minek alapján tudunk különbséget tenni szabad cselekvés és kényszer között? Hogyan maradnak fenn és hagyományozódnak tovább a nők és férfiak közti hatalmi különbségek? A kurzus során ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ, a feminista filozófia és társadalomelmélet klasszikus és kortárs szövegeinek vizsgálatával.

 • BBN-FIL18-352.05; BMA-FILD-352.21
 • Oktató: Réz Anna
 • Időpont, helyszín: csütörtök, 12.30-14.00, i épület, 221.

"Megkérdezték a rabbit" Rabbinikus döntvények fordításban

A kurzus bevezetést ad a rabbinikus irodalom egyik legnépszerűbb ágába, a döntvényirodalomba.

A feldolgozott szövegekből többek között az is kiderül, hogy szabad-e szombaton Rubik-kockával játszani, mikor adható el egy zsinagóga, vagy hogy milyen szempontokat kell mérlegelni a szervátültetéssel kapcsolatban. A szövegeket magyar és angol nyelven olvassuk. 

 • BBV-205.67
 • Oktató: Bányai Viktória
 • Szerda 10-11:30, F/233

Modern indiai kultúra és társadalom 2.: Ember és természet

A félév során áttekintjük a 21. századi társadalom számos fontos kérdéskörét India szemszögéből, érintve a környezetvédelmi törekvéseket, az ipar és a nagyvárosok fenntartható és „okos” fejlesztését, illetve hogy miként változik jelenleg az indiai falu.

Hogyan zajlik a közúthálózat, a vasúti és tengerészeti, valamint telekommunikációs infrastruktúra fejlesztése, és milyen érdemeket szerez India űrprogramja? Milyen India erdőgazdálkodása, hogyan őrzik a természet és a vadvilág sokféleségét az ország nemzeti parkjai? Hogyan zöldül az energetikai szektor, milyen vízügyi fejlesztések segítik a mezőgazdaságot; miben állt a zöld és a fehér forradalom, s hogyan áll a gépesítés, a vegyszerhasználat, a bio és a GMO? Nem utolsósorban szót ejtünk napjaink emberének a jó(l)létéről, egészségügyről, lelki egészségről, sportról és jógáról is.

 • BBN-IND-362:01, BBN-IKU-107:01
 • Oktató: Sági Péter
 • Szerda,11:30-13:00
 • Ifjúsági épület, I. em. 101.

Nemzetközi szervezetek fordítóknak és tolmácsoknak

Az előadássorozat bemutatja a nemzetközi kormányközi szervezetek történetét és napjainkban végzett tevékenységét az Egyesült Nemzetektől (ENSz) a Meteorológiai Világszervezeten és a NATO-n át a COMNEBOL-ig. A szervezetek munkáját és felépítését a 2020-as évek nézőpontjából vizsgáljuk és értékeljük, nyomon követve a tavaszi félév friss világpolitikai eseményeit.

 • BMA-FTOD-107/AFNK
 • Oktató: Eszenyi Réka (kapcsolat: eszenyi.reka@btk.elte.hu)
 • F épület, Kerényi-terem
 • szerda 12:15-13:00

Nők, gyógyítók, kalandorok – Inkvizíció a kora újkori Ibériai-félszigeten és Itáliában

Angol, spanyol, portugál, olasz nyelvű szakirodalmakra épülő olvasószeminárium. 

A kurzus célja olyan kora újkori témák feldolgozása egy olvasószeminárium keretein belül, amelyek a kora újkori populáris vallásosság és a populáris kultúra  egyes jelenségeihez kapcsolódnak. Ezeket a spanyol, portugál és római inkvizíció fennmaradt forrásanyaga, leginkább inkvizíciós pereket feldolgozó (idegen nyelvű) történeti antropológiai és mikrotörténeti irányultságú könyvek és tanulmányok segítségével tekintjük át.

A félév első részében a kooperatívan, csoportban, majd egyénileg dolgozunk. A témák között például az alábbiak szerepelnek: démoni megszállottság, ördögűzés, maleficium és gyógyítás, betegség és boszorkányság, a kora újkori spanyol misztikus mozgalom (alumbradismo), álmok és látomások, politikai jóslatok és női szerepek, társadalmi nem és inkvizíció.

 • BBN-NEP-503.15 
 • Oktató: Smid Mária Bernadett (smid.maria@btk.elte.hu)
 • Helyszín: Főépület, fszt. 19.
 • Időpont: kedd 13:00-14:30 

Nyelv és nemzettudat Közép- és Délkelet-Európában a 19. században

A kurzus az Európa keleti felére jellemző nyelvi alapú nemzetépítések alapvető elemét, az egységes irodalmi nyelv kialakítását tekinti át.

Az első néhány alkalom általában az új identitásokba beépített premodern tényezőket – felekezeti, regionális és rendi kötődések, ezek kölcsönhatásai és konfliktusai – vázolja, mindezeket ütköztetve az anyanyelvvel, használatos nyelvvel, majd tárgyalja a csupán finomítandó német és lengyel használatát, a megújítandó cseh, magyar, román, görög, valamint a kialakítandó szlovák, szlovén, horvát, szerb, bolgár és albán irodalmi nyelv problémáit.

 • BMVD-135:21
 • Oktató: Ábrahám Barna
 • Időpont: hétfő, 16.00 - 17.30
 • Helyszín: D épület 215.
 • 15 fő

Nyelvtechnológia, korpusznyelvészet

A kurzust azoknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a magyar nyelv szöveges adatbázisait (korpuszait), azok használatát és jelentőségét a nyelv vizsgálatában; akik érdeklődnek a számítógépes nyelv- és szövegelemzés technikái iránt; akik szeretnék megismerni a nyelvtechnológia alapvető területeit és azok fejleményeit.

A kurzus betekintést nyújt abba a folyamatba, hogyan jönnek létre ezek a nyelvi adatbázisok, hogyan lehet bennük keresni, lekérdezéseket készíteni, és milyen adatok nyerhetők ki belőlük. Saját korpusz kialakítását és elemzését is megalapozzuk. Továbbá a nyelvtechnológia főbb területeivel és a hazai számítógépes nyelvelemzés eredményeivel is megismerkedünk. A kurzus során végig számítógéppel dolgozunk, így saját gép használata az órákon nem csak lehetséges, de ajánlott is.

 • Kód: BMA-MAGD-NY-127, BMA-ANYD-274
 • Oktató: Dr. Simon Gábor adjunktus (simon.gabor@btk.elte.hu)
 • H, 10:00–11:30; Múzeum krt. 4. A/336.

Nyelvtipológia

A nyelvtipológia a világ nyelvi sokszínűségével foglalkozik.

A kurzus során a hallgatók megismerkednek a nyelvek csoportosításának egy lehetséges módjával, idegen nyelvi adatok gyűjtésével, feldolgozásával és értelmezésével. Az órákon a következő témakörökről lesz szó: A nyelvtipológia fogalma. A nyelvek sokfélesége, a nyelvhasonlítás módszerei. A nyelvtipológia főbb kutatási területei (morfológiai és szintaktikai kérdések). A tipológiai univerzálék típusai. Szórendi tipológia, esettipológia, a tranzitivitás tipológiája. Cselekvőképesség, referencialitás, topikalitás. Tipológiai adatbázisok. Esettanulmányok a magyar és a rokon nyelvek tipológiájának köréből

 • Kód: BMA-MAGD-NY-324
 • Oktató: Dr. F. Gulyás Nikolett adjunktus (nikolett.fgulyas@btk.elte.hu)

Ókori görög történelem

Görög történelem a kezdetektől a hellénisztikus korig.

Rövid áttekintés a bronzkori kezdetektől, trójai háborúról és Homérosz világáról. Az előadás írott és tárgyi forrásokon keresztül Athén és Spárta fejlődése mellett más görög poliszok (pl. Korinthosz, Argosz, Szamosz, Szürakuszai) és szentélyek történetét és emlékeit is bemutatja. A hangsúly mindvégig az ókori görög kultúra máig ható innovációin és világszerte elismert művészi, ill. tudományos teljesítményein lesz.  

Számonkérés módja: írásbeli teszt az utolsó órán.

 • Oktató: Patay-Horváth András
 • BBN-TÖR-203a, OT-TÖR-203, BBV-181o
 • Időpont: Hétfő 12:00-13:30
 • Helyszín: Múzeum körút 6-8. fszt. 11

Ókori játékok

A kurzus célja a görög-római ókorban játszott játéktípusok és a hozzájuk kapcsolódó régészeti anyag, valamint a képi és írott források bemutatása.

A kisgyermekek csörgői, pörgettyűi, húzogatós és úsztatható játékai, babái mellett szó lesz különféle szabadtéri és ügyességi játékokról. Ezek után a nagyobb gyermekek és felnőttek körében népszerű kockajátékok, szerencsejátékok és stratégiai társasjátékok kerülnek sorra. A tárgyalandó táblás játékok, a pente grammai, ludus duodecim scriptorum, a tabula, a latrunculi ill. a malom-változatok esetében a különböző rekonstruált variánsok órán kipróbálhatók. Ugyanígy kipróbálható az osztomakhia nevű, a kínai tangramhoz hasonló játék is.

A kurzus vizsgával zárul. Ajánljuk régészet ill. bármilyen más szakos BA-s és MA-s hallgatóknak, valamint régészet minorosoknak.

 • Oktatók: dr. Dobosi Linda, dr. Dévai Kata, dr. Sáró Csilla
 • Kódok:
  • BBN-REG-220.A126
  • BBN-REG-220.R126
  • BMA-REGD-SP231.AR126
  • BBN-REGM-400.R10
 • Időpont: Hétfő 10:30 - 12:00
 • Helyszín: B épület, 1. emelet 117. Alföldy Géza terem (BB-1-117-01-11)

Ókori történelem 1.

Tematika: Az ókortörténet írott és tárgyi forrásai. Rövid kronológiai áttekintés. Ókori görög és római társadalom- gazdaság- és had- és kultúrtörténet. Néhány részletesebben bemutatott fontosabb eseménysor ill. helyszín: Athén és a demokrácia kialakulása, görög-perzsa háborúk, Nagy Sándor birodalma, Róma: köztársaság és császárság.

Számonkérés módja: írásbeli teszt az utolsó órán.

 • Oktató: Patay-Horváth András
 • OT-TÖR22-203, BBV-181o 
 • Időpont: Hétfő 10:00-11:30
 • Helyszín: Múzeum körút 6-8. fszt. 11.

Perspectives: Advanced topics in philosophy of language

 • Oktató: Zvolenszky Zsófia
 • Időpont, helyszín: szerda, 12.15-13.45, i épület, 224.

Platón-szeminárium

A szemináriumon Platón gyakorlati filozófiájának, ismeretelméletének és metafizikájának problémáit vizsgáljuk.

Emellett tárgyaljuk a platóni filozófiai dialógussal kapcsolatos kérdéseket, a korszakolás problémáját, Platón Szókratészhez fűződő viszonyát etc. Az óra a Filozófiatörténet 1 vizsgára való felkészülést segíti, a tárgyalt szövegek beletartoznak a vizsgaanyagba; felvehető persze önállóan is.

 • Oktató: Bene László
 • Kódok:
  • BBN-FIL-231.01
  • BMA-FILD-231.01
  • BBN-FIL18-231.01
  • BBV-020/12
  • BMVD-020.28
 • Időpont, helyszín: kedd, 10.00-11.30, i épület, 129.

Podcastkészítés

A kurzus során a hallgatók megtanulják, hogy milyen típusú podcastok léteznek, milyen alapokra kell helyezni a podcast készítését, és hogyan lehet a podcastot a hallgatók számára érdekessé tenni.

Ezen az órán a hallgatók a podcast készítésének minden folyamatát megtanulják, beleértve a felvétel készítését, a szerkesztést és a közzétételt is. A kurzus nagyon gyakorlatias, és a hallgatók a végére képesek lesznek saját műsorokat készíteni. 

 • BBN-KOM-215.4
 • Oktató: Jamriskó Tamás
 • Időpont: csütörtök, 16.00-17:30
 • Helyszín: Stúdió (Főépület, –131.)

Politika és etika

Van-e helye a morális kérdéseknek a politikában? És ha igen, vajon ugyanazon morális normák érvényesek-e a politikai életben, mint a hétköznapi életünkben, magánéleti viszonyainkban, vagy pedig sajátos erkölcsi elvek igazolhatóak a politikában?

Elfogadható-e, sőt akár morálisan elvárható-e az egyébként aggályos eszközök használata a politikában egy fontos cél elérése érdekében? Vagy éppen a politikai nem is az elvek, hanem az erények, vagy a definiálhatatlan politikai érzék terepe? Mi a kompromisszumokra való törekvés szerepe, erkölcsi megítélése a politikában?

A kurzus legelőször az előbbi kérdések tisztázásával körbejárja a politikai etika általános módszertani és elméleti kérdéseit. A kurzus második moduljában feltárjuk, hogy a fenti kérdésfelvetések hogyan jelentkeznek az alkalmazott politikai erkölcstanban: megismerkedünk a politikai kampányok etikai kérdéseivel, a választott törvényhozók erkölcsi dilemmáival és azokra adható elvi válaszokkal, a választópolgár szavazási vagy éppen tartózkodási kötelességét igazoló morális elméletekkel, és a politikai neveléssel kapcsolatos szülői, oktatói kötelezettségek egyes elméleteivel is.

 • BMA-FILD-332.20, BBN-FIL18-352.04
 • Oktató: Mráz Attila
 • Időpont, helyszín: kedd, 16.00-17.30, i épület, 129.

Politikai filozófia a kezdetektől a 16. századig

A szeminárium a címben jelzett téma főbb mozzanatait tekinti át, kitér az ajánlott olvasmányokra, a középkori skolasztika esetében magyarra le nem fordított szövegekre is.

Az értékelés kizárólag a kötelező anyag alapján történik az órai aktivitás és beszámoló alapján. A kötelező olvasmányok hozzáférhetőek lesznek a kurzus Canvas-felületén.

 • Oktató: Molnár Péter
 • BBN-FIL-344, BMA-FILD-344
 • Időpont: hétfő, 12.00-13.30, i épület, 129.

Populizmus

 • BBN-TSP11-216/14
 • Oktatók: Dr. Romsics Gergely, Honos Bálint
 • Időpont: K:16:00-17:30

A kurzus tematikája:

1. Bevezető I.: Populizmus fogalmi kérdései, problematizálása: populizmus és demokrácia

Arditi, Benjamín. „Populism as a Spectre of Democracy: A Response to Canovan”. (Lefordítva kéziratban!) Political Studies, köt. 52, sz. 1, 2004. március, o. 135–43. SAGE Journals, https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2004.00468.x.

Gyurácz, Ferenc. „A “populizmus” külföldi értelmezéseiről”. Politikatudományi Szemle, köt. 2, sz. 4, 1993, o. 96–101.

2. Bevezető II.: A populizmus történeti értelmezésének lehetőségei

Kovács Gábor. „Mi is hát a populizmus?” Liget Műhely, 2009, https://ligetmuhely.com/liget/kovacs-gabor-mi-is-hat-a-populizmus/.

3. USA 19-20. század: populizmus eredete, agrárpopulizmus és munkásmozgalom az USA-ban

Paár, Ádám. „Adalékok a populizmus historiográfiájához”. A populisták (h)ősei: az észak-amerikai populista mozgalom (1891-1908) rövid története, valamint eszmei rokon mozgalmai Magyarországon, Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2020, o. 22–34.

„Pártszervezeti populizmusok; Egyszemélyes populizmusok”. A populisták (h)ősei: az észak-amerikai populista mozgalom (1891-1908) rövid története, valamint eszmei rokon mozgalmai Magyarországon, Magyar Nyugat Könyvkiadó, 2020, o. 197–209.

4. Franciaország: bonapartizmustól a Nemzeti Frontig

Rosanvallon, Pierre. „A francia „illiberalizmus" alapjai és problémái”. Civil társadalom, demokrácia, politikum: történelmek és elméletek: válogatott tanulmányok, Napvilág, 2007, o. 115–24.

M. Szebeni, Géza. „A negyedik lovas”. Grotius, 2012, http://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=PPDHMR. 3-17.

5. 20. századi diktatórikus rezsimek: nácizmus és fasizmus

Debreczeni, József. „Populizmus, fasizmus, nácizmus”. Mozgó Világ, köt. 32, sz. 19, 2006, o. 17–36.

6. Oroszország: Elitek és agrármozgalmiság

Bergyajev, Nyikolaj. Az orosz kommunizmus értelme és eredete. Századvég kiadó, 1989. 63-81

7. Kolumbia és Argentína: Jorge Eliécer Gaitán és Juan Domingo Perón

Horváth Gyula. „A “klasszikus” politikai populizmus Latin-Amerikában Argentin, Brazil és mexikói példák alapján”. Acta Scientiarum Socialium, sz. 36, 36, 2012. február, o. 11–21.

8. Brazília és Mexikó: Getúlio Vargas és Lázaro Cárdenas

Szilágyi, Ágnes Judit. A brazil Estado Nôvo. https://magyar-irodalom.elte.hu/palimpszeszt/05_szam/12.htm. Elérés 2023. november 22.

9. Románia: Agrárpopulizmus Kelet-Európában

Trencsényi, Balázs. „Antaiosz Kalandjai Kelet-Európában”. A szabadság felelőssége: írások a 65 éves Dénes Iván Zoltán tiszteletére, szerkesztette Ferenc Pénzes és mtsai., Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, o. 206–28.

10. Magyarország: Rendszerváltás és a népi mozgalom

Bozóki András. „Vázlat három populizmusról: Egyesült Államok, Argentína és Magyarország”. Politikatudományi Szemle, köt. 3, sz. 3, 3, 1994, o. 33–68. (49. oldaltól)

11. Befejező óra: Kortárs és euro-atlanti térségen kívüli populizmusok

Prezentálás, vita


Pszicholingvisztika

Az előadás célja a pszicholingvisztika kialakulásának, előzményeinek, kutatási területeinek bemutatása.

Részletesen tárgyalt területek: az agy, felépítése, agyműködési elméletek. A beszédprodukció folyamata: modellek, vizsgálati lehetőségek. A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamata: hipotézisek, modellek, az egyes szintek működése, kísérleti megközelítés, a percepciós bázis. A mentális lexikon felépítése, a lexikális hozzáférés. Az anyanyelv-elsajátítás elméleti kérdései, szakaszai, általános és magyar nyelvi sajátosságok. Az olvasás folyamata. Nyelvi zavarok.

A jegyszerzés követelménye: írásbeli vizsga.

 • Kód: OT-MAGY-181, BBN-MNY11-291 (előadás, 3 kredit)
 • Oktató: Dr. Bóna Judit egyetemi tanár (bona.judit@btk.elte.hu)
 • K, 10:00–11:30; Múzeum krt. 4. A/428.

Realizmus-ok a 19-20. századi művészetben

A realizmus a művészettörténet egyik legnehezebben megfogható kategóriája.

Mint stílusirányzat a 19. század derekán erősödött meg, de azt megelőzően és azt követően, több hullámban, lényegében mindmáig jelen van a képzőművészeti gondolkodásban. Az előadások e stílustörekvés alakulását követik nyomon a biedermeiertől, a naturalizmuson, a húszas évek új tárgyiasságán át egészen a háború után kibontakozó szocialista realizmusig és fotórealizmusig. 

 • MŰVD-122
 • Oktató: Révész Emese
 • Időpont: Kedd, 12-13.30

Római történelem előadás

Az előadás Róma alapításától Attila megjelenéséig tekinti át a birodalom történetét, különös súllyal a köztársaság korára.

A történelmi és társadalomtörténeti ismereteken túl sok művelődéstörténeti kérdéssel is foglalkozik, pl. a királyság korának történelmi megítélésével, a capitoliumi farkas szobrának problémájával, a Rubiconon való átkelés ellentmondó forrásaival és Augustus kockázási szokásaival. Az utolsó órán megismerkedünk a hun birodalom felemelkedésével, széthullásával, Attila temetésével és az erről szóló forrásokkal. Minden héten kvíz társul az adott előadáshoz. Aki legalább 10 kvízt legalább 50%+1 eredménnyel megír, megajánlott jegyet kap.

 • Oktató: Németh György
 • BBN-TÖR-204a, OT-TÖR-204, BBV-181o
 • Időpont: Hétfő  8:00-9:30
 • Helyszín: Múzeum körút 6-8. II. 252.

Russian Intellectual History

The course is an undergraduate-level introduction to the history of modern Russian thought.

The course aims to familiarize students with the main scholarly debates and key texts that are relevant to the topic of Russian intellectual history. Beyond the specific materials of the course, students will improve their analytical, argumentative and critical reasoning skills in English through reading primary sources and secondary literature. All primary sources will be made available in English (and in Russian original), secondary literature will be in English. The course is recommended for students interested in intellectual history, literary studies, cultural studies, philosophy and political science.

 • Oktató: Medzibrodszky Alexandra
 • Kódok:
  • BMVD-141:230
  • BBN-ORO16-351.75
  • BMA-OROD16-906.75
  • BMI-OROD16-906.75
 • Időpont: csütörtök,16:00-17:30
 • Helyszín: D épület, földszint 8.

Science Fiction and Philosophy

Science fictions stories are often called philosophical, and philosophers often use SF-ish thought experiments to make a point.

For example, well before the Matrix movie, Hilary Putnam considered the hypothesis that we are brains in vats hooked up to a computer, and he claimed to be able to prove that this is not the case. David Lewis argued for the consistency of (certain) time-travel stories (for example, for the story depicted in the movie Predestination), Derek Parfit wondered about the metaphysics of Star Trek-style teletransporters, and the list goes on. The course explores connections between science fiction and philosophy in a systematic way. Each week, we'll read a classic philosophical paper along with a SF story. Among other things, we'll discuss time travel, free will, the reality of the external world, personal identity, and nonhuman intelligence. Do philosophers and SF authors agree or disagree about these issues?

 • Oktató: Kodaj Dániel
 • Kódok:
  • BMI-FILD-321.02
  • BMA-FILD-321.06,
  • BBN-FIL-321.06
 • Időpont, helyszín: kedd, 14.00-15.30, i épület, 221.

Szakmai fórum konferenciatolmácsoknak

Az előadások célcsoportja a szinkrontolmácsolást hallgatók és gyakorlók köre. A kéthetenkénti előadásokon a szinkrontolmács szakma és a nyelvi szolgáltató ipar kiemelkedően sikeres szereplőivel beszélgetünk, a hallgatóságot is bevonva a kérdezz-felelekbe. Szóba kerülnek majd a nyelvtudás, szakmai képzés, önképzés, stresszkezelés, marketing, vállalkozás és etikus munkavégzés kérdései. A fórum erősen gyakorlatorientált lesz és rendszeres jelenlétet és aktivitást igényel a hallgatóság részéről.

 • TOLEL17-113/AFN
 • Oktató: Eszenyi Réka (kapcsolat: eszenyi.reka@btk.elte.hu)
 • F épület, Kerényi-terem
 • szerda 14:00-15:30 (kéthetente),
 • Időpontok: feb. 14., 28. márc. 13., ápr. 3., 17., 24.

Szóbeli bántalmazás

A kurzus során megtanuljuk felismerni a szóbeli bántalmazás fajtáit, és megtanuljuk kezelni a helyzeteket, amelyekben ilyesmivel találkozunk.

Megajánlott jegy lehetőségével, előfeltétel nincs, bármely egyetemről, karról lehet jönni. Jegyszerzés: nyelvi agressziós gyűjteménnyel (pontosítás az első órán).

 • BBN-MNY11-317:9, BBV-060:20
 • Oktató: dr. Borbás Gabriella Dóra PhD, adjunktus
 • Időpont: Hétfő 13.30-15.00
 • Helyszín: ELTE BTK D épület, fszt. 21.

Tematika:

A szóbeli bántalmazás 47 kategóriája

 • Az egyes szóbeli bántalmazásos kategóriák nyelvi megfogalmazásai. Miket mondanak, akik viccnek akarnak beállítani egy bántást, és miket mondanak azután, hogy ezt lelepleztük? Miket mondanak, akik féltésnek álcáznak bántalmazást; akik úgy állítják be, hogy valamire rosszul emlékszünk? Stb.
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal bagatellizálják ismerősök, ha próbáljuk megfogalmazni valaki bántásait?
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal mentegetik ismerősök a bántalmazónkat?
 • Milyen nyelvi megfogalmazásokkal mentegetjük mi magunk a bántalmazónkat?
 • Az együttműködő és az uraló kommunikáció.

A verbális agresszió szándékos

Az áldozathibáztatás

Agresszió, passzív agresszió

 • A bántalmazó kapcsolat dinamikája, projekció.
 • Stockholm-szindróma, kognitív disszonancia.
 • A fájdalom szerepe, a mentális hierarchia létrehozásának szerepe.

Tévhitek a bántalmazóról/a bántalmazó kapcsolatról

 • Szóbeli bántalmazás: munkahely, szülő-gyermek kapcsolat, párkapcsolat, baráti kapcsolat.
 • Kívülről hogyan ismerhető fel egy bántalmazó kapcsolat? Hogyan tudunk segíteni?
 • Gyakran a bántalmazott tűnik bántalmazónak, a bántalmazó pedig egy vidám, humoros, intelligens embernek. Gyakran terapeuták sem ismerik fel a dinamikát.
 • Honnan tudom, hogy bántanak?
 •  Nincs fizikai bántalmazás verbális nélkül.

A társadalom bagatellizálja/tagadja a verbális agresszió egyes megjelenéseit/romboló erejének nagyságát.

 • Hogyan tudom megelőzni, hogy manipuláljanak?

Orientáló irodalmak

Borbás Gabriella Dóra 2020. A verbális agresszió kevésbé nyilvánvaló esetei és leleplezésük. In: TNTeF 10. évf. (2) 25–98. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/tntef/article/view/34164/33310

Evans, Patricia 1996/2012. Szavakkal verve. Szóbeli erőszak a párkapcsolatokban. Budapest. Háttér Kiadó–NANE Egyesület.

Borbás Gabriella Dóra 2021. A verbális agresszió társadalmi szalonképessége és az agresszióindexek. In: TNTeF 11. évf. (2) 109–131. https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/tntef/article/view/43614/42653


Szövegtan és stilisztika

Az előadás célja a szövegek nyelvi szerveződésének és működésének bemutatása a megértett beszédhelyzetben dinamikusan alakuló jelentésképzés szempontjából, amelynek keretében a stílus a szövegek létrehozásának és megértésének integráns részeként nyer értelmezést.

Az előadás tartalma: A szöveg fogalomértelmezésének kérdései. A szöveg a nyelvi interakcióban: adaptáció, figyelemirányítás, kontextualizáció. A protoszövegek és a szövegtípusok, műfajok. A szövegértelem makroszintje: szövegvilág és nézőpont. A szövegértelem mikroszintje: lehorgonyzás, deixis és koreferencia. A szövegértelem mezoszintje: fogalmi séma és topikfolytonosság. A stílus fogalomértelmezésének kérdései. A stílus a nyelvi interakcióban: stílustulajdonítás, stílusminta, stílusérték, stílushatás. A stílus szociokulturális tényezői és tipikus együttállásaik. A nyelvi konstrukciók stilisztikai potenciálja, az alakzatok és a trópusok.

 • Kód: OT-MAGY-171, BBN-MAM11-284
 • Oktató: Dr. Tátrai Szilárd egyetemi tanár (tatrai.szilard@btk.elte.hu)
 • H, 08:00–09:30; Múzeum krt. 4. A/336.

Tajvan története

 • Oktató: Dr. Salát Gergely
 • BBV-155 és BMVD-155.11

Tárgyalástechnika, emberismeret

Érveléstechnikai gyakorlatok, kétperces felszólalások, disputák.

A félév gyakorlati feladatainak célja az alábbi készségek fejlesztése: formális(abb) fogalmazás és testnyelv, érzelmek kezelése (saját és vitapartner érzelmei), érveléstechnika, egy- és kétoldalú érvelés, önálló megszerkesztett felszólalás, spontán felszólalás/reagálás, hibás érvelés felismerése, az idő kezelése, a testnyelvi jelek kezelése, saját hang megszokása, csoportmunka, egyéni munka egy csoport részeként, játszmák felismerése és kezelése, a partner visszajelzéseinek fogadása, igénylése.

 • BBN-SZK-305, BBN-ÜGY-205
 • Oktató: dr. Borbás Gabriella Dóra PhD, adjunktus
 •  gyakorlati jegy, 4 kredit
 • Két csoportban:
  • 1. Hétfő 10.00-11.30
  • 2. Hétfő 12.00-13.30
 • Helyszín: D épület fszt. 21.

The Emergence and Transformation of Central Europe in the Middle Ages

The English course is open to both history majors and students interested in history.

In the course of the classes, participants will learn about the formation and Christianisation of the Central European states, the ethnic and religious relations of the region in the Middle Ages, the economic characteristics of the region and the most important features of the urbanisation of medieval Central Europe. During the course the students will analyse and interpret selected narrative and visual sources of the period. Modern reflections on medieval transformations will also be discussed, as well as how modern politics has used and abused medieval Central European figures, events and conflicts.

 • Oktató: Balázs Nagy
 • BA-ERA-DMH-S-3, BBN-TSP11-212
 • Időpont: kedd, 10:00-11:30
 • Helyszín: Főépület (Múzeum körút 6-8.), 3. emelet, 319.

Tudományfilozófia előadás

A kurzus bevezetést nyújt a modern analitikus tudományfilozófiába.

Az előadás fókuszában az episztemológia empirikus tudományokat (így például a fizikát) érintő, központi problémái állnak, amelyeket az előadó formális/logikai alapon tárgyal. Végül egy olyan tudományfilozófia rajzolódik ki, amelynek a fiziko-formalista matematikafilozófiának tekinthető elmélet adja az alapját – a tudományos tudás magyarázata, amely egyaránt a priori és empirikus, egy tisztán fizikalista ontológián belül.

 • Oktató: E. Szabó László
 • Kódok:
  • BMA-FILD-391.2
  • BMA-FILD-401.43
  • BBN-FIL-401.43
  • BBN-FIL-315.02
 • Időpont, helyszín: csütörtök, 16.00-17.30, i épület, 221.

Vallásfilozófia

A vallásfilozófia két fő témája Isten természete és az istenhit mellett vagy ellen szóló érvek megalapozottsága. A vallásfilozófiában nem konkrét vallási közösségek hitrendszereiről szokás vitatkozni, hanem a „teizmus” nevű általános hipotézisről, miszerint létezik egy mindenható, mindentudó, örökkévaló, morálisan tökéletes lény.

A kurzus elején ezeknek az attribútumoknak a természetét fogjuk megvizsgálni (lehet-e bárki mindenható? ha Isten mindentudó, előre tud a szabad döntéseinkről? ha Isten örökkévaló, akkor végtelen órája létezik? stb.), majd rátérünk a teizmus melletti és elleni legfőbb kortárs érvekre. A teizmus elleni legfontosabb érv a rossz problémája: hogyan teremthetne egy mindenható, morális tökéletes lény olyan világot, ami ennyi szenvedéssel van tele? A teizmus melletti érvek közül a fizikai világ rendezettségével kapcsolatos empirikus érveket és a legendás ontológiai érvet vesszük majd szemügyre. A félév végén foglalkozunk a vallási tapasztalattal, a vlalások sokféleségének problémájával (hogyan lehetne a sok vallás közül pontosan egynek igaza?), a vallás és az erkölcsfilozófia, illetve a vallás és tudomány kapcsolatával.

 • Oktató: Kodaj Dániel
 • BMA-FILD-361, BBN-FIL-361
 • Időpont, helyszín: kedd, 16.00-17.30, i épület, 228.

Veszélyeztetett finnugor nyelvek

A kurzus célja alapvető és naprakész képet nyújtani az uráli-finnugor nyelvek illetve beszélőközösségek helyzetéről. Az egyes témák az oktatók saját kutatásai, valamint a tárgyalt közösségek által használt nyelveken megjelent, magyarul többnyire nem elérhető források alapján kerülnek bemutatásra.

A kurzus tartalma: A nyelv veszélyeztetettségének fogalma, a veszélyeztetettség mértéke. A nyelvpolitikai modellek, revitalizációs projektek. Balti-finn példák: lív (kihalt, kihaló vagy újjászülető nyelv?) délészt (nyelvjárás, nyelvjárási standard). A Kárpát-medencei magyar nyelvterület kisebbségi régiói. A szakterminológia a nyelvek életképességében. Finnugor/uráli nyelvű népek Oroszországban térben és időben, a nyelvhasználatot meghatározó jogi keretek. Nyelv és politika a kisebb balti-finn, a Volga-vidéki és szibériai finnugor-uráli közösségeknél: esettanulmányok, jó gyakorlatok. Online erőforrások és a nyelvi revitalizáció.

A jegyszerzés követelménye: a kurzus témájához kapcsolódó önálló projektmunka elkészítése (oktatói konzultációk segítségével) és bemutatása.

 • Kód: BBN-FUG-224
 • Oktató: F. Gulyás Nikolett adjunktus, Pomozi Péter egy. docens, Salánki Zsuzsa adjunktus
 • CS, 14:00-15:30; Múzeum krt. 4. I/029. (Szopori-könyvtár)

További információ: salanki.zsuzsanna@btk.elte.hu


Vietnami nyelvi kurzusok

A Kínai Tanszék közismereti kurzusokat ajánl a vietnami nyelv iránt érdeklődők számára.

A kezdő, illetve középhaladó kurzusokat párban érdemes elvégezni, a nyelvórát a hozzá tartozó nyelvgyakorlattal együtt.

 • Oktató: Nguyen Hong Nhung
 • BBV-153:14 Vietnami nyelv kezdőknek 2.
 • BBV-153:15 Vietnami nyelvgyakorlat kezdőknek 2.
 • BBV-153:16 Vietnami nyelv haladóknak 2.
 • BBV-153:17 Vietnami nyelvgyakorlat haladóknak 2.

Vizuális kultúra Indiában a 19. századtól napjainkig

A vizuális kultúra mindenütt jelenlévő, vibráló és gyorsan változó világa a mai Dél-Ázsiában éppúgy szerves része a mindennapoknak, mint a nyugati civilizációban.

A kurzus alapkérdése végső soron az, hogy a szubkontinens kultúrája, a nyugati technológiák és egyéb hatások amalgámjából hogyan jött létre korunk egyik legdinamikusabb, részben nemzetközileg is exportképes, mégis eltéveszthetetlenül önazonos vizuális kultúrája.

A gyökerekhez visszanyúlva vizsgáljuk a vizuális megjelenítés szerepét a koloniális Indiában; a koloniális és modern eszmeáramlatokhoz kapcsolódó, valamint a nemzeti mozgalom által meghonosított vizuális rendszereket és kifejezésmódokat; nemzetköziség/modernség és hagyomány posztkoloniális korszakba áthúzódó kettősségét; az elit és a populáris vizuális kultúra kapcsolatát. Azoknak ajánljuk ezt a kurzust, akiket érdekel a képekben megjelenő társadalom, valamint a vizuális megjelenítés mögött húzódó, abból kiolvasható eszmék és szándékok ‒ és mindez India speciális esetén vizsgálva.

 • BBN-IKU-105:03
 • Oktató: Renner Zsuzsanna
 • Csütörtök, 14:00-15:30
 • D épület, I. em. 126 (Eötvös-terem)

Zsidó vallás és kultúra 2.

Miről szól a zsidó vallás? Miből áll a vallásos zsidó élete? Mikorra esik a zsidó újév? Miből áll egy széderest? Mi a hanukka? Miben különböznek egymástól a zsidó vallás irányzatai? A zsidó vallás alapjait bemutató előadássorozat második féléve elsősorban – de nem kizárólag – az ünnepek világába vezeti be az érdeklődőket.

 • Előadás
 • hétfő 14:00–15:30
 • F épület magasföldszint, Kerényi terem
 • Oktató: Biró Tamás (ELTE BTK Assziriológiai és Hebraisztikai Tanszék)
 • Kódok:
  • BBN-HEB11-222
  • BBN-BIB-605.02
  • BBN-BIB-612
  • BBN-VAL11-131:5
  • BMA-VALD17-203.02
  • BMA-VALD-458:3
  • BMA-VALD-506.07
  • BBV-202.17
  • BMVD-202.17