2022.05.17.
Minorjelentkezés
Az alapképzésben minden bölcsész hallgatónak teljesítenie kell 180 kreditet, mely jellemzően tartalmazza a kötelező általános bölcsésztárgyakat, a képzési ág és az alapszak közös képzésének tantárgyait Az oklevél kiadásához szükséges továbbá szakonként eltérő számú, szabadon választható kredit, amely az egyetem bármely karáról felvehető.

A hiányzó 50 kreditet a lenti listában olvasható egységek valamelyikének elvégzésével teljesítheti a hallgató (a lehetőségek alapszakonként eltérőek): specializáció teljesítésével (alapszak egy speciális ismereteit összefoglaló modul) illetve minor specializáció abszolválásával (másik alapképzés szakterületi ismereteit tartalmazó specializáció, modul)

Mind a specializációra, mind a minor specializációra az első tanév végén kell jelentkezniük a hallgatóknak a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül. Érdemes azonban a minort már az egyetem megkezdésekor kiválasztani, mert a minorok közel felének bejutási feltételei vannak, vagyis néhány tárgyat a minor felvétele előtt, már az első vagy második félévben teljesíteni kell.

A minorjelentkezés időszaka: 2022. május 17. – június 23. 20:00

Anglisztika specializációk

 • Amerikanisztika
 • Angol
 • Angol a médiában
 • Angol az üzleti világban
 • Angol fordítói készségek

További információ

 


GERMANISZTIKA SPECIALIZÁCIÓK


INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS SPECIALIZÁCIÓK

Információ- és tudásmenedzsment specializáció

Az információ- és tudásmenedzsment specializáció célja, hogy felkészítse a hallgatókat a tartalmilag és formailag speciális, egyedi igényekre szabott -, zömében térítéses információszolgáltatások mesterfogásaira.

Ez két nagy felhasználó szektor igényeinek megfelelően történik. Egyrészt felkészítjük hallgatóinkat a közszféra dokumentációs és információs központjaiban, valamint egyéb intézményeiben végzendő információ- és tudásmenedzsment feladatok elvégzésére. Másrészt nagy hangsúlyt fektetünk a versenyszféra legkorszerűbb módszerekkel történő kiszolgálására is, akár kis- közép- vagy nagyvállalati környezetről legyen szó, és mindezeket természetesen mind nemzeti és mind multinacionális vonatkozásban. Éppen ezért jelentős hangsúlyt helyezünk a gazdasági, vállalkozói és jogi alapismeretekre, az üzleti információforrásokra, a legkorszerűbb információ- és tudásmenedzsment technikákra. Ezekhez kapcsolódik a marketing és a PR professzionális, ugyanakkor gyakorlatias alkalmazásának, valamint az üzleti kommunikációnak az oktatása abból a célból, hogy ne csak kialakítsuk, de minél sokoldalúbban el is mélyítsük a felhasználó-központú, minőségorientált szolgáltatói szemlélet alkalmazását.

A specializációt elvégző szakembereket az információ előállításával, feltárásával, szervezésével és szolgáltatásával foglalkozó gazdasági, társadalmi és kommunikációs szervezetek, vállalatok széles köre alkalmazhatja. Az elsajátított ismeretek birtokában esetenként önálló információs kisvállalkozás indítására is sor kerülhet, és ne feledjük, hogy a könyvtári- és közgyűjteményi rendszerben is sokan megtalálhatják számításaikat. A végzettek iránt mutatkozó munkaerőpiaci igény jelentős, hiszen a magas szintű üzleti és menedzsment kompetenciákkal rendelkező, innovatív és kreatív információs szakemberek tekintetében a közintézmények mellett a versenyszféra is komoly keresletet támaszt. Az elhelyezkedésre nemzetközi vonatkozásban, külföldi munkavállalással is megalapozott esély kínálkozhat. 

Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek; Információ- és tudásmenedzsment; Marketing és pr; Üzleti kommunikáció; Üzleti információ; Gazdasági szakirodalmi információ; Kutatástámogatás; Tartalomkezelő rendszerek; Szerzői jog, információs etika; Üzleti levelezés, helyesírás; Dokumentumszerkesztés, tipográfia

Könyvtörténet specializáció

A könyvtörténet specializáció célja, hogy felkészítse a hallgatókat a régi könyvekkel és kéziratokkal kapcsolatos feladatok szakszerű elvégzésére.

A tartalmilag és formailag speciális ismeretek elsajátítása gyakorlatorientált képzés keretében történik. A fővárosban számos olyan egyházi és világi könyvtár található, amelyik jelentős muzeális anyaggal rendelkezik, és így ideális helyszín a gyakorlatok számára.

A hallgatók felkészítése során nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai (könyvtár-, könyvnyomtatás-, könyvkötés-, könyvkiadás-, könyvkereskedelem- és sajtótörténet) és a művelődéstörténeti háttér elsajátítására egyaránt, valamint a különböző könyvművészeti törekvések megismerésére. A régi könyvekkel és kéziratokkal összefüggő munkák esetében is szükségesnek tartjuk a korszerű eszközök használatát, ezért kiemelten foglalkozunk a muzeális gyűjtemények számítógépesítésével és a közgyűjteményi információforrásokkal.

A specializációt elvégző szakembereket a muzeális anyaggal rendelkező könyvtárak széles köre alkalmazhatja, de elhelyezkedhetnek a magánszférában is (pl. antikváriumok, könyvaukciók). Emellett biztos alapot nyújt a megfelelő MA-képzésekhez, sőt ezt követően - a legjobb és legkitartóbb hallgatók esetében - akár régikönyves PhD-k kiinduló pontja lehet. Az ilyen végzettséget, ill. fokozatot szerző hallgatók közül kerülhetnek ki a jövő évtizedek régikönyves kutatói, ill. a muzeális gyűjtemények tudományos munkatársai is.

Specializáció felelőse: Dr. Bibor Máté egyetemi tanársegéd

Művelődés- és könyvtártörténet; Nyomdászattörténet; Kiadótörténet; Paleográfiai és kodikológiai alapismeretek; Muzeális gyűjtemények számítógépesítése; Régi könyvek katalogizálása; Könyvkötés történet; Könyvművészeti törekvések; Latin nyelv; Kutatástámogatás

 


KELETI-NYELVEK ÉS KULTÚRÁK SPECIALIZÁCIÓK

– kínai fordító és tolmács
– japán fordító és tolmács


KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SPECIALIZÁCIÓK


Magyar specializációk

A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet által meghirdetett specializációkat lásd az intézet honlapján.
A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet által meghirdetett specializációkat lásd az intézet honlapján


TÖRTÉNELEM SPECIALIZÁCIÓK


ÚJLATIN NYELVEK ÉS KULTÚRÁK SPECIALIZÁCIÓK

Iberoromán Filológia specializáció

Az Iberoromán Filológia specializációt olyan hallgatóknak javasoljuk, akik érdeklődnek az Ibériai-félsziget nyelvei, irodalma és kultúrája iránt, és szeretnek olyan nyelveket tanulni, melyek néha csak apró jelenségekben különböznek egymástól.

A specializációt spanyol és portugál szakos hallgatóknak ajánljuk, akik itt főszakjuk mellett a katalán és a galego nyelvet tudják tanulni. A spanyol szakosok számára mindkettő érdekes lehet, mivel spanyolországi kisebbségi nyelvek, és tanulásuk hozzájárul ahhoz, hogy a hispanista hallgatók alaposabban megismerjék a spanyol valóságot. A portugálosok számára a galego lehet érdekesebb, mivel ez a nyelv a portugállal nagyon közeli rokonságban áll, hiszen a középkorban még egy nyelvet alkottak. Ugyanakkor a nyelvészet iránt érdeklődő portugálos hallgatók számára vonzó lehet a félsziget egy harmadik nyelvét, a katalánt is elsajátítani. Mindkét nyelv jelentős irodalommal rendelkezik, és bizonyos spanyol tartományokban hivatalosak, tehát ismeretük akár gyakorlati haszonnal is járhat. A specializáció egyes óráin még teljesebb képet adunk az iberoromán nyelvekről, mivel az összehasonlításba a spanyol és a portugál is bekerül. 

A specializáció négy féléves, a katalán oktatás az első felévben indul, míg a galego nyelvórák a második félévben kezdődnek. A katalán nyelv- és irodalomórákat katalán anyanyelvi lektor tartja. A nyelvórákon kívül 2-2 féléven keresztül katalán és galego irodalmat oktatunk. A tanegységlistát 1-1 féléves katalán és galego civilizáció, 1-1 féléves katalán és galego történelem óra, valamint egy 1 féléves, a két nyelvet átfogó nyelvtörténetóra egészíti ki.

A specializáció zárásaként a hallgatók egy kb. 20 oldalas záródolgozatot írnak szabadon választott, irodalmi, nyelvészeti vagy civilizációs témából.

A képzés során a hallgatóknak lehetőségük van nyári tanfolyamon részt venni mindkét nyelvből. Katalánból nemzetközi nyelvvizsgát tudnak tenni a tanszéken.

A Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék könyvtárában bőséges katalán anyag található. A Portugál Nyelvi és Irodalmi Tanszéken pedig létezik egy Galego Nyelvi Központ, melynek könyvtárában hozzáférhető a legfontosabb galego szakirodalom. Az Országos Idegennyelvű Könyvtár is rendelkezik katalán és galego anyaggal.

Az órákra várunk minden hallgatót, olyanokat is, akik nem szeretnék az egész specializációt elvégezni, csak bizonyos órákat, mert érdeklődnek a katalán vagy galego nyelv, irodalom vagy kultúra iránt. 

A katalán nyelvet 1971-től oktatják az ELTE-n, az első galego nyelvórák 1991-ben indultak, így mindkét nyelv oktatása immár hosszú múltra tekint vissza.

Tanegységlista


Zenekultúra specializációk


Anglisztika minor

A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, a megfelelő nyelvtudás, következő tanegységek teljesítése: I. félév: AME-121, ANG-101, FLN11-101, II. félév: ANG-141, ANG-151, ANG17-211. Túljelentkezés esetén az első két félévben elvégzett angol nyelvű kurzusok eredményeinek átlaga dönt.

Tanegységlista


Antik kultúra minor

A minor lehetőséget teremt arra, hogy a hallgató megismerkedjen az antik kultúra szinte minden területével, az irodalommal, képzőművészettel, filozófiával vagy akár a mindennapi élet ókori sajátosságaival.

A minor elvégzése nem feltételezi az ókori nyelvek ismeretét, a képzés nem a nyelvekre koncentrál, ugyanakkor lehetőséget is teremt az első találkozásra Európa klasszikus nyelveivel. 

Tanegységlista

További információ: nemes.julia@btk.elte.hu


Arab minor

Az Orientalisztikai Intézet minor szakjára a keleti kultúrák iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek.

Az arab minorra 7 főt vesz fel a Sémi Filológiai és Arab Tanszék. A minoros tárgyak az arab nyelvből az összes órát tartalmazzák, 32 óra (38 kredit), amelyeket a főszakosoknak is el kell végezniük, ezért az arab minor csak 3 év alatt végezhető el, nem lehet 2 évre összevonni. A nyelvi tárgyakon kívül a minor tartalmaz 8 órát (12 kredit) az iszlám vallás és társadalom témaköréből. A minorosok minden órát a főszakosokkal együtt végzik. Mindez összesen 50 kredit.

Érdeklődni Kutasi.zsuzsanna.orient@btk.elte.hu címen lehet.

Tanegységlista

 


Assziriológia minor

Az asszíriológia az ókori Közel-Kelet ékírással lejegyzett, sumer és akkád nyelvű szövegeinek filológiai, történeti vagy nyelvészeti vizsgálatával foglalkozó tudomány.

Az ékírásos szövegek túlnyomó része napon szárított vagy égetett agyagtáblákra íródott, melyek évezredekig képesek megőrizni a rájuk lejegyzett szövegeket. Az asszíriológia tárgyát jelentő szövegek korpusza ezért napjainkban is dinamikusan növekszik; némi túlzással azt mondhatjuk, hogy óránként kerülnek elő ékírásos szövegek.

 Tanegységlista


A Selyemút kultúrái minor

Az Orientalisztikai Intézet minor szakjára keleti kultúrák iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek.

A Selyemút a Kínát Európával és Indiával összekötő kereskedelmi utak hálózata volt, mely hosszú időn át, a Kr.e. 2. századtól a Kr.u. 18. századig, biztosította kereskedelmi és szellemi javak áramlását Kelet és Nyugat között. A minor a Selymút mentén elhelyezkedő civilizációk történelmébe, vallás- és kultúrtörténetébe enged bepillantást.

Tanegységlista

Érdeklődni a peri.benedek@btk.elte.hu címen lehet.

Bibliatudomány minor

A minorra az ókor iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek. 

Az ELTE BTK Bibliatudomány minor-specializációja széles összefüggésben, felekezeti elkötelezettség nélkül, de ezeket tiszteletben tartva tanulmányozza a Bibliát mint civilizációnk és kulturális örökségünk megkülönböztetett hordozóját, amelynek története az ókorba vezet vissza, hatás- és értelmezéstörténete pedig a későbbi korokon átívelve egészen máig tart. A képzés alkalmas minden bölcsész főszak kiegészítésére, és lehetőséget ad bibliai nyelvek (elsősorban héber, görög, latin, arámi) tanulására, ugyanakkor enélkül is elvégezhető. Leginkább a Vallástudomány és a Hebraisztika MA előkészítéséül szolgál. 

További információk a képzés weboldalán.


Bolgár minor

A bolgár minorképzés során a hallgató megismerheti a Balkán-félsziget egyik meghatározó országának történelmét, sajátos kultúráját és irodalmát.

Az oktatás alapja a cirill ábécé elsajátítása, biztos nyelvészeti, irodalmi és kultúrtörténeti ismeretek megszerzése. A képzés során a hallgatónak lehetősége van ösztöndíjjal Bulgária több vezető egyetemén is fejlesztenie tudását. Beleláthat a magyarországi bolgárok életébe, programjaiba. Minoros tanulmányait bolgár nyelv és irodalom mesterképzésen folytathatja.

Tanegységlista


Buddhizmus minor

A minor áttekintést ad a buddhizmus mint az egyik legnépesebb világvallás alapszövegeiről (magyar fordításokban), tanrendszeréről, irányzatairól, területi változatairól és mai helyzetéről, továbbá a vallástudomány néhány alapvető témaköréről. Irodalmi, nyelvi, történeti, kultúrtörténeti, politológiai, kommunikációs és más tanulmányok kiegészítéseként is szolgál, továbbá a „vallástudomány” mesterszak vagy interkulturális kommunikációs és hasonló tanulmányok előkészítése is lehet.

Tanegységlista


Cseh minor

Egyiptológia minor

Az egyiptológiai minor a majd négy évezredes történelemmel bíró ókori egyiptomi civilizáció elsődleges forrásainak megértésébe és értelmezésébe nyújt betekintést.

A képzésben a hallgató az óegyiptomi nyelv különböző nyelvtörténeti fázisaival és a hieroglif írásrendszerrel ismerkedhet meg. Ezzel párhuzamosan bevezetést kap az ókori Egyiptom egyes korszakainak történeti, régészeti, művészettörténeti és vallástörténeti problematikáiba. Az egyiptológia minor specializációt felvehetik a BTK hallgatói, az ELTE többi karának hallgatói, és vendéghallgatók is. BA és MA hallgatókat is fogadunk.

Tanegységlista

További információ: egyiptologia@btk.elte.hu.


Elméleti nyelvészet minor

A filozófia, az etika és az elméleti nyelvészet minor specializációkat a Filozófia Intézet gondozza. E minorokat felvehetik a BTK hallgatói (a szabad bölcsészet alapszak hallgatói is választhatnak meglévő specializációjuk mellé egy további minor specializációt), az ELTE többi karának hallgatói, és vendéghallgatók is. BA és MA hallgatókat is fogadunk.

Az elméleti nyelvészet minort azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akiket érdekel a természetes nyelvek szerkezetének leírása, a nyelv és a gondolkodás viszonya, a nyelvelsajátítás, a nyelv és a társadalom viszonya, a nyelvek hasonlóságai és különbségei, vagy az, hogy a számítógép hogyan „tanítható meg” az emberi nyelvek használatára. A képzés középpontjában a nyelvészet fő ágai (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) állnak, de lehetőség van a nyelvészet határterületeinek és a kapcsolódó tudományágaknak a tanulmányozására is (pl. szociolingvisztika, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, neurolingvisztika stb.). Az elméleti nyelvészet minor felvételének nem feltétele a nyelvészeti előképzettség. A jelentkezőktől azt várjuk, hogy értelmes és kreatív módon közelítsenek egy olyan összetett problémához, mint a természetes nyelvek elemzése, és fogékonyak legyenek annak egzakt kezelésére.

Tanegységlista

Az elméleti nyelvészet minorról a gardai.kinga@nytud.hu címen lehet érdeklődni.


Etika minor

A filozófia, az etika és az elméleti nyelvészet minor specializációkat a Filozófia Intézet gondozza. E minorokat felvehetik a BTK hallgatói (a szabad bölcsészet alapszak hallgatói is választhatnak meglévő specializációjuk mellé egy további minor specializációt), az ELTE többi karának hallgatói, és vendéghallgatók is. BA és MA hallgatókat is fogadunk.

Történeti kurzusaink lefedik az etikai gondolkodás nagy korszakait a görög filozófiától a középkori és újkori filozófián át a 20. és 21. századig. Szisztematikus óráinkon tárgyaljuk a főbb etikai elmélettípusokat, így a kötelességetikai, következményetikai és erényetikai megközelítéseket. Kurzusaink témái között szerepelnek az emberi természetre vonatkozó etikai elméletek, különféle meta-etikai témák, így az erkölcsi megismerés, az erkölcsök metafizikája és az erkölcsi nyelv természetére vonatkozó kérdések, valamint alkalmazott etikai problémák is, mint a nemi szerepek vagy a társadalmi előítéletekhez kapcsolódó témakörök.

Tanegységlista

Az etika minorról a filint@btk.elte.hu címen lehet érdeklődni.


Esztétika minor

A minorokat elsődlegesen az ELTE BTK hallgatói részére hirdetjük meg, az előírt bemeneti követelmények figyelembevételével. A fennmaradó oktatói kapacitás függvényében, intézményi döntés alapján nyílik lehetőség az ELTE társkarainak hallgatói számára. Más intézmények vendéghallgatói számára a minorok felvétele a szakgazda hozzájárulásával lehetséges.

Tanegységlista


Észt minor

Új – négy félév alatt elvégezhető – minor programok indultak 2020 őszétől a Finnugor Tanszéken. Bármely alapszakos jelentkezhet, aki érdeklődik a finn, az észt és/vagy a kisebb finnugor népek nyelve és kultúrája iránt.

finn és az észt minor kurzusain elsősorban a finn, illetve az észt nyelvet és kultúrát ismerhetik meg, a finnugor minoron a finn vagy észt nyelv és kultúra mellett a történeti-összehasonlító nyelvészet módszertana, az uráli nyelvek rendszere, a mai finnugor nyelvek alapjai és a modern nyelvelméletek állnak a középpontban. Mindhárom program része a finnugor nyelvrokonság kérdése, illetve a finnugor népek és kultúrájuk is.

Előtanulmányokat nem igénylő képzéseinken finn és észt nyelvből rövid idő alatt B2-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni, többek között anyanyelvi lektoraink (észt, finn, mari) segítségével, hogy az érdeklődők mesterképzésen már megfelelő nyelvismerettel folytathassák tanulmányaikat. Külföldi nyári egyetemek és különböző hosszabb időtartamú külföldi ösztöndíjak is segítik a nyelvtanulást és az anyaggyűjtést. A finn mesterdiploma megszerzése után lehetőség van tanárképzésen, illetve fordító- és tolmácsképzésen való részvételre is.

Részletesebben a Tanszék Facebook-oldalán

A tanegységlisták:


Filmelmélet és filmtörténet minor

A Filmelmélet és filmtörténet diszciplináris minor alapvető ismereteket nyújt a filmtudomány tárgykörében. A hallgató betekintést kap a filmtörténet és a filmelmélet egyes korszakaiba és irányzataiba, azonban átfogó tudást egyik területen sem szerez a három év során.

A Filmelmélet és filmtörténet diszciplináris minor olyan hallgatóknak ajánlható, akik érdeklődnek a filmtudomány különböző területei iránt, akik hajlandók egyes témákban elmélyülni, és az órák látogatása és a feladott szakirodalmak olvasása mellett akár heti 4-6 filmvetítésen részt venni. Az Filmelmélet és filmtörténet diszciplináris minor tanmenete ugyanakkor lehetővé teszi, hogy egyes hallgatók némileg elmélyüljenek a tudomány őket jobban érdeklő területén.

Részletek

Tanegységlista


Filozófia minor

A filozófia, az etika és az elméleti nyelvészet minor specializációkat a Filozófia Intézet gondozza. E minorokat felvehetik a BTK hallgatói (a szabad bölcsészet alapszak hallgatói is választhatnak meglévő specializációjuk mellé egy további minor specializációt), az ELTE többi karának hallgatói, és vendéghallgatók is. BA és MA hallgatókat is fogadunk.

Történeti kurzusaink lefedik a filozófia történetét a korai görög filozófiától a 20. századig, szisztematikus óráink többek között a nyelvfilozófia, az elmefilozófia, a tudományfilozófia, a vallásfilozófia és az etika területeivel foglalkoznak. Kínálatunk tartalmaz olyan, a mai élethez kötődő témákat, mint az automatizáció által felvetett etikai kérdések, vagy a nemi szerepekkel kapcsolatos problémák. A specializáció hallgatói számára a filozófia kurzusok teljes spektruma nyitva áll, történeti és szisztematikus kurzusaink közül 2-2 előadás-szeminárium párt kötelező elvégezniük.

Tanegységlista

A filozófia minorról a filint@btk.elte.hu címen lehet érdeklődni.


Finn minor

Új – négy félév alatt elvégezhető – minor programok indultak 2020 őszétől a Finnugor Tanszéken. Bármely alapszakos jelentkezhet, aki érdeklődik a finn, az észt és/vagy a kisebb finnugor népek nyelve és kultúrája iránt.

finn és az észt minor kurzusain elsősorban a finn, illetve az észt nyelvet és kultúrát ismerhetik meg, a finnugor minoron a finn vagy észt nyelv és kultúra mellett a történeti-összehasonlító nyelvészet módszertana, az uráli nyelvek rendszere, a mai finnugor nyelvek alapjai és a modern nyelvelméletek állnak a középpontban. Mindhárom program része a finnugor nyelvrokonság kérdése, illetve a finnugor népek és kultúrájuk is.

Előtanulmányokat nem igénylő képzéseinken finn és észt nyelvből rövid idő alatt B2-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni, többek között anyanyelvi lektoraink (észt, finn, mari) segítségével, hogy az érdeklődők mesterképzésen már megfelelő nyelvismerettel folytathassák tanulmányaikat. Külföldi nyári egyetemek és különböző hosszabb időtartamú külföldi ösztöndíjak is segítik a nyelvtanulást és az anyaggyűjtést. A finn mesterdiploma megszerzése után lehetőség van tanárképzésen, illetve fordító- és tolmácsképzésen való részvételre is.

Részletesebben a Tanszék Facebook-oldalán

A tanegységlisták:


Finnugor minor

Új – négy félév alatt elvégezhető – minor programok indultak 2020 őszétől a Finnugor Tanszéken. Bármely alapszakos jelentkezhet, aki érdeklődik a finn, az észt és/vagy a kisebb finnugor népek nyelve és kultúrája iránt.

finn és az észt minor kurzusain elsősorban a finn, illetve az észt nyelvet és kultúrát ismerhetik meg, a finnugor minoron a finn vagy észt nyelv és kultúra mellett a történeti-összehasonlító nyelvészet módszertana, az uráli nyelvek rendszere, a mai finnugor nyelvek alapjai és a modern nyelvelméletek állnak a középpontban. Mindhárom program része a finnugor nyelvrokonság kérdése, illetve a finnugor népek és kultúrájuk is.

Előtanulmányokat nem igénylő képzéseinken finn és észt nyelvből rövid idő alatt B2-es szintű nyelvtudásra lehet szert tenni, többek között anyanyelvi lektoraink (észt, finn, mari) segítségével, hogy az érdeklődők mesterképzésen már megfelelő nyelvismerettel folytathassák tanulmányaikat. Külföldi nyári egyetemek és különböző hosszabb időtartamú külföldi ösztöndíjak is segítik a nyelvtanulást és az anyaggyűjtést. A finn mesterdiploma megszerzése után lehetőség van tanárképzésen, illetve fordító- és tolmácsképzésen való részvételre is.

Részletesebben a Tanszék Facebook-oldalán

A tanegységlisták:


Francia minor

pour les amoureux de la langue et de la culture françaises

Az 1. évfolyamon kizárólag francia nyelvórák:

 • Hatékony és intenzív nyelvfejlesztés pontosan kidolgozott tematikák alapján 
 • A gimnáziumban tanultak átismétlése és elmélyítése haladó (B2+) szinten   
 • Ismerkedés az egyetemi tanulmányokkal
 • Nyelvtani rendszerezés, alapozó gyakorlatok a nyelvészeti kurzusokhoz   
 • Tematikus szókincsbővítés  
 • Fordítási gyakorlatok   
 • További nyelvi készségek fejlesztése + otthoni rendszeres, önálló felkészülés, házi feladatok elkészítése heti rendszerességgel
 • Heti 3 x 2 óra két féléven át.

A 2. és 3. évfolyamokon

 • Nyelvészeti, irodalmi, kultúrtörténeti, országismereti kurzusok a főszakosokkal együtt.  
 • Átfogó kép a francia nyelvről és kultúráról egy 6 féléves 50 kredites képzés keretében.

A szintfelmérés tervezett időpontja: 2021. szeptember elején, a regisztrációs hét során. (A későbbiekben kerül pontosításra az ELTE BTK honlapján.)


Hebraisztika minor

A minorra az ókor iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek.

A hebraisztika minort azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek a zsidó történelem, irodalom és kultúra iránt, valamint a Biblia eredeti nyelven való olvasása mellett szívesen megismernék Izrael állam mai, modern héber nyelvét is. A minort választók a kis tanszékek műhelyvilágának atmoszféráját is megismerhetik, ahol a személyes mentorálás és az összetartó hallgatói-oktatói közösség az alkotói és a szakmai kibontakozást is elősegíti.

Érdeklődni a vallastudomany@btk.elte.hu címen lehet.

Tanegységlista


Hindí minor

Az Orientalisztikai Intézet minor szakjára keleti kultúrák iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek.

A hindí minort azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akiket érdekel a modern India kultúrája, irodalma, vallásai, történelme és művelődéstörténete, és akik szeretnék mindezeket India legtöbb ember által beszélt nyelve, a hindí nyelv alapos tudása révén behatóan megismerni. Aki a mai indiai emberek gondolkodásmódjához, lelkületéhez, mindennapjaihoz vagy üzleti életéhez szeretne közel kerülni, annak a hindí nyelv ismerete elengedhetetlen.

Tanegységlista

Érdeklődni az ittzes.mate@btk.elte.hu címen lehet.

Az Indológia Tanszék weboldala


Horvát minor

A horvát minorképzés során a hallgató megismerheti a Magyarországgal évszázados történelmi sorsközösségben élt szomszédunk nyelvét, történelmét, gazdag kultúráját és irodalmát.

Az oktatás során a hallgató anyanyelvi lektor közreműködésével biztos középfokú nyelvi tudásra tesz szert, elsajátítja a horvát nyelvre, kultúrára és irodalomra vonatkozó alapvető ismereteket. A képzés során a hallgatónak lehetősége nyílik ösztöndíjjal Horvátország több egyetemén is fejlesztenie tudását. Sikeres középfokú nyelvvizsga letétele után, ha úgy dönt, tanulmányait akár horvát mesterszakon is folytathatja.

Tanegységlista


India kultúrája minor

Az India kultúrája minor átfogó képet nyújt a hallgatóknak India, illetve Dél-Ázsia kultúrájáról, kultúrtörténetéről, nyelveiről és írásairól, történelméről, művészet-, vallás- és irodalomtörténeti sajátosságairól az ókortól napjainkig, az indológia szakirányhoz, valamint a szanszkrit és hindí minorhoz képest minimális nyelvi követelményekkel.

Tanegységlista

Érdeklődni az ittzes.mate@btk.elte.hu címen lehet.

Az Indológia Tanszék weboldala


Informatikus könyvtáros minor

A könyv- és könyvtártörténet művelődéstörténeti jelentősége minden bölcsész számára vonzó stúdium, de a minor szak hallgatójaként tájékozottak lesznek a dokumentumok feltárásának, az információk osztályozásának és a gyűjtemények, archívumok menedzselésének területén is. Kutatómunkájukban komoly gyakorlati előnyt jelent a tájékoztatási források rendszerezett áttekintése és a könyvtárakban, gyűjteményekben használt számítógépes rendszerek ismerete is.

A bölcsésztudományban folyamatosan tapasztalhatják, hogy több évszázados, mégis élő tudásanyagra és forrásokra támaszkodnak a kutatók és az új kutatások. De bármilyen tudományos, kulturális vagy akár jogi, gazdasági területre gondolnak, az új eredmények mindenkor a korábbi eredményekre épülnek. A könyvtár- és információtudomány tárgya éppen ez: a felhalmozott emberi tudás és a bármilyen médiumban rögzített információk elevenen tartása, a hozzáférhetővé tétel elmélete és gyakorlata.
Minor képzésünk elvégzésével tehát nem csak saját kutatási területük hátterére, alapjaira láthatnak rá, de jól használható többlettudást szereznek a tudástárolás, feldolgozás és információközvetítés világszerte alkalmazott eljárásaiban.

Tanegységlista

Érdeklődni a lis@btk.elte.hu címen lehet.


Iranisztika minor

Az iranisztika minort azoknak ajánljuk, akiket érdekel a perzsa kultúra és nyelv, illetve az iráni világ története és jelenlegi helyzete.

A vizsgált térség a mai Irán mellett Afganisztánt és Közép-Ázsiát is felöleli. Kurzusaink megismertetnek a modern és a  klasszikus perzsa nyelvvel, irodalommal, íráskultúrával, és közelebb hozzák a jelenkori világpolitika egyik kulcsfontosságú, mégis alig ismert térségét.

A tanegységlista megtalálható a tanszék honlapján.


Irodalomtudomány minor

A képzés megismertet az irodalom és a kultúra elméletének és leírásának módszertani lehetőségeivel és kérdéseivel, célja a kultúra folyamatainak és széles értelemben vett termékeinek összetett elemzéséhez nélkülözhetetlen gyakorlati és technikai készségek elsajátítása.

A szakon szerzett ismeretek a kultúraközvetítés legkülönfélébb területein, intézményeiben hasznosíthatók, másrészt megalapozzák a terület tudományos kutatásához nélkülözhetetlen készségeket és ismereteket, előkészítve a kapcsolódó mesterszakokon vagy mesterszakirányokon való továbbhaladást. A szak – az irodalomtudomány utóbbi évtizedekben tapasztalt irányvételét követve – a kultúra elemzésének, elméleti és analitikus leírásának feladatát az irodalomtudomány sajátos módszertani keretében közelíti meg, lemondva ugyanakkor ennek (esztétikai, filológiai vagy ágazati érdekű) tárgykonstrukciós konvencióiról. A minorra mesterképzés épül.

Tanegységlista


Iszlám művészetek minor

Az iszlám művészetek minor előadásai és szemináriumai Nyugat-Ázsia és az iszlám világ vizuális és tárgykultúráját mutatják be a 7. századtól napjainkig.

A kalligráfia, könyvművészet, szőnyegek, vallási és világi építészet emlékei mellett a résztvevők megismerkedhetnek a kortárs művészet jelenségeivel, a Közel-Kelet kulturális örökségét veszélyeztető aktuális folyamatokkal, a képi ábrázolás sajátosságaival, illetve az iszlám művészet emlékeit gyűjtő nemzetközi és hazai múzeumokkal is. A tanegységlista megtalálható a tanszék honlapján.

Érdeklődni: szanto.ivan@btk.elte.hu címen lehet


Japán minor

Judaisztika minor

A minorra a zsidó kultúra iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek.

A judaisztika minor bevezetést ad a zsidóság múltjába és jelenébe. Olyan hallgatók jelentkezését várják, akik érdeklődnek a zsidó vallás, kultúra, történelem és a zsidó nyelvek iránt.

Érdeklődni a biro.tamas@btk.elte.hu címen lehet.

Tanegységlista
A minor weboldala


Kelet-ázsiai kultúrák minor

A minor bevezetés a kelet-ázsiai térség jelentős kultúráiba.

A megadott kredithatárok között a hallgató szabadon megválaszthatja a nyelvi és a nem nyelvi képzés arányait. A hallgató a kelet-ázsiai nyelvek nyelvi képzéséből szabadon választhat. A kínai, koreai, japán, mongol, tibeti szakirányt végző hallgató hasznosan kiegészítheti e minorral tanulmányait, de értelemszerűen nem veheti föl saját szakirányának tanegységeit.

Tanegységlista


Kínai minor

A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, a KIN-001 tanegység teljesítése.

Tanegységlista


Kommunikáció és médiatudomány minor

Koreai minor

Nem BA-képzésben részt vevők és a Keleti nyelvek és kultúrák alapszak koreai szakirányos hallgatói NEM vehetik föl.

Tanegységlista


Kreatív írás minor

A kreatív írás minor a költői és/vagy szépírói tehetséggel rendelkező hallgatóknak kíván segítséget nyújtani képességeik kibontakozásában, ezért elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik már korábban is próbálkoztak írással.

A korábbi évek tanári tapasztalatai és a hallgatói igények alapján 2020 szeptemberében a képzés megújított tanegységlistával, bizonyos hangsúlyáthelyezésekkel indul: miközben a képzés központi elemét jelentő stílusgyakorlatok óraszáma változatlan marad, egy részük műfordítás-gyakorlat lesz, illetve a kortárs prózát, költészetet és a színpadi alkotásokat áttekintő, azokban tájékozódást biztosító előadásokat hirdetünk. A képzés bevezetést ad a kritika- és forgatókönyvírásba és az irodalmi szerkesztésbe is.

Tanegységlista


Latin minor

A minor lehetőséget teremt a hallgatóknak arra, hogy megtanuljanak latinul vagy fejlesszék meglévő tudásukat, és megismerkedjenek a római kultúra legfontosabb alkotásaival, nyelvet tanuljanak, nyelvtant, irodalmat, művészetet.

Azoknak ajánljuk, akik mélyen érdeklődnek az európai kultúra régebbi korszakai iránt: történészeknek, a régi irodalmak barátainak, romanistáknak, régészeknek és mindenkinek, akit vonz az antikvitás. 

Tanegységlista

További információ: nemes.julia@btk.elte.hu


Lengyel minor

A lengyel minorképzés során a hallgató megismerheti a Magyarországgal és a magyarokkal immár több mint ezer éve szoros történelmi kapcsolatban élő baráti lengyel nép nyelvét, történelmét, gazdag kultúráját és irodalmát.

Az oktatás során a hallgató anyanyelvi lektor közreműködésével biztos középfokú nyelvi tudásra tesz szert, elsajátítja a lengyel nyelvre, kultúrára és irodalomra vonatkozó alapvető ismereteket. A képzés időtartama alatt a hallgatónak lehetősége nyílik arra, hogy akár több lengyelországi egyetemen is elmélyítse megszerzett ismereteit, tovább fejlessze tudását. A hallgató a megfelelő nyelvtudás birtokában tanulmányait lengyel mesterszakon folytathatja.

Tanegységlista


Litván minor

A litván minor képzés során a hallgató megismerheti az egyik legarchaikusabb indoeurópai nyelvet, a litvánt, betekintést nyer a Baltikum népeinek történelmébe, hagyományos és modern kultúrájába.  Az oktatás során hallgatóink anyanyelvi lektor közreműködésével biztos középfokú nyelvi tudásra tehetnek szert.

A képzés során a hallgatóknak lehetősége nyílik ösztöndíjjal Litvánia vezető egyetemein is fejlesztenie tudását. Emellett az érdeklődők litván és lett vendégoktatóink előadásain, műhelyfoglalkozásain is mélyíthetik ismereteiket olyan területeken, mint például az óporosz nyelvemlékek kutatása, a litván népzene és néptánc sajátosságai, a műfordítás folyamata a mű kiválasztásától a megjelenésig.

Kurzusainkat ajánljuk a különleges nyelvek, illetve a Baltikum népeinek története, hagyományos és modern kultúrája iránt érdeklődő hallgatóknak.

Ízelítő a litván lektorátus programjaiból

Bővebb információ: baltistics.budapest@gmail.com


Magyar minor

A Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet, valamint a Magyar Nyelvtudományi Intézet közös minorja a magyar alapszak ismeretköreinek átfogó bemutatását nyújtja nyelvészetből és irodalomból egyaránt.

A minor gerincét az alapszakos hallgatókkal közös előadások alkotják. A minor felvételét elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik azon gondolkoznak, hogy alapszakos tanulmányaikat követően kétszakos tanári képesítést szereznek. A minorra való jelentkezésnek nincs feltétele. Bővebb tájékoztatás a két Intézet titkárságától kérhető.

Tanegységlista


Magyar jelnyelv minor

Az elmúlt években Magyarországon is egyre több figyelmet fordítanak a siketek esélyegyenlőségének biztosítására, így előtérbe kerültek a diszkrimináció csökkentésére és az infokommunikációs akadálymentesítésre vonatkozó intézkedések. Ennek következményeként 2009 szeptemberében az ELTE Bölcsészettudományi Karán 4 féléves, 50 kredites jelnyelvi specializáció indult, melynek keretében BA/BSc szakos hallgatók tanulhatnak a magyar jelnyelvről és a siket kultúráról. A specializációval lehetőség nyílik az ország harmadik legnagyobb nyelvi és kulturális kisebbsége, a magyar siket közösség jelnyelvének és kultúrájának egyetemi szintű megismerésére siketek és hallók számára. A képzés emellett nagyban hozzájárul a siketek nyelvhasználati jogaira vonatkozó rendelkezések megvalósításához.

A jelnyelv felsőoktatásba való beemelésének elsődleges célja az, hogy az oktatással kapcsolatos területek számára biztosítsa a megfelelő szakmai hátteret a területen jártas szakemberek képzésével, akik részt vehetnek a siket és halló társadalom érzékenyítésében. A képzés során lehetőség nyílik megismerkedni a magyarországi siket közösség nyelvével és kultúrájával, a magyar jelnyelvi kommunikáció folyamatával, elméletével és gyakorlati vonatkozásaival, a jelnyelv nyelvészeti megközelítéseivel, a jelnyelvi tolmácsolás alapjaival, a jelnyelvi korpuszok és szótárak készítésének alapjaival, a siketek oktatásának legfontosabb kérdéseivel. Továbbá a képzés betekintést ad a siketeket érintő nyelvhasználat jogi kérdéseibe és a kétnyelvűség számos jellemzőjébe.

A magyar jelnyelvi specializáció jelentősége az alábbi pontokban foglalható össze:

 • intézményes kereteket ad a jelnyelvvel való foglalkozásnak, kutatásnak, hiánypótló publikációk, egyetemi jegyzetek elkészítésének, és segíti a siketek bilingvális oktatása módszertanának a kidolgozását;
 • fontos szerepet játszik a diszkrimináció megszüntetésében és a siketek esélyegyenlőségének megteremtésében;
 • jelentős lépés a fejlettebb európai uniós országokhoz való felzárkózási folyamatban;
 • a „Nyelvtanulás és többnyelvűség” c. EU-s program fontos célkitűzéseit valósítja meg;
 • jól illeszkedik a "Language Portfolio Hungary"-hoz készített országjelentés 7. fejezetében foglaltakhoz.

A képzés 2014-ben elnyerte az Európai Nyelvi Díjat.

A képzés szervezését és lebonyolítását a Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja támogatja.

Előfeltételek és tanegységlista


Magyar mint idegen nyelv minor

A magyar mint idegen nyelv diszciplináris és tanári minor 50 kredit értékű képzés.

Belépési feltételek:
– egyetemi felvétel bármely bölcsész vagy társadalomtudományi alapszakra.
– A minorhoz nem tartozik alapozó képzés, amely feltétele lenne a minor felvételének.

Tanegységlista


Mongol minor

Művelődéstudomány minor

A Művelődéstudomány (Cultural Studies) minor olyan hallgatók jelentkezésére számít bármely szakról, akik a kulturális jelenségek értelmezése, a kulturális kritika módszerei iránt érdeklődnek.

A minoros képzés második felében a hallgatók szabadon választhatnak, hogy a média, a fordítás vagy a színház kortárs jelenségeivel foglalkoznak a kultúratudományok perspektívájából. A minorra való jelentkezésnek nincs kötelező feltétele, így azok a hallgatók is bátran jelentkezhetnek, akik nem végezték el az első két félévre javasolt két kurzust.

Tanegységlista

Érdeklődni e-mailben a minor vezetőjétől, Dr. Bengi László egyetemi docenstől lehet a bengi.laszlo@btk.elte.hu címen.


Művészettörténet minor

Néderlandisztika minor

A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, angol, német vagy francia (külön elbírálás alapján esetleg más idegen nyelvű) érettségi, középfokú C típusú nyelvvizsga vagy nemzetközi nyelvvizsga, legalább 3.5 átlageredmény az I. évfolyam végén

Tanegységlista


Német minor

Néprajz minor

Nyelv- és beszédtudomány minor

A Nyelv- és beszédtudomány diszciplináris minort elsősorban azon hallgatóknak ajánljuk, akik a nyelvészet több területe és kutatási irányzata iránt érdeklődnek.

A képzés során megismerkedhetnek a legfrissebb nyelvészeti eredményekkel, és bekapcsolódhatnak a folyamatban lévő kutatásokba. Szaktanári segítséget kaphatnak egyéni kutatási témáik megtalálásához, kidolgozásához, hallgatói konferenciákon való bemutatásához, lehetőség szerinti publikálásához. Diákműhelyeinkhez csatlakozva tanáraiktól és hallgatótársaiktól szakmai támogatást kaphatnak OTDK-dolgozatukhoz, egyéni kutatásaikhoz is, illetve közös projektekben is részt vehetnek. A minor jó alapot nyújthat a későbbi nyelvészeti MA- és PhD-képzésekhez is.

A képzés bármely egyetemi (alap)szakkal párosítható.

A minorra való belépés ajánlott ideje: 3. szemeszter.

A jelentkezésnek speciális előfeltétele nincs.

Tanegységlista (a Magyar alatt)


Nyelvmentor minor

A nyelvmentor specializáció/minor célja, hogy megismertesse az érdeklődőkkel a nyelvészeti kutatások elvi és módszertani alapjait, illetve betekintést nyújtson az alkalmazott nyelvészet néhány területének eredményeibe.

A képzés elsősorban a kutatásmódszertan, a szakmai kommunikáció, a szociolingvisztika, a diskurzuselemzés, valamint az interkulturalitás témája köré épül fel, vagyis a nyelvhasználat társas-társadalmi és kulturális vetületeinek vizsgálatára fókuszál. A nyelvmentoros hallgatók bekapcsolódhatnak az Alkalmazott nyelvészeti diákműhely munkájába is, ahol segítséget kaphatnak egyéni kutatásaik megtervezéséhez és kivitelezéséhez, közös kutatásokban vehetnek részt, illetve különböző tudományos rendezvények, programok szervezésébe is bevonódhatnak, amelyek egyúttal lehetőséget is biztosítanak a színvonalas hallgatói munkák bemutatására és publikálására.

Főbb témakörök:

 • kutatásmódszertan
 • diskurzuselemzés
 • szakmai kommunikáció
 • nyelvi jogok
 • beszédtudományi alapismeretek
 • pragmatika a gyakorlatban
 • szociolingvisztika

Információk:

 • A képzés bármely (alap)szakkal párosítható.
 • A minorra való belépés ajánlott ideje: 3. szemeszter.
 • A jelentkezésnek speciális előfeltétele nincs.

A tanegységlista itt érhető el.

Ha a képzés nem jelenik meg a Neptunban a választható specializációk/minorok között, kérjük, a problémával keresse Constantinovitsné Vladár Zsuzsa képzésfelelőst a vladar.zsuzsa@btk.elte.hu címen.

Olasz minor

Az Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék két szinten kínál lehetőséget az Olasz minor szak felvételére: egyrészt olyan hallgatóknak is, akik korábban nem tanultak olaszul, másrészt középfokú nyelvtudással rendelkező hallgatók számára.

A kezdő szintről indulóknak külön nyelvfejlesztéskurzust indítunk heti 4 órában, valamint a második évtől kezdetben magyar, később olasz nyelvű szakórákat is (pl. olasz kultúr-, művészet-, irodalom-, film- és zenetörténet) látogathatnak. A középfokú nyelvtudással indulók az Olasz major, illetve osztatlan tanári szakosokkal közös nyelvi órákon vehetnek részt a szintfelmérő után a nyelvtudásuknak megfelelő csoportban, a későbbi félévekben pedig elsősorban az olasz nyelvű szakórákon várjuk őket.

Tanegységlista


Orosz minor

Az orosz minorra olyanok jelentkezését várjuk, akik rendelkeznek már alapszintű orosz nyelvtudással (kb. Irina Oszipova: Kljucs (1) című tankönyvéből az 1-10. lecke anyaga). Az orosz minor 3 éves, itt olvashatják a szak leírását.

A jelentkezők nyelvi szintjének felméréséhez az Orosz Tanszék 2021. szeptember elején tart majd felvételit, amelynek formájáról, részleteiről augusztus végén adunk tájékoztatást az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet oldalán és az Orosz Tanszék facebook oldalán.


Ógörög minor

Az európai irodalom Homérosszal kezdődik, görögül született meg a dráma és az értekező próza: a történetírás a filozófiai dialógus és a tudományos elemzés, a görögség hozta létre az első demokráciát, görögül íródott az Újszövetség, görög nyelvűek a magyarság történetére vonatkozó első források. Az ógörög specializáció nemcsak a nyelv alapjainak elsajátítására ad lehetőséget, hanem arra is, hogy az európai kultúra alapműveinek némelyikével közvetlenül, eredetiben is megismerkedjenek a hallgatók.

Tanegységlista

További információ: nemes.julia@btk.elte.hu


Ókori közel-keleti kultúrák

A minorra az ókor iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek. 

A mi­nor az ókori Egyiptom, Mezopotámia és Izrael történetét, vallás-, művelődés- és mű­vészettörténetét, irodalmát mutatja be, kö­telező nyelvi tanegységek nélkül.

Érdeklődni a vallastudomany@btk.elte.hu címen lehet.

Tanegységlista


Portugál minor

A portugál minor szakirányt a bolognai rendszerben bármely alapszakos, portugál nyelvtudással nem rendelkező ELTE hallgató választhatja.

A portugál minor szakirány csak az őszi félévben indul, 2021. szeptemberében két, maximum 15 fős, kezdő nyelvi csoportot indít a Portugál Tanszék.

A szakirányra való jelentkezéshez a portugál nyelv ismerete nem feltétel, ezért a hallgatóknak nem kell szintfelmérő vizsgát tenniük, viszont a második féléves tanulmányait csak az a maximum 20 hallgató kezdheti meg, aki az első félévben kötelezően elvégzendő mindkét minoros nyelvgyakorlat órát legalább jó (4) érdemjegyre teljesíti.

Itt hívnánk fel a figyelmet arra, hogy csak abban az esetben jelentkezzenek portugál minorra, ha az őszi félévi órarendjükbe mindkét (a keddi és a csütörtöki) minoros nyelvóra időpontja beilleszthető, vagyis semmilyen alapszakos vagy más egyéb órájukkal nem ütközik. Ellenkező esetben ugyanis nem tudják elkezdeni portugál minoros tanulmányaikat, mivel nincs lehetőség csak az egyik vagy másik nyelvóra teljesítésére.

A portugálul nem tudó hallgatóknak a következő órákat kell felvenniük:

 • BBN-POR-111/cmin Portugál nyelvgyakorlat 1. Kedd, 16:00-17:30 (Dr. Fodor Antónia)

vagy

 • BBN-POR-111/dmin Portugál nyelvgyakorlat 1. Kedd, 17:45-19:15 (Dr. Fodor Antónia)

és

 • BBN-POR-112/cmin Portugál nyelvgyakorlat 2. Csütörtök, 14:00-15:30 (Dr. Csaba Márta)

vagy

 • BBN-POR-112/dmin Portugál nyelvgyakorlat 2. Csütörtök, 16:00-17:30 (Dr. Csaba Márta)
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy csak ezekre a ”min” megjegyzéssel ellátott nyelvórákra jelentkezhetnek, az ugyanilyen kódú, de ”min” megjegyzés nélküli órákat csak a portugál alapszakos hallgatók vehetik fel.

Mivel a szakirány elsősorban nyelvi órákból épül fel és a tantervet is ennek megfelelően alakítottuk ki, a nyelvórák egymásra épülő jellegéből adódóan nincs mód a 6 féléves képzés 4 félév alatt történő elvégzésére. Így azoknak a hallgatóknak, akik nem első éves hallgatóként kezdik meg tanulmányaikat portugál minor szakirányon, számítaniuk kell arra, hogy „túlfutók” lesznek, ami tandíjfizetési kötelezettséggel járhat.

A harmadik év végére a hallgatók B2-es (középfokú) nyelvi szintre jutnak el. Azok a hallgatók, akik a fentiek alapján úgy döntöttek, a következő tanévtől portugál minor szakos tanulmányokat kívánnak folytatni, a Neptunban jelentkezzenek fel a megfelelő nyelvórákra (ld. fent). 

A minorral kapcsolatos bármilyen egyéb kérdésükkel a Portugál Tanszéken Dr. Fodor Antónia tanárnőhöz fordulhatnak (fodor.antonia@btk.elte.hu).

Tanegységlista


Régészet minor

A minor célja, hogy a régészetet nem fő hivatásként választó hallgatók általános képet kapjanak erről a szakterületről. 

A régészet minor nemcsak a Kárpát-medence régészetének egészéről ad átfogó képet, hanem kitekintést nyújt az egész eurázsiai világ korai kultúráira, sőt a világ régészetének számos más területét is bemutatja. Emellett lehetőséget ad a régészeti módszerek megismerésére. A hallgatók a minor által nyújtott kínálatból szabadon választhatják ki azokat a területeket és témákat, amelyek jobban érdeklik őket, így lehetőségük van a főszakjukhoz jobban illő órák kiválasztására. 

A legjobb hallgatóknak lehetőségük lesz ásatásokon való részvétellel megismerni a régészeti terepmunkát is. 

Azok az érdeklődő hallgatók, akik a következő tanévtől régészet minor szakos tanulmányokat kívánnak folytatni, a Neptunban jelentkezzenek fel a kiválasztott órákra. A végleges felvétel a második félév után a keretszám figyelembevételével történik. Felvételkor az intézet három tárgy eredményét veszi figyelembe. Ha a minorra felvehető létszámnál többen jelentkeznek, a három tanegységet a legjobb tanulmányi eredménnyel elvégző hallgatókat vesszük fel.

Tanegységlista


Román minor

A román minor szakirányt jelenleg bármilyen major szakos ELTE hallgató választhatja függetlenül románnyelvi ismereteinek szintjétől, ha az azonos szintű nyelvismerettel jelentkező hallgatók létszáma lehetővé teszi, hogy legalább megfelelő létszámú csoportot alkossanak. Kurzusainkat, szemináriumainkat a hallgatói igényeknek megfelelően alakítjuk.

A mai Román Filológiai Tanszék 1863-ban alakult meg, mint az első Románia területén kívül létrejött román nyelvi és irodalmi tanszék Európában. A bukaresti, kolozsvári, ljubljanai és a nagyváradi egyetemmel az ERASMUS program keretében működik együtt. A tanszék által kiadott diplomát, az EU-s szabályzatoknak, valamint a két ország közötti keretegyezményeknek megfelelően, Romániában is elismerik. A tanszéken alapszakos, mesterszakos és PhD képzés is folyik, továbbá tanári és román nemzetiségi tanári képzést is kínálunk. A Román Tanszék hallgatója volt többek között Polcz Alaine, Éri Péter (a Muzsikás együttes tagja), Sárosi Bálint népzenekutató, Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, kulturális miniszter stb.

Kiknek ajánlja a Román Tanszék a román minor szakirányt? Azoknak a hallgatóknak, 

 • akik korábbi tanulmányaik során már eredménnyel tanultak románul, mert jó esélyük van arra, hogy a minor szakirány segítséget nyújt számukra, hogy belátható időn belül magas szintre juttassák románnyelvi ismereteiket,
 • akik szeretnénk Erasmus ösztöndíjjal Romániába vagy más európai országba (Szlovénia, Ausztria) menni
 • akik francia, portugál, olasz vagy spanyol szakosok az egyetemen, mert a románt akár kezdőként is sikeresebben és gyorsabban sajátíthatják el mint más eddig nem, vagy csak viszonylag kevéssé tanult nyelvet.
 • valamint mindazoknak, akik fő tanulmányaik kiegészítéséhez (magyar irodalom, néprajz, régészet, történelem, politológia, szociológia, kommunikáció stb.) a román művelődésből, irodalomból, történelemből Drakulától Hagiig, illetve szakjuk román területéről magasabb szintű ismeretekre szeretnének szert tenni. Kurzusainkat, szemináriumainkat a hallgatói igényeknek megfelelően alakítjuk.

A legfontosabb tudnivalók:

 • A román minor szakirányt jelenleg bármilyen major szakos ELTE hallgató választhatja függetlenül románnyelvi ismereteinek szintjétől.
 • Aki elvégezte a román minor szakirányt jogosult a román Nyelv, Irodalom és Kultúra MA szakra jelentkezni.
 • Aki elvégezte a román minor szakirányt, jogosult felvételét kérni a román szakos tanárképzésre is. Mint ismeretes, az Egyetem csak kétszakos tanárokat képez, minek következtében a tanári pályára készülő hallgatóknak a major szakjuk mellett egy „tanárszak képes” minor szakot is fel kell venniük.

Mire ne számítsanak és mire számíthatnak a román minor szakirányt választó hallgatók? 

Arra feltétlenül számíthatnak a román minorosok, hogy a Tanszék minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy minoros hallgatói román nyelvi és kulturális ismereteiket hatékonyan fejlesszék, illetve elmélyítsék. A minoros hallgatók számíthatnak arra, hogy a Tanszék törekszik arra, hogy tanácsokkal segítsen hallgatóinak képzési programjuk megfogalmazásában.

Sohasem késő!

Jelentkezés: Neptun, ha bármilyen kérdése van, írjon erre a címre: nagy.levente@btk.elte.hu


Skandinavisztika minor

A skandinavisztika minor lehetőséget ad a hallgatóknak arra, hogy anyanyelvi lektorok és magyar oktatók segítségével felsőfokon elsajátítsák a dán, a norvég vagy a svéd nyelvet, és közelebbről megismerkedjenek a skandináv országok irodalmával, történelmével és kultúrájával.

A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, angol vagy német nyelvi érettségi vagy középfokú C típusú nyelvvizsga (az alapnyelv megjelölésével: dán, svéd vagy norvég). A minorba való belépés ideje: 1 és 3. szemeszter. A nyelvoktatás teljesen kezdő szintről indul.

A féléves kurzuskínálatot író-olvasó találkozók, meghívott külföldi és hazai oktatók előadásai, tanszéki konferenciák, hallgatói rendezvények és félévzáró tanszéki ünnepségek színesítik. A minoros hallgatók a főszakos hallgatókhoz hasonlóan jelentkezhetnek Erasmus-félévre skandináv egyetemeken, az alapszak elvégzése után tovább bővíthetik tudásukat a skandinavisztika mesterképzésen. További információért látogasson el honlapunkra.

Tanegységlista


Spanyol minor

A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel, megfelelő nyelvi előképzettség, amelyről a minor szak szintfelmérés keretében a szemeszter kezdetén győződik meg.

Tanegységlista

2022. szeptember 8. (csütörtök) 12h, MÚK C épület 248. Horányi Terem. 

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék a 2022/2023-as tanévre is hirdet minoros szintfelmérő beszélgetést, amelynek időpontja és helye: 2022. szeptember 8. (csütörtök) 12h, MÚK C épület 248. Horányi Terem. 

Elvárás a legalább középfokú vizsgának (B2) megfelelő nyelvtudás, de a beszélgetés során a jelentkezők tájékozottságát is felmérjük a spanyol és spanyol-amerikai irodalmi, nyelvészeti és civilizációs témákban.

Az előzetes igényfelmérés céljából kérjük, hogy a jelentkezéshez töltsék ki ezt az űrlapot. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. A jelentkezési lap helyben, a szintfelmérő beszélgetés előtt személyesen is leadható (nyomtatható változat).

Mindenkit nyomatékosan kérünk, hogy a szintfelmérő előtt ne jelentkezzen fel a szemináriumokra, ugyanis kizárólag azoknak tudunk férőhelyet biztosítani, akiknek a Tanszék a meghallgatás alapján javasolja a minoros képzés megkezdését.  

A spanyol szakra a második szemeszter végén, a Nyelvi alapvizsga sikeres letétele után lehet jelentkezni a Neptun szakirányválasztási felületén, ennek jóváhagyása után válik valaki hivatalosan is spanyol minor szakossá.

További információkért látogassanak el a honlapunkra.


Szanszkrit minor

Az Orientalisztikai Intézet minor szakjára keleti kultúrák iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek.

A szanszkrit minort elsősorban azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akik érdeklődnek az ókori és a premodern India kultúrája, irodalma, vallásai, történelme és művelődéstörténete iránt, és akik szeretnék mindezeket a tudományterületeket India klasszikus nyelve, a szanszkrit nyelv alapos tudása révén behatóan megismerni. Akiket az indoeurópai nyelvek története és rokonsága érdekel, azoknak szintén elengedhetetlen a szanszkrit nyelv ismerete.

Tanegységlista

Érdeklődni az ittzes.mate@btk.elte.hu címen lehet.

Az Indológia Tanszék weboldala


Szerb minor

A szerb minorképzés azoknak szól, akik a déli szomszédok kultúrájára, történelmére, irodalmára és nyelvére kíváncsiak.

A szerbek és magyarok több mint ezeréves együttélése számos egymásra gyakorolt hatással járt. Az élet legtöbb szegmensén érezhetők az átfedések a két nép kultúrája között. A szerb minorszakos hallgató anyanyelvű lektoroktól és oktatóktól közvetlenül kap információkat a szerbeket érintő aktuális kérdésekről, megismerkedhet mindazokkal az értékekkel, amelyeket a szerb szomszédság, a szerb kultúra rejt magában. A középfokú nyelvtudás elérése, különböző ösztöndíjjal történő szerbiai kiutazás lehetősége várja a hallgatókat. Sikeres középfokú nyelvvizsga letétele utána tanulmányait szerb mesterszakon is folytathatja, ahol továbbfejlesztheti tudását, ismereteit.

Tanegységlista


Szerkesztői ismeretek minor

A Szerkesztői ismeretek minort azoknak a hallgatóknak ajánljuk, akiket érdekel, hogyan készül egy könyv vagy folyóirat, és később szívesen dolgoznának szerkesztőségben, kiadóban.

A képzés során megismerkedhetnek a szerkesztési és értékesítési folyamat fázisaival, a szövegek előállítása, gondozása, szerkesztése mellett például a borító- és kiadványtervezéssel, valamint gazdasági-vállalkozói, illetve kommunikációs és menedzsment alapismeretekkel. Az elméleti ismeretek mellett a minor gyakorlati képzést, kiadói és szerkesztői szakmai gyakorlatot is magába foglal.

 • A képzés bármely egyetemi (alap)szakkal párosítható
 • A minorra való belépés ajánlott ideje: 3. szemeszter
 • Jelentkezés önéletrajzzal és motivációs levéllel

Formai kritériumok:

 • Önéletrajz: bármely megszokott formában elkészíthető; terjedelem: max. 2500 leütés.
 • Motivációs levél: 1 A4-es oldal terjedelem (2,5 cm-es margók, 1,5-es sorköz).
 • Mindkét dokumentum PDF formátumban csatolandó. 

A kért dokumentumok a következő címre küldendők: nyelvtortenet@btk.elte.hu

Határidő: a minorjelentkezés utolsó napjáig

A minorok tanegységlistája: https://www.btk.elte.hu/ba/minorok (a Magyar alatt)


Színházi Stúdiumok minor

A Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet valamint a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet által közösen indított Színházi Stúdiumok minorra az ELTE összes karáról várjuk a színház elmélete és gyakorlata iránt érdeklődőket.

A képzés oktatói az egyetem különböző tanszékeinek a színházzal elkötelezetten foglalkozó oktatói. A minor vezetői: Dr. habil. Darida Veronika és Dr. habil. Imre Zoltán.

Tanegységlista


Szlovák minor

A szlovák minorképzésben a hallgató megismerheti a Magyarországgal évszázados történelmi sorsközösségben élt szomszédunk nyelvét, történelmét, gazdag kultúráját és irodalmát.

Az oktatás során a hallgató anyanyelvi lektor közreműködésével biztos középfokú nyelvi tudásra tesz szert, elsajátítja a szlovák nyelvre, kultúrára és irodalomra vonatkozó alapvető ismereteket. Amennyiben már rendelkezik magasabb nyelvi ismerettel, szintjének megfelelő nyelvi képzést biztosítunk. A képzés során a hallgatónak lehetősége nyílik ösztöndíjjal Szlovákia több egyetemén is fejlesztenie tudását. Sikeres középfokú nyelvvizsga birtokában tanulmányait szlovák mesterszakon is folytathatja.

Tanegységlista


Szlovén minor

A szlovén minorképzés során a hallgató megismerheti a Magyarországgal szomszédos legkisebb létszámú déli szláv nép nyelvét, történelmét, kultúráját és irodalmát.

Az oktatás során a hallgató anyanyelvi lektor közreműködésével biztos középfokú nyelvi tudásra tesz szert, elsajátítja a szlovén nyelvre, kultúrára és irodalomra vonatkozó alapvető ismereteket. A képzés során a hallgatónak lehetősége nyílik ösztöndíjjal Szlovénia vezető egyetemein is fejlesztenie tudását. Sikeres középfokú nyelvvizsga letétele után, ha úgy dönt, tanulmányait akár szlovén mesterszakon is folytathatja.

Tanegységlista


Tibeti minor

Török minor

Az Orientalisztikai Intézet minor szakjára keleti kultúrák iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek.

A magyarság története során számtalan alkalommal került kapcsolatba rövidebb-hosszabb ideig török népekkel, s ez a turkológiát, a török népekkel foglalkozó tudományt a nemzeti tudományok sorába emelte. A történeti kapcsolatokra építve a magyar külpolitika az elmúlt években jól érezhetően a török világ felé fordult, Magyarország 2019-ben megfigyelő tagja lett a török országok szövetségének, a Türk Tanácsnak. A török minor a török világ története, nyelvei, irodalma, aktuális kérdései iránt érdeklődő hallgatóknak ad lehetőséget, hogy megismerkedhessenek a legnagyobb török nyelvvel, a törökországi törökkel, és alapvető ismereteket szerezzenek a török népek múltjáról és jelenéről.

Tanegységlista

Érdeklődni a peri.benedek@btk.elte.hu címen lehet.


Történelem minor

A Történeti Intézet idén is nagy reményekkel várja régóta népszerű történelem minor programjába a bölcsészkar hallgatóit! A jelentkezés bármelyik bölcsész szakon-szakirányon tanulmányokat folytató hallgató számára lehetséges. A történelem minor képzés tökéletes kiegészítést ad többek között a régészethez, magyar szakhoz, általában véve a nyelvszakokhoz, de természetesen párba állítható a néprajzzal, szabad bölcsészettel, filozófiával is.

A képzés során nemcsak az egyes korszakok történetébe szerez a hallgató általános betekintést, hanem a tematikai és módszertani megközelítéseket is előtérbe helyezve új és értékes ismereteket, kompetenciákat is elsajátít egyben. A történeti események, kérdéskörök, problémák kellően innovatív és kritikai megközelítésével a hallgató megfelelően el tudja helyezni azokat a kor gondolkodásába. Mindezen keresztül tisztán érzékeli majd az objektivitás problémáit, a forráskritika lehetőségeit, és megismerkedik a legfontosabb történeti megközelítési típusokkal. Ugyanakkor a képzés célja egyben az is, hogy a szemléletmód fejlesztésével saját szakmája eszközeit fölhasználva önálló véleményalkotásra is képes legyen, valamint megalapozott tudásával helytálló érvelést tudjon folytatni, tegye mindezt felelősségteljesen és az eltérő nézőpontokat tolerálva.

A szakmai előnyök mellett olyan képességek fejlesztésére van lehetőség, amelyek nyomán a hallgató elemző módszerekkel tud reflektálni saját, jelen korának kérdéseire is. Ezek együttesen hozzájárulnak, hogy a hallgató főszakja mellé olyan érték kerüljön, amely a munkaerőpiacon is figyelemfelkeltőleg hat.

A történelem minor specializáció továbbra is megbízható, hosszú távon kamatoztatható, minőségét tekintve garantáltan jó választás.

Tanegységlista


Ukrán minor

Ha meg akarod tanulni a 8-ik legelterjedtebb nyelvet Európában, vagy azt, hogyan kell kiejteni a cirill ábécé – Ї betűjét, és érdekel mi köze a magyar „karácsonynak” az ukrán nyelvhez, válaszd az UKRÁN MINORT, mert az ELTE-n mindezt és sok egyéb tudást anyanyelvi oktatók segítségével sajátíthatsz el!

Ha el akarod olvasni, mit csinálnak a holtak húsvétkor, tudni akarod, hogy hangzik ukránul Vergilius „Éneásza”, és meg akarod érteni, mi okozza a legtöbb nehézséget a magyar fordítóknak az ukrán irodalmi alkotások fordítása során, válaszd az UKRÁN MINORT, mert az ELTE-n ezt is megtudhatod!

És ha kíváncsi vagy rá, mit ábrázol az ukrán címer, hol található Európa közepe és legmagasabb szobra, és ki volt Bajda kozák, válaszd az UKRÁN MINORT, hiszen ismereteidet ösztöndíjjal Ukrajna számos felsőoktatási intézményeiben is gyarapíthatod.

Később tanulmányaidat az ukrán MA képzésen is folytathatod. Az így megszerzett tudás előnyt jelent olyan területen történő elhelyezkedésnél, ahol a keleti kapcsolatok építése folyik, legyen az vállakózói szféra vagy a diplomácia, de kipróbálhatod magad a fordítás terén vagy nekiláthatsz egy tudományos karrier építésének is.

Tanegységlista


Újgörög minor

Az újgörög minor program minden év őszi félévében indul. A jelentkezés egyetlen feltétele az aktív hallgatói jogviszony, az újgörög nyelv ismerete nem szükséges a programra való jelentkezéshez.

A program három év alatt végezhető el. A tanulmányok középpontjában az újgörög nyelv magas szintű elsajátítása áll; ezen kívül betekintést nyújtunk az újgörög nyelv és irodalom történetébe, Görögország és Ciprus történelmébe és kultúrájába, valamint az újgörög stúdiumok szélesebb spektrumába. A nyelvórákat kiegészítő szöveginterpretáció kurzusok kortárs görög szerzők műveinek eredeti nyelven történő olvasása által közvetítenek alapvető nyelvi, kulturális, valamint irodalomtudományi ismereteket.

A programra való jelentkezés az UJG11-101 "Újgörög nyelv kezdőknek 1.", valamint az UJG11-130 "Bevezetés az újgörög tanulmányokba" c. kurzusok felvételével történik. A görög nyelvet legalább középfokon ismerő hallgatóink módosított követelményekkel, anyanyelvi lektor által vezetett kurzusokkal végezhetik a programot.

További információ:
Facebook
Instagram

E-mail: ujgorog@gmail.com


Ügyvitel minor

Az ügyvitel specializáció feladata és célja olyan szakemberek képzése, akik többféle szakterület ügyviteli munkafolyamataiban képesek önálló munkát végezni, felhasználva a magyar vagy más alapszakon, valamint az ügyvitel specializáción szerzett nyelvi-kulturális, kommunikációs képességüket, korszerű ügyvitel-technikai és ügyvitel-szervezési, valamint írás- és szerkesztéstechnikai ismereteiket. Az ELTE ügyvitel specializációját 2005-ben alapította meg; 2019-től még inkább a mai társadalmi elvárásokhoz igazította. A képzés szakgazdája, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet több stúdiumot a Könyvtár- és Informatikatudományi Intézettel közösen valósít meg.

A megszerezhető ismeretek: beszéd- és tárgyalástechnika, üzleti, irodai kommunikáció és levelezés, információ- és adatkezelés (webszerkesztés, hálózati kommunikáció), gazdasági, vállalkozási, jogi, marketing- és PR-ismeretek, interkulturális és médiakommunikáció. A képzés nagyobbrészt szemináriumi keretek között valósul meg. A hallgatók irodakommunikáció szakmai gyakorlaton is részt vesznek.

A képzés célja, hogy a hallgatók megismerjék a beszélt és írott nyelvi, személyközi és irodakommunikáció alapjait, a modern szervezeti információs rendszereket, elsajátítsák az önálló menedzselés módszereit. Cél az is, hogy az ügyvitelen végzett hallgatók alkalmasak legyenek különböző (elsősorban művelődési) szervezetek (intézmények, cégek, egyesületek, alapítványok stb.) ügyviteli munkafolyamatainak megszervezésére, irányítására, s hogy kreatívan részt vehessenek a döntés-előkészítési és -lebonyolítási munkálatokban.

 • A képzés bármely egyetemi (alap)szakkal párosítható.
 • A képzés 4 féléves.
 • Elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter.

Formai kritériumok:

 • Önéletrajz: bármely megszokott formában elkészíthető; terjedelem: max. 2500 leütés.
 • Motivációs levél: 1 A4-es oldal terjedelem (2,5 cm-es margók, 1,5-es sorköz).
 • Mindkét dokumentum PDF formátumban csatolandó. 

A kért dokumentumok a következő címre küldendők: ugyvitelminor.elte@gmail.com

Határidő: a minorjelentkezés utolsó napjáig

A minorok tanegységlistája: https://www.btk.elte.hu/ba/minorok (a Magyar alatt)


Vallástudomány minor

A minorra a vallástudomány iránt érdeklődő, bármely szakos-szakirányos hallgatók jelentkezhetnek.

A Val­lás­tu­do­má­ny minor alapvető át­te­­ki­ntést ad a vi­lág­vallásokról és a val­lás­tu­­domány leg­fon­tosabb témaköreiről. A vég­­­zettek eli­ga­zodnak a sokszínű vi­lág vallási kér­dé­seiben. A képzés iro­dal­mi, tör­té­­ne­ti, kul­túr- és mű­vé­­szet­tör­té­ne­ti ta­nul­má­­nyok ki­egé­szí­té­seként szol­gál, de a val­­lás­tu­do­mány mes­ter­szak elő­ké­­szí­té­sé­ül is al­kal­mas.

Tanegységlista


Zenekultúra minor

A Zenekultúra minor alapvető zenei és művészetközvetítői (szervezői-lebonyolítói, szakmenedzseri) ismereteket nyújt az érdeklődőknek.​​​

A felvételhez előzetes meghallgatás szükséges, amely várhatóan június végén lesz (a pontos dátumot az intézeti honlapon és a Facebook-oldalon jelezzük, de kérésre személyes e-mailben is megírjuk). További részletekről a Művészetközvetítő és Zenei Intézettől, a music@btk.elte.hu címen érdeklődhetnek.
Tanegységlista