TANULMÁNYI ALAPÚ ÁTSOROLÁS

Tanulmányi alapú átsorolás

ÁTSOROLÁS ÁLLAMI (RÉSZ)ÖSZTÖNDÍJAS FINANSZÍROZÁSI FORMÁRÓL ÖNKÖLTSÉGES FINANSZÍROZÁSI FORMÁRA

 

Tisztelt Hallgató!

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az átsorolással kapcsolatos tudnivalókat!

Nftv. 48. §

(1) A hallgatót magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára kell besorolni.

(2)217 A felsőoktatási intézmény - a Kormány által rendeletben meghatározott rend szerint - tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, illetve nem a 81. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott külföldi képzésben vett részt, nem szerzett vagy nem érte el legalább - a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanévet megelőző legalább 15 nappal meghatározott - kreditet vagy tanulmányi átlagot, továbbá azt, aki a 48/D. § bekezdése szerinti nyilatkozatát visszavonja.

A Hallgatói Követelményrendszer 41/A., 41/B. és 41/C. §-a szabályozza a tanulmányi alapú átsorolást.

Az átsorolásra vonatkozó szabályok az alábbiak:

1) Tanulmányaikat a 2016/2017-es tanévben, vagy azt követően megkezdő hallgatók esetén

A Hallgatói Követelményrendszer 41/B. § (3) b) szerint azt a hallgatót kell átsorolni, aki utolsó két aktív félévében kurzus vagy vizsgakurzus teljesítésével nem szerezte meg az előírt kreditmennyiséget, vagy nem érte el a lentebb található táblázatban meghatározott átlagot.

 • megszerzendő kreditmennyiség:

képzési terület

minimálisan megszerzendő kredit

bölcsészettudomány

36

művészetközvetítés

36

pedagógusképzés

30

társadalomtudomány

36

 

 • előírt súlyozott tanulmányi átlag:

 képzési terület

súlyozott tanulmányi átlag

bölcsészettudomány

3,5

művészetközvetítés

3,5

pedagógusképzés

3

társadalomtudomány

3,5

 Felhívjuk a figyelmét, hogy a jogszabály értelmében az előírt kreditet és az előírt átlagot együttesen teljesítenie kell ahhoz, hogy ne kerüljön átsorolásra.

2) Tanulmányaikat a 2016/2017. tanévet megelőzően megkezdett hallgatók esetén

A Hallgatói Követelményrendszer 41/B. § (3) a) pontja szerint azt a hallgatót kell átsorolni, aki az utolsó két aktív félévében kurzus vagy vizsgakurzus teljesítésével nem szerzett legalább 27 kreditet.

Mentesül az átsorolás alól:

A HKR 41/B. § (6) bekezdése alapján mentesül az átsorolás alól:

a) az a hallgató, aki Erasmus, CEEPUS ösztöndíj keretében végezte az átsorolás alapjául szolgáló utolsó két féléve közül legalább az egyik félév valamely időszakát,

b) az a hallgató, akinek kivételes tanulmányi rendet engedélyeztek, valamint

c) a regisztrált, speciális szükségletű hallgató.

A HKR 41/B. § (7) bekezdése szerint:

„A hallgató ilyen irányú kérelme esetén a kari tanulmányi bizottság – legkésőbb a tavaszi félév vizsgaidőszaka hatodik hetében hozott – döntése alapján a hallgatót tanulmányaiban akadályozó betegség, szülés vagy egyéb a hallgatónak fel nem róható ok (különösen akkor, ha a hallgató a kreditátviteli döntés alapján az átsorolás alapjául szolgáló két félévben nem tud megfelelő számú kreditet felvenni) esetén mentesülhet az átsorolás alól. Az erre vonatkozó kérelmeket elektronikus úton a Neptunban a tavaszi félév vizsgaidőszaka ötödik hetének utolsó munkanapjáig kell benyújtani a kari tanulmányi bizottság részére. A határidők elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.”

Az átsorolás alóli mentességre vonatkozó kérvény a Neptun web-es felületén az alábbi helyen:

 Ügyintézés -> Kérvények között adható le 2024. június 3-a és 21-én 16:00 között.

 

Üdvözlettel:

Határ Anita

hivatalvezető


ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES FINANSZÍROZÁSI FORMÁRÓL ÁLLAMI (RÉSZ)ÖSZTÖNDÍJAS FINANSZÍROZÁSI FORMÁRA

 

Tisztelt Hallgató!

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az átsorolással kapcsolatos tudnivalókat 

A HKR 41/C. § (7) bekezdése szerint:

„(1) Az Nftv. 48. § (3) bekezdése alapján megüresedett magyar állami (rész)ösztöndíjas létszámkeretre a hallgatók összesített korrigált kreditindexe alapjánlegjobban teljesítő, azonos szakon tanulmányokat folytató hallgatókat az alábbi szabály alapján kell átsorolni:

a felszabaduló magyar állami ösztöndíjas helyekre magyar állami részösztöndíjas és önköltséges hallgatókat”

(4) Hallgatót államilag támogatott képzésbe, illetve magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésbe átsorolni csak abban az esetben lehet, ha a hallgató erre vonatkozó nyilatkozatát a vizsgaidőszak végéig az Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtette.

Továbbá, ha meghirdetésre került a felvételekor, az adott év felvételi tájékoztatóban a képzés "felvételi szak"-ként ösztöndíjas formában. A felvételi szak részei: meghirdetett képzés név, telephely, nyelv, szint, munkarend, félév. Tehát egy adott félévben felvett önköltséges hallgató nem sorolható vissza, ha a felvételének félévére az ELTE nem hirdette meg az adott képzést az adott szinten, nyelven, telephelyen, munkarendben ösztöndíjasként.

Nem adhatja le a kérvényt, aki nem rendelkezik magyar állampolgársággal, illetve nem tartozik az Nftv. 39. § (1)-ben felsorolt kategóriák egyikébe sem.

Magyar állampolgársággal nem rendelkezők esetén az Nftv. 39. § (1)-et követve akkor tehet visszasorolási nyilatkozatot a hallgató, ha a tartózkodási jogcíme a következők valamelyike:

 • Befogadott (BF)
 • EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár (KK)
 • Hontalan (HO)
 • Menedékes (MD)
 • Menekült (MK)
 • Nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárral azonos elbírálású külföldi állampolgár (AZ)
 • Oltalmazott (OL)
 • Összevont engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár (OE)
 • Szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy (SZ)
 • Viszonosság elve (VA)

Továbbá visszasorolási nyilatkozatot tehet, ha a tartózkodási jogcím "Tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgár (TH)" és a hallgató magyar nemzetiségűnek vallja magát.

A visszasorolásban való részvétel feltétele, hogy Ön

 • az erre vonatkozó nyilatkozatát a vizsgaidőszak végéig a Neptunban megtegye, illetve
 • felsőfokú tanulmányai során még nem használta fel az Nftv. 47. § (1) bekezdésében biztosított támogatási időt, azaz alapesetben a 12 államilag támogatott félévet, illetve
 • a szóban forgó önköltséges képzése kapcsán még nem vette igénybe az Nftv. 47. § (3) bekezdése szerint az adott képzésen felhasználható támogatott féléveket, amelyek száma: képzési idő + 2 félév.

Az Ön által igénybe vehető támogatási időről, illetve az elhasznált félévekről ügyfélkapu regisztráció birtokában a magyarorszag.hu oldalon tud tájékozódni.

Amennyiben pozitív értelmű nyilatkozatot tesz, akkor a visszasorolás folyamatában részt fog venni.

Ha a határidő leteltéig Önnek nincs pozitív értelmű nyilatkozata, akkor a visszasorolás folyamatában nem vehet részt.

A nyilatkozattételre 2024-07-07 20:00-ig az "Ügyintézés / Átsorolási kérelem" menüpont alatt van lehetősége. A nyilatkozattétel feltétele a 2024/25/1 féléves regisztráció ("Ügyintézés / Beiratkozás/Bejelentkezés" menüpont).

Tájékoztatjuk, hogy magyar állami ösztöndíjas képzésre történő visszasorolása esetén Önnek az Nftv. 48/D. § (2) bekezdése alapján nyilatkozatot kell tennie a képzés Nftv-ben rögzített feltételeinek vállalásáról. Ennek menetéről tájékoztatást fog kapni az átsorolási folyamat lezárultával a végleges döntés után.

 

Üdvözlettel:

Határ Anita

hivatalvezető